Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse
Download
1 / 87

- PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Sundhedslov Autorisationslov Kosmetikbekendtgørelse. _________ ”Lov-junglen” i en odontologisk kontekst 21. november 2011 Overtandlæge Mette Halberstadt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rocio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse

SundhedslovAutorisationslovKosmetikbekendtgørelse

_________

”Lov-junglen” i en odontologisk kontekst

21. november 2011

Overtandlæge Mette Halberstadt


Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse

Hvad står der i loven (sundhedsloven) om patienters retsstilling? Hvornår må patienten selv give samtykke?Hvad er et informeret samtykke?Kan det tilbagekaldes?Skal man følge en vejledning?

Hvordan forholder det sig med brug af medhjælp?

Hvad må medhjælp lave?

Hvad skal vi egentlig journalføre?

Hvordan skal vi journalføre?

Kan brugen af fraser være en ”sovepude”?

Hvad er intensionerne i kosmetiklovgivningen?

Hvad er mulighederne i kosmetiklovgivningen?


Folketinget vedtager lovgivningen

Folketinget vedtager lovgivningen retsstilling?

Sundhedsstyrelsen

administrerer og fortolker den


Sundhedsstyrelsen behandler ikke klagesager

Sundhedsstyrelsen behandler ikke klagesager retsstilling?

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn

Individ tilsyn

Egnetheds tilsyn

Generelt tilsyn


Sundhedsloven 1

Sundhedsloven § 1 retsstilling?

Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte


Patienters retsstilling

Patienters retsstilling retsstilling?

§ 15

Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke


Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse

m retsstilling?

m


Patienters retsstilling1

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk.2

Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke


Patienters retsstilling2

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 3

Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side


Patienters retsstilling3

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 4

Et informeret samtykke kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende


Patienters retsstilling4

Patienters retsstilling retsstilling?

§ 16

Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger


Patienters retsstilling5

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 3

Informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling.


Patienters retsstilling6

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 3

Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.m.


Patienters retsstilling7

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 4

Informationen skal omfatte oplysninger om relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder herunder andre fagligt forsvarlige behandlingsmuligheder


Patienters retsstilling8

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 4

samt oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen behandling iværksættes.


Patienters retsstilling9

Patienters retsstilling retsstilling?

P.I.S.

er ikke et informeret samtykke


Patienters retsstilling10

Patienters retsstilling retsstilling?

§ 17

En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information


Patienters retsstilling11

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 2

Såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke


Patienters retsstilling12

Patienters retsstilling retsstilling?

Stk. 3

En patient, der er fyldt 15 år, er berettiget til aktindsigt og kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger


Aktindsigt i historisk perspektiv
Aktindsigt i historisk perspektiv retsstilling?

I 1988 ret til aktindsigt i elektroniske journaler.

I 1994 lov om aktindsigt i helbredsoplysninger

også ret til aktindsigt i manuelle registre.


Aktindsigt historisk perspektiv
Aktindsigt historisk perspektiv retsstilling?

 • I 1998 blev reglerne overflyttet til lov om patienters retsstilling

 • Fra 1. januar 2007 er de gældende regler i Sundhedslovens kapitel 8


Sundhedslovens 37
Sundhedslovens § 37 retsstilling?

§ 37. Fremsætter en patient begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om,

1) hvilke oplysninger der behandles,

2) behandlingens formål,

3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og

4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.


Hvem kan f aktindsigt
Hvem kan få aktindsigt? retsstilling?

 • Patienten

  2) Nærmeste pårørende ved umyndighed

  a) Børn under 15 år

  Forældremyndighedshaver (sikringskrav)


Omfanget af aktindsigten
Omfanget af aktindsigten retsstilling?

Hele journalen:

- Journalkontinuationer og bilag.

- Resultater af undersøgelser af betydning for

diagnose, behandling, observationer m.v.

- Akter fra andre instanser (instansen spørges)


Gennemf relse af aktindsigt
Gennemførelse af aktindsigt retsstilling?

Hvordan:

 • Adgang til at gennemse journalen på stedet

 • Kopi af journalen

 • Pligt til tilbud om hjælp ved gennemgang af journalen, hvis pt. ikke kan antages at forstå indholdet


Gennemf relse af aktindsigt1
Gennemførelse af aktindsigt retsstilling?

Journalføring ved anmodninger om aktindsigt

Imødekommelse af aktindsigt skal noteres i journalen, jf. § 23, stk. 2 i bkg. nr. 1373 af 12. december 2006 om blandt andet tandlægers patientjournaler (journalføring, opbevaring, mv.)


Hvorn r skal aktindsigten gennemf res
Hvornår skal aktindsigten gennemføres? retsstilling?

 • Snarest tage stilling til anmodningen, jf. sundhedsloven § 38, stk. 3.

 • Hvis ikke imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget skal pt. informeres om grunden hertil, og om hvornår afgørelse forventes at foreligge.


Adgang til afkr vning af kopieringsgebyr
Adgang til afkrævning af kopieringsgebyr retsstilling?

 • Ikke adgang til at kræve betaling første gang pt. anmoder om aktindsigt.

 • Anmoder pt. efterfølgende om aktindsigt i samme materiale, kan der opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt side herefter, jf. Sundhedsministeriet bkg. om betaling for afskrifter, edb-udskrifter, kopierVejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer
Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer retsstilling?

 • Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger.

 • Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale.


Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer1
Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer retsstilling?

 • Sølvamalgam kan anvendes ved fyldningsterapi i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til:

  • manglende mulighed for tørlægning

  • vanskelig tilgængelighed af kavitet

  • speciel stor kavitet

  • stor afstand til nabotandKosmetik
Kosmetik…… retsstilling?

Bekendtgørelse nr.1245 og vejledning nr. 64 af 24. oktober 2007

 • Ved kosmetisk behandling forstås korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller behandling, der som hovedformål har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet


Kosmetik1
Kosmetik…… retsstilling?

 • Tandblegning

  • Blegning med højere koncentrationer end de tilladte i henhold til ”kosmetikbekendtgørelsen” må kun udføres af tandlæger og –plejere med relevante kvalifikationer

 • Operative og ikke-operative plast- og porcelænsbehandlinger

  • Må kun udføres af tandlæge

 • Der kan anvendes medhjælp


Kosmetik2
Kosmetik…… retsstilling?

 • Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter under 18 år

 • Som undtagelse hertil er kosmetisk ortodonti


Kosmetik3
Kosmetik…… retsstilling?

 • Patienterne skal have mellem 2 og 8 dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes afhængig af indgrebets størrelse

 • Forud for kosmetisk behandling skal der altid tages et billede af patienten med fokus på det område, der skal behandles. Billedet skal indgå i patientjournalen og opbevares efter gældende regler for opbevaring af patientjournaler


Kosmetik4
Kosmetik…… retsstilling?

Udskiftning af en amalgamfyldning med plast betragtes ikke som kosmetisk behandling, da tandens primærsygdom (caries) har resulteret i et ”ar” i form af amalgamfyldningen.


Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse

Autorisationsloven retsstilling?


Autorisationsloven
Autorisationsloven retsstilling?

 • § 1. Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med særlig fare for patienterne.

 • Loven er gældende fra 1. januar 2007


Bem rkninger til loven
Bemærkninger til loven retsstilling?

Sundhedsstyrelsen har mulighed for at regulere konkret faglig inkompetent adfærd hos den enkelte sundhedsperson. Denne kan være dokumenteret gennem en række ensartede fejl, der tydeliggør, at vedkommende sundhedsperson ikke er tilstrækkelig faglig kvalificeret indenfor et bestemt felt. Modsat kan en enkelt fejl også tydeliggøre, at vedkommendes faglige viden har grundlæggende mangler.


Patientjournalen
Patientjournalen retsstilling?

 • Patientjournalen er et arbejdsredskab, der af hensyn til patientsikkerheden danner grundlag for behandling af patienten, dokumenterer den udførte behandling, sikrer kontinuitet i behandlingen og sikrer information af patienten.


Patientjournalen1
Patientjournalen retsstilling?

 • Dårlig eller manglende journalføring kan være et udtryk for at behandlingen ikke har været udført eller er udført forkert, hvilket udgør en forringet sikkerhed for patienterne.


Patientjournalen2
Patientjournalen retsstilling?

 • § 21

  • Læger, tandlæger, kiropraktorer, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere skal føre patientjournaler over deres virksomhed

   § 22, stk. 3

  • Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om patientjournalens indhold og andre pligter ved journalføring


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 2006
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

 • Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikere og kontaktlinseoptikeres patientjournaler


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20061
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 1.

 • Ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling mv. af patienten, herunder hvilken information, der er givet og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Også optegnelser om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om patienten hører til patientjournalen.


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20062
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 1, stk. 2

 • Omfattet af patientjournalen er sundhedsfaglige erklæringer, diagrammer og hjælpeark, udskrivningsbreve, hen- og tilbagevisninger, røntgenbilleder, kliniske fotos, modeller m.v.


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20063
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 12

 • Patientjournalen skal opbevares i mindst 10 år efter sidste tilførsel


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20064
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 13, stk. 2

 • Røntgenbilleder og andet billeddiagnostisk materiale kan efter en sundhedsfaglig vurdering af, hvad der er behandlingsmæssigt behov for, tilintetgøres efter 5 år


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20065
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 13, stk. 3

 • Modeller skal opbevares så længe, de er af betydning for behandling af patienten


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20066
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 14, stk. 2

 • I de tilfælde, hvor der er sket videregivelse af patientjournalen, påhviler opbevaringspligten den sundhedsperson, som journalen er blevet videregivet til


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20067
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 15, stk. 2

 • I lov om behandling af personoplysninger (§ 41) er der fastsat regler om krav til datasikkerheden


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20068
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

 • Personfølsomme oplysninger skal sendes stærkt krypteret!

  ( Datatilsynets vejledning om sikkerhedsforanstaltninger)


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 20069
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 16

Når en sundhedsperson ophører med at drive praksis, og praksis ikke er overdraget til fortsat drift, skal journalerne videregives til Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i regionen til fortsat opbevaring


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 200610
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 20

 • Hvis patienten vælger en anden tandlæge, skal journalen (den originale!!!) med patientens samtykke, videregives til den nye tandlæge til fortsat opbevaring


Bekendtg relse nr 1373 af 12 december 200611
Bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 retsstilling?

§ 20, stk. 2

 • Et samtykke til at videregive journalen kan være mundtligt eller skriftligt og skal journalføres


Patientjournalen3
Patientjournalen retsstilling?

 • Dårlige undskyldninger:

  • Voldsomt patientpres

  • Mange akutte patienter

 • Forsvar:

  • De andre tandlæger er lige så dårlige som jeg

  • Sundhedsstyrelsen skal bare tolke mine journaler


 • Patientjournalen4
  Patientjournalen retsstilling?

  • Peter Rasmussen

  • 12.12.2008: 4+, +1, radix. Rtg.

  • 19.12.2008: 7-leddet bro cem. R. 17438


  R ntgen
  Røntgen retsstilling?

  • Tandlægers anvendelse af røntgen er reguleret i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 209 af 6. maj 1999.

  • Af § 51 fremgår det, at enhver røntgenundersøgelse i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom skal være berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges og det forventede resultat af undersøgelsen skal indgå i en faglig vurdering.


  R ntgen1
  Røntgen retsstilling?

  • Røntgenundersøgelser kan være berettigede i forbindelse med diagnostik af sygdomme, observation af tilstande, behandlingsplanlægning, kontrol af behandling og ved dokumentation af sunde tilstande, og der skal altid være en sundhedsfaglig begrundelse for, at tandlægen tager et røntgenbillede.


  R ntgen2
  Røntgen retsstilling?

  • For at tandlægen eller tandplejeren skal kunne informere patienten om den aktuelle orale helbredstilstand og herefter lægge en plan for forebyggelse og behandling, er det grundlæggende, at man har diagnosticeret tilstedeværende sygdomme i tænder, mund og kæber.


  R ntgen3
  Røntgen retsstilling?

  • Det er den enkelte tandlæge eller tandplejer, der i hvert enkelt patienttilfælde har ansvaret for, at foretage den fornødne diagnostik og herunder foretage vurderingen af, om der er sundhedsfaglig indikation for at supplere en grundig klinisk undersøgelse med røntgenoptagelser. Det er således tandlægen eller tandplejeren, der på et sundhedsfagligt grundlag afgør, hvad der vil være omhyggelig og samvittighedsfuld tandlægegerning i den konkrete situation.


  R ntgen4
  Røntgen retsstilling?

  • Patienten skal give informeret samtykke til røntgenoptagelse

  • Såfremt en patient ikke ønsker at få taget røntgenbilleder, er det tandlægen eller tandplejeren der må afgøre om der kan udvises omhu og samvittighedsfuldhed ved videre undersøgelse og behandling af patienten.


  R ntgen5
  Røntgen retsstilling?

  • Sundhedsstyrelsen har ingen generelle anbefalinger om rutinemæssige røntgenundersøgelser af tænder og kæber.


  Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse
  § 17 retsstilling?

  En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp m.v.


  Medhj lp
  Medhjælp retsstilling?

  § 18

  • Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.


  Medhj lp1
  Medhjælp retsstilling?

  • Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp

  • Vejledning nr. 115 af 11. december 2009


  Medhj lp2
  Medhjælp retsstilling?

  Ved brug af medhjælp skal den autoriserede sundhedsperson være knyttet til stedet på en sådan måde, at det er muligt dels at kontrollere den udførte behandling, dels at sørge for at behandlingen, der foretages på vedkommendes vegne, udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning (der skal i henhold til § 17 udvises omhu og samvittighedsfuldhed)


  Medhj lp3
  Medhjælp retsstilling?

  • Autoriserede sundhedspersoner, der har ret til at udføre en nærmere defineret form for virksomhed, f.eks. tandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere og læger, kan anvende medhjælp ved udførelse af den definerede virksomhed.


  Medhj lp4
  Medhjælp retsstilling?

  • Der er ikke tale om at delegere, hvis en tandlæge oplærer /superviserer en anden tandlæge/tandplejer i at udføre en opgave, som ligger inden for vedkommendes autorisation.


  Medhj lp5
  Medhjælp retsstilling?

  • På sygehuse, klinikker, institutioner mv. har ledelsen ansvaret for, at der udarbejdes en instruks for fagligt forsvarlig behandling af patienterne, herunder i forbindelse af delegation af opgaver.


  Medhj lp6
  Medhjælp retsstilling?

  • Ledelsen har desuden ansvaret for, at personalet er instrueret og oplært i relevante arbejdsopgaver, samt ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen heraf.

  • Ønskes det på klinikken, at der generelt ikke kan ske videredelegering, kan dette skrives i instruksen.


  Medhj lp7
  Medhjælp retsstilling?

  • En person, der har fået delegeret en opgave, er ansvarlig for at udføre opgaven efter instruksen. Det vil være en fordel at kræve, at instruksen er skrevet ned, da det er lettere at kunne dokumentere ansvaret.

  • Medhjælpen skal frasige sig en opgave, hvis den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre opgaven forsvarligt.


  Medhj lp8
  Medhjælp retsstilling?

  • Hvis medhjælpen følger den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven være tandlægen/tandplejerens.

  • Hvis medhjælpen ikke følger den givne instruktion, vil den pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse.


  Medhj lp9
  Medhjælp retsstilling?

  • Forventer patienten at en opgave udføres af en autoriseret sundhedsperson selv, f.eks. ved et kompliceret operativt indgreb, og udføres opgaven af en medhjælp, skal tandlægen informere patienten forud for indgrebet om, at dette udføres på delegation. Patienterne skal have mulighed for at inddrage dette i sine overvejelser, inden patienten samtykker til indgrebets udførelse.


  Medhj lp10
  Medhjælp retsstilling?

  • Dette kan eksempelvis være i tilfælde af rodbehandlinger, kroner, broer, store fyldninger, tandregulering og operationer, hvor patienten forventer, at det er tandlægen der udfører behandlingen. Dialogen med patienten herom skal naturligvis journalføres, hvilket også vil være god dokumentation, hvis der senere skulle opstå tvivl om informationen til patienten.


  Konkret delegation
  Konkret delegation retsstilling?

  • Den autoriserede sundhedsperson (tandlæge/tandplejer) delegerer en opgave vedr. en konkret behandlin og patient:

  • En tandlæge kan delegere til en klinikassistent at foretage en tandrensning på patient.

  • En tandlæge kan delegere til en tandplejer at foretage udboring og fyldning af en patients tand.


  Rammedelegation
  Rammedelegation retsstilling?

  • Der kan foretages delegation af opgaver i forhold til behandling af den enkelte patient, således at behandlingen foretages i henhold til en bestem ramme. Tandlægen/tandplejeren har forud for delegationen taget stilling til, hvilken ramme patienten skal behandles indenfor, og at behandlingen derfor kan udføres af medhjælp:


  Rammedelegation1
  Rammedelegation retsstilling?

  • Ved tandregulering, uddelegerer en tandlæge til en tandplejer/klinikassistent at justere tandbøjle, tage aftryk m.m. på patienter i henhold til en fast ramme, udarbejdet af tandplejeren/tandlægen.


  Rammedelegation2
  Rammedelegation retsstilling?

  • Dernæst kan rammedelegation ske til en defineret patientgruppe uden at tandlægen/tandplejeren forinden har taget stilling til den enkelte patients behandlingsbehov.


  Rammedelegation3
  Rammedelegation retsstilling?

  • Den autoriserede sundhedsperson (tandlæge/tandplejer) vil stadig have ansvaret for behandling af patienten.

  • Eks:Generel instruktion i mundhygiejne.


  Rammedelegation4
  Rammedelegation retsstilling?

  • Patienten finder at et provisorium er for højt. Patienten ringer, KA undersøger og lokaliserer suprakontakt med artikulationspapir og sliber på provisoriet. 


  Rammedelegation5
  Rammedelegation retsstilling?

  • Tandlægen har lavet en ramme (instruks) til sine klinikassistenter, at hvis der kommer patienter ind med tandpine, kan KA foretage selvstændig undersøgelse. Skulle KA finde, at tandpinen skyldes objekter, der sidder fast mellem tænderne, kan klinikassistenterne selv fjerne objekterne med en sonde eller en pincet. 


  Videredelegation
  Videredelegation retsstilling?

  • Når en medhjælp overdrager udførelse af delegeret forbeholdt virksomhed til en anden person, er der tale om videredelegation.

  • Medhjælpen skal sikre sig at den person som opgaven overdrages til, er kvalificeret til at udføre opgaven.


  Videredelegation1
  Videredelegation retsstilling?

  • Ved delegation af opgaver som er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner, skal det tilkendegives over for medhjælpen, hvis videredelegation ikke må finde sted. Ellers må videredelegation forekomme.


  Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse

  Spørgsmål retsstilling?


  Sundhedslov autorisationslov kosmetikbekendtg relse

  Tak for jeres opmærksomhed retsstilling?

  Dir. tlf.: 7222 7659

  meh@sst.dk