lss kommitt n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LSS-kommittén PowerPoint Presentation
Download Presentation
LSS-kommittén

play fullscreen
1 / 10

LSS-kommittén

175 Views Download Presentation
Download Presentation

LSS-kommittén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LSS-kommittén – bred översyn av personlig assistans och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  2. Uppdrag och tidsplan • Parlamentarisk kommitté med ledamöter från samtliga riksdagspartier • Ursprungligt uppdrag från juli 2004 om kvalitet och kostnader vid personlig assistans • Delbetänkande november 2005: På den assistansberättigades uppdrag, • I juni 2006 utvidgade regeringen uppdraget till en bred översyn av LSS • Hela arbetet skall avslutas senast juni 2008

  3. Kommitténs sammansättning • Ordförande: Kenneth Johansson (c) • Ledamöter från riksdagspartierna: Gunnar Björk (c) Anne-Marie Brodén (m), Linnea Darell (fp) Helen Edlund (kd), Paul Lindqvist (m) Lars U Granberg (s), Hans Hoff (s) Magnus Johansson (mp), Margreth Johnson (s) Monalisa Norrman (v) • Sakkunniga och experter från Regeringskansliet, myndigheter och intresseorganisationer

  4. Personlig assistans – återstående frågor • Hur fungerar assistansreformen i praktiken – uppfylls intentionerna med reformen? • Tillämpning av dagens regler för personkrets och behovsbedömning? • Kostnadsutveckling och konsekvenser av statens och kommunernas delade huvudmannaskap? • Alternativ och komplement till personlig assistans, t.ex. IT, hjälpmedel och angränsande stödformer? • Yrket personlig assistent?

  5. Varför översyn av LSS? • Antalet insatser och personer ökar – men stora skillnader mellan kommuner • Kraftiga kostnadsökningar • Efter tio år: fungerar LSS för att uppnå de handikappolitiska målen? • Vem ska vara huvudman för anpassat stöd och anpassad service till medborgarna? • Finns fortfarande några vårdhem kvar som bör avvecklas

  6. Uppdrag att se över LSS (I) • LSS som redskap för att uppnå de handikappolitiska målen? • För- och nackdelar med dagens reglering av stödet i LSS? • För- och nackdelar med att i lag definiera stöd- och serviceinsatser? • Behövs en samlad lagstiftning med tydligare krav på samråd och samverkan?

  7. Uppdrag att se över LSS (II) • För- och nackdelar med tänkbara huvudmannaskap – beakta principen att ansvar för beslut och finansiering hålls ihop • Lösningar för funktionshindrade som behöver professionella och specialiserade insatser utanför hemkommunen? • Kostnadsutvecklingen – orsaker, hur dämpa och stabilisera?

  8. Tilläggsdirektiv sommaren 2007 • Meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder som ingår i personkrets 3 – tillgång till daglig verksamhet enligt LSS? • Författningsförslag om hur assistansersättningen hanteras mellan assistansberättigade och assistansanordnare – förbud mot ekonomiska förmåner m.m.

  9. Allmänna krav på arbetet • Utgå från de nationella målen för handikappolitiken vid överväganden och förslag • Integrera jämställdhetsperspektiv i arbetet • Integrera barnperspektiv i arbetet • Beakta frågor om etnisk integration och minoriteters särskilda behov

  10. Mer information på Internet:www.sou.gov.se/assistans