Specifické poruchy učení - PowerPoint PPT Presentation

specifick poruchy u en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Specifické poruchy učení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Specifické poruchy učení

play fullscreen
1 / 12
Specifické poruchy učení
273 Views
Download Presentation
tessa
Download Presentation

Specifické poruchy učení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Specifické poruchy učení Dyslexie, Dyskalkulie, Dysortografie, Dysgrafie VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 2. Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ • Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_17 • Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II • Autor: Mgr. Lucie Barillová • Název materiálu: Specifické poruchy učení • Předmět: Občanská nauka • Cílová skupina: 7.,8. ročník VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 3. Datum vytvoření: 25.9. 2011 • Téma: Specifické poruchy učení • Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se poruch učení • Časová dotace: 20 min. • Anotace: příčiny, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie • Datum realizace v hodině: 28.2.2013, třída VIII. B VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 4. Úvod • Předpona dys- znamená rozpor, deformaci, tj. dysfunkce je pak pojem narušené, neúplně rozvinuté funkce. • Vývojová v těchto případech označujeme, e porucha se objeví až na určitém stupni vývoje, kdy na schopnosti pro čtení, psaní a pravopis jsou kladeny nároky na osvojování příslušných dovedností. VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 5. Příčiny • Příčina těchto poruch není dosud známa. Na vině jsou zřejmě biologické faktory, které působí s vlivem prostředí • Nejčastěji se setkáváme s dyslexií – poruchou čtení, dysortografie – porucha v osvojování psaní pravopisu, dysgrafie – porucha v psaní, dyskalkulie – porucha v matematických dovednostech, dyspinxie – specifická porucha kreslení, dysmúzie – specifická porucha hudebních dovedností, dyspraxie – specifická motorická neobratnost VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 6. Dyslexie • Specifická porucha schopnosti naučit se číst • Popsána je již téměř 120 let a zprvu byla chápána jako porucha zraková • Tradičně vysoký výskyt se uvádí v zemích mluvících anglicky, obecně pak v zemích, kde se jinak píše a jinak vyslovuje • Odhaduje se, že dyslexie postihuje 2-8% dětí, chlapci bývají postiženi častěji než dívky • Nejčastější chyby • vypouštění písmen • přidávání písmen • absolutně nečitelná slova či písmena • zaměňování písmen (klika - kilka) • zaměňování akusticky podobných písmen (g - k, v - f) • zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W) • zaměňování slov za slova úplně jiná • nesprávné psaní čísel VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 7. Dysortografie • Je porucha psaní postihující zejména oblast gramatiky • Důsledky • nezvládnutí krátkých časových úseků • obtíže u cizího jazyka • špatné rozlišování některých grafických symbolů • zaměňování slov • Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy: • hyperaktivní typ – osoba je se psaním hotova dříve, než si stihne vše promyslet a ujasnit, dochází tak k velkým chybám • hypoaktivní typ – osoba píše zdlouhavě, trvá jí dlouho, než určitý výraz v paměti vyhledá VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 8. Dysgrafie • Je porucha psaní, postihující úpravu písemného projevu i osvojení si jednotlivých písmen a spojení hláska-písmeno • Projevy • pomalé tempo • časté chyby v opisu, přepisu a diktátu • časté přestávky VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 9. Dyskalkulie • Je vývojová porucha matematických schopností • Projevuje se nejčastěji orientací na číselné ose, záměnami číslic, záměnami čísel, neschopnosti provádět matematické operace či poruchami v prostorové a pravolevé orientace VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 10. Náprava • Kromě metodických doporučení je zdůrazňován přístup k žákovi, který je jedním z nejdůležitějších momentů. • U žáků se specifickými obtížemi v oblasti matematiky je nutné věnovat pozornost způsobu, jakým jsou zadávány pokyny. VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 11. Opakování - zápis • Příčiny • Dyslexie • Dysortografie • Dysgrafie • Dyskalkulie • Náprava VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení

 12. Použité zdroje • TRPIŠOVSKÁ, Dobromila. Psychologická diagnostika pro učitele. Teplice : W- knihařství, 1997. 89 s. • Přispěvatelé Wikipedie, Specifické poruchy učení [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 27. 06. 2012, 20:13 UTC, [citováno 25. 09. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Specifick%C3%A9_poruchy_u%C4%8Den%C3%AD&oldid=8716692> VY_32_INOVACE_17 - Specifické poruchy učení