2 predavanje pedago ka metodologija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. PREDAVANJE: PEDAGOŠKA METODOLOGIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. PREDAVANJE: PEDAGOŠKA METODOLOGIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

2. PREDAVANJE: PEDAGOŠKA METODOLOGIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 644 Views
 • Uploaded on

2. PREDAVANJE: PEDAGOŠKA METODOLOGIJA. 2. Pedagoška metodologija. Temeljno vprašanje Kakšne metode in tehnike uporablja pedagogika za zadovoljevanje kriterijev znanstvenosti?. 2. Pedagoška metodologija. 2. Pedagoška metodologija. Značilnosti znanosti Išče znanje:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2. PREDAVANJE: PEDAGOŠKA METODOLOGIJA' - ilana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 pedago ka metodologija
2. Pedagoška metodologija

Temeljno vprašanje

Kakšne metode in tehnike uporablja pedagogika

za zadovoljevanje kriterijev znanstvenosti?

2 pedago ka metodologija2
2. Pedagoška metodologija

Značilnosti znanosti

 • Išče znanje:
  • za rešitev praktičnih težav (praktični interes)
  • za potešitev radovednosti (teoretični interes)
 • Usmerjena na proučevanje izsekov stvarnosti (ni splošne znanost, so samo posebne znanosti, ki imajo skupna temeljna načela)
 • Izkustvena, empirična: temelji na opazovanju stvarnosti
 • Ugotavlja odnose med pojavi: pravilnosti, zakonitosti
 • Razlaga, pojasnjuje, odkriva nove možnosti
 • Uporablja opazovanje, poskus, razum, logiko
 • Je kritična do svojih ugotovitev

Znanstvena resnica je vedno negotova, nepopolna in začasna, vendar bolj zanesljiva kot zdravorazumska sklepanja brez sistematičnega raziskovanja.

2 pedago ka metodologija3
2. Pedagoška metodologija

KLASIFIKACIJA ZNANOSTI

naravoslovne družboslovne humanistične

nomotetske idiografske

iščejo splošne skušajo razumeti

zakonitosti posamezen primer

metoda metoda

analitično pojasnjevanje celostno razumevanje

2 pedago ka metodologija4
2. Pedagoška metodologija

Znanstvena opravila

 • Zbiranje podatkov
 • Opisovanje podatkov
 • Razvrščanje v sorodne skupine (klasificiranje)
 • Definiranje pojmov
 • Merjenje značilnosti
 • Eksperimentiranje
 • Pojasnjevanje, razlaganje pojmov
 • Napovedovanje
 • Preverjanje domnev
2 pedago ka metodologija5
2. Pedagoška metodologija

Opredelitev metodologije

Kadar govorimo o metodologiji neke vede, mislimo pri tem na načine in poti, ki se jih poslužuje na svojem področju raziskovanja in reševanja problemov.

2 pedago ka metodologija6
2. Pedagoška metodologija

Temeljne značilnosti metodologije

 • temeljni pogoj znanosti
 • znanstvena disciplina, ki sistematično proučuje dejavno dimenzijo znanstvene aktivnosti in se ukvarja s proučevanjem poti (metod in tehnik) spoznavanja stvarnosti
 • naloga: kritična analiza učinkov raziskovanja določene znanstvene discipline in njenega sistema.
2 pedago ka metodologija7
2. Pedagoška metodologija

Razlika med metodologijo in metodo

Metoda označuje pot in način raziskave.

Metoda pomeni način raziskave, način mišljenja, dela, delovanja.

Tehnika je pripomoček za merjenje določenih značilnosti objektov.

2 pedago ka metodologija8
2. Pedagoška metodologija

Cilji pedagoškega raziskovanja

1. Opisovanje (opis predmeta, pojava…)

2. Razlaganje (prikaz principov kavzalnosti)

3. Vrednotenje (evalvacija) (ugotavljanje uspešnosti)

4. Napovedovanje (razvoj pojava v prihodnosti)

2 pedago ka metodologija9
2. Pedagoška metodologija

Zgodovina pedagoške metodologije

 • Dedukcija (vez z filozofijo – Sokrat, Platon, Aristotel, Locke, Kant)

– izhodišče je ideal

- reševanje abstraktnih vprašanj (vzgojni smotri)

- daje le načelne smernice

- za pedagogiko so odgovorni le teoretiki

- zanemarja otroka

2 pedago ka metodologija10
2. Pedagoška metodologija

Zgodovina pedagoške metodologije

 • Indukcija (18. stoletje – meščanstvo, Rochow, Pestalozzi)

– izhaja iz potrebe po množičnem šolanju

- izhodišče so praktične izkušnje

- empirizem in pozitivizem (poudarek na metodologiji)

- problem redukcije na sredstva, tehnike izobraževanja in merjenje učinkov s kvantitativnimi indikatorji

2 pedago ka metodologija11
2. Pedagoška metodologija

Zgodovina pedagoške metodologije

I. II.

 • Družba - Posameznik
 • Vzgojni smoter - Vzgojna sredstva
 • Duhovno - Izkustveno
 • Teoretično - Praktično
 • Spekulativno - Eksaktno
 • Subjektivno - Objektivno
2 pedago ka metodologija12
2. Pedagoška metodologija

Zgodovina pedagoške metodologije

1. razvojna stopnja : METODOLOGIJA LOGOSA

 • Vez pedagogike z refleksijo
 • Deduktivna metodologija
 • Poudarek na gnoseologiji (ideje, bistvo, bivajoče itd.)
2 pedago ka metodologija13
2. Pedagoška metodologija

Zgodovina pedagoške metodologije

2. razvojna stopnja : METODOLOGIJA SENZUSA / EMPERIJE

 • Pojavi se z renesančnim racionalizmom
 • Poudarek na kavzalizmu, pozitivimu
 • Induktivna metoda
 • Jedro metodologije je izkušnja, dejstvo, proces, funkcija
2 pedago ka metodologija14
2. Pedagoška metodologija

Zgodovina pedagoške metodologije

3. razvojna stopnja : METODOLOGIJA REFLEKSIJE

 • Sinergija logosa in empireje
 • Vez med refleksijsko gnoseološkostjo in dialektičnim holizmom (globoko poznavanje narave in vloge posameznika)
 • Subjekt postane predmet samega sebe
 • Poudarek na akcijskem raziskovanju
2 pedago ka metodologija15
2. Pedagoška metodologija

Znanstveni pristop k temi

Da bi bila obravnava poljubne teme znanstvena, mora izpolnjevati nekaj preprostih zahtev:

1. Predmet raziskave mora biti dovolj natančno in jasno določen, da ga bodo lahko prepoznali tudi drugi.

2. Raziskava mora o svojem predmetu odkriti nekaj novega, izvirnega, izzivalnega, prelomnega, nekaj, kar bo v preostali raziskovalni srenji vsaj sprva vzbudilo nejevero, dvom in nezaupanje.

2 pedago ka metodologija16
2. Pedagoška metodologija

Znanstveni pristop k temi

3. Raziskava mora tovrstne dvome, ugovore in pomisleke predvideti in vnaprej pomiriti tako, da navede evidenco, ki potrjuje resničnost delovne hipoteze (pa ne samo to, znanstveni dialog mora spodbuditi s tem, da nakaže, s kakšnimi prihodnjimi raziskavami in odkritji bi jo lahko dodatno podkrepili ali pa, nasprotno, dokončno razveljavili);

4. Raziskava mora biti za druge raziskovalce koristna v smislu, da jim pomaga poglobiti razumevanje določenega pojava (predmeta proučevanja) oz. odpraviti motečo vrzel v znanju o njem.

2 pedago ka metodologija17
2. Pedagoška metodologija

Merske karakteristike

 • VELJAVNOST (validnost): instrument je veljaven, če res meri tisto značilnost, ki mislimo, da jo meri.

Veljavnost ugotavljamo:

 • na osnovi skladnosti med teoretično definicijo lastnosti, ki jo test meri in v testu navedenimi empiričnimi indikatorji te lastnosti;
 • na osnovi skladnosti med meritvami testa, katerega veljavnost preskušamo in meritvami drugih testov, ki so sestavljeni za merjenje iste lastnosti.
2 pedago ka metodologija18
2. Pedagoška metodologija

Merske karakteristike

2. OBJEKTIVNOST: instrument je objektiven, če je rezultat merjenja odvisen samo od lastnosti, ki jo merimo in ne od lastnosti tistega, ki izvaja merjenje

Objektivnost je tem večja, do čim bolj podobnih rezultatov pridejo različni opazovalci.

Objektivnost izboljšamo tako, da izdelamo podrobna navodila za izvajanje merjenja in da izvajalce izurimo v tem opravilu.

2 pedago ka metodologija19
2. Pedagoška metodologija

Merske karakteristike

3. ZANESLJIVOST: instrument je zanesljiv, če se od enega merjenja do drugega ne spreminja oz. če daje pri ponovljenih merjenjih iste lastnosti pri istih posameznikih enake ali zelo podobne rezultate.

Zanesljivost ugotavljamo tako, da ponovimo merjenje iste lastnosti na isti populaciji in izračunamo stopnjo skladnosti rezultatov.

2 pedago ka metodologija22
2. Pedagoška metodologija

Proces spoznavanja

NEJASNE PREDSTAVE O STVARNOSTI

JASEN IN NATANČEN OPISPOJAVA/ ZNAČILNOSTI/ DOGODKA

KONČNA POJASNITEV VZROKOV IN POGOJEV ZA NASTANEK POJAVA / NAPOVED NJEGOVEGA POJAVLJANJA V PRIHODNOSTI

2 pedago ka metodologija23
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

I. GLEDE NA STOPNJO V PROCESU SPOZNAVANJA

Deskriptivne metode

Eksperimentalne

metode

Kavzalne metode

2 pedago ka metodologija24
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

 • I. GLEDE NA STOPNJO V PROCESU SPOZNAVANJA
 • EKSPLORATIVNE ALI POIZVEDOVALNE RAZISKAVE
 • - uvod v spoznavanje nekega področja/problematike
 • - namen: odkriti probleme, jih formulirati, postaviti preverljive hipoteze
 • - uporabljamo: manj sistematične postopke zbiranja, analize podatkov: kvalitativni opisi, več različnih postopkov pri zbiranju gradiva, omejitev na manjše število primerov
2 pedago ka metodologija25
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

 • GLEDE NA STOPNJO V PROCESU SPOZNAVANJA
 • EKSPLORATIVNE ALI POIZVEDOVALNE RAZISKAVE
 • Študije primerov (na osnovi analize enega primera spoznati osnovne značilnosti; raziskava terapevtske kolonije za otroke z motnjami v vedenju na Rakitni)
 • Nekontrolirani poskusi (jih ne izvedemo v strogih eksperimentalnih pogojih; raziskave reakcij različno vodenih skupin na novinca)
 • Eksplorativno deskriptivne raziskave (več kvantitativnih podatkov, več standardiziranih tehnik)
2 pedago ka metodologija26
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

I. GLEDE NA STOPNJO V PROCESU SPOZNAVANJA

2. DESKRIPTIVNE ALI OPISNE RAZISKAVE

- sledi eksplorativni

- namen: količinsko opredeliti ali oceniti osnovne značilnosti proučevanega pojava / ugotoviti obstoj in jakost zveze med dvema ali več pojavi

- moramo: natančno vedeti, katere značilnosti nas zanimajo; opredeliti, kaj nam pomenijo izrazi, ki jih uporabljamo; jasno formulirati hipoteze

- uporabljamo: standardizirane postopke zbiranja podatkov

2 pedago ka metodologija27
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

 • I. GLEDE NA STOPNJO V PROCESU SPOZNAVANJA
 • 2. DESKRIPTIVNE ALI OPISNE RAZISKAVE
 • Kvantitativni opis populacije: spol, starost, poklic, poreklo….
 • Opisi skupnostnih projektov: podatki o poteku, obsegu, uspehu, učinku
 • Korelacijske raziskave: raziskave zvez med značilnostmi ali pojavi
2 pedago ka metodologija28
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

 • GLEDE NA STOPNJO V PROCESU SPOZNAVANJA

3. EKSPLANATIVNE ALI POJASNJEVALNE RAZISKAVE

 • namen: pojasniti nastanek in razvoj pojavov in lastnosti, medsebojne odvisnosti, vplive in vzročne povezanosti
 • pogoj: poznati vse pomembne dejavnike, ki so morda povezani s pojavom, ki ga pojasnjujemo
 • uporaba: vnaprej izdelane in logično premišljene obrazce (načrte); strogo upoštevamo pravila vzorčenja in druge postopke
2 pedago ka metodologija29
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

II. GLEDE NA UPORABNOST

TEMELJNE

RAZISKAVE

UPORABNE

RAZISKAVE

RAZVOJNE

RAZISKAVE

2 pedago ka metodologija30
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

II. GLEDE NA UPORABNOST

1. TEMELJNE RAZISKAVE

 • raziskovanje osnovnih teoretičnih vprašanj neke vede
 • se ne ozira na neposredno uporabnost znanj

2. UPORABNE RAZISKAVE

 • za neposredne potrebe prakse
2 pedago ka metodologija31
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

II. GLEDE NA UPORABNOST

3. RAZVOJNE RAZISKAVE

 • neposredno raziskovalno spremljamo praktično delo, da bi uvedli nove pristope v prakso
2 pedago ka metodologija32
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

III. GLEDE NA ODNOS DO NEPOSREDNEGA IZKUSTVENEGA GRADIVA

1. TEORETIČNE RAZISKAVE

 • ne zbiramo novega gradiva
 • odkrivamo zveze med dosedanjimi spoznanji z logičnim preverjanjem in kritiko spoznanj
2 pedago ka metodologija33
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

III. GLEDE NA ODNOS DO NEPOSREDNEGA IZKUSTVENEGA GRADIVA

2. EMPIRIČNE RAZISKAVE

 • zbiramo novo, neposredno izkustveno gradivo z opazovanjem ali spraševanjem
 • gradivo uporabimo za preverjanje hipotez in znanstveno dokazovanje
2 pedago ka metodologija34
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskav

III. GLEDE NA VRSTO PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO

1. KVANTITATIVNE RAZISKAVE

 • zbiramo številčne podatke o pojavih

2. KVALITATIVNE RAZISKAVE

 • zberemo besedne opise, ki se nanašajo na pojav
2 pedago ka metodologija35
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskovalnih tehnik

IV. GLEDE NA MERJENE LASTNOSTI

 • TEST: za merjenje lastnosti, o katerih nosilec sam ne more dati zanesljive informacije (stopnja ekstrovertiranosti)
 • VPRAŠALNIK: za merjenje lastnosti, o katerih lahko nosilec da zanesljive informacije (starost, zadovoljstvo…)
2 pedago ka metodologija36
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskovalnih tehnik

ANALIZA

DOKUMENTACIJE

OPAZOVANJE

ANKETA

INTERVJU

PISNA/

USTNA

PRIMARNI

DOKUMENTI

NEPOSREDNO/

POSREDNO

JAVNA/

ANONIMNA

SEKUNDARNI

DOKUMENTI

INDIVIDUALNO/

SKUPINSKO

ENKRATNA/

VEČKRATNA

2 pedago ka metodologija37
2. Pedagoška metodologija

Instrumenti raziskovanja

OPAZOVANJE

INTERVJU

ANALIZA

DOKUMENTACIJE

ANKETA

Zapisnik

Anketni

vprašalnik

Seznam

vprašanj

Izobraževalna

dokumentacija

Protokol

Programi

Zapisnik

Ocenjevalne

lestvice

Literatura

Posnetek

Drugo

Študije

2 pedago ka metodologija38
2. Pedagoška metodologija

Metode uporabe virov - praktiki

 • Metoda poskusov in zmot
 • Metoda osebne izkušnje (iz teorije v prakso)
2 pedago ka metodologija39
2. Pedagoška metodologija

Vrste raziskovalnih tehnik

V. GLEDE ČAS POTEKA

 • LONGITUDINALNE: merjenje vzgojnih pojavov v daljšem časovnem obdobju
 • TRANSVERZALNE: za merjenje preseka pojava v določenem obdobju
2 pedago ka metodologija40
2. Pedagoška metodologija

Metode pedagoškega raziskovanja

 • Deskriptivna metoda
 • Ugotavljanje in analiziranje obstoječih dejstev
 • Vezana na sedanjost

2. Zgodovinska metoda

 • Raziskovanje razvoja pedagoških idej in vzgojnega dela
 • Primarni in sekundarni viri
 • Ugotavljanje dejstev na podlagi zgodovinskega obdobja
2 pedago ka metodologija41
2. Pedagoška metodologija

Metode pedagoškega raziskovanja

 • Eksperimentalno delo
 • Načrtno ugotavljanje učinka vzgojne akcije z namero vnašanja sprememb v vzgojno stvarnost
 • Razlogi za uporabo: 1. pomankljivosti lastnega dela, 2. ugotavljanje učinkovitosti novosti in 3. sodelovanje pri razvoju šolstva
 • Kontolna in eksperimentalna skupina (slučajnost / izenačenost – povprečje, varianca)
2 pedago ka metodologija42
2. Pedagoška metodologija

Raziskovalne tehnike

 • Pomoč pri zbiranju podatkov za izvajanje raziskovalne metode
 • Anketiranje
 • Poznavanje problema in anketiranih oseb
 • Kritična analiza dobljenih podatkov
 • Jasna in preprosta vprašanja (odprta, zaprta) ter kratek vprašalnik
 • Struktura: uvodna razlaga, osebna in raziskovalna vprašanja
 • Predhodni poizkus
2 pedago ka metodologija43
2. Pedagoška metodologija

Raziskovalne tehnike

2. Inervjuvanje

 • “Ustna anketa”
 • Zahtevna tehnika (praksa, izkušnje)

3. Učni test

 • Pridobivanje znanja in razvijanje miselnih procesov
2 pedago ka metodologija44
2. Pedagoška metodologija

Stopnje raziskovanja

IZBIRA IN OPREDELITEV

RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

OBLIKOVANJE HIPOTEZ

POBUDE ZA NADALJNE

RAZISKOVANJE

IZBOR METOD, TEHNIK IN

INSTRUMENTOV RAZISKOVANJA

ZBIRANJE, OBDELAVA, ANALIZA IN

INTERPRETACIJA PODATKOV

IZDELAVA POROČILA

2 pedago ka metodologija45
2. Pedagoška metodologija

Principi materialistično dialektične metode

 • Princip vsestranske povezanosti (vez vzgoje z družbenimi pojavi)
 • Princip razvojnosti (nadzgodovinski vidik pedagogike)
 • Princip razvojnosti in borbe protislovij
 • Princip postopnih in skokovitih sprememb
 • Princip negacije negacije
2 pedago ka metodologija46
2. Pedagoška metodologija

Viri problemov pedagoškega raziskovanja

 • Družbeni razvoj
 • Obstoječa pedagoška praksa – vzgojni proces
 • Nerešena pedagoška vprašanja
 • Teoretični koncepti
 • Izkušnje
2 pedago ka metodologija47
2. Pedagoška metodologija

Stopnje raziskovalnega procesa

TEMELJNE SMERNICE:

 • Neurejenost in razdrobljenost znanstvenih spoznanj – zbiranje podatkov
 • Potrebnost prehajanja od empirije k abstrakciji – poslploševanje, analiza in abstrakcija
 • Večkratno (na višji stopnji) preverjanje bistva – uporaba spoznanj v praksi
2 pedago ka metodologija48
2. Pedagoška metodologija

Stopnje raziskovalnega procesa

 • ZBIRANJE PODATKOV
 • Presplošnost in nejasnost problema
 • Živo opazovanje in aktivno sodelovanje
2 pedago ka metodologija49
2. Pedagoška metodologija

Stopnje raziskovalnega procesa

2. OBLIKOVANJE TEORIJE

 • Uporaba hipotez (iz pedagoške teorije, predhodno znanje, izkušnje)
 • Klasifikacija podatkov (nevarnost prehitrega posploševanja)
 • Ananliza in interpretacija podatkov (subjektivnost, razgledanost raziskovalca, širši družbeni kontekst)
2 pedago ka metodologija50
2. Pedagoška metodologija

Stopnje raziskovalnega procesa

2. APLIKACIJA SPOZNANJ

 • Nevarnost neposrednega prenosa tujih spoznanj in primerov
2 pedago ka metodologija51
2. Pedagoška metodologija

Faze znanstveno raziskovalnega procesa

I. Načrtovanje projekta

1. Izbira teme

2. Od teme k raziskovalnim vprašanjem

3. Od raziskovalnih vprašanj k raziskovalnemu problemu

4. Od raziskovalnih vprašanj k virom

2 pedago ka metodologija52
2. Pedagoška metodologija

Faze znanstveno raziskovalnega procesa

II. Izvedba projekta

5. Uporaba virov (kritično branje, povzemanje, organizacija zapiskov)

6. Izdelava raziskovalnega argumenta

6.1. Formuliranje glavne trditve/teze in podpora zanjo

6.2. Trditve in evidenca/dokazna snov

6.3. Jamstva

6.4. Oslabitev izhodiščne trditve/teze

2 pedago ka metodologija53
2. Pedagoška metodologija

Faze znanstveno raziskovalnega procesa

III. Poročilo o izvedbi in rezultatih raziskovanja

7. Priprave na pisanje osnutka

8. Izdelava grobega osnutka

9. Vizualna komunikacija (členjenje besedila, grafične predstavitve,…)

10. Popravljanje zgradbe besedila in argumenta

11. Popravljanje sloga

12. Naslov, uvod in povzetek

3 doma a naloga
3. Domača Naloga

V skladu s fazami metodološkega raziskovanja pripravite osnutek empirične raziskave !