fakultet politi kih nauka beograd informatika predavanje op ta teorija informacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA. Prof. dr Vladimir Štambuk Asistent Mr Nebojša Mrdja Mart 2007. O INFORMACIJI. Ljudi su od pamtiveka znali za uticaj i značaj informacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakultet politi kih nauka beograd informatika predavanje op ta teorija informacija

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, BeogradINFORMATIKAPredavanje:OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA

Prof. dr Vladimir Štambuk

Asistent Mr Nebojša Mrdja

Mart 2007

o informaciji
O INFORMACIJI
 • Ljudi su od pamtiveka znaliza uticaj i značaj informacija.
 • Tek je razvoj kibernetike i srodnih nauka ukazao i na primenu informacija u procesima odlučivanja i upravljanja.
 • Tri su osnovna pravca odredjivanja i opisivanja informacija:
  • prvi pravac je vezan za pojam entropije,
  • drugi za pojam organizacije, i
  • treći za opšte društvene karakteristike informacije.
entropija
ENTROPIJA
 • “Veliki prasak” – širenje kosmosa – ostrva organizacije – ravnomerno rasprostiranje energije.
 • Drugi zakon termodinamike tvrdi da će izolovani fizički sistem težiti da postigne stanje ravnoteže u kojoj će entropija biti maksimalna.
 • Ajnštajn uvodjenjem vremena kao četvrte veličine pored dužine, širine i visine je povezao prostor i vreme stvarajući od njih nerazdvojnu celinu. Revizibilnost vremena je različita sa stanovišta pojedinca i socijeteta.
 • Pogrešan je svaki pristup koji socijetalnom sistemu prilazi samo sa stanovišta organizacije.
 • U savremenim društvima red i organizovanost obezbeđuju se, pre svega, informacijama.
interes za informacijom
INTERES ZA INFORMACIJOM
 • Klasična fizika se bavi analognim veličinama.
 • Ona pojave (materiju) shvata kao sistem kontinuiranih veličina, kao talase (bacanje kamena u vodu).
 • Kvantna fizika razmatra relacije među pojavama (svet vidi kao isijavanje kvanta –gropuskula – energije).
 • Zbog izučavanja relacija informacija je postala veoma interesantna.
 • Informacija jeste neka vrsta skupa relacija, verovatnoća.
definicija informacija dva osnovna pravca
I. Definisanje informacije kao kategorije izvan čoveka vezuje se za:

veličinu kosmosa,

određene filozofske koncepte i relacije čoveka i prirode, ili

neodređenost kao glavnu komponentu same informacije.

II Definicije koje informacije definišu u odnosu na čoveka posmatraju informacije:

u odnosu i u interakciji sa čovekom,

sa stanovišta učenja, i

sa stanovišta ljudske svrshishodne aktivnosti.

DEFINICIJA INFORMACIJA (dva osnovna pravca)
ta je to informacija
ŠTA JE TO INFORMACIJA
 • Pojam potiče od latinske reči informare (stvaranje slike iz odredjenih elemenata).
 • Informacija je svrsishodna organizacija podataka.
 • Svrsishodnost je vezana za sam oblik problema ili sistem o kojem se raspravlja.
telos ciljnost
TELOS - CILJNOST
 • Norbert Viner je početkom četrdesetih godina prošlog veka započeo revolucionarne promene.
 • Telos – cil je bitniji od racionalne logičnosti.
 • Cil – kraj određuje procese.
 • Informacija kao način “popravljanja” telosa.
dru tveno prometanje ovaplo enje informacije
DRUŠTVENO PROMETANJE (OVAPLOĆENJE) INFORMACIJE
 • U zavisnosti od karakteristika društvenih relacija odredjuje se i “prometna” vrednost informacije.
 • Prometanje se odnosi na cirkulaciju informacija unutar nekog datog sistema vrednosti, što znači da se značenje, razumevanje informacije može ostvarivati kao komunikativna vrednost samo u okviru nekog ansambla koji ima socijetalna svojstva.
dru tveno prometanje ovaplo enje informacije1
DRUŠTVENO PROMETANJE (OVAPLOĆENJE) INFORMACIJE
 • Danas se može govoriti o tri velika društvena prostora prometanja:
  • Prvi se odnosi na prometanje informacija u okviru privatnih sistema vrednosti.
  • Drugi se odnosi na prometanje informacija u javnim prostorima.
  • Treći se odnosi na tržišno prometanje informacija a danas je to dominantni oblik ovaploćenja informacija.
informacija kao roba
INFORMACIJA KAO ROBA
 • U političkoj ekonomiji robom se naziva onaj proizvod rada koji je namenjen razmeni.
 • Proizvodi ljudskog rada nisu roba sami po sebi već to postaju u posebnim društvenim uslovima, tj. uslovima razmene.
 • Informacija je specifična vrsta robe.
 • Proizvodnja informacija predstavlja često najvažniju funkciju koju imaju upravljački elementi u savremenoj privredi.
 • Proizvodnja informacija je najpropulzivnija proizvodna grana današnjice.
informacija i privatnost
INFORMACIJA I PRIVATNOST
 • Da bi mogla da se razvijaju, da bi proizvodila potrebne informacije, savremena društva svode privatnost informacija na minimalnu meru.
 • Sve informacije koje se prenose javnim mrežama su javne.
 • Razvojem IT Res Privata će se smanjivati u odnosu na Res Publica. Javno će, u stvari, izgubiti dosadašnju karakteristiku dostupnosti svima pod jednakim uslovima i na tim osnovama će se uspostaviti novi odnosi izmedju Res Publica i Res Privata.
informacije i ljudske slobode
INFORMACIJE I LJUDSKE SLOBODE
 • Da li informatička efikasnost ugrožava ljudske slobode?
 • Računari i privatnost:
  • “špijunske aktivnosti”,
  • deo podataka ostaje u različitim vrstama memorija, i
  • mogućnost obnavljanja “obrisanih” podataka sa hard diska.