1 / 12

Dobór bezpiecznego leku przeciwbólowego Prezentacja przypadku

Dobór bezpiecznego leku przeciwbólowego Prezentacja przypadku. Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorska Akademia Medyczna. No: 01/2002. Nietolerancja NLPZ” z objawami anafilaksji. Skierowanie. lat 25, od 1995 epizody anafilaksji I 0 – II 0 po NLPZ. Wywiad.

tender
Download Presentation

Dobór bezpiecznego leku przeciwbólowego Prezentacja przypadku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dobór bezpiecznego leku przeciwbólowego Prezentacja przypadku Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorska Akademia Medyczna

 2. No: 01/2002 Nietolerancja NLPZ” z objawami anafilaksji Skierowanie lat 25, od 1995 epizody anafilaksji I 0 – II 0 po NLPZ Wywiad SARIDON (paracetamol, propyfenazon, kofeina) po 30 min Pokrzywka i obrzęk uogólniony, chrypka, poczucie „ciała obcego” w gardle, duszność. Bez pomocy lekarskiej Epizod 1 PABIALGINA (aminofenazon, allobarbital) po 30 min Objawy j. w. krótkotrwała utrata świadomości. Bez pomocy lekarskiej Epizod 2 GARDAN (aminofenzon, metamizol) po 30 min Objawy j. w. Bez pomocy lekarskiej Epizod 3 Bez niepożądanych reakcji polekowych do 1995 roku Do 1995 roku tolerowała pyralginę Cierpi na pourazowe bóle głowy

 3. Metamizol Aminofenazon Propyfenazon

 4. No: 01/2002 Badanie przedmiotowe: bez odchyleń od stanu prawidłowego Program diagnostyczny Testy punktowe: badanie przesiewowe Testy punktowe: metamizol Bezpieczny lek przeciwbólowy Pyralgina ?

 5. No: 01/2002 Test punktowy z metamizolem / pyralginą: ujemny

 6. No: 01/2002 Dobór leku bezpiecznego Prowokacja metamizolem. Pojedyncza ślepa kontrolowana placebo. Wynik ujemny

 7. No: 01/2002 Wnioski • Nadwrażliwość na NLPZ. Epizody anafilaksji I 0 – II 0 • ze wskazaniem na aminofenazon i propyfenazon • Wskazano na metamizol (Pyralgin) jako lek bezpieczny w dawce • Unikanie innych NLPZ. Zagrożeniem może być ich • nieświadome użycie w preparatach składanych

 8. Wyniki prowokacji NLPZ / wywiad (n = 28) J. Ring 1991 Kwas acetylosalicylowy: 8 Metamizol: 5 Fenacetyna: 2 Paracetamol: 4 Propyfenazon: 3 Paracetamol: 4 Kwas acetylosalicylowy: 2 Metamizol: 2 Fenacetyna: 3 Metamizol: 1 Propyfenazon:3 Kwas acetylosalicylowy 2 Metamizol: 9 Kwas acetylosalicylowy 5 Propyfenazon:1 Paracetamol: 2 Fenacetyna: 1 Propyfenazon: 22 Paracetamol: 2 Fenacetyna: 3 Metamizol: 4 Kwas acetylosalicylowy 3

 9. Nadwrażliwość na NLPZ – czułość testu punktowego Wzrasta w miarę stopnia ciężkości reakcji w wywiadzie Osoby z reakcją stopnia III – 25% reakcji dodatnich Osoby z reakcją stopnia I i objawami wyłącznie ze strony skóry - 5% reakcji dodatnich Sugestia praktyczna: reakcje silnie dodatnie traktować jako istotne klinicznie Ring J: Angewandte Allergologie MMV Medizin Verlag Muenchen 1991

 10. Reakcje skóry na aspirynę i inne NLPZ GISED Dermatology 186:164 (1993)

 11. Testy skórne z NLPZ Pokrzywka / obrzęk Nieprzydatne Punktowe, śródskórne Wyprysk kontaktowy Reakcje fotoalergiczne Rumień trwały Przydatne Płatkowe, Płatkowe & światło Płatkowe / i.c. (w obrębie zmiany) Osutki rumienowo-grudkowe Ostre osutki krostowe Nieokreślone Śródskórne / płatkowe Europejska Grupa ds. Alergii Lekowej  standaryzacja prób skórnych

 12. Każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego leku przeciwbólowego

More Related