slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

play fullscreen
1 / 80

POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

168 Views Download Presentation
Download Presentation

POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie POSTĘPOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

 2. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zmianami) Szacowanie strat w infrastrukturze Odbudowa infrastruktury http://rzeszow.uw.gov.pl

 3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Obowiązujące akty prawne • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

 5. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Zarządzenie Nr 59/2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji ds. weryfikacji strat i szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i ruchami osuwiskowymi ziemi na terenie województwa podkarpackiego

 6. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie W świetle ustawy o stanie klęski żywiołowej przez klęskę żywiołową należy rozumieć katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

 7. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Klęską naturalną jest zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Awarią techniczną jest gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Przez powódź w myśl ustawy prawo wodne rozumie się czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

 10. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Szacowanie stratSzacowania strat dokonuje komisja powołana przez jednostkę. W protokole zamieszcza się szacunkową wartość strat nie odbudowy.Protokół zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie promocyjnej PUW wraz z załącznikaminależy przesłać w ciągu 30 dni od ustąpienia zdarzeniana adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów oraz na adres e-mail: jmalec@rzeszow.uw.gov.plKażda strona winna być parafowana przez członków komisji.

 11. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta/ Starosta/ Marszałek Województwa natychmiast po wystąpieniu lub w trakcie trwania zjawisk mających znamię klęski żywiołowej, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin zobowiązany jest zawiadomić Wydział Środowiska i Rolnictwa PUW (sr@rzeszow.uw.gov.pl) oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego. Każde zawiadomienie będzie formalnie weryfikowane przez pracowników PUW z możliwością kontroli w terenie.

 12. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie W przypadku nie dochowania powyższego obowiązku przesłany protokół szkód nie będzie rozpatrywany przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji. W zgłoszeniu należy podać rodzaj klęski żywiołowej jak również zakres strat (infrastruktura drogowa, komunalna, rolnictwo itp.).

 13. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Warunkiem przyjęcia i zweryfikowania protokołu szkód sporządzonego przez gminną/powiatową komisję będzie udokumentowanie (potwierdzenie) wystąpienia na danym terenie i w określonym czasie zjawiska noszącego znamiona klęski żywiołowej (nawalny, intensywny deszcz) przez kompetentny organ (ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zgodnie z położeniem terytorialnym). Protokół szkód nie udokumentowany wystąpieniem danego zdarzenia nie będzie rozpatrywany przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji

 14. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Komisje gminne/powiatowe zobowiązane są do precyzyjnego określenia lokalizacji powstałej szkody, poprzez podanie numeru drogi ewentualnie numeru ewidencyjnego działki, jak również wskazanie kilometrażu, na jakim straty wystąpiły.

 15. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 16. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Po dokonaniu wizji w terenie oraz sporządzeniu protokołu strat Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta/Starosta/Marszałek Województwa przesyła komplet dokumentów do Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie.

 17. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Komplet dokumentów winien zawierać: • Protokół strat zatwierdzony przez Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta/ Starostę, sporządzony zgodnie z protokołem strat zamieszczonym na stronie promocyjnej PUW. • Tabelę „informacja o stratach w infrastrukturze komunalnej”. • Oświadczenie dotyczące prawa własności obiektów wykazanych w protokole strat.

 18. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie • Udokumentowanie (potwierdzenie) wystąpienia na danym terenie i w określonym czasie zjawiska noszącego znamiona klęski żywiołowej przez kompetentny organ. • Mapę poglądową przestawiającą odzwierciedlenie strat powodziowych w szczególności dotyczy to usytuowania dróg zniszczonych podczas klęski żywiołowej.

 19. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Województwo podkarpackie Informacja o stratach w infrastrukturze województwa, powiatu lub gminy dotkniętych klęską żywiołową .......................(rodzaj klęski) data wystąpienia ................................... .................................... Marszałka/Starosty/Burmistrza/Wójta*

 20. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Członkowie Komisji Wojewódzkiej po otrzymaniu kompletu dokumentacji sprawdzają pod względem formalnym otrzymane dokumenty, następnie dokonują weryfikacji w terenie strat przedstawionych w protokole. Z każdej wizji w terenie Komisja sporządza protokół weryfikacyjny w dwóch egzemplarzach.

 21. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Pod koniec bieżącego roku, ewentualnie na początku roku następnego na podstawie pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji Wojewoda przesyła do jednostek samorządu terytorialnego tabelę z prośbą o przedstawienie listy zadań preferencyjnych planowanych do wykonania w danym roku. Zgłoszenie potrzeb powinno obejmować elementy wymienione w Wytycznych, w szczególności: datę wystąpienia klęski, opis zadania, szacunkowy koszt realizacji zadania, wnioskowaną kwotę dotacji.

 22. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Propozycja zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

 23. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie • ZADANIA NA 2014 R. • Max 2 zadania dot. strat z 2010-2013 r. • Ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie przewiduje się dotowania w 2014 r. m.in.: • remontu dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego, • obiektów rekreacyjno wypoczynkowych (w tym parków), • parkingów, • infrastruktury drogowej uszkodzonej na skutek utrzymywania się przez dłuższy czas niskich temperatur (mrozów).

 24. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Propozycje zadań priorytetowych powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. Przed ostatecznym zgłoszeniem zadania należy bezwzględnie dokonać jego obmiar. Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności. Zadania nie mogą znajdować się na terenach osuwiskowych.

 25. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nazwa zadania powinna być rzetelnie wskazana. Późniejsze zmiany nazwy nie będą dokonywane. Należy pamiętać, iż zmniejszenie kilometrażu drogi, zmiana numeru działki jest także zmianą nazwy zadania.

 26. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Prawidłowa nazwa zadania powinna zawierać takie elementy jak: - charakter planowanego zadania tj. remont, odbudowa,- lokalizacja odbudowanego/remontowanego obiektu tj.numer drogi - obligatoryjnie, numer działki, nazwa miejscowości, relacja,- kilometraż odbudowywanej lub remontowanej drogi tj. w km 0+000-1+000. (tylko odcinek na jakim są planowane prace budowlane)Np.: Odbudowa drogi powiatowej nr 1234R w miejscowości Rzeszów w km 0+000-1+000

 27. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Odbudowa czy remont Kwalifikacje zadań należy dokonywać w oparciu o kosztorysy inwestorskie, które szczegółowo określają charakter prac przewidzianych do wykonania. W przypadku niezgodności wniosek do zwrotu. Planowane prace budowlane na wytypowanym zadaniumuszą mieć odzwierciedlenie w protokołach strat sporządzonych przez samorządową komisję ds. szacowania szkód oraz przez wojewódzką komisję ds. weryfikacji.

 28. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Ciąg dróg

 29. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 30. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Przed wydaniem promesy pracownicy Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mogą przeprowadzić wizytację terenową zadania w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb jest uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym.

 31. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania jednostce w niej określonej dotacji na realizację zadania własnego związanego z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeńnoszących znamiona klęski żywiołowej.

 32. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 33. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Po otrzymaniu promesy należy sprawdzić czy nazwa zadania zgodna jest z nazwą zgłoszoną przez jednostkę.W przypadku różnic należ niezwłocznie wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o sprostowanie pomyłki.Nie należy czekać ze sprostowaniem do momentu złożenia wniosku.

 34. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Po otrzymaniu promesy samorząd natychmiast powinien rozpocząć przygotowywanie procedur przetargowych. Dokumentacja przetargowa winna być zgodna z nazwą zadania określą w promesie.

 35. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Umowa o dotację

 36. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOTACJĘ (wykaz zamieszczony na stronie promocyjnej PUW) 1. Wniosek o dotację, skierowany do właściwego terytorialnie Wojewody; wniosek powinien określać promesę Ministra, na podstawie której został sporządzony.Dla każdego zadania powinien być przygotowany odrębny wniosek.

 37. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 38. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wnioskowana kwota dotacji w poz. 8 wniosku o dotację winna być podawana w pełnych złotych i zaokrąglana zawsze w dół. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania lub kwoty przedstawionej do dofinansowania, chyba że ustawa stanowi inaczej. • Kwotę dotacji, przy udziale której realizowane jest zadanie, wyliczamy zawsze od kwoty do dofinansowania, czyli z poz. 6.2 we wniosku o dotację.

 39. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 2. Kopia promesy, potwierdzona za zgodność z oryginałem. 3. Zestawienie rzeczowo-finansowe. Zgodnie z Wytycznymi przy udziale dotacji mogą być usuwane/finansowane tylko te szkody, które wynikają z protokołu Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa, czyli tzw. wydatki kwalifikowane. Pozostałe roboty związane z realizacją danego zadania muszą być sfinansowane ze środków własnych i są to tzw. wydatki niekwalifikowane.

 40. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydatkami niekwalifikowanymi są również wydatki ponoszone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski oraz inne wydatki , nie mające bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych np. organizacja i ochrona placów budowy, prace geodezyjne.

 41. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Jeżeli zakres rzeczowy zadania realizowanego przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa obejmuje tylko wydatki kwalifikowane, czyli bezpośrednio wynikające z protokołu komisji wojewódzkiej, wówczas do wniosku o dotację należy sporządzić tylko jedno zestawienie rzeczowo-finansowe, na kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą, obejmującą wartość prac brutto do wykonania w danym roku.

 42. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Przykład Poniższa tabela zawiera opis zniszczeń na drodze gminnej

 43. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Jednostka ogłasza przetarg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234R relacji Rzeszów-Łańcut w km od 0+000 do 1+000 w miejscowości Rzeszów”. Wartość wybranej oferty to 200 000,00 zł. Zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonywane roboty to: wyrównanie istniejącej podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, plantowanie poboczy i uzupełnienie poboczy, remont przepustu. Ww. roboty z wyłączeniem remontu przepustu (wydatek niekwalifikowany – przepust nie jest ujęty w protokole) stanowią wydatki kwalifikowane, ponieważ konieczność ich wykonania wynika bezpośrednio z opisu zniszczeń zawartych w protokole komisji wojewódzkiej.

 44. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Jeżeli zakres rzeczowy zadania, realizowanego przy udziale dotacji z budżetu państwa, obejmuje również wydatki niekwalifikowane, wówczas do wniosku o dotację należy sporządzić trzy zestawienia rzeczowo – finansowe dla zadania objętego wnioskiem, tj. - zestawienie rzeczowo – finansowe - obejmujące wartość całego zadania, czyli kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą ( kwota po rozstrzygnięciu przetargu ), -zestawienie rzeczowo – finansowe na tzw. wydatki kwalifikowane, które stanowią kwotę do dofinansowania, - zestawienie rzeczowo-finansowe na tzw. wydatki niekwalifikowane, które stanowią różnice pomiędzy wartością całego zadania a wydatkami kwalifikowanymi.

 45. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie • Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Zgodnie z Wytycznymi straty wywołane zdarzeniem klęskowym nie mogą być mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

 46. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Miejscowość, dnia........….............. OŚWIADCZENIE dotyczące zadania będącego przedmiotem wniosku Oświadczam,  że  straty wywołane klęską żywiołową wynoszą ..…% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

 47. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie W oświadczeniu o wysokości strat, dane w kolumnie 1 tj. straty w całości w roku wystąpienia klęski powinny być zgodne z danymi zawartymi w protokołach komisji wojewódzkiej po weryfikacji strat wykazanych w protokołach spisanych przez komisję gminną. Jeżeli w danym roku kalendarzowym, na terenie jednostki zdarzenia klęskowe wystąpiły np. dwukrotnie, wówczas sumujemy wielkość strat i % strat z tych klęsk. Planowane dochody ( kolumna 2 tabeli) pozostają bez zmiany.

 48. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie • Kopie protokołów szkód sporządzonych przez komisję do spraw szacowania strat, powołaną przez organy jednostki samorządu terytorialnego. • Kopie protokołów sporządzonych przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji strat. • Finansowanie zakresu prac budowlanych mającego odzwierciedlenie w protokołach strat i weryfikacji. • 7. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wnioskuwraz z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego (np. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka,…).W oświadczeniu wpisujemy kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy poz. 6.1 a poz. 8 we wniosku o dotację.

 49. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie • Kopia ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz o wyniku postępowania o zamówienie publiczne. • Kopie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego, ewentualnie kopię innego dokumentu określającego szczegółowy opis zadania, zgodny z art. 150 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. • Kopia umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania. • Kopia zgłoszenia robót dotyczących przedmiotowego zadania lub pozwolenia na budowę, ewentualnie kopia pozwolenia wodnoprawnego wrazz wypisem z rejestru gruntów.

 50. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie • Kopie uchwał o wyborze starosty, wicestarosty lub marszałków, wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu lub kopię zaświadczenia z gminnej/miejskiej komisji wyborczej stwierdzającego fakt wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta w wyborach bezpośrednich oraz wyciąg z protokołu sporządzonego podczas sesji rady jednostki samorządu terytorialnego, podczas której nastąpiło złożenie ślubowania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub inny dokument pozwalający stwierdzić, że ślubowanie zostało złożone. Ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.