Download
vad inneb r lss lagen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad innebär LSS-lagen ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad innebär LSS-lagen ?

Vad innebär LSS-lagen ?

614 Views Download Presentation
Download Presentation

Vad innebär LSS-lagen ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vad innebär LSS-lagen ? • Rättighetslag • Definierad personkrets som omfattas av lagen • 10 tydligt definierade insatser • Går att överklaga

  2. Vad innebär LSS-lagen ? • Ersätter inte annan lagstiftning • Insatserna kan endast ges om den enskilde eller dennes företrädare begär det och att behovet inte tillgodoses på annat sätt • Bärande principer: självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn • Verksamhetens mål: att främja goda levnadsvillkor och full delaktighet i samhället

  3. LSS personkrets Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning autism eller autismliknande tillstånd

  4. LSS personkrets Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

  5. LSS personkrets Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder och som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

  6. Insatser enligt LSS 9 § 1. Rådgivning och annat personligt stöd (landstinget har ansvaret) 9 § 2. Biträde av personlig assistent 9 § 3. Ledsagarservice 9 § 4. Biträde av kontaktperson 9 § 5. Avlösarservice i hemmet 9 § 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

  7. Insatser enligt LSS 9 § 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 § 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom 9 § 9. Bostad med särskild service för vuxna, servicebostad eller annan anpassad bostad för vuxna 9 § 10. Daglig verksamhet Insatsen 9 § 10. omfattar inte personkrets 3

  8. Övriga insatser enligt LSS 10 § Individuell plan Kommun och landsting ska om den enskilde så önskar, i samband med att en insats beviljas upprätta en individuell plan med beslutande och planerade insatser. Planen är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordning mellan de olika organ som individen får stöd av.

  9. Övriga insatser enligt LSS 16 § Förhandsbesked En person som vill flytta från en kommun till en annan kommun har rätt att i förväg ansöka om förhandsbesked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen. Det ska underlätta för funktionshindrade att flytta till en annan kommun. En ansökan om förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som om personen var bosatt där.

  10. Definition av goda levnadsvillkor • Insatserna ska vara varaktiga, så länge behov finns. De ska vara samordnade och anpassade till individuella behov och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. • Insatserna ska ej vara i form av beskyddande omhändertagande där den enskilde själv spelar en passiv roll.