debata systemowa informatyzacja administracji publicznej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 25 lutego 2014. DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. „SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej1
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • „SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ”
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Utworzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Służy do gromadzenia danych o szkołach i placówkach systemu oświaty oraz uczniach i nauczycielach
 • Jest zbiorem referencyjnym dla krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej w zakresie danych szkół i placówek oświatowych
 • Korzysta z referencyjności zbioru PESEL w zakresie weryfikacji danych uczniów i nauczycieli
 • Celem współpracy z systemami administracji publicznej (REGON i PESEL) jest zapewnienie jakości danych gromadzonych w systemie
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej2
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • „SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ”
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej:
 • przedłużenie funkcjonowania tzw. „starego SIO” (ostatni spis zaplanowany na 30 września 2016 r.)
 • przedłużenie wykorzystania danych ze „starego SIO” do podziału części oświatowej subwencji ogólnej (ostatni podział na 2016 rok)
 • 1 stycznia 2014 r. – uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej przekazywanie do bazy danych SIO danych uczniów i nauczycieli, których dane nie zostały pozytywnie zweryfikowane z rejestrem PESEL – niezbędne wsparcie JST w wyjaśnianiu rozbieżności między danymi, którymi dysponują szkoły a danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej3
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • „SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ”
 • https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/
 • Strefa dla zalogowanych - platforma służąca do publikowania dedykowanych raportów, zestawień, ankiet itp.
 • zapewnienie dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO - realizacja art. 66 ustawy o systemie informacji oświatowej
 • możliwość rozwijania zakresu raportów publikowanych w strefie – dostosowywania raportów do zgłaszanych potrzeb użytkowników
 • możliwość analizy i weryfikacji wprowadzonych przez szkoły danych w oparciu o generowane cotygodniowe raporty zbiorcze
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej4
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • „SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ”
 • Opublikowanie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych
 • http://sio.men.gov.pl/index.php/rspo
 • aktualnie publikowane wyłącznie dane szkół i placówek, które nie zakończyły działalności
 • narzędzie zapewniające powszechny dostęp do podstawowych informacji o szkołach i placówkach systemu oświaty
 • narządzie ułatwiające kontrolę kompletności zbioru i poprawności danych zarejestrowanych szkół i placówek oświatowych
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej5
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • Strona internetowa
 • Systemu Ewaluacji Oświaty
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Umożliwia zapoznanie się z raportami z ewaluacji szkół przeprowadzonymi przez wizytatorów
 • Dla organów prowadzących szkoły jest źródłem informacji na temat badanej placówki ponieważ określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo
 • Raporty z ewaluacji mogą być wykorzystywane przez samorządy lokalne i władze oświatowe do prowadzenia analiz pracy interesujących ich placówek, porównywania ich wyników i kreowania polityki oświatowej na swoim terenie
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej6
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • Strona internetowa Systemu Ewaluacji Oświaty
 • http://www.npseo.pl/
 • skierowana jest do:
 • Pracowników kuratoriów i innych osób realizujących zewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 • Dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli;
 • Rodziców i uczniów;
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych organów prowadzących;
 • Środowisk i osób zainteresowanych jakością systemu edukacji w Polsce.
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej7
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • Platforma Nadzoru Pedagogicznego
 • System Ewaluacji Oświaty
 • Zawiera informacje i materiały na tematy związane z ewaluacją i organizacją nadzoru pedagogicznego.
 • Prezentuje ciekawe sesje, które odbyły się na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Podaje relacje z wizyt studyjnych, obrazujące systemowe rozwiązania dotyczące edukacji i nadzoru pedagogicznego w różnych państwach Europy.
 • Przedstawia wizję współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym.
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej8
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA” – pilotaż 2012/2013
 • Ocena programu pilotażowego:
 • ogromne zainteresowanie udziałem w programie ze strony szkół i organów prowadzących świadczące o potrzebie wsparcia szkół w zakresie cyfryzacji
 • przyjęte w pilotażu rozwiązanie polegające na powierzeniu zakupów sprzętu komputerowego organom prowadzącym z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia finansowego oraz holistyczna koncepcja programu, uwzględniająca wsparcie nauczycieli i rozbudowę elektronicznych zasobów edukacyjnych, okazały się trafne
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej9
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA”
 • - nowa perspektywa finansowa UE
 • „Cyfrowa szkoła” jest priorytetem edukacyjnym – jest to punkt wyjścia do programowania działań na poziomie centralnym i regionalnym
 • Regionalne Programy Operacyjne w latach 2014 – 2020:
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z TIK podczas nauczania wszystkich przedmiotów;
 • doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym w mobilny sprzęt komputerowy oraz urządzenia do bezprzewodowej propagacji Internetu w szkołach
 • Wstępne szacunki MEN – na powyższe działania zostanie przeznaczone 30% całej alokacji środków przewidzianych na edukację w RPO.
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej10
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA”
 • - nowa perspektywa finansowa UE
 • W listopadzie 2013 w trakcie konferencji „Moc w regionach” przedstawiono regionom standardy programu „Cyfrowa szkoła” rekomendując rozwiązania sprawdzone w trakcie pilotażu do wykorzystania w planowaniu i realizacji działań w tym obszarze regionalnych programach operacyjnych
 • Wskaźnik realizowany przez regiony – „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]”
debata systemowa informatyzacja administracji publicznej11
DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA”
 • - nowa perspektywa finansowa UE
 • Przygotowania MEN do nowej perspektywy obejmują następujące obszary:
 • 2013 r. –negocjacje Umowy Partnerstwa oraz krajowych programów operacyjnych , przekazywanie regionom priorytetów MEN na nową perspektywę oraz powstanie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych dla regionów
 • obecnie–międzyresortowe konsultacje regionalnych programów operacyjnych
 • do końca lutego – przekazanie Instytucji Zarządzającej ostatecznych wytycznych dla regionów
 • luty – czerwiec 2014 – negocjacje ww. dokumentów z Komisją Europejską oraz opracowanie Szczegółowych Opisów Priorytetów PO WER i wytycznych horyzontalnych