1 / 12

Information till BTH-personal forts. 1

Information till BTH-personal avseende aktiviteter relaterade till beslut om Akademi sydost 071131 - 080215.

terrel
Download Presentation

Information till BTH-personal forts. 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Information till BTH-personal avseende aktiviteter relaterade till beslut om Akademi sydost 071131 - 080215 1. Framtagande av ytterligare informationsbehov. Diskussion på Strategirådet, Ledningsrådet samt information och frågor om detta till all personal 071221 resulterat i följande informationsbehov: • Information från och dialog med utbildningsdepartementet om: • internationella studenter, avgifter, kvotering och stipendier • Brändströms utredning, och förtydligande om antal profilområden för högskolorna • forsknings- och utbildningsstrategin > Konsekvensanalys av de mest sannolika framtidsscenarierna > Information från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar om en rad frågor kring en tänkt fusion > Intervjurunda till experter på området – regionutveckling, högskolesystemet, tillväxtfrågor, studenter mm

 2. Information till BTH-personal forts. 1 2. BTHs forsknings- och utbildningsstrategi skickades till departementet 071221 Vision Blekinge Tekniska Högskola är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom Tillämpad IT och Innovation för Hållbar tillväxt Detta skall ske genom utbildning och forskning för att tillhandahålla en vetenskaplig och teknologisk kunskapsbas, samt bidra till kompetensförsörjning och innovation inom Tillämpad IT och Innovation för ett hållbart framtida samhälle. Utbildningen och forskningen skall vara fokuserad på att bidra till en konkurrenskraftig svensk systemindustri och samhällsnyttiga tillämpningar till exempel kopplat till områden som hälsa, vård, humaniora och samhällskunskap.

 3. Information till BTH-personal forts. 2 2. BTHs forsknings- och utbildningsstrategi skickades till departementet 071221 Målområden • Varumärkesutveckling • Forskning • Globalt konkurrenskraftig • Strategiska och prestigesamarbeten • Forskning och utbildning för utvecklingsländer • Innovationssystemet • Rekrytering och ökat intresse för högre studier • Rekrytering och ökat intresse för högre studier • Attraktiv studiemiljö och arbetsplats • Resurser för tillväxt och verksamhet i balans • Studenten och partners i fokus • Strategiskt ledarskap • Karriärvägar • Professionell organisation

 4. Information till BTH-personal forts. 3 3. Inhämtning av ytterligare information för beslut • Information från och dialog med utbildningsdepartementet 25/1 steg 1 – styrelseordf. Akbar Seddigh träffar Peter Honeth 4/2 steg 2 – rektor Ursula Hass och vice ordf. Håkan Eriksson träffar Peter Honeth • internationella studenter, avgifter, kvotering och stipendier • Brändströms utredning, och förtydligande om antal profilområden för högskolorna • forsknings- och utbildningsstrategin • Konsekvensanalys av de mest sannolika framtidsscenarierna 22/1 steg 1 – workshop med strategirådet och sektionscheferna 29/1 steg 2 – heldag strategidiskussion i högskolestyrelsen

 5. Information till BTH-personal forts. 4 3. Inhämtning av ytterligare information för beslut forts. • Information från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar om en rad frågor kring en tänkt fusion 23/1 möte med rektorerna i samband med rektorskonferens i Aska 12/2 möte med rektorerna i Nybro • Intervjurunda till experter på området – regionutveckling, högskolesystemet, tillväxtfrågor, studenter mm Samtal med en rad personer på området.

 6. Information till BTH-personal forts. 5 4. Sammanfattning av ”Högskolor och nya universitet i det framväxande forskningslandskapet – en inledande diskussion” Januari 2008, M, Benner • Utvecklingen från 90-talet till idag • 1995 högskolorna rätt inrätta professurer • 1997 års prop. Specificerades kriterierna för universitetsstatus • Karlstad blev universitet, därefter Örebro och Växjö • Den politiska argumentationen tudelad • Millennieskiftet – regionala ambitionerna nedtonade • 2000-2002 250 milj till de nya universiteten och högskolor med vetenskapsområde

 7. Information till BTH-personal forts. 6 4. Sammanfattning av ”Högskolor och nya universitet i det framväxande forskningslandskapet – en inledande diskussion” Januari 2008, M, Benner forts. • Fo-propen 2004, börjar fokusera på starka forskningsmiljöer samt samarbeten och profilering • RUT 2, direktiv om vetenskaplig förnyelse och hög vet. Kvalitet • Regionalpolitisk inplacering • Avslutningsvis • Bilden är inte entydig • Regeringen önskar omstrukturering i skuggan av hierarkin • Två strategier: profilering/uppgradering och samverkan/alliansbyggande • Den sistnämnda ligger i linje med önskemål i det politiska systemet, men den är resurskrävande och kräver ny typ av ledarskap

 8. Information till BTH-personal forts. 7 5. Verksamhetsrapport Akademi sydost, januari 2008 • Avser hela projekttiden • Syfte: stärka konkurrensen • Organisation och finansiering • Samverkansområden • Delprojekten • Gemensamma aktiviteter

 9. Information till BTH-personal forts. 8 6. Dessutom följande samtal/dialoger • Presentation/diskussion med SIDAs ledning kring pågående aktiviteter samt infrastruktur och utbildning som bistånd 30/1 Ursula Hass, Inger Johansson, Maria Engelmark och Sofia Moestedt_Westerberg • Presentation/diskussion med näringsminister Maud Olofsson kring vad BTH kan bidra till näringsdepartementets uppdrag 4/2 Styrelseordf. Akbar Seddigh • Presentation/diskussion med infrastrukturminister Åsa Torstensson kring hur BTHs verksamhet och strategi 5/2 Rektor Ursula Hass • Ny positioneringsstudie genomförs av Mats Benner, LU, baserat på UoHs forsknings- och utbildningsstrategier klar i februari 2008 • Planering pågår av möte med migrationsminister Tobias Billström i februari 2008.

 10. Information till BTH-personal forts. 9 6. Dessutom följande samtal/dialoger forts • Presentation/diskussion med EU-minister Cecilia Malmström kring hur BTH kan bidra till internationalisering 13/2 Rektor Ursula Hass, Inger Johansson, Maria Engelmarka och 7 studenter • Avstämning med nyckelpersoner internt BTH - Rektor • Avstämning med nyckelpersoner externt - Rektor • Diskussion med sektionschefer fusion eller ej, kopplat till sektionens verksamhetsområde - Rektor • Diskussionsforum för BTH-personal på webben öppnades 3/2

 11. Information till BTH-personal forts. 10 6. Dessutom följande samtal/dialoger forts, • Samtal med utbildningsdepartementet om internationaliseringspropen, Albin Gont, - 21/1 Ursula Hass Tidplan • Planen är att det kommer en propp under sommaren 2008 • Proppen behandlas på höstriksdagen • Nytt regelverk till sommaren 2009 (lite optimistisk bedömning) Innehåll • Studieavgiftsfrågan kommer att behandlas. Mellan raderna verkar det som om man löser kvoteringsproblematiken på detta sätt. • Utgångspunkten är Erland Ringborgs utredning, som visar på möjligheten att ta avgifter utan för EES-området. • Man diskuterar också frågan om hur man skall kunna överbrygga, avhjälpa och motverka ett tapp av studenter.. • Med Agneta Bladh och Johan Sterte om fusionen

 12. Beslut Information till BTH-personal forts. 11 7. Dessutom: • Styrgruppsmöte i ASO den 31/1 – 1/2 • Nationella träffar på KK-stiftelsen angående ny utlysning • 4/2 Ursula Hass och Claes Wohlin • 7/2 Ursula Hass och Michael Blomvist • Upprop till unga universitet och högskolor angående samordning av remissvar på RUT2, 9/2 – Ursula Hass och Claes Wohlin • Seminarium med huvudsekreterare i RUT2 utredningen 12/2 på BTH

More Related