yillara yaygin sar n aat ve onarim ler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
YILLARA YAYGIN(SARİ) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

YILLARA YAYGIN(SARİ) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

YILLARA YAYGIN(SARİ) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ. MEHMET ŞENLİK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. iNŞAAT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YILLARA YAYGIN(SARİ) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ' - tobias


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yillara yaygin sar n aat ve onarim ler

YILLARA YAYGIN(SARİ) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

MEHMET ŞENLİK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

in aat
iNŞAAT

Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü yapım işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak ifade edilebilir.

n aat e tler
İNŞAAT ÇEŞİTLERİ
 • Menkul İnşaatlar : Temelli kalmak maksadı olmaksızın bazılarının arsasına yapılan kulübe, baraka gibi hafif inşaatlardır.
 • Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaatlar : Bu tür inşaatlar, insan eliyle toprağa bağlı olarak (arsa ve arazi üzerinde) sürekli kalmak üzere meydana getirilen, ekonomik değer taşıyan varlıklardır. Bu tür inşaatlara yolları, köprüleri, binaları örnek olarak gösterebiliriz.
n aat faal yet
İNŞAAT FAALİYETİ

Özel (yap-sat) İnşaat Faaliyeti

Daire, kat, dükkan, iş yeri şeklinde yapı üretip, bunları satmak üzere inşaat faaliyetinde bulunmaktır. Bu işletmeler ürettikleri yapıları kendi adlarına ve satmak üzere inşa ederler. üretim işletmesi niteliği taşıması nedeniyle üretmiş oldukları mamuller Daire, kat, dükkân, iş yeri dir.

Taahhüt Şeklinde İnşaat Faaliyeti

Başkası adına yapılan inşaat işleri taahhüt işidir ve uygulamada inşaat taahhüt ve onarım işleri olarak ifade edilmektedir.

taahh t ekl ndek n aat faal yetler n n ayrimi
TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAAT FAALİYETLERİNİN AYRIMI
 • Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt Ve Onarım İşleri.

İnşaat - taahhüt ve onarım işinin süresi 1 yıldan fazla ise yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işi olarak ifade edilir. Sürenin belirlenmesinde ise taahhüt işi için yapılan sözleşmedeki süre dikkate alınır. Burada bahsedilen süre 12 aylık süre değil, hesap dönemidir. Örneğin 01.01.2007 tarihinde başlayıp,31.12.2007 de biten bir inşaat işi için geçen süre 1 yıl olmasına rağmen iş yıllara yaygın inşaat işi değildir. Çünkü aynı hesap dönemi içerisinde başlamış ve bitmiştir. Ancak 30.10.2007 tarihinde başlayıp 30.05.2008 yılında tamamlanan bir inşaatın yapım süresi 7 ay olmasına rağmen 2 takvim yılını (hesap dönemini) kapsaması nedeniyle, Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt işi olarak ifade edilir.

Gelir vergisi Kanunun 42-43-44. maddelerinde düzenlenen özel bir vergilendirme sisteminin Yıllara Yaygın İnşaat taahhüt işlerinin vergilendirilmesinde uygulanması nedeni ile bu ayrım vergilendirme açısından önem taşımaktadır.

 • Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat - Taahhüt Ve Onarım İşleri

Aynı yıl içerisinde başlayıp biten inşaat taahhüt onarım işleri yıllara yaygın olmayan inşaat taahhüt işi olarak adlandırılır. Örneğin 25.02.2004 tarihinde başlayıp, 28.12.2004 tarihinde tamamlanan iş, aynı takvim yılında başlayıp tamamlandığı için Yıllara yaygın olmayan taahhüt işi olarak ifade edilir. Yıllara yaygın olamayan işler ise vergilendirme açısından genel hükümlere göre tabidir. Diğer bir ifade ile GVK 42-43-44 madde yer alan özel vergilendirme sisteminin kapsamına girmez.

yillara yaygin n aat taahh t ve onarim faal yet nde zel verg lend rme s stem
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT VE ONARIM FAALİYETİNDE ÖZEL VERGİLENDİRME SİSTEMİ

G.V.K. Md. 42.

“ Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannamenin işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.”

 • (Kurumlar vergisi mükellefleri içinde geçerli olup işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Nisan ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.)
zel verg lend rme s stem n n uygulanab lmes n
ÖZEL VERGİLENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN;
 • Yapılan iş İnşaat ve Onarım işi olmalıdır.
 • Yapılan iş Taahhüde bağlı olarak yapılmalı. (sözleşme olmalıdır)
 • İnşaat taahhüt ve onarım (dekapaj işleri dahil) işi Yıllara Yaygın olmalı.
yillara yaygin n aat taahh t ve onarim ler nde e ba lama tar h
YILLARA YAYGIN İNŞAAT - TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞE BAŞLAMA TARİHİ
 • Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarih,
 • Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,
 • Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşme tarihi,
yillara yaygin n aat taahh t ve onarim ler nde n b t tar h
YILLARA YAYGIN İNŞAAT - TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞİN BİTİŞ TARİHİ

GVK. Md. 44

 • Geçici ve kesin kabule tabi olan işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih,
 • Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih,
 • Gelir Vergisi Kanunundaki düzenleme dışında işin bitimi,

- Ölüm

- Fesih

- Devir

- İflas

yillara yaygin n aat ve onarim faal yet nden elde ed len kazan larin beyani
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYANI.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin tamamlandığı yılın kazancı sayılır ve vergilendirilir.

 • Gerçek kişiler, kollektif şirket ortakları, komandit şirketlerin, komandite ortaklarının kazançları ticari kazanç olarak adlandırılması nedeniyle İnşaat faaliyetinden elde edilen bu kazanç, elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilir ve Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. (GVK.Madde42)

(GVK.92 maddede 5165 sayılı kanunla yapılan düzenlenme (yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan) Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerini kapsamamaktadır. GVK 67 Nolu Sirküler )

 • Kurumlar vergisi mükellefleri safi kazançlarını kurumlar vergisi beyannamesi ile hesap döneminin kapandığı dördüncü ayınyirmi beşinci günü akşamına beyan ederek ve verildiği ayın sonuna kadar öderler.
yillara yaygin n aat ve onarim faal yet n n devam ett d nemlerde beyanname ver lmes
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMLERDE BEYANNAME VERİLMESİ
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan gerek gelir vergisi ve gerekse kurumlar vergisi mükellefi olan işletmelerin başkada faaliyetlerinin olmaması durumunda, GVK 85’inci maddesi gereğince tüccarlar (tacirler) kazanç elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmelerin 42’inci madde kapsamına girmeyen gelirlerinin bulunması ( Maddi Duran Varlık satış karları, kira gelirleri, faiz gelirleri, fazla gelen malzemelerin satışından elde edilen gelirler vb) durumunda, bu gelirlerin elde edildiği yılın kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
yillara yaygin n aat ve onarim faal yet nde ge c verg
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDEGEÇİCİ VERGİ
 • 4369 sayılı kanunun 52. Maddesi ile gelir vergisi kanuna eklenen mükerrer 120. Maddeye göre yıllara yaygın inşaat faaliyetinde bulunan işletmeler geçici vergi kapsamına dahil edilmemiştir.
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmelerin 42’inci madde kapsamına girmeyen ( Maddi Duran Varlık satış karları, kira gelirleri, faiz gelirleri, fazla gelen malzemelerin satışından elde edilen gelirler vb.) gelirlerinin bulunması durumunda, bu gelirlerin elde edildiği dönemlerde geçici vergi hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Diğer işlerden elde edilen kazançlar nedeniyle verilen geçici vergi beyannamelerindeki karlardan , ilgili dönemlerde biten inşaat taahhüt işinden elde edilen zararlar indirim konusu yapılamaz.

NOT: Sadece Yıllara Yaygın inşaat işinin olması durumumda Geçici Vergi Beyannamesi ve eki gelir tablosu boş olarak süresinde verilmelidir.

yillara yaygin n aat ve onarim faal yet nde verg kes nt s
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE VERGİ KESİNTİSİ

Gelir vergisi kanunu 94/3 maddesi ve 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi kanunun 15/a maddesi gereği,

Hakediş Bedelleri üzerinden mükellefler;

Nakden

Hesaben ( Ödemeyi yapacakları, hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren kayıt ve işlem )

Avans olarak,

yaptıkları ödemelerden % 3 vergi kesintisi yapmak zorundadırlar.

Yapılan vergi kesintileri inşaatın tamamlanmasına 1 yıl kalana kadar

295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS. İzlenir.

İnşaatın tamamlanmasına 1 yıllık süre olması durumunda

193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Hesabına devredilir.

verg kes nt s nde zell k arzeden durumlar
VERGİ KESİNTİSİNDE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR
 • İnşaat işinin yapılan sözleşmeye göre başladığı takvim yılı bitmesi gerekirken, herhangi bir sebeple bitmeyerek ertesi takvim yılına sirayet etmesi durumunda;

a.) Söz konusu inşaat ve onarma işinin izleyen takvim yılında da devam etmesi konusunda bir sözleşmevarsa, bu sözleşme tarihinden itibaren,(örneğin 2008 tamamlanmak üzere bir inşaat sözleşmesi yapılmış ancak inşaat taahhüt işinin 2009 yılında devamı için kasım ayında sözleşme yapıldı ise kasım ayından itibaren.

b.) Böyle bir sözleşme yoksa, ertesi takvim yılı başından itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden, önceden ödenmiş istihkaklarla ilgilendirilmeksizin tevkifat yapılır.

 • Yabancı paralı işlerde, Hakediş bedelleri ne zaman tahsil edilir ise kur değerlemesi o tarih itibari ile yapılmalı ve buna göre hesaplanan tutar üzerinden vergisi kesintisi hesaplanmalıdır.
 • Bedeli döviz cinsinden olan ve hakkedişlerden mahsup edilmek üzere avans alınması durumunda, avansın ödendiğitarihteki kur esas alınarak,gelir vergisi hesaplanır.
 • Yıllara Yagın inşaat İşinin bir kısmı taşeronlara devredilmesi durumunda, taşeronun yapacağı iş aynı takvim yılında tamamlanacak ise tevkifat yapılmaz. Aynı yılda tamamlanmayacak ise müteahhit tarafından tevkifat yapılır.
 • Konsorsiyumlar tarafından yapılan inşaat işlerinde, Konsorsiyum üyelerinin

taahhüt ettikleri işle sınırlı olarak tevkifat yapılır.

 • İşin kabulü yapıldıktan sonra, eksikliklerin tamamlanması için alınan hakedişler GVK.44.madde gereği o yılın kazancı sayılır ve vergi kesintisi yapılmaz.
verg kes nt s n n mahsubu ve ade
VERGİ KESİNTİSİNİN MAHSUBU VE İADE
 • İnşaat taahhüt ve onarım işi tamamlandığında vergi kesintileri ödenecek olan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilir.
 • Yapılan vergi kesintileri hangi taahhüt işine ait ise ancak o taahhüt işi için ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
 • Bitmemiş işler için kesilmiş olan vergiler bitmiş işlerden veya başka işlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez.
 • Eğer İnşaat taahhüt ve onarım işi zararla sonuçlanmış ise kesilen vergiler iade alınabilir.
yillara yaygin n aat ve onarim faal yet nde damga verg s
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE DAMGA VERGİSİ

1. Her ne konuda olursa olsun üzerinde belli para yazılı olan her türlü sözleşmelerin her bir nüshası binde 7.5 oranında damga vergisine tabi olacaktır.

2. Hakediş ödemesinin avans ödeme mahiyetinde olması halinde, hakediş bedeli binde 7.5 oranında damga vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.

3. Resmi daireler tarafından mal ve hizmet alımı (ihale vb.) sebebiyle ve sırasında, düzenlenen hakedişlere istinaden yapılacak ödemeler istihkaktan kesinti suretiyle binde 7.5 oranında damga vergisine tabidir.

4. Hakediş ödemesinin hem avans, hem de resmi daireler tarafından mal ve hizmet alımı (ihale) sebebiyle düzenlenmiş olması halinde, sadece binde 7.5 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

5. Hakediş ödemesinin kesin ödeme niteliğinde olması halinde, (örneğin; özel sektörün taşeron firmaya iş yaptırması, sözleşmede hakediş düzenleneceğine ilişkin hükümler bulunması durumu) hakediş faturada yazılı işin içeriğini açıklar nitelikte bir belge olacağından damga vergisine tabi değildir. Diğer bir ifade ile resmi daireler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemelerde sadece avans ödemeleri ile ilgili olarak düzenlenen makbuzların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, kesin hakediş ödemeleri üzerinden ise herhangi bir damga vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.Ancak makbuz karşılığı avans ödemesi söz konusu ise binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekir.

damga verg s
6. Geçici hakediş, kesin hakediş uygulamasında ise, geçici hakediş ödemeleri avans niteliğinde ödeme olduğundan dolayı damga vergisine tabidir. Geçici hakediş ödemeleri üzerinden yapılmış olan damga vergisi kesintilerinin kesin hakediş üzerinden yapılacak olan damga vergisi üzerinden mahsup edileceği tabiidir.

7. Hakediş bedelleri üzerinden istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödemelerinde, 30 Seri Numaralı Damga Vergisi Tebliği gereğince, kesilecek olan damga vergisi matrahına KDV dahil değildir. 8. Avans makbuzları binde 7,5 oranında damga vergisine tabidir

9. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.) binde 4.5 oranında damga vergisine tabi olacaktır.

DAMGA VERGİSİ
yillara yaygin n aat ve onarim faal yet nde katma de er verg s
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

HAKEDİŞ: Bir inşaat taahhüt ve onarım işinde işin başlamasından o ana kadar yapılan (gerçekleştirilen) kısmına ait işlemlerin parasal olarak ölçülmesine hakediş denir.

Hakediş raporları, esas olarak yapılan işin karşılığının iş yapıldıkça müteahhide ödenmesi amacıyla düzenlenen belgeler olması, aynı zamanda işin belli bir kısmının yapıldığını da göstermesinden dolayı, inşaat ve taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

 • Ancak hakediş belgeleri Vergi Usul Kanununda düzenlenen belgelerden sayılmamaktadır. Bu nedenle Hakediş belgelerinin onaylandığı (mutabakat sağlandığı) tarihten itibaren 7 gün içerisinde fatura kesilmesi ve KDV nin ve diğer kesintilerin faturada gösterilmesi gerekmektedir.
slide19

Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri HİZMET işi olması nedeniyle

 • KDV oranı % 18 dir.
 • Ancak;
 • - Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
 • - Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m 2.ye kadar konutlara
 • ilişkin inşaat taahhüt işleri, %1 oranında katma değer vergisine tabidir.
 • Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin %1 oranında katma değer vergisine tabi olabilmesi için;
 • 49 Nolu KDV Genel tebliği, KDV – 5 Nolu sirkülerdeki işleri kapsaması gerekir
 • İnşaat ruhsatının ve İnşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilindeKonut yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması gerekmektedir. ( KVK Md.5/a ,KDV Gen.Teb.106) KDV 5 Nolu sirküler)
 • Müteahhitlerin konut yapı kooperatiflerine karşı üstlendikleri inşaat taahhüt işlerinin bir kısmını taşeronlara yaptırmaları halinde, taşeronun müteahhide verdiği hizmet katma değer vergisine tabi olacak, müteahhidin kooperatife yaptığı inşaat taahhüt işi ise vergiden müstesna veya indirimliorana olacaktır.
yillara yaygin n aat ve onarim faal yet nde katma de er verg s st snasi
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
 • 1. Limanlar ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi İşleri.
 • 2. Serbest Bölgelerde Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri.
 • 3. 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri. (inşaat ruhsatı ve tapusunun kooperatife ait olması gerekir.)
katma de er verg s tevk fati
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

Birbirleriyle yaptıkları işlemler hariç olmak üzere inşaat taahhüt işi yaptıran;

 • · Genel ve katma bütçeli daireler,
 • · İl özel idareleri,
 • · Belediyeler,
 • · Köyler,
 • · Bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • · Vakıflar tarafından kurulanlar hariç, diğer tüm üniversiteler,
 • · Döner sermayeli kuruluşlar,
 • · Kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları,
 • · Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • · Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • · Bankalar,
 • · Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait olan işletmeler,
 • · Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar.
 • Hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketler,
slide22

Yaptırdıkları inşaat taahhüt işleri nedeniyle ödeyecekleri hakediş bedeli üzerinden hesaplanan %18 KDV’nin 1/6’sını tevkif ederek, sorumlu sıfatıyla 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edip ödeyeceklerdir.

 • İş kısmen veya tamamen alt yüklenicilere (Taşeronlara) devredilmesi durumunda da devredilen kısım için müteahhitler tarafından kendilerine yapılan hizmete ait KDV üzerinden 1/6 oranında tevkifat yapacaklardır.
 • 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği gereğince katma değer vergisi tevkifata tabi bulunan işlerin Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden müstesna olması halinde, işlem bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı için herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır. Ancak, vergiden istisna olan işlerin alt yüklenicilere devredilmesi ve alt yüklenicilerin yaptığı işlemin istisna kapsamına girmemesi halinde, alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin genel esaslar çerçevesinde tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Örneğin Devlet Hava meydanları Genel müdürlüğünün yaptırdığı bir hava alanı inşaatı KDV den istisnadır. Bu işi yapan müteahhidin hava alanı inşaatının bir kısmını taşerona yaptırması durumunda , taşeronun yaptığı iş nedeniyle hesapladığı KDV için tevkifat uygulayacaktır.
tevk fat yapilmayacak durumlar
TEVKİFAT YAPILMAYACAK DURUMLAR
 • Türkiyede ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi veya işyeri bulunmayan kişi ve kuruluşların Türkiye’de yaptıkları işlerden doğan KDV nin tamamı tevkifata tabi değildir. Örneğin Türkiye’de bir Baraj inşaa eden bir şirketin Türkiye’de işyeri, kanuni merkezi yoksa bu şirketin yaptığı iş üzerinden hesaplanacak KDV’nin tamamı barajı yaptıran kurum veya kuruluş tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceğinden ayrıca tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.
 • KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı yaptığı inşaat işleri tevkifata tabi değildir. Örneğin Toplu Konut İdaresinin X Bankasına yapmış olduğu inşaat işinde tevkifat uygulanmayacaktır.
 • Fatura düzenleme sınırının altında olan işlemlerde tevkifat uygulanmayacaktır. 2008 yılında bu sınır 600,00 YTL dir.
tevk fatli fatura
TEVKİFATLI FATURA

OKUL İNŞAATI 2 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ 100.000,00

% 3 Stopaj 3.000,00

Binde7.5 DV 750,00

KESİNTİLER TOPLAMI ( 3.750,00)

KESİNTİLERDEN SONRAKİ NET TUTAR 96.250,00

HESAPLANAN (% 18) KDV 18.000,00

1/6 KDV Tevkifatı. 3.000,00.

TAHSİL EDİLECEK (5/6) KDV 15.000,00

 • TOPLAM TUTAR 111.250,00
s zle me yapilmasi
SÖZLEŞME YAPILMASI

--------------------- / -----------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. xxxxxx

10-Hastane inşaatı

03-Diğer Direkt giderler

414-Noter (sözleşme) giderleri

515.İhale Karar Damga Vergisi

191-İND KDV HS xxxxx

100-KASA HS. xxxxxx

Hastane inşaatı sözleşme gideri

----------------------- / -------------------------

tem nat lemler
TEMİNAT İŞLEMLERİ
 • Geçici Teminat : Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu İhalelere katılmak isteyen inşaat işletmeleri 4734 sayılı yasanın 33. maddesine göre teklif ettikleri bedelin % 3 nü geçici teminat olarak yatırmaları gerekmektedir.
 • Kesin Teminat: ihale kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında alınan teminata kesin teminat denir.
tem nat lemler1
TEMİNAT İŞLEMLERİ
 • GEÇİÇİ TEMİNAT

--------------- ------------

126. VER.DEP.VE TEMİNATLAR HS. XXXXX

10- Teminatlar

01-Hastane inş.teminatı

100- KASA HS XXXXX

--------------------------- --------------------------------

 • KESİN TEMİNAT

--------------- ------------

226. VER.DEP.VE TEMİNATLAR HS. XXXXXX

10- Teminatlar

01-Hastane inş.teminatı

100- KASA HS XXXXXX

------------------------------- ------------------------------------------

tem nat mektubu ver lmes
TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ

---------------------------------- -------------------

910-TEMİNAT MEK.BORÇLULAR HS. XXXXX

01.Sağlık Bakanlığı

911-TEM. MEK.ALACAKLILAR HS. XXXXX

01.İş Bankası Merkez Şube

Teminat mektubu verilmesi

------------------------------------ / --------------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. XXXXX

10-Hastane inşaatı

03-Diğer Direkt giderler

80-Teminat mek.komisyonları

100-102 HS. XXXXX

Teminat mektubu komisyonu ödemesi

----------------------------------------- / ---------------

mal yet muhasebes s stem
MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ

İşletmede üretilen her bir mamul ya da siparişe ilişkin her bir maliyet unsurunu ayrı ayrı belirleyen ve mamulün yada sipariş maliyetini özel olarak hesaplamaya olanak sağlayan maliyet hesaplama sistemi sipariş maliyet sistemi dir.

Bir Üretimde:

- Üretilen her birimin ya da grup malların her biri ayrı nitelik taşıyorsa,

- Bu nitelikler müşteriler tarafından belirleniyorsa,

- Çoğu kez müşterilerin yaptıkları siparişe göre üretim yapılıyorsa sipariş maliyet yöntemi kullanılır.

İnşaat işletmeleri işlerinin her birinde projelerin maliyetlerini ayrı ayrı izlemesi gerektiğinden, inşaat endüstrisinde maliyetlerin bulunmasında sipariş maliyet sistemi kullanılır.

Sipariş maliyet sistemi uygulamasında her taahhüt veya inşaat ayrı ve farklı bir maliyet merkezi oluşturacağından her bir işle ilgili faaliyetlerin ve giderlerin izlenmesinde yarar vardır. Hem faaliyetler hem de kapsadıkları giderleri, inşaat işletmeleri maliyet kartları oluşturarak, inşaat tamamlanıncaya kadar maliyetlerini topluca izleyebilirler.

slide30

İnşaatın devam ettiği yıllar

---------- İnşaatın tamamlandığı yıl

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşletmelerinde 7 A Seçeneğine Göre Maliyet Hesaplarının Akışı (Fiili Maliyet Yöntemi)

740- HİZ.ÜRT. MALY.

741- HİZ.ÜRT.YANS.

170-177- YIL.YAY.İNŞ.VE MALY.

3 50- Y.Y. İNŞ.HAK

622- SAT.HİZ.MLY.

750- ARAŞ.GEL.GİD.

751- ARGE YANS.

760- PAZ.SAT.DAĞ.GİD

761- PAZ.SAT.DAĞ.YANS

600.Y.İÇİ SATIŞ HS

770- GEN.YÖN.GİDE

771- GEN.GİD. YANS.

690- DÖN.K/Z

780- FİNANS.GİD

781 FİN.GİD. YANST

n aat h zmet ret m mal yet unsurlari
İNŞAAT(HİZMET) ÜRETİM MALİYETİ UNSURLARI
 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • İşçilik Giderleri
 • Taşeron Giderleri
 • Diğer Direkt Giderler(Elektrik,Su,Sözleşme,Teminat mekt..gid )
 • Endirekt (GÜG) Giderler(Endirekt Malzeme, Endirekt işçilik,

Amortisman vb)

malzeme alimi
MALZEME ALIMI

---------------------------- / -----------

150- İLK MADDE VE MALZEME HS. XXXX

10- Genel Depo

05- Çimento

20- Hastane İnşaatı Deposu

05- Çimento

191- İND.K.D.V. HS. XXXX

100- KASA HS XXXX-

Çimento alımı nedeniyle

----------------- / --------------------------

malzeme kullanimi
MALZEME KULLANIMI

--------------------------------------- / ----------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS.XXXXXXX

10-HASTANE İNŞAATI . XXX

0-Direkt İ.M.M. Gid.

001-Çimento

20-BELEDİYE BİNASI İNŞAATI . XXX

0-Direkt İ.M.M. Gid.

001-Çimento

30-KÖPRÜ İNŞAATI . XXX

0-Direkt İ.M.M. Gid.

001-Çimento

150-İLK MADDE VE MALZ.HS XXXXXXX 1-İlk Madde ve Malzemler.

001- Çimento

………. Üretim Döneminde inşaat üretiminde kullanılan Çimento malzemesi

--------------------------------------- / ------------------------

Not. Bazı immler Hazır beton gibi doğrudan stoklanmadan maliyet hs kayıt yapılır.

l k g derler
İŞÇİLİK GİDERLERİ

------------------------------------------- / -----------------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HSxxxxx

10- YOL İNŞAATI

1-İşçilik Giderleri

01- Direkt İşçilik

110- Normal ücret(Brüt)

111- SSK İşveren Payları

112- İşsizlik Siğ. İşveren Payları

360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.HS xxxx

01 Gelir Vergisi

02 Damga Vergisi

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KES. HS xxxx

01 S.S.K İşçi

02 S.S.K İşveren

03 İşsizlik işçi

04 İşsizlik işveren

335 PERSONELE BORÇLAR xxxxx

01- Net Ücret

Yol İnşaatı Ücret Tahakkuku

 • ---------------------------------- / ------------------------------------------------
ta eron g derler
TAŞERON GİDERLERİ
 • ----------------------------- / -----------------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS.xxxxx

10-OKUL İNŞAATI

3-Dış.Sağ.Fayda ve Hiz.

325-Taşeron Giderleri

191- İND. K.D.V. HS. xxxxx

01- Mal ve Hiz .Alış K.D.V

360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.HS xxxxx

01 –Sorumlu Olarak Ödenecek Vergiler

09- Gelir Vergisi Tevkifatı (Stopajı)

10- 1/6 KDV tevkifatı

100 -102, 103- HS xxxxx

------------------------ / -----------------------

Taşerona yapılan ödeme nedeniyle

NOT: Taşerona yaptırılan iş yıllara yaygın değil ise Gelir / kurumlar Vergisi Tevkifatı (Stopajı) yapılmaz.

ta eronlara avans ver lmes
TAŞERONLARA AVANS VERİLMESİ

---------------------- /----------------

179-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HS. XXXX

10. Okul İnşaatı Avansları.

001- X inşaat Ltd.Şti.

360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.HS XXXX

01 –Sorumlu Olarak Ödenecek Vergiler

09-Gelir/Kurumlar Vergisi Tevkifatı (Stopajı) 20- Damga vergisi Kesintisi

100- KASA HESABI XXXX Taşerona yapılan avans ödemesi nedeniyle

------------------------ / ------------------------------------------

NOT. Avans makbuz karşılığı ödenirse Damga vergisi kesintisi yapılır. Makbuz düzenlenmez ise örneğin bankadan ödenirse Damga vergisi kesintisi yapılmaz.

ta ver avans mahsubu
TAŞ.VER. AVANS.MAHSUBU

----------------------------- / --------------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. XXXXX

10-OKUL İNŞAATI

3-Dış.Sağ.Fayda ve Hiz.

325-Taşeron Giderleri

191-İND. K.D.V. HS. XXXXX

01- Mal ve Hiz .Alış K.D.V

179-TAŞERONLARA VER. AVANSLAR HS. XXXXX

1O-Okul İnşaatı Avansları.

002- X inşaat Ltd.Şti.

100- KASA HESABI XXXXX

--------------------------- / ------------------------

NOT. Taşerona yaptıralan işin kendisi KDV tevkifatına tabi ise mütahhitler de taşerona ödeme yaptıklarında tevkifat yapmak zorundadırlar

d er d rekt g derler
DİĞER DİREKT GİDERLER

Her bir inşaatla direkt ilişki kurulabilecek,inşaat maliyetine doğrudan yüklenebilecek olan maliyet giderlerine şu giderler örnek verilebilir.

 • Sözleşme Giderleri (taahhütle ilgili)
 • Vergi resim ve harçlar (taahhütle ilgili)
 • Teminat mektubu faiz ve komisyonlar
 • Proje giderleri
 • Teknik danışmanlık ücretleri
 • Makine ve teçhizat kiraları
 • Elektrik gideri (şantiyede kullanılan )
 • Su giderleri (şantiyede kullanılan )
 • Geçici yapı (şantiye binası) giderleri ve amortismanı
 • Teknik özelliği gereği sadece o projede kullanılan makine ve teçhizat amortismanları
 • Belli bir projede görevlendirilen bekçi ücretleri.
 • Belli bir projede kullanılan yardımcı madde ve malzemeler
d er d rekt g derler1
DİĞER DİREKT GİDERLER

-------------------------- / --------------------

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. XXXX

10-Okul inşaatı

03-Diğer Direkt giderler

303-Elektrik gid

191-İND. K.D.V. HS. XXXX

01- Mal ve Hiz .Alış K.D.V

100-KASA HS. XXXX

Elektrik gideri ödemesi

-------------------- / ---------------------------------

end rekt g derler
ENDİREKT GİDERLER
 • Üretilen mamuller veya hizmetlerle doğrudan doğruya ilişkilendirilemeyen ve birim maliyetlere dolaylı olarak yüklenebilen, her türlü üretim giderlerine Endirekt Giderler denir.
 • İnşaat taahhüt faaliyetinde bulunan işletmelerde endirekt giderler den söz edebilmek için bu giderlerin belirli bir inşaat taahhüdü ile doğrudan ilişkisinin kurulamaması diğer bir ifade ile bu giderlere birden fazla inşaat taahhüt faaliyetinin sürdürülmesi için katlanılmış olması gerekir.
end rekt g derler1
ENDİREKT GİDERLER

ENDİREKT MADDE VE MALZEMELER

İnşaatın bünyesine girmemekle birlikte, ancak üretimin akışını sağlayan ve hangi inşaatlarda ne miktarlarda kullanıldığı doğrudan bilinemeyen madde ve malzemelerden meydana gelir. Endirekt malzemelere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Kaynak ve lehim malzemeleri
 • Patlayıcı malzemeler
 • Araç yedek parçaları
 • Akaryakıt (mazot-yağ)
 • Küçük el aletleri (çekiç-keser-mala vb.)
end rekt g derler2
ENDİREKT GİDERLER

ENDİREKT İŞÇİLİKLER

İnşaat maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyen, birden fazla inşaat (proje) için katlanılan işçilik giderleridir. Bu giderlere şunları örnek verebiliriz;

 • Birden fazla inşaata hizmet sunan Kamyon şoförlerinin ücretleri
 • İş makinası operatörlerinin ücretleri
 • Yemekhane, yatakhane görevlilerinin ücretleri
 • Şantiye şeflerinin maaşları(birden fazla inşaattan sorumlu olan)
 • Kıdem tazminatları
 • Sosyal yardımlar (yemek-yakacak,giyecek vb.)
 • Eğitim ve staj giderleri
 • Sağlık yardımları (ilaç, tedavi vb.)
 • Tatil ve izin ücretleri.
end rekt g derler3
ENDİREKT GİDERLER

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

Üretimle ilgili olarak birden fazla inşaat (proje) için katlanılan, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için katlanılan giderlerden meydana gelir. Bu giderlere şunları örnek verebiliriz:

 • Tesis ve makine ve cihaz bakım onarım giderleri
 • Danışmanlık ve Müşavirlik giderleri(Birden fazla proje için )
end rekt g derler4
ENDİREKT GİDERLER

ÇEŞİTLİ GİDERLER

İnşaat üretimiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve birden fazla inşaat (proje) için katlanılan çeşitli giderlerden meydana gelir. Bu giderlere şunları örnek verebiliriz:

 • Tesis makine ve cihazların sigorta giderleri
 • Kamyon kira giderleri
 • Tesis, makine ve alet kiraları
 • Çalışanların(Özel) sigorta giderleri
end rekt g derler5
ENDİREKT GİDERLER

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

İnşaat üretimiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve birden fazla inşaat (proje) için katlanılan vergi resim ve harç giderlerinden meydana gelir. Bu giderlere şunları örnek verebiliriz:

 • Damga vergileri
 • Motorlu taşıtlar vergileri
end rekt g derler6
ENDİREKT GİDERLER

AMORTİSMAN GİDERLERİ

İnşaat üretimiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve birden fazla inşaat (proje) Üretiminde kullanılan sabit varlıkların yıpranma payları amortisman giderlerini oluşturur.

Üretimde kullanılan kamyonların tesis makine ve cihazların amortisman oranlarının belirlenmesi ve amortisman ayırma yöntemlerinden hangisinin seçileceği konusu önemlidir. Çünkü amortisman oranı veya yöntemlerine göre üretim maliyetine intikal ettirilecek olan amortisman giderleri değişmektedir.

ortak m terek g derler
ORTAK (MÜŞTEREK) GİDERLER

Yıllara yaygın inşaat işletmelerinin aynı anda birden fazla inşaat işini yapmaları ya da yıllara yaygın inşaat işleri ile birlikte başka işleri de (örneğin inşaat malzemesi alım satımı,nakliye,arsa karşılığı inşaat,emlak,turizm,otomotiv vb) bir arada yapmaları durumunda, işletme faaliyetlerini sürdürmek üzere katlandıkları genel giderler ortak (müşterek) gider olarak adlandırabilir. Ancak bir genel giderin ortak(müşterek) gider olarak adlandırılabilmesi için;

 • Genel gider niteliğinde bir gider olması,
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyeti ile ilgili olması,
 • Birden fazla Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi veya inşaat ve onarma işi ile birlikte başka işler için de katlanılmış olması gerekmektedir.
ortak m terek g derler1
ORTAK (MÜŞTEREK) GİDERLER
 • Üst düzey yönetici maaşları
 • Keşif departmanı maaşları
 • Büro çalışanlarının maaşları
 • Yönetim binası vergi,sigorta ve Amortismanları
 • Yönetim faaliyetinde kullanılan araçların yakıt ve tamir giderleri
 • Büro demirbaş amortisman giderleri
 • Kırtasiye,haberleşme,aydınlatma,seyahat,aidat giderleri
 • İnşaat maliyetine dahil edilmeyen finansman giderleri
 • İnşaat taahhüt işi ile doğrudan ilişkisi olmayan diğer giderler.

Gelir Vergisi kanunu 43 maddesinde bahsi geçen bu ortak giderler, Yıllara yaygın inşaat işletmeleri için tekdüzen hesap planda yer alan,

750- Araştırma ve Geliştirme giderleri

760- Pazarlama ve Dağıtım Giderleri

770- Genel yönetim Giderleri

780-Finansman Giderleri hesaplarına kaydedilen kaydedilen harcamalardan meydana gelmektedir

Ayrıca bu giderler 65 ve 68 grubunda yer alan hesaplarda da yer alabilir.

m terek g derler n da itimi
MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITIMI

GVK madde 43

”Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır:

 • 1. (5024 Sayılı Kanunun 7’inci maddesiyle değişen bent: Yürürlük;01.01.2004) Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

(enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

 • 2. (5024 Sayılı Kanunun 7’inci maddesiyle değişen bent: Yürürlük;01.01.2004) Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde .” dağıtımı yapılır.
m terek g derler n n aatlar arasinda da itimi
MÜŞTEREK GİDERLERİN İNŞAATLAR ARASINDA DAĞITIMI

770. Genel Yönetim Gid. Hs. 14.000,00

İnşaat Adıİnş.HarcamalarOran Müş.Gid. Payı

YOL 200.000,00 % 40(14.000*0,40) 5.600,00

OKUL 180.000,00 % 36(14.000*0,36) 5.040,00

HAVUZ 120.000,00% 24(14.000*024)3.360,00

TOPLAM 500.000,00 % 100 14.000,00

m terek g derler n n aatlar arasinda da itimi1
MÜŞTEREK GİDERLERİN İNŞAATLAR ARASINDA DAĞITIMI

------------------------------ / -------------------------

170- YIL.YAY YOL İNŞ.VE ONR. MLY.HS 5.600,00

01-2005 YILI MALİYETLERİ

11-Ortak Gider Payları

770- Genel Yön.Gid.Payı

171-YIL.YAY OKUL İNŞ.VEONR. MLY.HS 5.040,00

01-2005 YILI MALİYETLERİ

11-Ortak Gider Payları

770- Genel Yön.Gid.Payı

172-YIL.YAY HAVUZ İNŞ.ONR. MLY.HS 3.360,00

01-2005 YILI MALİYETLERİ

11-Ortak Gider Payları

770- Genel Yön.Gid.Payı

771-GEN.YÖN.GİD.YANST. HS 14.000,00

2005 yılı Ortak genel giderlerin inşaatlara Dağıtımı

----------------------------------- / --------------------------------

m g derler n n aat ve d er ler arasinda da itimi
MÜŞ.GİDERLERİN İNŞAAT VE DİĞER İŞLER ARASINDA DAĞITIMI

770. Genel Yönetim Gid. Hs. 5.000,00

İnşaat ve iş Adıİnş.Harcamalar ve hasılatOran Müş. Gen Yön Gid. Payı

Yol 400.000,00 % 40 ( 5.000*0,40) 2.000,00

Okul 200.000,00 % 20(5.000*0,20) 1.000,00

Havuz 100.000,00% 10(5.000*010) 500,00

Malzeme Alım.Satım. 250.000,00 % 25(5.000*025 ) 1.250,00

Nakliye 50.000,00 % 5 (5.000*005 ) 250,00

TOPLAM 1.000.000,00 % 100 5.000,00

780. Finansman Gid. Hs. 10.000,00

İnşaat ve iş Adıİnş.Harcamalar ve hasılatOran Müş. Gen Yön Gid. Payı

Yol 400.000,00 % 40 ( 10.000*0,40) 4.000,00

Okul 200.000,00 % 20(10.000*0,20) 2.000,00

Havuz 100.000,00% 10(10.000*010) 1.000,00

Malzeme Alım.Satım. 250.000,00 % 25(10.000*025 ) 2.500,00

Nakliye 50.000,00 % 5 (10.000*005 ) 500,00

TOPLAM 1.000.000,00 % 100 10.000,00

m g derler n n aat ve d er ler arasinda da itimi1
MÜŞ.GİDERLERİN İNŞAAT VE DİĞER İŞLER ARASINDA DAĞITIMI

170-YIL.YAY YOL İNŞ.ve ONR. MLY.HS 6.000,00

01-2005 YILI MALİYETLERİ

11-Ortak Gider Payları

770- Genel Yön.Gid.Payı .2.000,00

780-Finasman Gid. Payı 4.000,00

171-YIL.YAY OKUL İNŞ.veONR. MLY.HS 3.000,00

01-2005 YILI MALİYETLERİ

11-Ortak Gider Payları

770- Genel Yön.Gid.Payı 1.000,00

780-Finasman Gid. Payı 2.000,00

172-YIL.YAY HAVUZ İNŞ.veONR. MLY.HS 1.500,00

01-2005 YILI MALİYETLERİ

11-Ortak Gider Payları

770- Genel Yön.Gid.Payı 500,00

780-Finasman Gid. Payı 1.000,00

632-GEN.YÖNETİM GİDERLERİHS1.500,00

01.Malz.alım satım Gider payı .1.250,00

02. Nakliye işi Gider payı 250,00

660-KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. HS 3.000,00

01.Malz.alım satım Gid payı 2.500,00

02. Nakliye işi Gider payı 500,00

771-GEN.YÖN.GİD.YANST.HS5.000,00

781-FİNANSMAN GİD.YANSIT. HS 10.000,00

2005 yılı Ortak giderlerin Dağıtımı

ortak m terek amort smanlarin da itimi
ORTAK (MÜŞTEREK) AMORTİSMANLARIN DAĞITIMI

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ortak amortismanların dağıtımının ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin düzenleme yine gelir vergisi kanununun 43. maddesinde yapılmıştır.

GVK madde 43’ e göre

“ Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre.” dağıtımı yapılır.

Not. İşletmelerin bu madde gereği amortismanların dağıtımı sağlıklı yapabilmesi için çalışılan günleri gösteren çizelgeler düzenlemesinde yarar vardır.

kanunen kabul ed lmeyen g derler n da itimi
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN DAĞITIMI

Vergi yasalarınca indirimi kabul edilmeyen bu giderler,750- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri, 760- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri, 770- Genel Yönetim Giderleri, 780- Finansman Giderleri hesaplarında izlenmiş ise zaten bu hesapların dağıtımı sırasında, dağıtılmış olacağından ayrıca dağıtıma gerek yoktur. Ancak bu dağıtım sırasında hangi inşaat yada işlere ne kadar kanunen kabul edilmeyen gider payı düştüğü belirlenmedir. Kanunen kabul edilmeyen giderler, 750,760,770,780 hesaplar dışındaki hesaplarda izleniyor ise bu durumda GVK 43’üncü maddedeki düzenlemeye göre dağıtımının ayrıca yapılması gerekir.

Her bir yıllara yaygın inşaat ve onarım işi farklı zamanlarda tamamlanacağı için, kanunen kabul edilmeyen giderlerde bu dönemlerde ticari kâra ilave edilerek mali kar belirlenecektir.Bu nedenle her bir inşaata ait kanunen kabul edilmeyen giderler Nazım hesaplarda her bir inşaat için açılacak hesaplarda, her bir gider türü izlenerek takip edilebilir.Örneğin bu hesap şu şekilde bölümlendirilebilir;

977. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI

01. YIL.YAYGIN YOL İNŞAATI K.K.E. GİDERLERİ

0001. Özel İletişim Vergisi

0002. Belgesiz Giderler

0003. Ödenmemiş SSK primleri

0004. Gecikme Zamları

0005. Tazminatlar

0006. Sayım ve Tesellüm Noksanları

d nem n aa t ret m malyetler
DÖNEM İNŞAAT ÜRETİM MALYETLERİ

Dönem sonlarında, Tamamlanmayan inşaatlarla ilgili maliyetler taahhüt işi tamamlanıncaya kadar 170-177- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HS. larda biriktirilir ve tamamlandığı yıl hizmet üretim maliyetine intikal ettirilir.

------------------------------------------ / -----------------------------

170-YIL.YAY KÖPRÜ İNŞ.ve ONR. MLY.HS xxxxx

01-2005 YILI MALİYETLERİ

10-İnşaat Üretim MaliyetleriXX

01.İMM giderleri

02.İşçilik giderleri

03.Diğer Direkt Giderler

04.Endirekt Giderler

11-Ortak Gider PaylarıXX

770- Genel Yön.Gid.Payı

741-HİZ. ÜRETİM MALİYETİ YANS.HS xxxxxx

771-GEN.YÖN.GİD.YANST.HSxxxxxx

------------------------------ / ------------------------------

n aat taahh t ve onarim n n tamamlanmasi
İNŞAAT TAAHHÜT VE ONARIM İŞİNİN TAMAMLANMASI

--------------------------------- / ------------------

622.SATILAN HİZMET MALİYETİ HSxxxxx

01.Köprü İnşaatı Maliyeti.

632.GENEL YÖNETİM.GİD HES. xxxxx 01.Köprü İnş.Gider payı

170-Y.Y. KÖPRÜ İNŞ.ONR. MLY.HS xxxxx

01-2005 YILI MALİYETLERİ

10-İnşaat Ür.Maliyetleri

11-Ortak Gider Payları

02-2006 YILI MALİYETLERİ

10-İnşaat Ür. Maly.

11-Ortak Gider Payları

Tamamlanan köprü inşaatının biriktirilen İnşaat maliyetinin ve ortak giderlerinin,

Gelir tablosu hesaplarına aktarılması.

-------------------------------- / ----------------------

haked
HAKEDİŞ
 • Bir inşaat taahhüt ve onarım işinde işin başlamasından o ana kadar yapılan (gerçekleştirilen) kısmına ait işlemlerin parasal olarak ölçülmesine hakediş denir.
 • Hakedişler, müteahhitlerce iş programına uygun olarak yapılan işin ve işte kullanmak üzere işyerine getirilen malzemenin miktarını, birim fiyatını, tutarını, hak kazandığı fiyat farkının hesaplanma biçimini ve tutarını, sözleşme ve yasaların öngördüğü kesintileri gösteren raporlardır.Hakediş alımlarında 7 gün içerisinde faturası düzenlenmelidir.
 • Yıllara yaygın inşaat taahhüt faaliyetinde bulunan işletmeler bu işlere ait almış oldukları hakediş bedelleri, bu işlerin hasılatını oluşturması nedeniyle işin bitimine kadar 350-357- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABINDA izlenir. İşin tamamlandığı yıl 600.YURTİÇİ SATIŞLAR HESABINA devredilir.
tevk fata tab lerden haked alimi
TEVKİFATA TABİ İŞLERDEN HAKEDİŞ ALIMI

1.NOLU HAKEDİŞ BEDELİ 20.000,00

% 3 Stopaj 600,00

Binde7.5 DV 150,00

KESİNTİLER TOPLAMI 750,00

NET TUTAR 19.250,00

% 18 KDV 3.600,00

1/6 KDV Tevkifatı. 600,00.

HESAPLANAN. KDV.(5/6) 3.000,00

TOPLAM TUTAR 22.250,00

------------------------------------ 20.04.2007--------------------------------------

100- KASA HESABI 22.250,00

295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS 600,00

01-Okul İnşaatı Gv stop.600,00

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. 150,00

10-OKUL İNŞAATI

5-Vergi Resim ve Harçlar

501-Damga Vergisi 150,00

351- YIL.YAY.OKUL İNŞAATI HAKEDİŞ BED. HS 20.000,00

391.HESAPLANAN KDV. HS. 3.000,00

01.Mal ve Hiz.Tes.KDV

04.% 18(5/6) Hes.KDV

Okul inşaatı 1 nolu hakediş alımı

----------------------------- / --------------------------------------------------------

tevk fata tab olmayan lerden haked alimi
TEVKİFATA TABİ OLMAYAN İŞLERDEN HAKEDİŞ ALIMI

1.NOLU HAKEDİŞ BEDELİ 30.000,00

% 3 Stopaj 900,00

KESİNTİLER TOPLAMI 900,00

NET TUTAR 29.100,00

HESAPLANAN. KDV. (%18) 5.400,00

TOPLAM TUTAR 34.500,00

Burada yapılan iş kamu kurum ve kuruluşlarına ait bir iş olmaması (özel sektöre ait olması) nedeniyle hem damga vergisi kesintisi, hem de kdv tevkifatı yapılmamıştır.

---------------------- / -----------------------------------------------

100- KASA HESABI 34.500, 00

295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS 900,00

04-Saray Kimya İnşaatı Gv stop.900,00

354- YIL.YAY. X KİMYA İNŞ. HAKEDİŞ BED. HS 30.000, 00

391.HESAPLANAN KDV. HS. 5.400,0001.Mal ve Hiz.Tes.KDV

04.% 18 Hes.KDV

x Şirketi inşaatı 1 nolu hakediş alımı

--------------------------------- / ----------------------------

yapanci para d v z olarak haked alimi
YAPANCI PARA (DÖVİZ) OLARAK HAKEDİŞ ALIMI

Yıllara yaygın inşaat taahhüt faaliyetinde bulunan işletmeler gerek özel sektöre ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yapımını üstlendikleri inşaat işlerinin yapım antlaşmalarını yabancı para üzerinden yapabilirler.Bu durumda hak edişler yabancı para (dolar vb) olarak tahsil edilmektedir.

Hakkedişlerin döviz cinsinden ödenmesi nedeniyle müteahhitler lehine veya genellikle lehte kur farkları doğmaktadır. Bilindiği üzere VUK 262 maddede maliyet bedeli ifade edilmiştir. Bir iktisadi kıymetin edinilmesi nedeniyle borçlanılan bedelin geç ödenmesinden kaynaklanan vade farkları ile , edinim sırasında kullanılan kredi faizlerinin maliyete eklenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde edinme bedelinin döviz olarak belirlendiği durumlarda, fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kur farklarının maliyete eklenmesi veya maliyetten çıkarılması (veya hasılat olarak) gerekmektedir.

haked avansi alimi
HAKEDİŞ AVANSI ALIMI
 • Yıllara yaygın inşaat faaliyeti ile ilgili hakedişlerden mahsup edilmek üzere avans alındığında, alınan avanslar uzun vadeli bir iş karşılığı alınması nedeniyle 440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI hesabına kaydedilir. Hakediş belgesi düzenlenip işlem kısa vadeli hale geldiğinde 440 no’ lu hesabın borçlanması karşılığında 340 no lu hesaba alacak kaydedilir. Hakediş alındığında 340 no’ lu hesap 350-357 hesap ile karşılaştırılarak kapatılır. Avans işlemlerinde hakediş de olduğu gibi vergi kesintileri aynen yapılır.

Avans alındığındaki kesintiler;

Avans tutarı = 8.000,00

Stopaj (% 3) : 240,00

Damga vergisi : 60,00

Kesintiler Toplamı = (300,00)

İşletmenin eline geçen net tutar = 7.700,00

NOT. Özel sektörde avans ödemesi makbuz karşılığınsa yapılırsa Damga vergisi kesintisi yapılır.

haked avansi alimi1
HAKEDİŞ AVANSI ALIMI

------------------------ / ---------------

100- KASA HESABI xxxxx

295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON.HS xxxxx 04- Otogar İnşaatı Gv/Kv stop.

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. xxxxx

10-OKUL İNŞAATI

5-Vergi Resim ve Harçlar

501-Damga Vergisi

440- ALINAN SİP. AVANSLARI HS. xxxxx 01-Otogar İnşaatı Hakediş Avansı

Otogar inşaatı avans alımı

----------------------------- / ---------------

haked avansi mahsubu
HAKEDİŞ AVANSI MAHSUBU

---------------------------------------- / --------------------

440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS. XXXXX

01-Otogar İnşaatı Hakediş Avansı

340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS. XXXXX

01-Otogar İnşaatı Hakediş Avansı

-------------------------------------- / --------------------------------

100- KASA HESABI XXXXX

295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS XXXXX

04- Otogar İnşaatı Gv/ Kv stop.660,00

740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. XXXXX

10-OTOGAR İNŞAATI

5-Vergi Resim ve Harçlar

501-Damga Vergisi

340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS. XXXXX

01-Otogar İnşaatı Hakediş Avansı

355- YIL.YAY.OTAGAR İNŞAATI HAKEDİŞ BED.HS XXXXX

391.HESAPLANAN KDV. HS. XXXXX

01.Mal ve Hiz.Tes.KDV

04.% 18 (5/6 Tevkifata tabi) Hes.KDV

OTOGAR inşaatı hakediş alımı ve avans mahsubu

--------------------------------- / ----------------------------------------------------

n aatin tamamlanmasi neden yle haked ler n devr
İNŞAATIN TAMAMLANMASI NEDENİYLE HAKEDİŞLERİN DEVRİ

---------------------- / ----------------

350- YIL.YAY.OKUL İNŞ HAKEDİŞ BED. HS. XXXXX

600- Y.İÇİ SATIŞLAR HS. XXXXX

01.Okul inşaatı hakediş bed.

İnşaat hasılatının ilgili gelir tablosu Hesabına devri.

---------------------- / ----------------

n aat tesl mler nden sonra ortaya ikan g der ve gel rler
İNŞAAT TESLİMLERİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN GİDER VE GELİRLER
 • Yıllara yaygın inşaat faaliyetinde bazen işin tamamlandığı dönem haricinde gelir ve giderler ortaya çıkabilmektedir. Bu giderlerin hangi dönem gelir ve giderleri içerisinde gösterilmesi gerektiği ile ilgili yasal düzenleme GVK md. 44 de düzenlenmiştir.
 • Bu maddeye göre” (Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır”.
 • Yasa maddesinde de belirtildiği üzere işin bitim tarihinden sonra ortaya çıkan gelir ve giderler vergilendirme açısından giderin ve gelirin ortaya çıktığı dönem kazancı ile ilişkilendirilir. Bu nedenle inşaat teslimlerinden sonra ortaya çıkan giderler 681-Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabında , Gelirler ise 671-Önceki Dönem Gelir ve Karları hesabında izlenmelidir.
 • NOT. İlgili dönemin geliri sayılması nedeniyle Gelir/ Kurumlar vergisi stopajı yapılmaz.
nazim hesaplar
NAZIM HESAPLAR

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin uzun bir süreyi kapsaması nedeniyle bazı yükümlülük, sorumluluk ve işlemlerin de uzun süre izlenmesi gerekir.Bu işlemler nazım hesaplarda izlenebilir.

 • Sözleşme yükümlülükleri
 • Teminat mektupları
 • KDV tevkifatları
 • Kanunen Kabul edilmeyen Giderler.
 • Vergiye tabi olmayan gelirler
 • Vergi matrahından indirilecek Unsurlar
ayni takv m yilinda ba layip tamamlanan yillara yaygin olmayan n aat ve onarim ler
AYNI TAKVİM YILINDA BAŞLAYIP TAMAMLANAN (YILLARA YAYGIN OLMAYAN) İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

Aynı yıl içerisinde başlayıp biten inşaat taahhüt onarım işleri yıllara yaygınolmayan inşaat taahhüt işi olarak adlandırılır. Örneğin 25.02.2007 tarihinde başlayıp, 28.12.2007 tarihinde tamamlanan iş, aynı takvim yılında başlayıp tamamlandığı için Yıllara yaygın olmayan taahhüt işi olarak ifade edilir. Yıllara yaygın olamayan işler ise vergilendirme açısından genel hükümlere göre tabidir. Diğer bir ifade ile GVK 42-43-44 madde yer alan özel vergilendirme sisteminin kapsamına girmez.

Aynı yıl içerisinde başlayıp biten inşaat taahhüt onarım işlerine ait maliyetler hizmet üretim maliyetini oluşturması nedeniyle 740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ Hesabında izlenir. Dönem sonunda 741- HİZ. ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA Hesabı aracılığı ile 622. SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına yansıtılır.

Yıllara yaygın olmayan inşaat taahhüt ve Onarım işleri nedeniyle alınan hakedişler ve elde edilen hasılatlar ise doğrudan 600.YURTİÇİ SATIŞLAR hesabına kaydedilir ve dönem sonunda da 690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI Hesabına aktarılır.