1 / 23

เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR

“ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ( Spec ) และขอบเขตของงานจ้าง ( TOR ) ” ประจำปีงบประมาณ 255 8 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13 .30 น.-1 5 .00 น. ณ ห้องประชุม คณะฯ ตึกอำนวยการชั้น 3 โดย งานพัสดุ คณะฯ.

tieve
Download Presentation

เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ( Spec )และขอบเขตของงานจ้าง ( TOR )”ประจำปีงบประมาณ 2558วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.-15.00 น.ณ ห้องประชุม คณะฯ ตึกอำนวยการชั้น 3โดย งานพัสดุ คณะฯ

 2. กรณีที่ต้องจัดทำ TOR (Terms of Reference) ตามหัวข้อที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการดำเนินการจัดหาที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

 3. เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR • เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการเกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันการเสนอราคาประหยัดงบประมาณ บังเกิดความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ส่วนงาน

 4. องค์ประกอบของการทำ TOR • ความเป็นมา • วัตถุประสงค์ • คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา • รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ • ระยะเวลาดำเนินการ • ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน • วงเงินในการจัดหา

 5. ระยะเวลาในจัดทำร่าง TOR • กรณีงานซื้อ/จ้างทั่วไป สามารถจัดทำร่าง TOR ได้ทันทีหลังจากได้รับอนุมัติ • กรณีงานจ้างก่อสร้าง จะต้องประกาศร่าง TORภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบราคากลาง

 6. การซื้อ • ตามมติ ครม. แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซื้อ หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

 7. หลักเกณฑ์ในการกำหนด Spec. • ความเปิดเผย โปร่งใส่ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม • ห้ามระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซื้อ หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง • ห้ามกำหนด Spec. กีดกันผู้ผลิต/ผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย • คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามที่ กวพ. กำหนด

 8. การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อของสิ่งของการระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อของสิ่งของ • งานก่อสร้าง ตาม มติ ครม. 23 มีนาคม 2520 (ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520) 1. มี มอก. หรือกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแล้ว หรือมีมาตรฐานที่ส่วนราชการอื่นกำหนดไว้ ก็ให้ระบุตามมาตรฐานนั้นได้ตามความจำเป็น 2. กรณียังไม่มีมาตรฐาน ถ้าส่วนราชการจำเป็นต้องใช้สิ่งของที่มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมใช้ในขณะนั้น และจำเป็นต้องระบุยี่ห้อของสิ่งของ ก็ให้ระบุได้ แต่ต้องให้มากยี่ห้อทีสุดเท่าที่จะสามารถระบุได้ และสิ่งของที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันก็ให้ใช้ได้ด้วย

 9. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกัน

 10. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 11. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) 5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาซึ่งได้ดำเนินการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

 12. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ

 13. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555

 14. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา • การกำหนดผลงานกรณีงานซื้อ/จ้างทั่วไป ไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดผลงาน หากจำเป็นต้องกำหนด ให้อนุโลมนำหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้างมาใช้ได้ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ/วงเงินประมาณการ • ทุนจดทะเบียน ไม่สามารถกำหนดได้

 15. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา งานก่อสร้าง • วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น • การกำหนดผลงาน กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ/วงเงินประมาณการ

 16. คุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีงานก่อสร้างคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีงานก่อสร้าง • กรณีผลงาน (งานก่อสร้าง) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น • ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง คือผลงานที่ใช้เทคนิคในการดำเนินงานเหมือนกัน • เป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ที่มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว • ต้องเป็นผลงานที่กระทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดมาจากการรับจ้างช่วง

 17. เมื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และร่างเอกสารประกวดราคา แล้วเสร็จ 1. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุอนุมัติ 2. ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้แนบไฟล์เอกสารร่าง TOR , ร่างเอกสารประกวดราคา, SPEC โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ

 18. กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ร่างTORกรณีไม่มีผู้วิจารณ์ร่างTOR • ให้คณะกรรมการร่าง TOR ส่งมอบร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ให้แก่ คณะกรรมการประกวดราคา เพื่อจัดทำประกาศประกวดราคาต่อไป

 19. กรณีมีผู้วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการ ดังนี้ 1. พิจารณา ปรับปรุง หรือ ไม่ปรับปรุง 2. เสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 3. ประกาศทางเว็บไซต์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันอีกครั้งหนึ่ง (แม้ว่าจะไม่มีการปรับปรุง)

 20. การกำหนดวันแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคาการกำหนดวันแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคา สามารถกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง (ตาม ระเบียบฯพัสดุ ปี 2549 ข้อ 8 (3) ว.ท้าย) วันที่ลงนามประกาศ กำหนดแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสาร และประกาศเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วัน

 21. การกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคการกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันนับแต่วันสุดท้ายของการแจกจ่ายเอกสาร แต่ ต้องเป็นเวลาภายใน 30 วัน ตามระเบียบฯพัสดุ ปี 2549 ข้อ 9 (1) วันสุดท้ายของการแจกจ่าย ช่วงเวลาคำนวณราคา กำหนดวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค หรือจำหน่ายเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 วัน ไม่เกิน 30 วันนับจากวันสุดท้าย ของการจำหน่ายเอกสาร วันที่ 1 --- 2 --- 3 วันที่ 4 ---- 30

 22. ระยะเวลาในการจัดหาโดยวิธี e-Auction • การจัดหาจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่งานพัสดุได้รับรายงานร่างTOR ที่ถูกต้อง

More Related