2011 vk zi v ltoz sok az illet k t rv nyben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011 évközi változások az illeték törvényben PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011 évközi változások az illeték törvényben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
thad

2011 évközi változások az illeték törvényben - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
2011 évközi változások az illeték törvényben
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2011 évközi változások az illeték törvényben

 2. Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása kikerült az öröklési illeték tárgyi hatálya alól Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése, ha a főtevékenysége - épületépítési projekt szervezése - lakó és nem lakó épület építése - saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy - saját tulajdonú ingatlan adásvétele 2011.07.15-i változások

 3. 3. Nem kell a visszterhes vagyonátruházási illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés átvezetésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri 4. Egyenes ági rokonok közötti öröklési és ajándékozási illetékmentesség alkalmazása esetén fizetési meghagyás kibocsátására nem kerül sor, az illetékmentesség megállapításáról szóló döntését csak az ügyiratra jegyzi fel. 2011.07.15-i változások

 4. Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVII. törvény Otthonvédelem

 5. Itv. 17. § (1) bekezdésének r) pontja: szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény szociálisan rászorult hiteladós a Magyar Állam vásárolja meg a lakást Példa: Jelenlegi árfolyamon nyilvántartott hitel: 6 millió Ft A lakás eladásából befolyt összeg: 4 millió Ft Elengedett követelés: 2 millió Ft Ajándékozási illeték mentesség 1.

 6. Itv. 17. § (1) bekezdésének s) pontja: elengedett követelés törvényben rögzített árfolyamon lakóingatlanon alapított zálogjog , deviza alapú kölcsönszerződés, deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés, a követelés a végtörlesztő magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik Példa: Jelenlegi árfolyamon nyilvántartott CHF hitel: 6 millió Ft 180 Ft árfolyamon átszámított CHF hitel : 4,5 millió Ft Elengedett követelés: 1,5 millió Ft Ajándékozási illeték mentesség 2.

 7. Ajándékozási illeték mentesség 3. • Itv. 17. § (1) bekezdésének t) pontja: • pénzügyi intézmény által elengedett követelés, • lakóingatlanon alapított zálogjog, • deviza alapú kölcsönszerződés, deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés • Feltételek: • a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme - a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap átlagában - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét VAGY • a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.

 8. 7,5 millió Ft-os támogatás kezelése: Az Itv. 17. § (1) bekezdés k) pontja szerint mentes az ajándékozási illeték alól a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól. Ezt a magánszemélynek nem kell bejelentenie az adóhatósághoz. Ajándékozási illeték mentesség 4.

 9. Itv. 26. § (1) bekezdésének u) pontja szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény magánszemély lakásvásárlása, ha a vásárlás a törvényben rögzített vételi jog érvényesítésével történik Visszterhes vagyonátruházási illeték mentesség

 10. 2012. évi változások az illeték törvényben

 11. Gépjármű visszterhes vagyonátruházási illetéke: (kW) 0-3 év 4-8 év 8 év felett 0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW 41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW 81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne Új mentesség: a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése 2012. évi főbb változások

 12. Az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá való átalakulása keretében történő vagyonszerzés mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól (minden olyan ügyben, ahol 2012.01.01-ig fmh-t még nem adtak ki) A kapcsolt vállalkozások közötti ingatlan átruházás illetékmentes, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlanforgalmazás, vagy saját tulajdonú ingatlan bérbeadás (2011.11.30-tól, minden olyan ügyben, ahol 2011.11.30-ig fmh-t még nem adtak ki) A természeti katasztrófában megsemmisült lakástulajdon pótlására 6 millió helyett 10 millióig lehet illetékmentesen vásárolni (minden olyan ügyben, ahol 2012.01.01-ig fmh-t még nem adtak ki) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke: 3000 forint (adóigazolás, adóigazolvány is) Különböző eljárások illetéke változik 2012. évi főbb változások

 13. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 213. §-a biztosította az építési telekre vonatkozó 4 éves illeték mentesség 2 évvel történő meghosszabbítását (kérelem!) Új: ha a vagyonszerző a vállalásának határidőn belül nem tett eleget, vagy előre láthatólag nem tud eleget tenni, 2012.03.31-ig kérelmet nyújthat be => a benyújtáskor hatályos illetékmértékkel szabják ki az illetéket. Ha a befizetést határidőben teljesíti, mentesül a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összege megfizetése alól. 2012. évi főbb változások

 14. Baleseti adó

 15. Adóalany: akit a Kgfb. tv. alapján biztosítási kötelezettség terhel Adóköteles időszak: a bizt. időszak első napjától az utolsó napjáig Adóalap: az éves biztosítási díj + fedezetlenségi díj Mértéke: 30 %, de max. 83 Ft/kockázatviseléssel érintett nap Eljárási szabályok: A beszedés és a bevallás a biztosító feladata, a díjfizetés esedékességének és gyakoriságának megfelelően Akkor is meg kell fizetnie, ha a beszedést „elmulasztotta” Előre fizetett díjak + áthúzódó időszakok esetén időarányosan kell megfizetni a 2012-re eső részt Baleseti adó

 16. Köszönöm a figyelmet!