alkohol og graviditet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkohol og graviditet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkohol og graviditet

play fullscreen
1 / 105

Alkohol og graviditet

181 Views Download Presentation
Download Presentation

Alkohol og graviditet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten

 2. MÅL • Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn forsamtale om alkoholbruk • Øke kompetanse når det gjelder å samtale om alkoholbruk, og tilby hjelp etter behov MÅLGRUPPE • Jordmødre, fastlege, barnevernsansatte, helsesøstre, NAV/ansvarlige for rusarbeidet

 3. 1. time Alkohol og graviditet Forberedelse på foreldrerollen

 4. Bruk av rusmidler i gruppen som forbereder seg på å bli foreldre • Kvinner som føder sitt første barn er nå i gjennomsnitt 28 år gamle på landsbasis • Far er i gjennomsnitt over 30 år. SSB • Alkoholforbruket har gått jevnt opp fra 1970 tallet og frem til i dag • Det er en økning for begge kjønn, men økningen har vært sterkest blant kvinner • Det norske drikkemønster er veldig beruselsesorientert med konsum av store mengder alkohol i helger og til fest. Dette gjelder særlig menn og kvinner under 30 år • Drikkemønsteret paret har etablert kan harmonere dårlig med den kommende foreldrerolle • SIRUS rapport 2/2007 Det norske drikkemønster

 5. Bruk av alkoholblant kvinner • Det gjennomsnittlige forbruket av alkohol for kvinner i alder for førstegangsfødende er mer enn dobbelt så høyt som deres egne mødre hadde på egen alder • Det har i de siste 20 årene vært en økning i andel kvinner som drikker, og andel kvinner som drikker mer enn 2 ganger i måneden • Kvinner under 30 år drikker seg oftere beruset, og oftere mer per gang enn de over 30 år • Det er også en økning i forbruk av ulovlige rusmidler SIRUS rapport 2/2007 Det norske drikkemønster, SIRUS rapport 4/2009 Bruk av alkohol blant kvinner, SIRUS rapport 8/07 Rusmiddelmisbruk blant unge voksne, 21 til 30 år

 6. Forbruk av ren alkohol per innbygger over 15 år1950 – 2011 Kilde: SIRUS

 7. Bruk av alkohol i graviditet Norsk undersøkelse – Dr. med. Astrid Alvik, Oslo 2007 • Hver fjerde kvinne oppgav å ha drukket med høy promille minst en gang i løpet av de fem første ukene av graviditet • 78 % drakk alkohol selv om graviditet var planlagt • 86 % oppga at de la om alkoholvanene etter at de fikk påvist svangerskap • 4,3 % oppga å ha drukket 12 alkoholenheter eller mer ved en drikkesituasjon minimum en gang i løpet av de første 12 svangerskapsukene • 40 % opplyste at de ikke var totalavholdende siste trimester

 8. Det er behov for tydelig informasjon om nulltoleranse i graviditet • 13 % oppgir å ha vært totalavholdende før de ble gravide • 19 % drakk seg full før de visste at de var gravide • 52 % drakk litt før de visste at de var gravide • 84 % sluttet helt å drikke da de fikk vite at de var gravide • En av tre (34 %) var bekymret fordi de hadde drukket alkohol før de visste at de var gravide • Fem av ti (47 %)oppgir at de kjenner noen som drakk litt alkohol under svangerskapet Undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet 2012

 9. Om alkohol som tema under svangerskapskontrollen • Andel som svarer at alkoholbruk ble tatt opp under noen av svangerskapskontrollene har sunket fra 73 % i 2011 til 65 % i 2012 • 14 % svarte at de fylte ut separat kartlegginsskjema om alkoholvaner før og under graviditet (2012) • 71 % svarer at de ikke ble forklart noe om hvilke konsekvenser det kan få om man drikker alkohol under svangerskapet • 23 % svarer at de ikke fikk noe råd om alkohol fra jordmor/lege. I 2011 svarte 10 % det samme Kilde: Spørreundesøkelse gjennomført av Helsedirektoratet 2012

 10. Viktige satsninger • Alle vordende foreldre skal få opplysning om at de bør legge om alkoholvaner når de planlegger svangerskap • Alle skal få klar informasjon om at det ikke finnes noen sikker nedre grense for inntak av alkohol i svangerskap • Alle skal få informasjon om at alle dager uten alkohol teller for barnet – motivere for totalavhold resten av svangerskapet

 11. Fakta • Alkohol er det rusmidlet som kan gi mest omfattende skader på fosteret • Det finnes ingen sikker nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet • Selv små mengder alkohol kan ha innflytelse på atferd og kognitiv utvikling hos barnet • Alkoholbruk i svangerskapet øker faren for misdannelser, dårlig vekst og avvikende utseende • Problemene varer livet ut Kilde: Rapport – alkohol og graviditet, Sosial og Helsedirektoratet 2005. Low dose alcoholexposure during pregnancy – does it harm?, Swedish National Insituteof Public Health, 2009. The Association of Mild, Moderate, and Binge Prenatal AlcoholExposureand Child NeuropsychologicalOutcomes: A Meta-Analysis.Flak AL, Su S, Bertrand J, Denny CH, Kesmodel US, Cogswell ME, pub. Med. Aug 2013.

 12. Alkoholrelaterte fosterskader • FASD – Fetal Alkohol SpectrumDisorders– samlebetegnelse • FAS – Føtalt Alkoholsyndrom – diagnose ICD-10 Q86.0 Diagnosekrieterier: Veksthemming – skader på sentralnervesystem – karakteristiske ansiktstrekk – kjent at mor drakk alkohol i svangerskapet • FAE/Del FAS/partiell FAS, betegnelse på barn som ikke har fullt FAS, ofte nevrologisk skade • Andre betegnelser: AlcoholRelatedNeurodevelopmentDisorder (ARND), AlcoholRelatedBirthDefects (ASBD)

 13. Helseskader assosiert med bruk av rusmidler i svangerskapet • Kilde: EMCDDA 2012

 14. Kilde: Rapport 1S-1284 AlkohologGraviditet, Helsedirektoratet

 15. På tross av at alkohol er det rusmiddelet som er mest skadelig for fosteret blir gravide med alkoholdominert misbruk sjelden tvangsinnlagt. Mulige forklaringer • Alkoholbruk er mer akseptert? • Fastleger og helsestasjon er ikke gode nok til å avdekke alkoholmisbruk i svangerskap? • Andre forklaringer? Kilde: Rokkansenteret. Rapport 2-2010

 16. Livsviktig Undervisningsfilm på 15 minutter om alkoholens mulige skadevirkninger på fosteret. Kan brukes: • i ungdomsskole og videregående skole • under svangerskapsomsorgen • for oppfølging av spesielle grupper/enkeltpersoner • i undervisning av fagpersoner Filmen finnes på Helsenorge.no http://helsenorge.no/sykdomogbehandling/sider/graviditet-og-alkohol---3-filmer.aspx på YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=NTgm4CNd0 og som DVD. DVDenkan bestilles fra Helsedirektoratet: Trykksak@helsedir.no

 17. Rusmisbruk i et familieperspektiv Bruken av rusmidler kan vurderes som problematisk når det virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien, eller når rusmiddelbruken forstyrrer og belaster de følelsesmessige bånd i familien Ref: Fagsjef Frid Hansen, Borgestadklinikken

 18. Betydning av støtte fra partner • Detharværtlitefokuspå partners helseadferdigraviditet • Deterpåvistsammenhengermellom partners helseadferdog den gravideshelseadferd • Norske mennredusereralkoholforbruketnårpartnerenblir gravid (Mellingen et al 2013) • Graviditet er en svært gunstig tid for intervensjon i forhold til helsevaner til partner • Foreldreskap fører med seg en re-evaluering av livsstil og familiebehov – muligheten til å engasjere partner i dialogen om verdier og helseadferd i familien er viktig å prioritere

 19. Gunstigetidspunkt for endring? Øktmotivasjongjennombetydningsfullelivshendelserer et nøkkelelementi en kaskadeavhendelsersomkanledetiladferdsendring Treunderliggendekognitiveelementersomavgjøromhendelsenerbetydningsfullnoktilåvære et gunstiglæringstidspunkt: • Fremkallingavsterkeemosjonelleresponser • Øktopplevelseavrisikoogøktfokuspå (langsiktige) konsekvenser • Redefineringavsosialrolleellerselvoppfattelse (McBride et.al 2003)

 20. Åøkemotivasjon for endring • Solidariskhelseadferd: Kreverkunnskapombetydningenavegenpåvirkningskraft • Se segselvsommodell: Tropå at en erviktig for barnet • Åvillevære«god forelder»: Avdekkesentraleverdier

 21. Rus hos omsorgspersonene kan påvirke • Evne til sensitivitet, emosjonell tilgjengelighet og tilknytning • Evne til å gi barna en trygg og forutsigbar hverdag

 22. Aktuelle tema i samtale med vordende foreldre – forslag til åpne spørsmål • Hvilke tanker har dere om alkohol og det å være foreldre? • Hvordan tror dere barn reagerer på voksne som drikker alkohol? • Hvilke alkoholvaner kan det være aktuelt å endre på når dere blir foreldre?

 23. 2. time Barrierer Kartlegging Å informere i dialog

 24. Hva kan hindre oss i å snakke med den gravide om farer ved alkoholbruk i svangerskap • Kulturelle barrierer • Faglige barrierer • Personlige barrierer

 25. Kartleggingsverktøy som omhandler alkohol • TWEAK med tilleggsspørsmål – spesielt tilrettelagt for gravide  • AUDIT – for voksne menn og kvinner  Flere av spørsmålene i TWEAK og AUDIT  er like. Samtalemetodikk i forbindelse med tilbakemelding er lik om en bruker TWEAK eller AUDIT.

 26. Snakkomrus.no

 27. Bruk av kartleggingsverktøy – erfaringer fra USA, Sverige og Norge • Godt grunnlag for å identifisere de som har behov for videre oppfølging av varierende omfang • Gjennomgang av utfylt skjema sammen med den gravide gir en god ramme for samtale om et vanskelig tema – vi blir nødt til å overvinne våre barrierer – men klinisk skjønn er alltid viktig • Både helsepersonell og de gravide er fornøyd med bruk av liknende kartleggingsverktøy Kilde: Riksbruksprosjektet, Rogde og Storbækken, Rusfag 1/2013

 28. Hovedmål/etiske utfordringer • De kvinner som har behov for det skal få et individuelt tilpasset hjelpetilbud så raskt som mulig • Alle vordende foreldre skal opplyses om farer ved alkoholbruk i svangerskap • Ingen skal oppleve at de gir uttrykk for problemer, men ikke får tilbud om oppfølging • Alle skal bli møtt med en empatisk holdning – ingen skader sitt eget barn med vilje

 29. Viktige forutsetninger • Bruk av TWEAK innføres som rutine ved kontoret slik at alle gravide blir bedt om å svare på spørsmålene, også kvinner fra andre kulturer • Brukes så tidlig som mulig i svangerskapet dvs. under første konsultasjon rett etter at graviditet er bekreftet • Kvinnen skal selv fylle ut skjemaet • Kvinnen skal få muntlig tilbakemelding på utfylt skjema uavhengig av hva hun har svart • Kvinnen skal tilbys støttetiltak så raskt som mulig hvis det er behov for det

 30. Informasjon til alle før utfylling • Det er en rutine hos oss at alle gravide blir spurt om å fylle ut skjemaet • Målet er at alle gravide har kunnskap om alkoholens virkninger på fosteret, og at  de som har problemer 
får hjelp • Etter utfyllingen går vi gjennom besvarelsen og har en samtale • Skjemaet  er anonymt og makuleres etterpå • Det er frivillig om du vil fylle ut skjemaet

 31. Journalføring • Det føres på helsekortet og i journal: «Tweak utført». Hvis poengtallet og etterfølgende samtale ikke krever oppfølging, skal skåren ikke påføres • Hvis skåren og samtalen viser at den gravide drikker i svangerskapet, skal hun følges opp. Da noteres  resultatetav samtalen i kvinnens journal med planlagte tiltak og skår • Tweak-skjemaet makuleres etterpå

 32. TWEAK (TWEAK + tre spørsmål modifisert for gravide fra AUDIT-C) Tolerance (toleranse) Worried (bekymret) Eyeopener (drink om morgenen) Amnesia («blackout») K(c)utdown (redusere)

 33. TWEAK

 34. Alkoholenhet/glass En alkoholenhet inneholder 12–15 g ren alkohol. Styrkegraden mellom drikkeslagene varierer slik at én enhet/glass blir ca 33 cl øl/rusbrus 12-15 cl vin 8 cl hetvin 4 cl brennevin

 35. Et hjelpeskjema til TWEAK finnes på følgende språk: • Albansk • Arabisk • Litauisk • Engelsk • Russisk • Somali • Sorani • Farsi • Spansk • Tamil • Tyrkisk • Urdu De kan lastes ned fra http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/gravid/kartlegging-av-alkoholbruk/Sider/default.aspx Oversettelsene brukes for at alle kan forstå spørsmålene på norsk og kan fylle ut det norske skjemaet.

 36. Tolkning av resultat og tilbud om oppfølging • De fem første spørsmålene er det opprinnelige (amerikanske) TWEAK, og omhandler forhold knyttet til avhengighet • Siste del er tre spørsmål modifisert for gravide fra AUDIT-C • Samme skår på de siste spørsmålene kan medføre forskjellig drikkemønster, og forskjellig hjelpebehov • Husk at høyt forbruk av alkohol før svangerskap kan bety at kvinnen vil ha behov for hjelp, selv om hun på skjema oppgir at hun ikke bruker alkohol under graviditet • Klinisk skjønn er alltid viktig

 37. Et utfylt skjema skal ikke erstatte samtalen men skal være et hjelpemiddel for å: • Spørre om alkoholbruk på en god og effektiv måte • Finne de som har behov for hjelp En utforskende samtale skal avklare om kvinnen er motivert for endring – ambivalent – eller ikke klarer å endre uten betydelig hjelp

 38. Rådgivningsstrategier Motivasjon • Kartlegging med feedback • Informasjonsutveksling NB: undersøke hva personen allerede vet Mestring • Tilby en meny med ulike fremgangsmåter • Gi støtte • Formidle håp • Tilby råd, spørre om lov Ved tilføringsstrategier er det to viktige utfordringer: • Forbered kvinnen, få tillatelse til å ’tilføre’ og dermed øke sjansen for samarbeid • Ivareta kvinnens aktive deltakelse i endringsarbeidet

 39. Informasjonsutveksling – å informere i dialog U-T-U Dialog i STEDET FOR forelesning Innlede/forberede • For eksempel: Det finnes en sammenheng mellom … og …, er du interessert i å vite litt mer om dette? Utforske hva personen allerede vet • «Hva vet du allerede om, kjenner til…?» • Lytte og oppsummere Tilby informasjon • Er du interessert i at jegsier litt (mer) om…? • Kort, saklig, tilpasset til… Utforske • «Hva tenker du om dette? Hvainnebærer dette for deg?» • Lytte og oppsummere

 40. Meny og agenda Barnet i magen Alkohol Kosthold Psykisk helse Røyking Mosjon

 41. 3. time Når den gravide bruker alkohol – aktuelle lovbestemmelser Øvelse

 42. Rusens funksjon Bruk av rusmidler kan ha mange ulike funksjoner både for enkeltindivider og for grupper av mennesker. • Rusens funksjon bringer budskap om en mengde faktorer i et menneskets indre og ytre liv • Å bli sett/skjult, dempe håpløshet, medisinering, spenning, minske symptomer, lært reaksjonsmønster, god følelse, tilhørighet osv Hensiktsmessig med kartlegging av hvilke funksjoner som i størst grad igangsetter og opprettholder den gravides rusmiddelinntak • Kunnskap om rusens funksjon gir indikasjoner i forhold til hvor videre oppfølgingsfokus skal være (Kartleggingsfokus basert på Ann-Gerd Melin & Christina Nesholms liste over rusens funksjon i boken:”Behandlingsplanering vid misbruk)

 43. Gradering av hjelpebehov Kvinner skal raskt tilbys riktig tilpasset oppfølging. Frivillige tiltak skal prøves først, eller det skal vurderes som utilstrekkelig. Aktuelle tiltak: • Informasjon • Motiverende samtale • Kontrolltiltak som rusmiddeltesting • Forsterket oppfølging av jordmor • Frivillig henvisning til rusbehandling • Frivillig innleggelse i institusjon • Tvangsinnleggelse i institusjon

 44. Meldeplikt til kommunen – Lov om helsepersonell §32 • Uten hinder av taushetsplikten etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at fosteret vil ta skade, jfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-3. • Samme bestemmelse er tatt inn i Lov om barneverntjenester og Lov om familievern • Samme paragraf hjemler opplysningsplikten

 45. Barnevernets rolle under graviditet • Meldeplikten til barnevernet kommer først til anvendelse når barnet er født. • Det er mulig å innlede samarbeid med barnevern før fødsel når den gravide samtykker Ref: Rundskriv 1/46-95, Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere

 46. Tilbud til gravide og partner i vår kommune • Hvordan melder jeg sak vedr gravid? • Hvem i «den kommunale helse- og omsorgstjeneste» har ansvar for gravide med rusproblemer i vår kommune? • Hvem kan tilby samtaler? • Hvem kan ta ansvar for kontrolltiltak? • Hvilke erfaringer har vi for frivillig samarbeid med barneverni graviditet?

 47. Hva når frivillige tiltak ikke er tilstrekkelig? Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-3 Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a annet ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Formål Hindre eller begrense at barnet blir påført skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen får tilbud om hjelp for sitt rusmiddelmisbruk, og hjelp for å bli i stand til å ta vare på barnet

 48. Institusjonstilbud til gravide i vår region • Frivillig innleggelse • Tvangsinnleggelse