slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5. Innehåll. Innehåll. Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Liten ordlista Läsanvisning Resultat Prioritering Index Fördelningsdiagram per frågeområde Kön

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5' - thy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Skolundersökning 2012

Elevenkät

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

slide4

Innehåll

 • Om undersökningen
  • Bakgrund och syfte
  • Metod och omfattning
  • Genomförande
  • Liten ordlista
  • Läsanvisning
 • Resultat
  • Prioritering
  • Index
  • Fördelningsdiagram per frågeområde
  • Kön
 • Att arbeta vidare med resultatet
 • Markörs projektgrupp
slide6

Om undersökningen – bakgrund och syfte

 • 2010 påbörjade Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen arbetet med att ta fram underlag för en gemensam undersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Genom att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. En gemensam undersökning möjliggör även för jämförelser mellan den egna kommunen och övriga kommuner inom Göteborgsregionen som därmed kan lära av varandra.
 • Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser.
 • Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen gavs skolorna/kommunerna även möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från flera årskurser och/eller föräldrar.
 • Undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation genomförde den första undersökningen 2011 och har även genomfört årets undersökning (2012).
slide7

Om undersökningen – bakgrund och syfte

 • 2011 års undersökning kan ses som en pilot, då det tidigare inte genomförts någon liknande undersökning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2012 för hela undersökningen på 58 procent. Antal elever som omfattades av undersökningen var drygt 60 000 (Göteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i undersökningen).
 • Inför årets undersökning har vissa justeringar i genomförandet gjorts utifrån lärdomar från den första undersökningen. De största förändringarna har inneburit att det i år har varit färre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men även att det har lagts mer tid till att förankra undersökningen internt.
 • Resultaten för undersökningen redovisas årskursvis på följande nivåer:
  • Totalnivå för GR (alla deltagande kommuner)
  • Kommunnivå
  • Stadsdel/område (i de fall kommunerna önskar)
  • Skolnivå
slide8

Om undersökningen – metod och omfattning

Metod

 • Alla deltagande kommuner har haft en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar).
 • Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner.
 • Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät.

Omfattning

 • Den gemensamma målgruppen är grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 inom Göteborgsregionen (ej Härryda).
 • Övriga målgrupper såsom elever i andra årskurser, vuxenutbildning och särskola samt föräldrar är tillval och varierar mellan kommunerna.
slide9

Om undersökningen – genomförande

 • Undersökningens enkäter togs fram gemensamt inom projektet. Följande enkäter togs fram:
  • Enkät åk 2 grundskola (har språkligt omarbetats till ett enklare språk inför årets undersökning)
  • Enkät åk 5 och 8 grundskola
  • Enkät år 2 gymnasium
 • Det togs även fram gemensamma enkäter för föräldrar inom grundskola och förskola.
slide10

Om undersökningen – genomförande

 • De deltagande kommunerna utsåg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute på de enheter/skolor som ingår i undersökningen till Markör. Kommunrepresentanten ansvarade även för att rapportera in antalet individer som ingår i urvalet till Markör. Utifrån underlaget skapades sedan inloggningsuppgifter på klassnivå. Därefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera ut inloggningsuppgifterna till klasserna, något som i regel skedde via mentorer/pedagoger.
 • För att svara på enkäten uppmanades elever och föräldrar att via Markörs hemsida www.markor.se/skola gå in på en länk till undersökningen.
 • Den totala fältperioden kom att omfatta vecka 8-13.
 • Då fältperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markörs statistiker.
 • I de fall svaren från en årskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren.
slide11

Om undersökningen – liten ordlista

 • Index: Visar andelen som svarat instämmande av alla som tagit ställning i frågan (vet ej svar exkluderas).
 • NKI: Nöjdkundindex, beräknas på tre standardiserade frågor. Frågorna besvaras på en tiogradig skala.
 • Fördelningsdiagram: Redovisar hur svaren fördelat sig över samtliga svarsalternativ (vet ej svar inkluderas).
 • Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat på undersökningen.
 • Sambandsanalys: Visar på sambandet mellan enskilda frågor och den övergripande nöjdheten.
slide12

Om undersökningen – läsanvisning

 • Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar kan därmed få stort genomslag.
 • Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70%) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30%) har svarat.
 • I samtliga diagram anges antalet svarande, hur många som ingår i urvalet och svarsfrekvensen (anges i procent).
 • Antalet svarande på frågorna om fritidshem är färre på övriga frågor då alla elever inte har fritidshem.
 • Om antalet svarande är färre än fem redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram.
 • Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för ”Stämmer inte alls”, och fyra står för ”Stämmer helt och hållet”.
slide15

Läsanvisning – prioritering

 • Prioriteringen bygger på en sambandsanalys utifrån de enskilda frågornas påverkan på den övergripande nöjdheten.
 • Framgångsfaktorer
 • (Högt samband, högt betyg)
 • Utveckla
 • (Högt samband, lågt betyg)

De frågor som redovisas i det röda fältet är de frågor som har stort samband på den totala nöjdheten och där färre vid svarstillfället är nöjda (3 och 4).

De frågor som redovisas i det gröna fältet är de frågor som har stort samband på den totala nöjdheten och där fler vid svarstillfället är nöjda (3 och 4).

slide16

Framgångsfaktorer

 • (Högt samband, högt betyg)
 • Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det.
 • Lärarna (i min skola) hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det.
 • Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar
 • Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
 • Utveckla
 • (Högt samband, lågt betyg)
 • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
 • Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan
 • Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan
 • Jag får möjlighet till studiero i skolan
 • Vi har god tillgång till datorer på min skola
 • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 • Jag tycker att min individuella utvecklingsplan (IUP) är ett bra stöd för min utveckling
 • Lärarna på skolan bemöter mig väl
slide18

NKI

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide19

Delområdesindex

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide21

Helhetsintryck

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide22

Trivsel och trygghet

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide23

Delaktighet och inflytande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide24

Skolmiljö

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide25

Kunskap och lärande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide26

Kunskap och lärande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide27

Bemötande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide28

Övriga frågor

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide30

NKI

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide31

Delområdesindex

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide32

Helhetsintryck

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide33

Trivsel och trygghet

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide34

Delaktighet och inflytande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide35

Skolmiljö

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide36

Kunskap och lärande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide37

Kunskap och lärande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide38

Bemötande

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide39

Övriga frågor

Göteborgs stad - Montessoriskolan Skäret - Åk 5

Antal svar: 21 av 21 elever

Svarsfrekvens: 100 procent

slide41

Att arbeta vidare med resultatet

 • Då varje skola har fått sitt resultat är det dags att reflektera över det egna resultatet. Det är då bra att tänka på följande…
 • Prioritering. I de fall det finns en prioritering är rekommendationen att utgå ifrån den och arbeta med de påståenden som återfinns i den röda rutan (utveckla). Dessa frågor är viktiga för de svarande. I de fall det inte finns en prioritering utgå ifrån låga indexvärden och låga andelar instämmande i arbetet med att prioritera utvecklingsområden.
 • Sätt upp mål utifrån undersökningsresultaten. Målsättningar kan slås fast utifrån andelen som svarar instämmande alternativt andelen som svarar att de inte instämmer.
  • Mål som sätts bör vara rimliga och nåbara utifrån kommunens förutsättningar, både personella och materiella.
slide42

Att arbeta vidare med resultatet

 • Lär av varandra, undersökningen är en unik möjlighet till lärande då den genomförs i många skolor i flera kommuner. Undersökningen ger möjlighet att kunna jämföra den egna skolan med andra och reflektera kring vad goda respektive dåliga resultat grundar sig i. Viktigt att dock att tänka på att olika verksamheter och skolor har olika förutsättningar.
 • Återkopplaresultaten till de målgrupper som ingått i undersökningen då de varit delaktiga genom att svara på enkäten, men även då de kan vara med och utveckla skolan. De kan sätta ord på vad som döljer sig bakom låga andelar instämmande.
 • Slutligen är det värt att fundera över huruvida de som har svarat tre är positiva då det inte finns något neutralt svar i mitten vid den fyrgradiga skala indexet är baserat på.
slide43

Markörs projektgrupp

Sofia Palmer

Projektledare

sofia.palmer@markor.se

Roger Söderkvist

Projektledare

roger.soderkvist@markor.se

Robert Brundin

Statistiker

robert.brundin@markor.se

Hanna Engvall

Projektstöd

hanna.engvall@markor.se

Box 396

701 47 Örebro

Telefon vx: 019-16 16 16

Hemsida: www.markor.se