7-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi 7-sinf o’quvchisi g eometriya fanidan tayyorlagan slaydi - PowerPoint PPT Presentation

tori
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi 7-sinf o’quvchisi g eometriya fanidan tayyorlagan slaydi PowerPoint Presentation
Download Presentation
7-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi 7-sinf o’quvchisi g eometriya fanidan tayyorlagan slaydi

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
7-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi 7-sinf o’quvchisi g eometriya fanidan tayyorlagan slaydi
551 Views
Download Presentation

7-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi 7-sinf o’quvchisi g eometriya fanidan tayyorlagan slaydi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 7-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi 7-sinf o’quvchisi geometriyafanidan tayyorlaganslaydi Navoiy viloyati Uchquduq tumani7-sonli umumiyo’rta ta’lim maktab7-sinf o’quvchisiIkromov Shohijahonninggeometriyafanidan

  2. Mavzu: 54-§. Uchburchaktengsizligi

  3. Teorema: Uchburchakningistalganbirtomoniqolganikkitomoniyig’indisidankichik. AC < AB + BC ∆ABC (1-rasm) • U holda, ⁄ ACD > ⁄ 2 chunki • ⁄ 1 = ⁄ 2 , Bu burchaklar ACD uchburchakka tegishli. Eng katta burchak qarshisida katta tomonyotishinihisobgaolsak, AC < AD tengsizlikkaegabo’lamiz.

  4. U holda, AC < AB + BD chunki AD = AB +BD. Undan BD = BC ekanliginihisobgaolsak, AC < AB + BC nihosilqilamiz. Birto’g’richiziqdayotmaganixtiyoriyuchta A, B va C nuqtauchun AC < AB + BC, AB < AC + BC va BC < AB +AC tengsizliklaro’rinli

  5. Masala.Uchburchakningikkitomoni 0,7 va 1,9. Agaruchinchitomonibutunsonekanligima’lumbo'lsa, uni toping(2-rasm). • Yechilishi:Berilganuchburchakningikkitatomonima’lum: 0,7 va 1,9. Uchinchitomoniniuchburchaktengsizligidanfoydalanibtopamiz: • x + 0,7 > 1,9 , yokix > 1,2 1,9 + 0,7 > x , yokix < 2,6. • Buikkitengsizlikdan 1,2 < x < 2,6 nihosilqilamiz. • x- butunson, faqatx=2qiymatbuqo'sh- tengsizlikniqanoatlantiradi. Demak, uchburchakningnoma’lumtomoni 2 gateng. • Javob: 2

  6. 1. Uchburchaktengsizliginingmazmuninimadaniborat? • 2. Uchburchaktengsizligiqandaymasalalarniyechishdaqo'llaniladi? • 3. Uzunliklari1 m ,2 m va 3 mbo'lgankesmalardanuchburchakyasashmumkinmi? • 4. Tomonlari: a) 2; 3; 4; b) 2; 2; 4; c) 3,6; 1,8; 5;56; 38; 19 bo'lganuchburchakmavjudmi?

  7. 5. Tengyonliuchburchaktomonlari: a) 7 va 3 b) 10 va 5; c) 8 va 5 bo'lsa, uchinchitomoninitoping. 6. Masalaningberilishito'g'rimi(3-rasm)?

  8. 7. Uchburchakningistalgantomoniuningqolganikkitatomoniayirmasidan katta bo'lishiniisbotlang. 8. Tengyonliuchburchakningperimetri 25 sm,birtomoniikkinchi tomonidan 4 smortiq va tashqiburchaklaridanbirio'tkirbo'lsa, uchburchakningtomonlarinitoping.

  9. 9*.Uzunliklari 2; 3; 4; 5 va 6 gatengkesmalardannechtaturliuchburchakyasashmumkin? 10. TekislikdagiuchtaA, B. CnuqtalaruchunAB+BC > ACtengsizlikbajarilsa, AB, BC va ACkesmaiarqandaygeometrikshaklniifodalaydi? 11*.Uchburchakmedianasiuchburchakningyarimperimetridan (perimetriningyarmidan) kichikekanliginiisbotlang. 12. Aylananingeng katta vatariuningdiametribo'lishiniisbotlang.