Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? - PowerPoint PPT Presentation

jak p ipravit konkurenceschopn n vrh v programu horizon 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020?

play fullscreen
1 / 66
Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020?
145 Views
Download Presentation
todd-boone
Download Presentation

Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? Mgr. Karolína ŘÍPOVÁ GRANT Garant s.r.o., www.grant-garant.cz České Budějovice, dne 17. června 2014

 2. Představení GRANT Garant s.r.o. • Portfolio klientů: Karlova univerzita v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny, České vysoké učení technické, Ústav makromolekulární chemie AVČR, Psychiatrické centrum Praha, Endokrinologický ústav v Praze, Mc Kenzie Institute ČR, Státní zdravotní ústav a další • Portfolio programů: Horizon 2020/7.RP, OP Výzkum a Vývoj pro Inovace, Integrovaný Operační Program, OP Vzdělání pro Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita, OP Praha Konkurenceschopnost, FM Evropského hospodářského prostoru a Norska • Portfolio služeb: podpora přípravy projektové žádosti, vyjednávání grantové dohody a konsorciální smlouvy, podpora koordinátora při řízení a administraci projektu a další služby • Více informací na: www.grant-garant.cz

 3. STRUKTURA SEMINÁŘE • Struktura a cíle specifických priorit H2020 • Participant portal a orientace ve výzvách • Jak porozumět výzvě pro podání návrhů • Kde a jak hledat partnery konsorcia • Projekty Horizon 2020 - základní parametry • Role a parametry úspěšného žadatele • Struktura projektové žádosti • Podání žádosti pomocí EPSS/Participant portal • Proces negociace Grantové dohody

 4. Horizon 2020 – struktura programu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html + EURATOM

 5. Horizon 2020 – co přinášínového? • Jednotná sazba financování • Zjednodušená a jednotná hodnotící kritéria • Nové formy financování zaměřené na inovace • Posílení mezinárodní účasti • Jednodušší pravidla pro granty • Méně časté, ale lépe zacílené kontroly a audity • Zlepšená pravidla pro duševní vlastnictví • Rozšíření přístupu k programu

 6. FP7 x H2020 ZMĚNY AKTIVITY

 7. FP7 x H2020 ZMĚNY AKTIVITY

 8. FP7 x H2020 ZMĚNY FINANCOVÁNÍ • 100% financování (snížená sazba pro inovační projekty 70%) • 25 % indirectcosts + ‚operationalcosts‘ pro velké výzkumné infrastruktury • Bonusy v osobních nákladech (€8000 ročně) • Způsobilé DPH v případě nezpůsobilosti jeho odpočtu v ČR • Audit 1x za projekt u všech příjemců s příspěvkem přes 325K €

 9. H2020 PRIORITA – VYNIKAJÍCÍ VĚDA • Čtyři tematické oblasti: Evropská výzkumná rada (ERC), Budoucí a vznikající technologie (FET), Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA), Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur) • Jediným kritériem pro získání grantu je excelence vědeckého nápadu • Granty podporující projekty hraničního výzkumu • Základní odborná příprava výzkumných pracovníků, profesní rozvoj • Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich propojení • Možno předkládat projekty jako individuální řešitel • Rozpočet 24,4 mld. EUR (2014 – 2020)

 10. H2020 PRIORITA – VYNIKAJÍCÍ VĚDA • ERC - Implementační agentura priority Vynikající věda • Komplementarita s národním financováním (ERC-CZ) • Typy ERC grantů: • Starting Grants: Granty umožňující nezávislost začínajícím výzkumníkům ve fázi vytváření vlastních výzkumných týmů, Ph.D. 2-7 let před zveřejněním výzvy • Consolidator Grants: Granty zaměřující se na podporu začínajících výzkumníkům ve fázi konsolidace vlastních výzkumných týmů, Ph.D. 7-12 let před zveřejněním výzvy • Advanced Grants: Granty pro pokročilé výzkumníky • Synergy Grants: Granty pro skupinu 2-4 pokročilých výzkumníků • Proof of Concept: Granty pro podporu komercializace výstupů udělených ERC grantů

 11. H2020 PRIORITA – VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU • Tři tematické oblasti: Průlomové a průmyslové technologie (ICT, nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování, vesmírné aplikace), Přístup k rizikovému financování, Inovace v MSP • Důraz na EU přidanou hodnotu (jak mezinárodní spolupráce, tak hodnoceny dopady projektu) • Důraz na zapojení aplikačního sektoru, zejména MSP • Obsahová orientace dle pracovních programů jednotlivých TP • Rozpočet 17 mld. EUR (2014 – 2020)

 12. H2020 PRIORITA – SPOLEČENSKÉ VÝZVY • Sedm tematických oblastí: • Zdraví, • Potravinové zabezpečení, • Bezpečné, čisté a účinné energie, • Inteligentní , ekologická a integrovaná doprava, • Klimatická změna a účinné využívání zdrojů a surovin, • Evropa v měnícím se světě, • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost EU a jejích občanů • Specifické podmínky upřesněny v konkrétní výzvě • Rozpočet 29,7 mld. EUR (2014 – 2020)

 13. Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 14. Participant Portal – základní dokumenty

 15. Participant Portal – Registrace PIC

 16. Participant Portal – Registracelegální entity • PIC (Participant Identity Code) = Unikátní identifikační číslo legální entity pro účast v projektech H2020 • Online je možné získat „nevalidované“ PIC, se kterým je možné podat projektovou žádost, ale nikoliv účastnit se Grantové dohody • K validaci nových subjektů dochází v průběhu negociačního jednání úspěšných projektových žádostí • Pokud organizace má podepsánu alespoň jednu grantovou dohodu, pak jistě má i validovaný PIC (!)

 17. Participant Portal – otevřené výzvy

 18. Participant Portal – zveřejnění výzvy

 19. Participant Portal – Zveřejnění výzvy

 20. Popisvýzvy: klimatickézměny a účinné využívání zdrojů a surovin

 21. Popisvýzvy: Klimatickézměny a účinné využívání zdrojů a surovin

 22. Kde a jak hledat partnerykonsorcia? • Stávající výzkumné spolupráce, publikační aktivita v oboru • Doporučení klíčových partnerů konsorcia projektu • Odborné konference, semináře a workshopy • Tematické brokerage akce pořádané CSA projekty H2020 • Online partnering provozovaný EK, skupinou NCP, nebo CSA projekty • Národní kontaktní pracovníci konkrétních tematických priorit • CORDIS partner search: http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home • Jiné obdobné platformy: http://www.fitforhealth.eu/, http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch

 23. CORDIS partner search

 24. Projekty H2020 - Základní parametry Primární podmínky a cíle jsou definovány na úrovni Specifického programu: • Vynikající věda • Vedoucí postavení průmyslu • Společenské výzvy Krokem číslo jedna je vyjasnění globálního cíle Vašeho projektu

 25. Role úspěšného koordinátora • Koordinace přípravy projektu po technické i obsahové stránce • Organizace a moderování schůzek WP leaderů, spojených s přípravou žádosti • Návrh harmonogramu přípravy žádosti a delegace povinností přípravy textů • Slučování, průběžná aktualizace a revize podkladů dodávaných partnery • Návrh rozpočtu a vedení diskuze vedoucí k jeho finální podobě • Finální revize a elektronické podání formálně správné projektové žádosti Krokem číslo dva je rozhodnutí o vhodném koordinačním týmu

 26. Ideální parametry úspěšného koordinátoraprojektu • Alokace úvazku pro přípravu žádosti minimálně 1,25 FTE (0,25 FTE koordinátor, 0,5 FTE odborný asistent/ PhD student, 0,5 FTE technický asistent) • Úspěšná historie v získávání národních nebo mezinárodních finančních prostředků účelového financování VaV • Předchozí zkušenost s účastí na řešení mezinárodního VaV projektu, nebo koordinace národních projektů řešených v konsorciu partnerů • Osoba koordinátora je zkušeným výzkumníkem s mezinárodním vědeckým renomé a kontakty na klíčové zahraniční partnery Krokem číslo tři je jmenování koordinačního týmu a jednoznačné stanovení kompetencí

 27. Volba tématu projektu • Globální téma a zaměření projektu je odvislé od Specifického programu • Každý rok je publikován aktuální pracovní program – obvykle top down specifikace VaV témat • Téma projektu naplňuje zadání EK vypsané v pracovním programu  vs.  EK vypsala téma příbuzné Vaší oblasti výzkumu • Dopady projektu jsou ve shodě s "expected impact" definovanými v pracovním programu Krokem číslo čtyři je volba tématu, které naplňuje cíle aktuálního pracovního programu

 28. Evropský rozměr projektu • Jakým způsobem přispěje projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti EU? • Proč je problematika relevantní pro řešení v mezinárodním konsorciu? • Z jakého důvodu jsou mobilizovány Evropské, nikoliv národní zdroje? • Jak prakticky projekt naplňuje představu EK, zveřejněnou ve výzvě? Krokem číslo pět je uvědomit si, že projektový záměr budou pravděpodobně posuzovat zahraniční expertní hodnotitelé - lokálně omezená témata jsou vhodnější pro financování z národních a bilaterálních zdrojů

 29. Vertikální struktura konsorcia Třiúrovně: vedoucí WP, vedoucí úkolů/ tasků, standardní partneři projektu • VEDOUCÍ WP = koordinátor a klíčoví partneři, kteří tvoří znalostní jádro projektu. Úzce spolupracují na přípravě projektové žádosti, v rámci realizace projektu nesou zodpovědnost za kvalitu výstupů a koordinaci výzkumu • VEDOUCÍ ÚKOLŮ/ TASKŮ = zodpovědnost za implementaci dílčích cílů projektu, případně dodání specifických výstupů. Dodávají dílčí podklady pro přípravu projektové žádosti (spolupráce s vedoucím WP, poskytnutí administrativních a technických podkladů) • STANDARDNÍ PARTNEŘI = do projektu často zapojeni: kvůli geografickému rozložení partnerství, jako zdroj specifické znalosti nebo infrastruktury, jako zdroj levné pracovní síly. Často hledání přes různé"partner search"databáze Krokem číslo šest je racionální volba partnerů (excelence, spolehlivost, geografické rozložení)

 30. Harmonogram přípravy projektové žádosti Krokem číslo sedm je jasné časové naplánování přípravy

 31. Struktura projektové žádosti • Administrativní část – Formuláře 1, 2, 3, 4, 5 • Projektový záměr – Proposal part B (žádost v PDF, velikost do 10Mb) • Kapitola 1: Excellence, relevant to thetopicsaddressed by the call • Kapitola 2: Expectedimpact • Kapitola 3: Implementationoftheproject • Kapitola 4: MembersoftheConsortium • Kapitola 5: Ethics and security Krokem číslo osm je jasné rozdělení práce na textu žádosti mezi partnery

 32. Kapitola 1: Excellence, relevant to the topics addressed by the call • 1.1 – Objectives • 1.2 – Relation to the work programme • 1.3 – Concept and approach • 1.4 – Ambition

 33. Kapitola2: Impact (1) • 2.1 - Expected impacts • Relation to thetopics in theworkprogramme • Popište soulad dopadů projektu s očekáváními EK, jak na úrovni tematického WP, tak v rámci dané oblasti aktivit • Specifikujete, jak projekt přispěje k definování budoucích VaV cílů • Stepsneeded to bringtheprojectimpacts • Jakým způsobem konsorcium kumuluje kritické množství zdrojů • Existují komplementární národní iniciativy, způsob jejich zapojení • Nutnost mobilizace národních zdrojů, pro dosažení cílů projektu • Jiné bariéry plného uplatnění výsledků projektu a plán k jejich odstranění • Europeandimension and considerationofotherresearchactivities • Srovnání s tematicky podobnými, již financovanými iniciativami EK • Jaký má výzkum potenciální dopad na konkurenceschopnost EU a kvalitu života její společnosti

 34. Kapitola2: Impact (2) • 2.2 – Measures to maximize impact • 2.2.1 Dissemination and exploitation of results • 2.2.2 Communication activities • Outline plánu pro diseminaci a dalšíužitíznalostí • Definicecílovýchskupinuživatelůvýstupů • Představenípropagačníchnástrojůprojektu • Vědeckéčasopisycílené pro diseminacivýsledků • Interníworkshopy, semináře a letníškoly • Základníprincipy pro uzavřeníKonsorciálnísmlouvy • Předpokládanáúčastnavědeckýchkonferencích • Existence webovéstránkyprojektu, online komunity • Šířenívýsledkůvýzkumu do výuky

 35. Kapitola3: Implementation • 3.1 – Work plan – Work packages, deliverables and milestones • 3.2 – Management structure and procedures • Project Co-ordination Committee; Project Co-ordinator; General Assembly; External Advisory Board (s); Project S&T committee/ Quality Assurance Panel; Reporting & Controlling; Work package Structure & Tasks; Communication within the project; Schedule of Project Reviews; Management of risks, conflict resolution and quality assurance; Consortium Agreement and project management • 3.3 – Consortium as a whole • 3.4 – Resources to be committed

 36. Kapitola3: Implementation (tabulkováčást) • Table 3.1 a: Work package description • Table 3.1 b: List of work packages • Table 3.1 c: List of Deliverables • Table 3.2 a: List of Milestones • Table 3.2 b: Critical risks for implementation • Table 3.3: Summary of partner synergies • Table 3.4 a: Summary of staff effort • Table 3.4b: „Other direct costs“items (travel, equipment,other goods and services, large research infrastructure)

 37. Tabulka 3.1 a: Work package description

 38. Tabulka 3.1 b: List of work packages

 39. Tabulka 3.1 c: List of Deliverables

 40. Tabulka 3.2a: • List of milestones

 41. Tabulka 3.2 b: Critical risks for implementation

 42. Tabulka 3.4a: • Summary of staffeffort

 43. Tabulka 3.4 b: "Other direct costs“items (travel, equipment, other goods and services, large research infrastructure)

 44. Kapitola4: Membersoftheconsortium • Kapitola5: Ethics and Security • 5.1 – Ethicalissues • 5.2 – Securityissues • 4.1 – Participants (applicants) • 4.2 – Third parties involved in the project (including use of third party resources)

 45. Doporučení ke struktuře projektové žádosti • Pyramidální definice problému – globální cíl, operační cíle, struktura WP, výstupy • Přehlednost a čtivost textu má přednost před množstvím informací • Užití: odrážky, tabulky, přehledové grafy, číslování, grafické ilustrace • Reference uvádějte formou poznámek pod čarou nebo v samostatné kapitole • Hodnotitel věnuje Vaší žádosti cca 4-8 hodin pracovního času ČASTÉ PROBLÉMY • Projektová žádost ≠ vědecký nebo odborný článek • Projektová žádost ≠ projektová žádost národnímu poskytovateli • Nejednotná terminologie díky různým autorům částí textů • Nejsou zřetelně propojeny cíle a výstupy projektu

 46. Electronic Proposal Submission Service (EPSS) • Online rozhraní přístupné přes login na Participant Portal • Pro přístup je nezbytné vytvořit nejprve účet přes European Commission Authentication Service (ECAS), návazně pak možno logovat se do neveřejné části Participant Portal a přistoupit k editaci formulářů • Online dostupné formuláře A (po editaci nutno manuálně uložit) • Upload části B – vlastního projektového záměru v PDF formátu (do 10Mb) • Zabudovaný nástroj pro kontrolu úplnosti žádosti • Možnost opakovaného podání – hodnocena je verze, která byla odeslána jako poslední před konečným termínem uzávěrky příjmu žádostí (obvykle 17.00 CET)

 47. Participant Portal – přístup k EPSS

 48. Electronic Proposal Submission Service (EPSS)

 49. EPSS – Formulář 1

 50. EPSS – Formulář 1