เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR

play fullscreen
1 / 23
เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR
310 Views
Download Presentation
tieve
Download Presentation

เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ( Spec )และขอบเขตของงานจ้าง ( TOR )”ประจำปีงบประมาณ 2558วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.-15.00 น.ณ ห้องประชุม คณะฯ ตึกอำนวยการชั้น 3โดย งานพัสดุ คณะฯ

 2. กรณีที่ต้องจัดทำ TOR (Terms of Reference) ตามหัวข้อที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการดำเนินการจัดหาที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

 3. เหตุผลในการจัดทำร่าง TOR • เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการเกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันการเสนอราคาประหยัดงบประมาณ บังเกิดความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์แก่ส่วนงาน

 4. องค์ประกอบของการทำ TOR • ความเป็นมา • วัตถุประสงค์ • คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา • รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ • ระยะเวลาดำเนินการ • ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน • วงเงินในการจัดหา

 5. ระยะเวลาในจัดทำร่าง TOR • กรณีงานซื้อ/จ้างทั่วไป สามารถจัดทำร่าง TOR ได้ทันทีหลังจากได้รับอนุมัติ • กรณีงานจ้างก่อสร้าง จะต้องประกาศร่าง TORภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบราคากลาง

 6. การซื้อ • ตามมติ ครม. แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซื้อ หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

 7. หลักเกณฑ์ในการกำหนด Spec. • ความเปิดเผย โปร่งใส่ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม • ห้ามระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซื้อ หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง • ห้ามกำหนด Spec. กีดกันผู้ผลิต/ผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย • คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามที่ กวพ. กำหนด

 8. การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อของสิ่งของการระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อของสิ่งของ • งานก่อสร้าง ตาม มติ ครม. 23 มีนาคม 2520 (ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520) 1. มี มอก. หรือกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแล้ว หรือมีมาตรฐานที่ส่วนราชการอื่นกำหนดไว้ ก็ให้ระบุตามมาตรฐานนั้นได้ตามความจำเป็น 2. กรณียังไม่มีมาตรฐาน ถ้าส่วนราชการจำเป็นต้องใช้สิ่งของที่มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมใช้ในขณะนั้น และจำเป็นต้องระบุยี่ห้อของสิ่งของ ก็ให้ระบุได้ แต่ต้องให้มากยี่ห้อทีสุดเท่าที่จะสามารถระบุได้ และสิ่งของที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันก็ให้ใช้ได้ด้วย

 9. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกัน

 10. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 11. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) 5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาซึ่งได้ดำเนินการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

 12. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ

 13. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (ต่อ) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555

 14. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา • การกำหนดผลงานกรณีงานซื้อ/จ้างทั่วไป ไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดผลงาน หากจำเป็นต้องกำหนด ให้อนุโลมนำหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้างมาใช้ได้ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ/วงเงินประมาณการ • ทุนจดทะเบียน ไม่สามารถกำหนดได้

 15. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา งานก่อสร้าง • วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น • การกำหนดผลงาน กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ/วงเงินประมาณการ

 16. คุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีงานก่อสร้างคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีงานก่อสร้าง • กรณีผลงาน (งานก่อสร้าง) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น • ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง คือผลงานที่ใช้เทคนิคในการดำเนินงานเหมือนกัน • เป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ที่มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว • ต้องเป็นผลงานที่กระทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดมาจากการรับจ้างช่วง

 17. เมื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และร่างเอกสารประกวดราคา แล้วเสร็จ 1. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุอนุมัติ 2. ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้แนบไฟล์เอกสารร่าง TOR , ร่างเอกสารประกวดราคา, SPEC โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ

 18. กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ร่างTORกรณีไม่มีผู้วิจารณ์ร่างTOR • ให้คณะกรรมการร่าง TOR ส่งมอบร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ให้แก่ คณะกรรมการประกวดราคา เพื่อจัดทำประกาศประกวดราคาต่อไป

 19. กรณีมีผู้วิจารณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการ ดังนี้ 1. พิจารณา ปรับปรุง หรือ ไม่ปรับปรุง 2. เสนอหัวหน้าหน่วยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 3. ประกาศทางเว็บไซต์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันอีกครั้งหนึ่ง (แม้ว่าจะไม่มีการปรับปรุง)

 20. การกำหนดวันแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคาการกำหนดวันแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคา สามารถกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง (ตาม ระเบียบฯพัสดุ ปี 2549 ข้อ 8 (3) ว.ท้าย) วันที่ลงนามประกาศ กำหนดแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสาร และประกาศเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วัน

 21. การกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคการกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันนับแต่วันสุดท้ายของการแจกจ่ายเอกสาร แต่ ต้องเป็นเวลาภายใน 30 วัน ตามระเบียบฯพัสดุ ปี 2549 ข้อ 9 (1) วันสุดท้ายของการแจกจ่าย ช่วงเวลาคำนวณราคา กำหนดวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค หรือจำหน่ายเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 วัน ไม่เกิน 30 วันนับจากวันสุดท้าย ของการจำหน่ายเอกสาร วันที่ 1 --- 2 --- 3 วันที่ 4 ---- 30

 22. ระยะเวลาในการจัดหาโดยวิธี e-Auction • การจัดหาจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่งานพัสดุได้รับรายงานร่างTOR ที่ถูกต้อง