Farlige stoffer og arbejdspladsvurdering
Download
1 / 23

Farlige stoffer og arbejdspladsvurdering - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Farlige stoffer og arbejdspladsvurdering. En europæisk kampagne om arbejdspladsvurdering. Hvad er farlige stoffer?. Farlige stoffer: er alle væsker, gasser og faste stoffer, der udgør en risiko for arbejdstageres sundhed eller sikkerhed

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Farlige stoffer og arbejdspladsvurdering' - thor-slater


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Farlige stoffer og arbejdspladsvurdering

Farlige stoffer og arbejdspladsvurdering

En europæisk kampagne

om arbejdspladsvurdering


Hvad er farlige stoffer
Hvad er farlige stoffer?

Farlige stoffer:

 • er alle væsker, gasser og faste stoffer, der udgør en risiko for arbejdstageres sundhed eller sikkerhed

 • forekommer på næsten alle arbejdspladser, også i små og mellemstore virksomheder (i landbruget, frisørsaloner, på motorcykelværksteder, hospitaler, skoler…)

 • omfatter kemiske stoffer og biologiske agenser (bakterier, vira, gær- og skimmelsvampe, parasitter...)

 • omfatter stoffer, der dannes som biprodukter ved en arbejdsproces, samt råvarer (svejserøg, dieseludstødning, træstøv, mel til anvendelse i bagerier…)


Farlige stoffer og skader
Farlige stoffer og skader

Hvis risiciene ved at anvende farlige stoffer ikke håndteres rigtigt, kan det skade de ansattes helbred på mange forskellige måder:

 • Ved én kortvarig eksponering

 • Ved gentagen eksponering

 • Ved ophobning af stofferne i kroppen gennem lang tid


Sundhedsskadelige virkninger
Sundhedsskadelige virkninger

Farlige stoffer kan påvirke helbredet på mange forskellige måder:

 • Akutte virkninger: forgiftning, kvælning, eksplosion og brand

 • Langtidsvirkninger:

  • luftvejssygdomme (reaktioner i luftveje og lunger) såsom astma, allergisk rinitis, asbestose og silikose

  • erhvervsbetinget kræft (leukæmi, lungekræft, lungehindekræft, kræft i næsehulen)

 • Sundhedsskadelige virkninger, som kan være både akutte og langsigtede:

  • hudsygdomme, forplantningsproblemer og fosterskader, allergi

 • Nogle stoffer kan ophobe sig i kroppen

 • Nogle stoffer kan have en kumulativ virkning

 • Nogle stoffer kan optages gennem huden


Farlige stoffer lovgivning
Farlige stoffer – lovgivning

 • Lovgivningen på dette område omfatter regler om beskyttelse af arbejdstagere mod risici som følge af:

  • kemiske agenser

  • biologiske agenser

  • kræftfremkaldende og mutagene stoffer (herunder asbest og træstøv)

 • Regler vedrørende klassificering og mærkning er lige så vigtige, men gælder ikke for alle farlige stoffer (f.eks. kemikalier i hårplejemidler, lægemidler)

 • Visse stoffer og arbejdsprocesser er underlagt begrænsninger på brug og markedsføring

 • Det anbefales at indhente oplysninger om de specifikke danske regler, der gælder for brug af farlige stoffer på arbejdspladsen


Anden relevant lovgivning
Anden relevant lovgivning

 • REACHEU-forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsætter et nyt, fælles system for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier:

  • Sigter mod at øge beskyttelsen af brugernes miljø og sundhed

  • Pålægger industrien større ansvar for at håndtere farerne ved kemikalier samt at levere sikkerhedsinstruktioner om stoffer til alle, der producerer eller bruger et stof

  • Flere oplysninger om REACH: http://echa.europa.eu

 • GHS – FN’s globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier – vil også få betydning for arbejdstageres sundhed

  • Flere oplysninger om GHS:http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm


Sagen i en n ddeskal
Sagen i en nøddeskal…

 • Arbejdsgivere i EU skal ifølge lovgivningen beskytte deres ansatte mod skader forårsaget af farlige stoffer på arbejdspladsen.

 • For at beskytte de ansatte mod farlige stoffer skal arbejdsgivere ifølge lovgivningen foretage en særlig arbejdspladsvurdering (APV). De ansatte bør deltage i denne opgave.


Hvad er en arbejdspladsvurdering
Hvad er en arbejdspladsvurdering?

 • En arbejdspladsvurdering (APV) indebærer en evaluering af de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici for de ansatte ved farer på arbejdspladsen. Det er en systematisk undersøgelse af alle aspekter af arbejdet, som omfatter:

  • hvad kan forårsage ulykker eller skader

  • kan faren fjernes, og hvis det ikke er tilfældet,

  • hvilke forebyggende eller beskyttende foranstaltninger bør der træffes for at imødegå risikoen

 • APV’en udgør grundlaget for vellykket arbejdsmiljø-ledelse og er nøglen til at nedbringe forekomsten af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme


Arbejdspladsvurdering af farlige stoffer
Arbejdspladsvurdering af farlige stoffer

 • Arbejdspladsvurdering af farlige stoffer sker på grundlag af de samme grundlæggende principper og processer, som anvendes ved andre risici på arbejdspladsen

 • Uanset hvem der foretager arbejdspladsvurderingen, er det afgørende, at de ansatte spørges til råds og inddrages i processen, da de:

  • kender deres arbejdsplads

  • skal implementere eventuelle ændringer i arbejdsforhold/ -rutiner.

 • Der kan anvendes forskellige metoder, men for de fleste virksomheder er det hensigtsmæssigt at benytte en simpel risikovurderingsmodel med fem trin


Trin 1 identificer farer og udsatte personer 1
Trin 1: Identificer farer og udsatte personer (1)

 • Se efter stoffer, der kan forårsage skader, og arbejdstagere, der kan være udsatte for stofferne

 • Udvis særlig opmærksomhed over for grupper af arbejdstagere, som kan være udsat for øget risiko, f.eks.

  • unge arbejdstagere

  • gravide og ammende kvinder

  • vandrende arbejdstagere

  • ufaglærte eller uerfarne medarbejdere

  • rengøringspersonale, leverandører og offentligheden.

   Husk: en fare kan være alt —  materialer, udstyr, arbejdsmetoder og -rutiner — som kan forårsage skade.


Trin 1 identificer farer og udsatte personer 2
Trin 1: Identificer farer og udsatte personer (2)

Forslag til at identificere farer:

 • Lav en oversigt over de stoffer, der anvendes og dannes på arbejdspladsen

 • Indhent oplysninger om disse stoffer, dvs. om hvilke skader de kan forårsage, og hvordan de påføres

  • Standardfarebetegnelser, faresymboler og leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) er vigtige informationskilder

 • Undersøg grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering for de pågældende stoffer

  • Grænseværdier bidrager til at mindske eksponeringen for farlige stoffer på arbejdspladsen ved at angive den maksimalt tilladte koncentration (i luften) af et stof

 • Vurder, hvorvidt der anvendes kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, som er underlagt strengere regler

 • For flere oplysninger se Factsheet 33 og Factsheet 35


Trin 2 vurder og prioriter risici
Trin 2: Vurder og prioriter risici

 • Vurder de ansattes eksponering for de identificerede stoffer ved at se på typen, graden, varigheden, hyppigheden og forekomsten af denne

 • Se på de anvendte arbejdsprocesser

 • Vurder eksponeringen for flere forskellige stoffer

 • Vurder de kombinerede virkninger i forhold til andre risici, f.eks.:

  • risiko for brand i nærheden af brandfarlige stoffer

  • hårdt fysisk arbejde, der kan øge optagelsen af kemikalier

  • vådt arbejde, der kan øge kemikaliers virkning på huden

 • Listen kan anvendes til udarbejdelse af en handlingsplan

  Husk: en risiko er muligheden (lille såvel som stor) for, at nogle kommer til skade ved en fare.


Trin 3 fastl g en forebyggende indsats 1
Trin 3: Fastlæg en forebyggende indsats (1)

Følg den prioriterede liste over metoder til forebyggelse eller nedbringelse af de ansattes eksponering for farlige stoffer:

 • Afskaffelse – den bedste måde at nedbringe risiciene forbundet med farlige stoffer

  • Gør anvendelsen af farlige stoffer overflødig ved at ændre den proces eller det produkt, hvori stoffet indgår

 • Erstatning – hvis afskaffelse ikke er muligt

  • Erstat de farlige stoffer med ufarlige eller mindre farlige alternativer


Trin 3 fastl g en forebyggende indsats 2
Trin 3: Fastlæg en forebyggende indsats (2)

 • Begrænsning – hvis et stof eller en proces ikke kan afskaffes eller erstattes

  • Forebyg eller nedbring eksponeringen ved:

   • indkapsling af den proces, der udsender farlige stoffer

   • begrænsning af emissionen ved kilden

   • bedre styring af processerne

   • tekniske løsninger til minimering af eksponeringen

   • minimering af antallet af ansatte, der udsættes for farlige stoffer, samt af varigheden og graden af eksponeringen

   • hvis eksponeringen ikke kan undgås på anden vis, skal det sikres, at den enkelte medarbejder er udstyret med passende personlige værnemidler og har modtaget instruktion i at bruge dem


Erstatning arbejdsprocesser
Erstatning – arbejdsprocesser

 • Begynd med stoffer og arbejdsprocesser, som:

  • allerede har voldt problemer i virksomheden (helbredsproblemer, ulykker eller andre hændelser)

  • nødvendiggør regelmæssig helbredskontrol (såsom lægeundersøgelse af de ansatte)

  • er underlagt national lovgivning, der begrænser deres anvendelse på arbejdspladsen

  • medfører en høj eksponeringsgrad blandt de ansatte, eller som mange ansatte udsættes for

 • Arbejdsprocesser, der bør vurderes:

  • Åbne processer, f.eks. maling af store overflader, blanding/sammenrøring i åbne beholdere/kar

  • Processer, som afgiver støv, dampe eller gasarter, eller som spreder væsker i luften, f.eks. lodning, sprøjtemaling


Erstatning stoffer
Erstatning – stoffer

 • Stoffer, der bør vurderes, er bl.a. stoffer, som:

  • forøger brand- og eksplosionsfaren

  • er flygtige (f.eks. organiske opløsningsmidler), eller som spredes i luften (aerosoler, støv)

  • udgør en akut sundhedsfare, f.eks. giftstoffer, ætsende eller irriterende stoffer

  • udgør en kronisk helbredsrisiko, f.eks. allergifremkaldende stoffer og stoffer, som påvirker forplantningsevnen

  • forårsager erhvervsbetingede lidelser

  • kan optages gennem huden

  • nødvendiggør brug af personlige værnemidler (f.eks. åndedrætsværn)

 • For flere oplysninger, se Factsheet 34


Kr ftfremkaldende og mutagene stoffer
Kræftfremkaldende og mutagene stoffer

 • Kræftfremkaldende og mutagene stoffer er underlagt strengere lovkrav:

  • Kræftfremkaldende og mutagene stoffer skal erstattes i det omfang, det er teknisk muligt

  • Processen, der udsender de farlige stoffer, skal indkapsles, såfremt det er teknisk muligt

  • De ansattes adgang skal begrænses

  • Der skal føres mere detaljerede journaler over, hvad de ansatte udsættes for, og disse oplysninger skal opbevares længere

  • De ansatte skal have flere oplysninger om deres eksponering og helbredskontrol

 • Det anbefales at indhente oplysninger om de specifikke danske regler, der gælder for brug af farlige stoffer på arbejdspladsen


Trin 4 handling
Trin 4: Handling

 • Indfør forebyggende og beskyttende foranstaltninger

 • Effektiv implementering indebærer udarbejdelse af en plan, der fastlægger:

  • hvem gør hvad

  • hvornår en opgave er færdig

  • hvilke midler er anvendt for at implementere foranstaltningen

  • hvornår APV’en skal revideres og af hvem

 • Det er vigtigt at udarbejde en prioriteret liste over afskaffelse, erstatning og begrænsning af risici


Trin 5 overv gning og evaluering
Trin 5: Overvågning og evaluering

 • Effektiviteten af forebyggende foranstaltninger bør overvåges

 • APV’en skal evalueres ved betydelige ændringer i virksomheden:

  • Ved ændringer i arbejdsprocessen

  • Ved indførelse af nye kemikalier eller arbejdsprocesser

  • Ved ulykker eller helbredsproblemer

  • Løbende for at sikre, at APV’ens konklusioner stadig gælder


Dokumentation for apv
Dokumentation for APV

 • APV’en skal være dokumenteret. Dokumentationen kan benyttes til:

  • at informere de berørte personer

  • at vurdere, hvorvidt de nødvendige foranstaltninger er iværksat

  • at tjene som dokumentation over for tilsynsmyndig-hederne

  • at revidere foranstaltningerne, hvis forholdene ændrer sig.


R d til de ansatte
Råd til de ansatte

 • For at kunne beskytte sig selv mod farlige stoffer skal de ansatte orienteres om følgende:

  • Konklusionerne i APV’en

  • De farer, de bliver udsat for

  • Hvordan de kan blive påvirket

  • Hvordan de skal forholde sig for at sikre sig selv og andre

  • Hvad de skal gøre, hvis der sker en ulykke, eller noget går galt

  • Hvordan man ved, når noget går galt

  • Hvem eventuelle problemer skal indberettes til

  • Hvad man skal gøre, når man udfører vedligeholdelses-arbejde

  • Resultatet af en eventuel eksponeringsvurdering og helbredskontrol


R d til arbejdsgivere kommunikation
Råd til arbejdsgivere: kommunikation

 • God kommunikation mellem arbejdsgiveren og de ansatte omfatter:

  • en liste over farlige stoffer, som anvendes eller dannes i arbejdsprocessen

  • leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) og lignende dokumentation for samtlige farlige stoffer, der anvendes på arbejdspladsen

  • udarbejdelse af arbejdsinstrukser ud fra oplysninger om de farlige stoffer

  • kontrol af mærkningen på beholdere med farlige stoffer

  • formidling af resultatet af APV’en

  • regelmæssige forespørgsler blandt de ansatte om eventuelle sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer

  • formidling af alle oplysninger og instruktion og oplæring vedrørende de farlige stoffer, som anvendes på arbejdspladsen


Http hw osha europa eu
http://hw.osha.europa.eu

- godt for både dig og din arbejdsplads

En europæisk kampagne

om arbejdspladsvurdering