8. Typologie bytového domu 8.4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY - PowerPoint PPT Presentation

toyah
8 typologie bytov ho domu 8 4 funk n len n vnit n ch prostor budovy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8. Typologie bytového domu 8.4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY PowerPoint Presentation
Download Presentation
8. Typologie bytového domu 8.4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
8. Typologie bytového domu 8.4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY
220 Views
Download Presentation

8. Typologie bytového domu 8.4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8. Typologie bytového domu 8.4.FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY • Prostory hlavní: byty • Prostory komunikační: vertikální: schodiště, výtahy, rampy horizontální: chodby, pavlače • Prostory vedlejší: domovní vybavení technické zázemí

 2. 8. Typologie bytového domuPROSTORY KOMUNIKAČNÍ8.4.2. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - SCHODIŠTĚ ČSN 73 4130 • Tvary: • jednoramenné • dvouramenné • víceramenné • točité • kombinované Musí umožňovat přepravu předmětů vel.2000 x 700 mm Počet výšek stupňů může být max.16 v jednom rameni

 3. 8. Typologie bytového domuPROSTORY KOMUNIKAČNÍ8.4.2. SCHODIŠTĚ, sklony a šířkyviz Neufert: Navrhování staveb

 4. 8. Typologie bytového domuPROSTORY KOMUNIKAČNÍ8.4.2.SCHODIŠTĚ, sklony, šířky • Lehmannův vzorec: pomůcka pro výpočet optimálních parametrů schodiště pro sklon 30°30´: - šířky a výšky stupně • šířky schodišťového ramene, šířky podest • BD – max.sklon 35°u domů s výtahem - max.sklon 33°u domů bez výtahu - optimální sklon 30°30´ - uvnitř bytu (mezonet) až 41°

 5. 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ 8.4.3. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - VÝTAHY • 1osobní výtah nejméně pro 4 osoby u BD s byty: - v 5.-8.NP - v 9.NP, jestliže vstup do 1.NP je nejvýše 300mm nad úrovní přilehlého terénu v pásmu š. 5 000mm po obvodu domů a výška domu nepřesahuje 22,50 m - v 4.NP, jestliže je hlavní vstup do domu v podzemním podlaží • Tento výtah má mít parametry umožňující užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku a nosítka s nemocným • Domy o 4. NP musí mít takové stavebně technické řešení, které umožňuje dodatečné zřízení výtahu • Osobním výtahem nemusí být vybaveny domy s nástavbami nebo přístavbami se vstupy do bytu v 5.NP. • 2 výtahy (jeden z nich pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku a nosítka s nemocným) - v 9. NP a vyšším, přesahuje-li výška 22,50 m. • Domy s větší výškou než 30 m musí mít nejméně 1 evakuační výtah

 6. 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍVÝTAHY – označení podlaží • Podlaží – část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími líci nosných konstrukcí stropu • Nadzemní podlaží -NP– úroveň podlahy je výše nebo rovno 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu š.5m po obvodu domu • podzemní podlaží- PP –každé podlaží, přilehlého terénu v pásmu š.5m po obvodu domu které má úroveň podlahy níže než 800mm pod nejvyšší úrovni přilehlého terénu v pásmu š.5m po obvodu domu • podkroví- přístupný vnitřní prostor nad posledním NP vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi určený k účelovému využití

 7. 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍVÝTAHY – určení výšky budovy • výška pro navrhování výtahu se určuje vzdáleností úrovně podlahy 1.NP a podlahy posledního NP • výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi(obytné), je samostatný požární úsek, vysoká požární odolnost materiálů • Výtahovou šachtou nesmí vést žádné rozvody a instalace, které nesouvisí s výtahem

 8. 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍVÝTAHY • Výška objektu h´ - pro posuzování nutnosti umístění výtahu

 9. 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍVÝTAHY • Výtahová šachta, výtahová kabina • Min.rozměry kabiny: osobní 1100x1400 evakuační 1100x2100 dveře 800 mm

 10. 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ 8.4.3.HORIZONTÁLNÍ DOMOVNÍ KOMUNIKACE – CHODBY, PAVLAČE • Nesmí být užší než šířka schodišťového ramene(1200 mm) • Musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1950 x 800 x 1950 mm a nosítek 2000x600 do všech bytů • Vedlejší komunikace nesloužící ke vstupu do bytu nesmí být užší než 1100 mm, musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1800 x 600 x 1800mm • Max.docházková vzdálenost od dveří bytu ke schodišti je 35m • Podchodná výška nejméně 2100mm • Hlavní vstup do BD z veřejné komunikace a vstupy do bytů z otevřených pavlačí musí mít zádveří • Vstupní dveře do BD a dveře zádveří 900mm, do bytu 800 mm

 11. BD musí mít: - domovní schránky - prostor pro ukládání kočárků, kol a invalidních vozíků - místnosti pro ukládání předmětů - prostory pro ústřední vytápění - prostory pro lokální vytápění - prostor pro ukládání odpadků - odstavné a parkovací plochy - garážová stání pro osobní automobily BD mohou mít - místnost se skladem pro údržbu domu - úklidovou komoru s výlevkou a výtokem teplé vody - sušárnu, prádelnu, žehlírnu - zařízení na klepání koberců - shromažďovací místnost - úpravu plochých střech pro rekreaci a sušeníprádla Větrání: sušárny, žehlírny, místnost pro údržbu a prostory pro ukládání odpadků musí být přímo větrány Místnost pro ukládání kol, kočárků, sezónních předmětů, sklad paliva, úklid komory mohou mít nepřímé větrání 8. Typologie bytového domu PROSTORY VEDLEJŠÍ 8.5.1.DOMOVNÍ VYBAVENÍ

 12. Technické zázemí vytvářejí užitnou hodnotu obytných budov Zdravotně technická zařízení (voda,plyn, kanalizace) Vytápění Větrání bytů – větrací šachty Větrání domovních komunikací a dom. vybavení Plynová odběrná zařízení Elektrické rozvody Ochranu před bleskem Elektrickou požární signalizaci Elektrickou zabezpečovací signalizaci 8. Typologie bytového domu PROSTORY VEDLEJŠÍ8.5.2.TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

 13. Obecné požadavky: Stavba musí být navržena tak, aby neohrožovala životy a zdraví osob: úroveň podlahy obytných místností výška parapetu a zábradlí mezní vzdálenosti zvýšeného terénu světlá výška místností osvětlení a oslunění,viz byt ochrana proti hluku a vibracím umístění balkonů, loggií a arkýřů ( min.4,8m nad veřejnou komunikací) 8. Typologie bytového domu8.7. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

 14. 8. Typologie bytového domu8.7. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

 15. Požární bezpečnost Je to schopnost stavby max. omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životě a zdraví osob, vč. osob provádějící požární zásah, popř. zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Toho se dosahuje vhodným urbanistickým, dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením stavby a zařízením požární ochrany. Požární odolnost – doba, po kterou jsou schopny stavební konstrukce odolávat požáru, aniž došlo k porušení jejich funkcí Požární úsek- je prostor stavby oddělený od ostatních částí stavby (nebo od sousednístavby)požárně dělícími konstrukcemi(byt je samostatným požárním úsekem) Úniková cesta – je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství 8. Typologie bytového domu8.6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

 16. Chráněná úniková cesta – trvale volný komunikační prostor ústící na volné prostranství, tvořící samostatný požární úsek, z požárně odolných konstrukcí, větrané a osvětlené. min. š. 1,5 x 550 mm dveře 800mm Nechráněná úniková cesta – š.min.550 mm je požárním úsekem bez požárního rizika Požárně nebezpečný prostor - je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi nesmí přesáhnout hranici stavebního pozemku. Členění budov pro bydlení: rodinné domy - OB1 bytové domy - OB2 ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb 8. Typologie bytového domu8.6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST