Kryteria doboru przewodów do urządzeń elektrycznych
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Kryteria doboru przewodów do urządzeń elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru. st.kpt.mgr inż. Skiepko Edward SGSP przy współpracy: mgr inż. Juliana Wiatra Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych. Rodzaje instalacji funkcjonujących w czasie pożaru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Kryteria doboru przewodów do urządzeń elektrycznych

funkcjonujących w czasie pożaru

st.kpt.mgr inż. Skiepko Edward

SGSP

przy współpracy:

mgr inż.Juliana Wiatra

Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Rodzaje instalacji funkcjonujących w czasie pożaru

 • sygnalizacji pożarowej (układy sterowań, sygnalizacja o zagrożeniu)

 • oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjne (rozwiązania z centralną baterią),

 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (linie głośnikowe, połączenia między CSP a CDSO wtedy kiedy znajdują się w różnych pomieszczeniach),

 • urządzeń gaszących (linie sterujące),

 • wentylacji pożarowej (sterowanie),

 • zasilające i sterujące wind pożarowych,

 • urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła (zasilanie siłowników i przyciski sterujące),

 • zasilające pompy wodne do gaszenia pożaru, pompy substancji chemicznych,

 • bezpiecznego wyłączania urządzeń,

 • zasilające i sterujące drzwiami i bramami pożarowymi


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Kryteria doboru przewodów

 • Przewody powinny być:

 • dobrane do wymaganego czasu funkcjonowania w czasie pożaru,

 • mocowane za pomocą specjalnych systemów mocowań zapewniających podtrzymanie ich funkcji w czasie pożaru,

 • mocowane w sposób powodujący spełnienie wymagań techniczno-budowlanych

 • odpowiednio dobrane ich parametry elektryczne i przekroje.

Wymagania w zakresie czasu funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych w czasie pożaru określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami zawartymi min. w RMI z dnia 12 marca 2009r. Dz.U. nr 56 poz.461.Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów – przed nowelizacją

 • RMI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określało wymagania stawiane instalacjom elektrycznym i urządzeniom przeciwpożarowym w zakresie funkcjonowania i dostaw energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia nie krótszy niż 90 minut.

 • W obiektach budowlanych w których przewody i kable przebiegają w obszarach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi tryskaczowymi – a więc takimi które z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej przyczyniają się w znacznym stopniu do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia dostaw energii do 30min. Ponieważ:

 • Instalacje działają samoczynnie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury

 • Posiadają dużą skuteczność gaśniczą,

 • Działają samoczynnie.

 • Zasilanie przez 30min wymagane było również dla instalacji zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych, - wymagane jest to że powinny one zadziałać w początkowej fazie pożaru, oraz nie wymagają późniejszego sterowania.


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Instalacje funkcjonujące w czasie pożaru – po nowelizacji

w § 187:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Instalacje funkcjonujące w czasie pożaru nowelizacji

4. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione.”


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Instalacje funkcjonujące w czasie pożaru nowelizacji

w § 187:

b) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

6. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o którym mowa w ust. 3 i 5, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.

7. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń, o których mowa w ust. 3, może być ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.”


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów nowelizacji

Do przewodów i kabli odnoszą się kryteria uzupełniające badań dotyczące zapewnienia ciągłości dostawy energii. Zgodnie z PN-B-02851-1:1997 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.) kryteria uzupełniające dotyczą:

pH - ciągłości dostawy energii przez kable o przekroju do 2,5 mm2,

H - ciągłości dostawy energii przez kable o przekroju przewodów równej lub większej niż 2,5 mm2.

Ponadto elementy konstrukcyjne budynku w zależności od przeznaczenia spełniać powinny kryteria:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać funkcję na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności lub przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoją funkcję na skutek odpadnięcia od konstrukcji lub powstania pęknięć i szczelin przez które przedostają się płomienie lub gorące gazy.

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoją funkcją oddzielającą na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nienagrzewanej.

S – szczelność dymowa


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów nowelizacji

 • Badania przeprowadzane są wg normy niemieckiej DIN 41021-12 „Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Podtrzymywanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania”. Norma ta określa sposób badania i wymagania dla systemów podtrzymywania funkcji w przypadku pożaru:

 • kabli,

 • zamocowań, wraz z przynależnymi kanałami, powłokami i okładzinami

 • elementami łączeniowymi.

 • Podczas badania określa się czas funkcjonowania systemu podczas pożaru testowego kiedy w instalacji nie występuje zwarcie i nie występuje żadna przerwa w przepływie prądu w badanych instalacjach.

 • Zgodnie z cytowaną normą uważa się że funkcja kabla została podtrzymana, jeżeli w liniach kablowych w czasie próby ogniowej nie nastąpiło zwarcie oraz przerwa przepływu prądu w sprawdzanych elektrycznych liniach kablowych..


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów nowelizacji

 • Zawarte w niej standardowe konfiguracje systemów mocowań kabli określają następujące rozwiązania:

 • trasy kablowe z systemem mocowań konstrukcji nośnej co 1200mm prowadzone w drabinkach o szerokości 400mm, maksymalny ciężar zastępczy 20kg/m

 • trasy kablowe z systemem mocowań konstrukcji nośnej co 1200mm prowadzone w korytkach kablowych o szerokości 300mm i maksymalny ciężar zastępczy 10kg/m.

 • pojedyncze kable mocowane na suficie za pomocą szyn i obejm kablowych z rynienkami zamocowanymi co 600mm rys.1 i 2.

 • pojedyncze kable mocowane na suficie za pomocą pojedynczych obejm zamocowanych co 300mm rys.3 jako linię kablową

Rys.1. Mocowanie pojedynczych kabli obejmą kablową lekką

Rys.2. Mocowanie pojedynczych kabli obejmą kablową z rynienką długą


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów nowelizacji

a)

Rys.3. Obejma pojedyncza kabla

a) sposób montażu

b) sposób mocowania


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów nowelizacji

Podczas badania mierzony jest czas podtrzymania funkcji, na jego podstawie określa się klasę podtrzymania funkcji, zgodnie z tabelą 1:

nagrzanie pomieszczenia do odpowiedniej temperatury następuje zgodnie z krzywą narastania temperatury określoną wzorem:

w którym:

T – standardowa temperatura nagrzewania elementu próbnego w stopniach Cencjusza

t – czas w minutach


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania przepisów nowelizacji

Kable i osprzęt poddany badaniom powinien prawidłowo funkcjonować w przedziałach czasu 30, 60 i 90min. Co odpowiada kryterium zachowania funkcji zespołu kablowego (kabel + osprzęt) E30; E60 i E90 [1] lub PH15; PH30; PH60; PH90 – wg PN-EN 50200

 • Rys.5. Trasa kablowa– przykład mocowania kabla (1)

 • Dopuszczalny promień gięcia

 • Obejma

 • Kabel

 • 1) pozioma długość kabla ≥300mm

 • 2) odległość pomiędzy obejmami ≤ 300mm

Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wymagania elektryczne nowelizacji

Przy doborze przewodów zasilających urządzenia przeciwpożarowe należy uwzględnić wzrost ich rezystancji spowodowany wzrostem temperatury w strefie przez którą przechodzą przewody, który znacząco wpływa na wymagany przekrój przewodu wyznaczany z warunku spadku napięcia oraz warunku samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarć doziemnych.

Największe problemy pojawiają się w obwodach zasilających pompy pożarowe napędzane silnikami elektrycznymi lub inne urządzenia charakteryzujące się dużymi prądami rozruchowymi.

Silniki elektryczne podczas rozruchu pobierają znacznie większy prąd niż wartość prądu znamionowego.

Do napędu pomp pożarowych stosuje się silniki indukcyjne klatkowe z uwagi na ich prostą konstrukcje oraz wysoką niezawodność.


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Rozruch silnika klatkowego nowelizacji

Zwykłe silniki klatkowe charakteryzują się dużymi prądami rozruchowymi, wynoszącymi (5-7,5)In co powoduje, że w normalnych warunkach eksploatacji dla silników klatkowych o mocach większych niż 5,5 kW stosuje się układy rozruchowe.

Silnik indukcyjny klatkowy charakteryzuje się dużymi prądami rozruchowymi oraz zmiennym współczynnikiem mocy, którego wartość zależy od obciążenia.


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Rozruch silnika klatkowego nowelizacji

Podczas rozruchu nieobciążonego silnika pojawia się mała wartość jego współczynnika mocy oraz znaczny prąd rozruchowy przez co spadek napięcia w obwodzie zasilającym silnik podczas rozruchu jest znacznie większy jak w warunkach normalnej pracy.


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Moment obrotowy nowelizacji


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Tabela 1 nowelizacji


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Założenia nowelizacji

Ponieważ z reguły budynek sanowi lub jest podzielony na strefy pożarowe w celu ograniczenia możliwości rozwoju pożaru, rzadko zdarza się, że cały/niecały przewód zasilający urządzenia przeciwpożarowe znajduje się pod działaniem temperatury pożarowej. W strefie nieobjętej pożarem kabel (przewód) znajduje się pod działaniem temperatury otoczenia lub w skrajnym przypadku temperatury dopuszczalnej długotrwale spowodowanej przepływem prądu o wartości dopuszczalnej długotrwale.


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Tabela 2 nowelizacji


Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Przykład nowelizacjiKryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Dobór przewodu nowelizacji
Kryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Dobór przewodu nowelizacjiKryteria doboru przewod w do urz dze elektrycznych funkcjonuj cych w czasie po aru

Wnioski nowelizacji

Przedstawiony przykład rachunkowy wyjaśnia istotę zjawiska i obrazuje wpływ temperatury powstającej podczas pożaru na jakość dostarczanej energii elektrycznej do zasilania urządzeń pożarowych oraz bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcji gaśniczej.

Nieuwzględnienie wzrostu rezystancji powodowanego wysoką temperaturą może spowodować brak skutecznej ochrony przeciwporażeniowej urządzeń przeciwpożarowych w czasie akcji gaśniczej, trudności w ich uruchomieniu a ostateczności nawet ich uszkodzenie wskutek zniszczenia izolacji silnika spowodowanej jego utknięciem pod wpływem zbyt dużego spadku napięcia podczas rozruchu co w konsekwencji spowoduje utratę funkcji urządzenia, które musi poprawnie funkcjonować w czasie pożaru.