penningpolitisk uppf ljning april 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penningpolitisk uppföljning April 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penningpolitisk uppföljning April 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Penningpolitisk uppföljning April 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Penningpolitisk uppföljning April 2012. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Penningpolitisk uppföljning April 2012' - teo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagram 1 repor nta med os kerhetsintervall procent kvartalsmedelv rden
Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervallProcent, kvartalsmedelvärden

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på riskjusterade marknadsräntors prognosfel för perioden 1999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för reporäntan under 2007. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan.

Källa: Riksbanken

diagram 2 bnp med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Det råder osäkerhet även om utfallen för BNP eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 3 kpi med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring
Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel.

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 4 kpif med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring
Diagram 4. KPIF med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 6 real repor nta procent kvartalsmedelv rden
Diagram 6. Real reporäntaProcent, kvartalsmedelvärden

Anm. Den reala reporäntan är beräknad som ett medelvärde av Riksbankens reporänteprognos för det kommande året minus inflationsprognos (KPIF) för motsvarande period.

Källa: Riksbanken

diagram 7 bnp kvartalsf r ndringar i procent uppr knat till rstakt s songsrensade data
Diagram 7. BNPKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 8 arbetsl shet procent av arbetskraften 15 74 r s songsrensade data
Diagram 8. ArbetslöshetProcent av arbetskraften, 15-74 år, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 9 arbetskraft och sysselsatta tusentals personer s songsrensade data
Diagram 9. Arbetskraft och sysselsattaTusentals personer, säsongsrensade data

Anm. Data före 1987 är länkad av Riksbanken.

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 11 kpif rlig procentuell f r ndring
Diagram 11. KPIFÅrlig procentuell förändring

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 12 bnp gap och ru indikatorn procent respektive standardavvikelse
Diagram 12. BNP-gap och RU-indikatornProcent respektive standardavvikelse

Anm. BNP-gap avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med en produktionsfunktion. RU-indikatorn är normaliserad så att medelvärdet är 0 och standardavvikelsen är 1.

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 13 konkurrensv gd nominell v xelkurs tcw index 1992 11 18 100
Diagram 13. Konkurrensvägd nominell växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100

Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsmedelvärden.

Källa: Riksbanken

diagram 14 arbetsmarknadsgap procent
Diagram 14. ArbetsmarknadsgapProcent

Anm. Timgap avser arbetade timmars avvikelse från Riksbankens bedömda trend för arbetade timmar.

Källor: SCB och Riksbanken

slide16
Diagram 15. BNP i olika regioner och länderKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

diagram 16 oljepris brentolja usd per fat
Diagram 16. Oljepris, BrentoljaUSD per fat

Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Utfallet avser månadsgenomsnitt av spotpriser.

Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

tabell 2 inflation rlig procentuell f r ndring
Tabell 2. InflationÅrlig procentuell förändring

Anm. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). Denna överstiger förändringstakten i KPI under 2011. KPIF är KPI med fast bostadsränta. HIKP är ett EU-harmoniserat index för konsumentpriser.

Källor: SCB och Riksbanken

tabell 3 finansiella prognoser i sammanfattning procent om ej annat anges rsgenomsnitt
Tabell 3. Finansiella prognoser i sammanfattningProcent om ej annat anges, årsgenomsnitt

Källor: SCB och Riksbanken

* Procent av BNP

tabell 4 internationella f ruts ttningar rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 4. Internationella förutsättningarÅrlig procentuell förändring om ej annat anges

Anm. Svensk exportmarknad beräknas genom en sammanvägning av importen i de 15 länder som mottar mest svensk export. Cirka 70 procent av den svenska exporten går till dessa länder. Vikterna utgörs av respektive lands andel av svensk varuexport.

Källor: Eurostat, IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken

tabell 5 f rs rjningsbalans rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring om ej annat anges

* Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter

Anm. Siffrorna avser faktiska, ej kalenderkorrigerade, tillväxttakter, om ej annat anges. NR avser nationalräkenskaperna.

Källor: SCB och Riksbanken

tabell 6 produktion och syssels ttning rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges

* Procent av arbetskraften

Anm. Med potentiellt arbetade timmar avses den långsiktigt hållbara nivån på antal arbetade timmar enligt Riksbankens bedömning.

Källor: SCB och Riksbanken

slide24
Tabell 7. Löner och arbetskostnader i hela ekonominÅrlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data

* Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter

Anm. KL avser konjunkturlönestatistiken och NR avser nationalräkenskaperna. Arbetskostnad per timme definieras som summan av egentliga löner, kollektiva avgifter och löneskatter dividerat med totalt antal arbetade timmar, säsongsrensade data. Arbetskostnad per producerad enhet definieras som arbetskostnad dividerat med säsongsrensat förädlingsvärde i fast pris.

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken