kontrola i nadz r administracji publicznej l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontrola i nadzór administracji publicznej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontrola i nadzór administracji publicznej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kontrola i nadzór administracji publicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on

Kontrola i nadzór administracji publicznej. Teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji. Związek administracji i kontroli. Kontrola jako element zorganizowanego działania. Brak kontroli powoduje niską jakość działania i niemożliwość utrzymania odpowiednich standardów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kontrola i nadzór administracji publicznej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontrola i nadz r administracji publicznej

Kontrola i nadzór administracji publicznej

Teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji

zwi zek administracji i kontroli
Związek administracji i kontroli.
 • Kontrola jako element zorganizowanego działania.
 • Brak kontroli powoduje niską jakość działania i niemożliwość utrzymania odpowiednich standardów.
 • Konieczność dostosowania kontroli do potrzeb administracji.
dlaczego administracja nie mo e funkcjonowa bez kontroli
Dlaczego administracja nie może funkcjonować bez kontroli ?
 • Administracja jest odpowiedzialna za stan spraw publicznych.
 • Administracja posiada władzę.
 • Administracja powinna być skuteczna i efektywna.
 • Praworządność i legalność działania administracji.
poj cie kontroli administracji
Pojęcie „kontroli administracji”
 • Kontrola nad administracją.
 • Kontrola wykonywana przez samą administrację:

- kontrola zewnętrzna wobec innych podmiotów,

- kontrola wewnętrzna.

poj cie i istota kontroli
Pojęcie i istota kontroli
 • Kontrola jako funkcja lub system organizacyjny.
 • W znaczeniu organizacyjnym kontrola to całokształt podmiotów kontrolnych (wykonujących funkcję kontroli.
 • Źródła pojęcia „kontrola”:

- francuskie (contre role – przeciwzapisek)

- angielskie (administrowanie).

 • Kontrolowanie:

- sprawdzanie, ocenianie czegoś, formułowanie wniosków, dokonywanie wglądu w działalność,

- poddawanie władztwu, oddziaływanie, wpływanie.

 • Kontrolowanie – porównywanie tego, co jest z tym, co być powinno.
rola kontroli
Rola kontroli
 • Kontrola służy kierownictwu do:

- sprawdzania i oceniania, czy odpowiednie

jednostki wykonują swoje zadania,

- wykrywania nieprawidłowości,

- zapobiegania niekorzystnym zjawiskom.

 • Kontrola jest elementem zarządzania (sprawdzanie i ocena działalności organizacji na różnych płaszczyznach: organizacyjnych, finansowych, technicznych)
istota kontroli
Istota kontroli
 • Obserwowanie i rozpoznawanie danej działalności w określonym miejscu i czasie.
 • Dokonywanie oceny tej działalności.
 • Ustalanie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości.
 • Formułowanie wniosków, mających na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom.
kontrola a nadz r
Kontrola a nadzór
 • Nadzór to przewidziana prawem możliwość sprawdzania i oceniania innych podmiotów, a także prawo do ingerencji w ich działalność.
 • Nadzór nie ma charakteru stałego oddziaływania.
 • Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego działania i osiągania właściwych rezultatów przez wspomaganie, instruktaż, uzgadnianie stanowisk, udzielanie pomocy, doradzanie.
 • Kontrola może mieć wymiar czynności faktycznych jak i występować jako instytucja.
skutki dzia a kontrolnych
Skutki działań kontrolnych
 • Czynności kontrolne obejmują ustalenia stanu faktycznego, formułowanie wniosków.
 • Ani wystąpienia pokontrolne (NIK), ani wyniki kontroli (UKS) nie mogą być kwalifikowane w kategorii decyzji.
 • Działania kontrolne mogą stanowić podstawę ustaleń, które będą prowadziły do wydania decyzji administracyjnych
rodzaje i kryteria kontroli
Rodzaje i kryteria kontroli
 • Zasięg kontroli: nieograniczona i fragmentaryczna.
 • Zakres kontroli: kompleksowa i wycinkowa.
 • Tryb kontroli: planowa i doraźna.
 • Kontrola z urzędu i na wniosek.
 • Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Kontrola społeczna i zawodowa.
 • Kontrola legalna, rzetelna, celowa, efektywna.
etapy procesu kontroli
Etapy procesu kontroli
 • Faza wstępna – przygotowanie kontroli (upoważnienie, termin, zakres, sposób i miejsce prowadzenia czynności kontrolnych).
 • Ustalenie stanu faktycznego (postępowanie dowodowe i wyjaśniające). Procedury kontrolne.
 • Formułowanie wyników (ustalanie rozbieżności i źródeł nieprawidłowości).
 • Oddziaływanie pokontrolne (wnioski, zalecenia, wystąpienia, noty).
cechy prawid owej kontroli
Cechy prawidłowej kontroli
 • obiektywizm,
 • bezstronność,
 • sprawność,
 • kompletność,
 • bezstronność,
 • efektywność,
 • profesjonalizm,
 • Fachowość.
prawny system kontroli nad administracj
Prawny system kontroli nad administracją
 • Celem kontroli administracji jest badanie stanu funkcjonowania administracji, wychwytywanie błędów i uchybień, czyli sprawdzanie prawidłowości wykonywania nałożonych na nią zadań.
 • Kontrola ma na celu utrzymywanie odpowiednich standardów w administracji i przeciwdziałanie patologiom.
 • Kontrola powinna pomagać w usuwaniu nieprawidłowości.
 • Kontrola spełnia funkcję instruktażową, informacyjną i pomocniczą w doskonaleniu systemu administracji.
 • Kontrola ma zapewnić jawność, przejrzystość funkcjonowania administracji.
kontrola zewn trzna
Kontrola zewnętrzna
 • Kontrola społeczna.
 • Kontrola parlamentarna.
 • Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.
 • Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
 • Kontrola sądowa.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
kontrola spo eczna obywatelska
Kontrola społeczna (obywatelska)
 • Stworzenie obywatelom możliwości sprawdzania i oceniania administracji publicznej jest nieodzownym składnikiem systemu kontroli administracji.
 • W Polsce Ludowej kontrola społeczna miała umożliwiać szerokim masom udział w rządzeniu państwem.
 • Kontrola bezpośrednia (petycje, skargi i wnioski).
 • Kontrola pośrednia (zrzeszenia, związki, media)
kontrola parlamentarna
Kontrola parlamentarna
 • Funkcja kontrolna Sejmu dotyczy głównie Rady Ministrów.
 • Działania bezpośrednie (posiedzenia, komisje, posłowie) i pośrednie Sejmu.
 • Ustawowe kształtowanie systemu kontroli w państwie i obsadzanie stanowisk.
 • Nadzór Sejmu nad NIK, PIP.
kontrola rzecznika praw obywatelskich
Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Podstawowa funkcja Rzecznika – stanie na straży wolności i praw człowieka określonych w Konstytucji.
 • Rzecznik może:
 • sam prowadzić postępowanie wyjaśniające,
 • zwrócić się o o zbadanie sprawy do innych organów,
 • żądać wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego,
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie.
kontrola wewn trzadministracyjna
Kontrola wewnątrzadministracyjna
 • Obejmuje wszystkie dziedziny działalności aparatu administracyjnego.
 • Kontrola administracji nad innymi podmiotami.
 • Kontrola ogólnoadministracyjna (nadzór i kierownictwo):

- rządowa,

- resortowa,

- terenowa,

- kontrola w administracji samorzadowej

kontrola specjalistyczna
Kontrola specjalistyczna
 • Kontrola inspekcji i nadzorów (IH, PIS, IOŚ, PIF, IORiN, ITD, IW, nadzór budowlany, geodezyjny, dozór techniczny)
 • Wyspecjalizowane organy kontroli, służby i straże.
 • Kontrola finansowa (podatkowa, budżetowa i skarbowa).
kontrola wewn trzna
Kontrola wewnętrzna
 • Kontrola kierownicza – sprawowana samodzielnie przez osoby na stanowiskach.
 • Kontrola instytucjonalna – wykonywana przez odpowiednie wyspecjalizowane komórki