Download
vnit n klima byt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vnitřn í klima bytů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vnitřn í klima bytů

Vnitřn í klima bytů

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Vnitřn í klima bytů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vnitřní klima bytů MUDr. R. Maďar, PhD.

 2. Tepelná pohoda • Stav rovnováhy mezi subjektem a interiérem bez zatěžování termoregulačního systému Doporučené hodnoty teploty vzduchu • Rozdíl mezi produkovaným teplem ateplem odnímaným okolím tělu vyrovnávají termoregulační mechanizmy

 3. Mikroklimatické parametry v místě pobytu člověka • Teplota vzduchu • Relativní vlhkost vzduchu • Rychlost proudění vzduchu

 4. Relativní vlhkost vzduchu • -vbytech s ústředním topením – vzimě vlhčit vzduch • -pokles vlhkosti výtápěním na 20% iméně • -vysoušení sliznice HDC atím pokles její ochranné funkce • -vlétě – vysoká RV – omezení respirace aztráty tepla

 5. Doporučené hodnoty v ºC • -obytná místnost – 18-22 • -kuchyně, kuchyňský kout – 15 • -koupelna svanou - 24 • -koupelna sWC - 24 • -WC individuální - 16 • -šatna – 18 • -spižírna – 15 • - chodby, schodiště – 10-15

 6. Doporučené hodnoty • -relativní vlhkost vzduchu – 30-60% • -rychlost proudění vzduchu: • -zima max. 0,15 m.s-1, • - letní období max. 0,25 m.s-1

 7. Doporučené hodnoty • -pro dlouhodobý pobyt člověka – 19-24ºC • -malé děti, starší, oslabení apodvyživení– horní hranice • Možnosti zvýšení teploty: • -přídavné topné těleso • -přizpůsobení oděvu - materiál svysokou schopností tepelné akumulace – koberce, PVC sizolační vrstvou, dřevěné materiály

 8. Tepelná pohoda • Zima – větrat krátce sco největším průřezem větracího otvoru • Léto – stínění, redukce pohybové intenzity, dostatečný příjem tekutin

 9. Produkce vlhkosti v bytech • -obyvatel bytu • -odpar zotevřené vodní hladiny • (akvárium) • -vlhkost rostlin • -vaření • -sušení prádla - žehlení

 10. Vlhkost vzduchu • Při vyšší vlhkosti vzduchu možnost orosování stěn místností • negativní vliv: • -hygienicko-zdravotní (plísně) • -estetický • -ekonomický • Snížení teploty rosného bodu vzduchu se dosáhne snížením teploty – větráním

 11. Otopné období • doba, po kterou je nutno objekty vytápět • vyplývá zplatné vyhlášky č. 245/1995 Sb. • Otopná tělesa musí být hladká asnadno čistitelná • Vprostorách určených pro pohyb a pobyt dětí– zakrytována – max. teplota otopných ploch 70 ºC • Rozdíl teploty vmístě hlavy akotníků do 3ºC • Maximální teplota vytápěných podlah – do 28 ºC

 12. Pasivní kouření • Oxid uhelnatý, aromatické uhlovodíky, benzpyren, fenoly, akrolein, respirabilné částice • Expozice tabákovému kouři: • -nikotin ajeho metabolit kotinin • -stabilní koncentrace vkrvi po dobu 20 hodin • -lineární vztah - sérum, sliny, moč

 13. Pasivní kouření • Měření oxidu uhelnatého ve vydychovaném vzduchu - do 8 ppm • Vliv: • -druhu vytápění • -druhu zaměstnání • -pobyt na rušných komunikacích

 14. Pasivní kouření • Primární proud – kuřák (teplota oharku 900-1100 ºC) • Sekundární proud – volně hořící cigareta – 85% - víc škodlivý (300-80 ºC) • Neexistuje bezpečná hranice spotřeby tabáku atabakových výrobků • 70% denního času člověk stráví ve vnitřních prostorách

 15. Pasivní kouření • Zvyšuje riziko rakoviny plic • Chronická obstrukční plicní nemoc • Kardiovaskulární onemocnění • Oslabení imunity • Vysoká frekvence otitid, konjunktivitid • Opoždění vývoje dítěte

 16. Odvykání kouření • -sebeodvykání • -výchovné atelefonické programy • -medikamentózní léčba • -hypnóza • -poradenství lékaře • -masmediální aspolečenské programy - legislativní opatření