1 / 32

Läkemedel och graviditet

Läkemedel och graviditet. Luleå 2007-04-27 Christina Spjut. Kvinnoklinik och MVC kan också mycket om detta. www.sfog.se Riksstämman 2005 Edinburgh Postnatal Depression Scale Liselott Andersson, Umeå 2004. Behandlande läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen!.

rafael
Download Presentation

Läkemedel och graviditet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Läkemedel och graviditet Luleå 2007-04-27 Christina Spjut

 2. Kvinnoklinik och MVC kan också mycket om detta • www.sfog.se Riksstämman 2005 • Edinburgh Postnatal Depression Scale • Liselott Andersson, Umeå 2004

 3. Behandlande läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen! • Om ofarlig, lättbehandlad sjukdom kan medicinfrihet vara ett alternativ • Om svårbehandlad eller farlig sjukdom måste fortsatt läkemedelsbehandling övervägas

 4. Depression • Gigantisk folksjukdom • Dubbelt så många kvinnor som män • Symtomen återkommer snabbt om läkemedelsbehandlingen avbryts

 5. Ångestsjukdomar ännu vanligare • Förvärras ofta under graviditet • Debuterar ofta under graviditet • Symtomen återkommer snabbt om läkemedelsbehandling avbryts

 6. Bipolär sjukdom • Förbättras EJ under graviditet • Recidiverar lika snabbt vid avbruten läkemedelsbehandling som för icke-gravida

 7. Psykossjukdom • Avbruten läkemedelsbehandling ger snabbt recidiv

 8. Kvinnan sätter ofta själv ut läkemedel så snart hon blivit gravid • Behandlande läkare måste ansvara för om det är möjligt för kvinnan att vara utan läkemedelsbehandling

 9. Medicinska födelseregistret • www.janusinfo.se

 10. Antidepressiva sannolikt riskfria avseende missbildning • Säkrast under första trimestern är citalopram (Cipramil), sertralin (Zoloft), fluoxetin (Fontex) • Mindre data på nyare antidepressiva, men sannolikt riskfria • Paroxetin (Seroxat) ev ökad risk septumdefekt (jmf erytromycin) • Tricyklika mindre säkra än SSRI!

 11. SSRI efter v. 20 • Finns osäkra data (mkt låg absolut risk) om negativ påverkan på lungfunktionen - PPH • Barnet behöver tittas till extra av neonatolog

 12. Antipsykotika • Perphenazin (Trilafon) säkrast av typiska antipsykotika • Olanzapin (Zyprexa) säkrast av nyare antipsykotika • (Säkrast betyder här kombinationen av utfall och antal exponeringar första trimestern)

 13. Antiepileptika • Valproat bör undvikas helt under graviditet • Karbamazepin bör undvikas åtminstone första trimestern • Lamotrigin – nya data ser bättre ut. Sannolikt ej ökad risk missbildning • OBS! Ge alltid folsyra 5mg/dygn till fertila kvinnor som står på antiepileptika.

 14. Litium • Gamla data visar felaktigt hög risk för missbildning • I svenska register syns ingen specifik missbildning • Ngt ökad risk missbildningar generellt jmf haloperidol (Haldol)

 15. Amning • Om kvinnan medicinerat under graviditeten, tillför amning minimalt med läkemedel jmf • Om kvinnan är trött eller sjuk, avbryt amningen! • Om barnet är prematurt och/eller behöver mkt andraläkemedel, disk med neonatolog • OBS! Amning har föga medicinska fördelar

 16. Amning med läkemedel • Kan ske med de flesta läkemedel • Försiktighet med anti-EP • Amning endast dagtid kan övervägas • Byt inte läkemedel i onödan • Hel amning ger barnet 25% av moderns litiumkoncentration

 17. Depression under graviditet • Ger ökad mängd stresshormoner och risk för negativ påverkan på både mor och barn • Vid svår depression även suicidrisk

 18. Depression under sista trimestern • Kan ge svårigheter att våga föda och att orka föda

 19. Depression postpartum • Väl känt att barnet tar skada som kan spåras ända upp i skolåren (skolprestationer, social förmåga) • Risk även för modern av depression

 20. Barnet tar skada av föräldrars sjukdom!

 21. Bipolär sjukdom • Extremt hög risk (50%) att utan läkemedel insjukna i episod inom 4 veckor postpartum • Vanligaste episoden = depression • Övriga typer är mani/hypomani och blandepisod • Sjukdomsepisod måste förebyggas

 22. Risk of Relapse Following Lithium Discontinuation Postpartum (Weeks 41–64) Pregnancy (Weeks 1–40) 100 80 (n=25) 90 70 60 (n=42) % Remaining Stable 50 40 (n=59) 30 (n=20) 20 Nonpregnant Nonpregnant 10 Postpartum Pregnant 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 Weeks at Risk Off Lithium Viguera AC. Am J Psychiatry. 2000;157:179-184.

 23. Postpartumpsykos • Fruktad sjukdom. Ärftlighet • 1-2/1000 förlossningar i hela världen • Sjukdomsbild: • Förvirring. Agitation. Sömnlöshet. Nedstämdhet. Suicidtankar. Tankar på infanticid. Tillståndet svänger – risk att patienten får gå hem!

 24. Postpartumpsykos kan likna • Svår depression • Psykossjukdom • Svår kris • Men är mycket farligare

 25. ”Why Mothers Die” • Brittisk mångårig enkätstudie • Suicid vanligaste orsaken till död inom ett år efter förlossning

 26. Vad kan vi göra? MVC • fråga om aktuell OCH tidigare psykisk sjukdom • fråga om psykisk sjukdom i släkten • fråga om postpartumpsykos och annan postpartumsjukdom i släkten • Om fynd – överväg kontakt med psykiatrin

 27. Vad kan vi göra? Psykiatri/PV om känd psykisk sjukdom • Samtala om graviditet innan det är aktuellt • Justera läkemedelsbehandlingen Remittera till Kvinnoklinik i god tid • Delta i nätverksmöte på KK • Skriv vårdplan inklusive läkemedel, amning • Följ patienten tätt

 28. Kvinnoklinik • Viktigt med nätverksmöte • Låt psykiatrin bestämma patientens behov av läkemedel, sömn etc. • Skapa trygghet för kvinnan och mannen tillsammans med MVC psykiatrin

 29. Vad göra postpartum? • Sjukvården måste vara lätt tillgänglig efter förlossningen • Om sjukdomsepisod måste åtgärder vidtas snabbt

More Related