1 / 1

Offentliggørelse

Nøgleområder: 1. Undervisningen Overgang fra folkeskole til gym. Målsætning og værdigrundlag Kvalitetssystemet De enkelt fag Fællesfaglige forløb Progression Teamets arbejde Studievejledningen Studieplanen 2. Personale Lærerkompetencer Ledelsens organisering Kommunikation Trivsel

tender
Download Presentation

Offentliggørelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nøgleområder: 1. Undervisningen Overgang fra folkeskole til gym. Målsætning og værdigrundlag Kvalitetssystemet De enkelt fag Fællesfaglige forløb Progression Teamets arbejde Studievejledningen Studieplanen 2. Personale Lærerkompetencer Ledelsens organisering Kommunikation Trivsel Efterudd. praksis Fordeling af u.v.m. 3. Fysiske rammer Undervisningsmiljøvurdering 4. Omgivelserne Indberetning fra censorer Eksterne evalueringer Overgang til videregående uddannelser Strategi- og kvalitetssystem på Horsens Gymnasium Udvælgelse af indsatsområder fra- nøgleområder- undervisningsevaluering STX-bekendtgørelse og skolens værdiggrundlag Pæd. udgangspunkt Studie- og ordensregler Kompetenceplan Personalepolitik Strategi for formulering af delmål Undervisningen Personalet Fysiske rammer Omgivelser Undervisningsmål Faglige (bekendtg. og lærerpl.) Pædagogiske (pæg. udg.) Kompetence- (komp. plan) Intenderet studieplan Undervisning Opfølgningsplan Evaluering(hvert 3. år) a) Evaluering af undervisninger b) Evalueringer af den enkelte elev(værktøjskasse) Reflexion Opfølgningsplan for undervisningen og den enkelte elev Offentliggørelse

More Related