ch ng 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CƠ HỌC VẬT LIỆU cOMPOsITe LỚP PowerPoint Presentation
Download Presentation
CƠ HỌC VẬT LIỆU cOMPOsITe LỚP

play fullscreen
1 / 90
Download Presentation

CƠ HỌC VẬT LIỆU cOMPOsITe LỚP - PowerPoint PPT Presentation

teneil
213 Views
Download Presentation

CƠ HỌC VẬT LIỆU cOMPOsITe LỚP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHƯƠNG 3 CƠ HỌC VẬT LIỆU cOMPOsITe LỚP

 2. 3.1. Giớithiệu Sựtổhợpcủacácyếutố Micro Mechanics Dữliệuthựcnghiệm Cácthànhphần Kếtcấu Composite Cácphầntử Cấutrúccơbản Finite Element Analysis

 3. 3.1. Giớithiệu … Lớp – tấmnhiềulớp

 4. 3.1. Giớithiệu … Mộtsốkháiniệm • ISOTROPIC (đẳnghướng) – Cáctínhchấtvậtliệunhưnhautheomọiphương • ANISOTROPIC (dịhướng) – Cáctínhchấtcủavậtliệukhácnhautheocácphươngkhácnhau • HOMOGENEOUS (đồngnhất) – Đồngnhấtvềthànhphầnvậtliệuvàcáctínhchấtlàhằngsốtạimọiđiểm • HETEROGENEOUS (khôngđồngnhất) - Khôngđồngnhấtvềthànhphầnvậtliệu hay cóthểnhậnbiếtđượcsựtáchbiệtcủacácthànhphần

 5. 3.1. Giớithiệu … Cácgiảthiết • Vậtthểđànhồilàmộtmôitrườngliêntục (vậtthểrắn) • Quanhệgiữacácthànhphầnbiếndạngvớihìnhchiếucủacácchuyểnvịvàđạohàmbậcnhấtcủachúngtrêncáctrụctọađộlàtuyếntính (biếndạngnhỏ) • Cácquanhệứngsuất – biếndạnglàtuyếntính • Theo địnhluật Hooke tổngquát • Cáchệsố trong quanhệtuyếntínhcóthểlàhằngsố (vậtthểđồngnhất) hay làcácbiến, hàmtheovịtrí (vậtthểkhôngđồngnhất) • Ápdụnglýthuyếttấmkinhđiểnđốivớicácvậtthểđànhồiđồngnhấtvàkhôngđồngnhất

 6. 3.1. Giớithiệu … Cáckýhiệu - quyước • Cáchệtrục • Cartesian - x, y, z • Cylindrical - r, q, z • Spherical - r, q, f • Cácứngsuấttácdụngtrênmặtvuônggócvớicácphươngcủatrụctoađộ • 1 thànhphầnvuônggóc = ứngsuấtpháp • 2 thànhphầntiếptuyến = ứngsuấttiếp

 7. 3.1. Giớithiệu … Tensor ứngsuất Cartesian Cylindrical Spherical

 8. 3.1. Giớithiệu … Tensor biếndạng Cartesian Cylindrical Spherical

 9. 3.1. Giớithiệu … Tenxobiếndạngvàbiếndạngkỹthuật Cắtthuầntúy Trượtthuầntúy t t e12 e12 g12 Biếndạngtrượtkỹthuật Tenxobiếndạngtrượt

 10. 3.2. Trườngchuyểnvị Cartesian: u, v, w ur, uq, w Cylindrical: ur, uq, uf Spherical

 11. 3.2. Trườngchuyểnvị … 3.2.1. Quanhệ BD-CV trong hệtọađộĐềcác

 12. 3.2. Trườngchuyểnvị … 3.2.2. Quanhệ BD-CV trong hệtọađộtrụ

 13. 3.3. Trườngứngsuất … Ứngsuấttrênmặtcắtnghiêng y y’ x’ x z’ z

 14. 3.3. Trườngứngsuất … Hệphươngtrìnhcânbằng (hệtọađộĐềcác)

 15. 3.3. Trườngứngsuất … Hệphươngtrìnhcânbằng (hệtọađộtrụ)

 16. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.1. Ma trậnđộcứng, ma trậnđộmềm

 17. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.2. Tínhđốixứngcủa ma trậnđộcứng • Mậtđộnănglượngbiếndạng/ thếnăngđànhồi • Sốgiacôngtrên 1 đơnvịthểtích • dW=sidei • Sửdụngcácquanhệứngsuất – biếndạng • dW=Cijejdej • Côngtrênmộtđơnvịthểtích • W=1/2 Cijeiej • dW/dei=Cijejhay dW2/deidej=CijCij= Cj

 18. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.2. Tínhđốixứngcủa ma trậnđộcứng … (Chương 6)

 19. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng Cácloạivậtliệu

 20. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.3. Vậtliệuđơnnghiêng – có 1 mặtđốixứng Vậtliệuđơnnghiêng - Monoclinic 13 hằngsốđộclập

 21. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.3. Vậtliệuđơnnghiêng – có 1 mặtđốixứng

 22. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.4. Vậtliệutrựchướng – có 3 mặtđốixứng

 23. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.4. Vậtliệutrựchướng – có 3 mặtđốixứng

 24. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.4. Vậtliệutrựchướng – có 3 mặtđốixứng a. Ma trậnđộcứng (9 hằngsốđộclập)

 25. 3.4.4. Vậtliệutrựchướng … b. Quanhệgiữa C và S (Trang 106)

 26. 3.4.4. Vậtliệutrựchướng … c. Tính ma trậnđộcứng qua modulkỹthuật

 27. 3.4.4. Vậtliệutrựchướng … d. Tính ma trậnđộmềm qua modulkỹthuật

 28. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.5. Vậtliệutrựchướngtrònxoay (đẳnghướngngang)

 29. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng 3.4.5. Vậtliệutrựchướngtrònxoay (đẳnghướngngang) a. Ma trậnđộcứng (4 hằngsốđộclập)

 30. 3.4.5. Vậtliệuđẳnghướngngang… b. Tính ma trậnđộcứng qua modulkỹthuật

 31. 3.4. Quanhệứngsuất – biếndạng Vậtliệuđẳnghướng 2 hằngsốđộclập

 32. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.1. Ứngsuấtvàbiếndạng

 33. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.2. Biếndạngdài - phương 1

 34. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.3. Biếndạngdài - phương 2

 35. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.4. Biếndạngdài - phương 3

 36. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.5. Quanhệứngsuất – biếndạngdài

 37. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.6. Trượt – mặtphẳng 23

 38. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.7. Trượt – mặtphẳng 13

 39. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.8. Trượt – mặtphẳng 12

 40. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.9. Quanhệbiếndạng - ứngsuất

 41. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.10. Quanhệgiữacáchằngsốvậtliệu

 42. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.11. Tínhchấtcủacácvậtliệuthànhphần

 43. 3.5. Bàitoán CHVR BD 3.5.12. Hằngsốvậtliệucủa 1 số VLC

 44. 3.6. Bàitoánứngsuấtphẳng 3.6.1. Giớithiệu • Vậtliệucốtsợiđượcsửdụngchocáckếtcấudạngthanh, tấm, vỏtrụvàmộtsốkếtcấukhác • Đặctrưngchungcủacáckếtcấulàkíchthướchìnhhọc ở 1 phươngnhỏhơnnhiều so với 2 phươngkia • 3 trong số 6 thànhphầnứngsuấtthườngnhỏhơnnhiều so với 3 thànhphầncònlại

 45. 3.6. Bàitoánứngsuấtphẳng … 3.6.2. Cácsaisố • Saisốkhiphântíchtạicácđiểmsátbiên • Cácứngsuấts3, t23, t13dẫnđếnsựtáchlớp • Cácmốiliênkếtcóthểkhôngđượcmôhìnhhóa • Chấtdínhkết hay vấnđềtươngtácxảyracóthểkhôngđượcđánhgiá • Mộtsốthànhphầnứngsuấtđượcchobằng 0 màkhôngtínhtoánđếnđộlớncủachúng. • Tínhkémchínhxáctừmôhình do coie3= 0

 46. 3.6. Bàitoánứngsuấtphẳng … 3.6.3. Ma trậnđộmềmthugọn

 47. 3.6. Bàitoánứngsuấtphẳng … 3.6.4. Ma trậnđộcứngthugọn

 48. 3.6. Bàitoánứngsuấtphẳng … 3.6.4. Ma trậnđộcứngthugọn …

 49. 3.7. Composite lệchtrục 3.7.1. Giớithiệu Chương 10