1 / 15

Ekologia Produktów Twoją specjalnością!

KIEROWNIK. Prof. UEP, dr hab. Zenon Foltynowicz. KONTAKT. eko@ue.poznan.pl Collegium Altum XI p., p.1119 tel. 854 31 17 ktos@ue.poznan.pl Bud. A, parter p. 54 tel. 856 90 58. http://www.kepr.ue.poznan.pl. Ekologia Produktów Twoją specjalnością!. PREZENTACJA SPECJALNOŚCI.

tomai
Download Presentation

Ekologia Produktów Twoją specjalnością!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KIEROWNIK Prof. UEP, dr hab. Zenon Foltynowicz KONTAKT eko@ue.poznan.pl Collegium Altum XI p., p.1119 tel. 854 31 17 ktos@ue.poznan.pl Bud. A, parter p. 54 tel. 856 90 58 http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówTwoją specjalnością! PREZENTACJA SPECJALNOŚCI

 2. Postrzegamy problemy z perspektywy całego cyklu życia http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówCo to jest? Oszczędność zasobów (złom, makulatura) Przyjazna środowisku produkcja • Dystans, obciążenie, • rodzaj transportu, paliwo Tworzywa biodegradowalne Coraz wyższe wskaźniki podatności do recyklingu urządzeń EEE Ekprojektowanie Technologie przyjazne środowisku Marketing ekologiczny Tryby uśpienia w komputerach Klasy energetyczne w urządzeniach AGD Pojazdy hybrydowe Żarówki energooszczędne Izolacja cieplna budynków

 3. Działamy w duchu zrównoważonego rozwoju stanowiącego jedno z największych wyzwań dla współczesnych społeczeństw Społeczeństwo Gospodarka Środowisko http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówCo to jest?

 4. http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówCzego się dowiem, czyli przedmioty specjalizacyjne • Ekologia produktów (LCA, Ecolabelling) • Marketing produktów ekologicznych • Ekonomika produkcji ekologicznej • Podstawy ekologistyki • Zarządzanie ekologiczne technologiami (projektowanie wyrobów itechnologii) • zajęcia terenowe ! • i wiele innych …

 5. http://www.kepr.ue.poznan.pl PRZEDMIOT:Ekologia Produktów • zarządzanie cyklem życia produktu • znakowanie środowiskowe • zintegrowana polityka produktowa Projekt : przeprowadzenie badania LCA wybranego produktu

 6. SKN Ekobiznesu SKN AEko Dr inż. Katarzyna Wybieralska Dr inż. Anna Lewandowska Dr inż. Joanna Witczak http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówKoła naukowe

 7. DZIAŁY BADAWCZO-ROZWOJOWE (projektowanie wyrobów, zmiana technologii) JEDNOSTKI I LABORATORIA CERTYFIKUJĄCE JAKOŚĆ PRODUKTÓW DZIAŁY MARKETINGU DZIAŁY JAKOŚCI (ISO 14000) FIRMY KONSULTINGOWE BANKI (kredyty na inwestycje ekologiczne) MINISTERSTWO ŚRODOWISKA! MINISTERSTWO GOSPODARKI! FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA INWETSYCJI NA ŚRODOWISKO http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówCo mogę robić w przyszłości?

 8. Czy polskie przedsiębiorstwa dbają o ekologię? … przedsiębiorstwa zarabiają, pozostając w ścisłej korelacji z inwestycjami w innowacje przyjazne środowisku. Ochrona środowiska jest jedną z ważnych dziedzin polityki wspólnotowej. W czerwcu 2006 r. została przyjęta odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju UE. Realizowany jest także unijny plan działań na rzecz technologii środowiskowych (ETAP) oraz zintegrowanej polityki produktowej ZPP Andrzej Kaczmarek, wiceminister gospodarki RZECZPOSPOLITA, 26 stycznia 2007

 9. Jakie rozwiązania proekologiczne, które stosują polskie przedsiębiorstwa, uważa pan za szczególnie wartościowe? Na szczególną uwagę zasługują próby ograniczenia zużycia energii, materiałów i wody w produkcji i usługach oraz stosowanie tzw. metodyki oceny cyklu życia (LCA - Life CycleAssessment). Służy ona do badania potencjalnego wpływu wyrobu na środowisko naturalne - od pozyskania surowców przez produkcję i użytkowanie produktu ażdo jego likwidacji. Istotne jest także wprowadzanie w życie systemów zarządzania środowiskowego oraz dalszy rozwój oznakowania ekologicznego, umożliwiającego konsumentom dokonanie świadomego wyboru produktów. Andrzej Kaczmarek, wiceminister gospodarki RZECZPOSPOLITA, 26 stycznia 2007 .

 10. Instytut Technologii Drewna Politechnika w Wiedniu Politechnika Poznańska Instytut Nauk Środowiskowych w Leiden Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie Wspólnotowe Centrum Badawcze Poznański Park Naukowo Technologiczny http://www.kepr.ue.poznan.pl Współpraca, staże i ośrodki stypendialne Nasza specjalność nawiązuje najwięcej kontaktów w ramach Erasmusa!

 11. STOP Umowy o poufności (projekty R&D) Coraz większe zainteresowanie! http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówZ kim współpracujemy? Firmy branża FMCG branża opakowaniowa branża AGD branża motoryzacyjna

 12. http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia ProduktówProwadzone seminaria PROF. DR. HAB. ZENON FOLTYNOWICZ Tematyka seminarium: Ekologia wyrobów PROF. DR. HAB. RYSZARD ZIELIŃSKI Tematyka seminarium: Zastosowania surfankantów PROF. DR. HAB. HENRYK SZYMUSIAK Tematyka seminarium: Żywność funkcjonalna i biologicznie aktywne składniki żywności DR. ANNA LEWANDOWSKA Tematyka seminarium: Ekoprojektowanie DR. KRZYSZTOF MACIEJEWSKI Tematyka seminarium: Ekonomiczne aspekty przedsięwzięć ekologicznych

 13. http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia Produktów Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych i magisterskich 1. Porównanie mokrej i suchej metody produkcji cementu portlandzkiego za pomoca analizy LCA na przykładzie Lafarge Cement Polska S.A 2. Biopaliwa – nowy produkt. na rynku paliw płynnych 3. Biodegradowalne nanokompozyty PE/betonit/PLA 4. Mrozić czy zaprawiać? – ocena dwóch sposobów przedłużania trwałości żywności w aspekcie zrównoważonego rozwoju 5. Zużyte telefony komórkowe – problem dla producenta, użytkownika, czy firmy odzysku? 6. Efektywność ekonomiczna produkcji ekologicznej 7. Projektowanie dla demontażu (DfD) jako istotny element ekoprojektowania 8. Europejska platforma LCA (EPLCA) szansą na spopularyzowanie badań środowiskowej oceny cyklu życia

 14. Drogie Koleżanki i Koledzy! Warszawa, 10 marca 2009 „Nie możemy być dziś z Wami i osobiście zachęcić Was do wyboru najciekawszej, a zarazem najbardziej perspektywicznej specjalności (czego aktualnie sami doświadczamy), jaką jest Ekologia Produktów. Chcemy, abyście wiedzieli, iż kontynuacja nauki na tej właśnie specjalności stwarza wiele możliwości w znalezieniu ciekawej pracy! Wszelkich informacji jesteśmy gotowi udzielić via maile! Prosimy piszcie, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości! Pozdrawiamy przyszłych Studentów naszej specjalności, której tak wiele zawdzięczamy!” Donata Kałużna (Ministerstwo Środowiska) Jan Mizgajski (Ministerstwo Gospodarki) I edycja specjalności, 2002-2007 donata.kaluzna@gmail.com jan.mizgajski@gmail.com

 15. http://www.kepr.ue.poznan.pl Ekologia Produktów DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Myśl logicznie, działaj perspektywicznie, wybieraj ekologicznie!

More Related