Download
zmiany w prawie o wiatowym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiany w prawie oświatowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Zmiany w prawie oświatowym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2014r. Prezentacja do użytku wewnętrznego Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

 2. O czym będziemy mówili? • Zmiany w prawie oświatowym • • Plan nadzoru pedagogicznego • – Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym • 2014/2015 • – Przygotowanie placówki do ewentualnej kontroli lub ewaluacji • zewnętrznej (spełnianie wymagań, arkusze kontroli)

 3. Jakie zmiany i kogo dotyczą?

 4. Jakie zmiany i kogo dotyczą?

 5. Jakie zmiany i kogo dotyczą?

 6. Zmiana podstawy programowej • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2012r.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z dnia 18 czerwca 2014r.)

 7. Podstawa wychowania przedszkolnego

 8. Podstawa wychowania przedszkolnego Rozszerzono cele i dodano dwa obszary (było 15): • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. • •Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 9. Realizacja przygotowania dzieci do posługiwania sięjęzykiem obcym nowożytnym w wychowaniuprzedszkolnym • W roku szkolnym 2014/2015 – decyzja dyrektora po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego; • W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017: – obowiązkowo dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; – w pozostałych oddziałach – decyzja dyrektora; • Od roku szkolnego 2017/2018 – obowiązkowo we wszystkich oddziałach.

 10. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. • • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. • • Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w • języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

 11. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U z dnia 14 sierpnia 2014 r.)

 12. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach

 13. Inne zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego • W obszarze „wspomaganie rozwoju mowy dziecka” wskazano na konieczność rozwijania nie tylko mowy dziecka, ale także jego umiejętności komunikowania się w inny sposób. • Ma to szczególne znacznie w przypadku dzieci, które z powodu niepełnosprawności nie mogą opanować umiejętności mówienia lub napotykają na duże trudności w tym zakresie.

 14. Wyniki analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej) są uwzględniane: • 1) w przypadku dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w indywidualnym programie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, opracowywanym przez nauczyciela; • 2) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym opracowanym przez zespół nauczycieli i specjalistów.

 15. Prowadzenie zajęć • Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. • • Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 16. Zmiany podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej • Podstawa nie zawiera wyodrębnionego wykazu wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować w I klasie szkoły podstawowej, a jedynie, które powinien posiadać uczeń kończący I etap edukacji. • • Nauczyciel, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne, emocjonalne, społeczne i psychofizyczne uczniów, będzie decydował o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej w poszczególnych obszarach edukacyjnych

 17. Zmiany podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – cd. • W obszarze „Edukacja polonistyczna” usunięto umiejętność brzmiącą: „(uczeń) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych” • • Intencją usunięcia ww. umiejętności jest podkreślenie, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń powinny być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie opisanych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości.

 18. Dodano nowe zalecenia • Planując proces nauczania, nauczyciel, biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości uczniów, decyduje o doborze metod nauczania i środków dydaktycznych oraz tempie realizacji treści nauczania. • Czas trwania zajęć edukacyjnych powinien wynikać z możliwości psychofizycznych uczniów oraz ze sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania. Oznacza to, że nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji. • Ponadto, przy zachowaniu ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału, nauczyciel powinien każdego dnia przeprowadzać różnorodne zajęcia edukacyjne.

 19. Dodano nowe zalecenia • W klasach I–III szkoły podstawowej prace domowe powinny być dostosowane do możliwości ucznia, a nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie. • Uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych szkoła powinna zapewnić warunki i możliwość odrabiania zadań domowych.

 20. Modyfikacja zaleceń • Edukacja matematyczna: • wykreślono zapis dotyczący korzystania z zeszytów ćwiczeń, • zalecono ograniczenia w klasach I – III szkoły podstawowej pisania i rysowania do około jednej trzeciej czasu, • zalecono również, aby w klasach II i III szkoły podstawowej czas poświęcany na pisanie i rysowanie był stopniowo wydłużany z tym, że nie powinien on w całości wypełniać czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. • doprecyzowano również kwestię sposobów przedstawiania przez uczniów rozwiązań zadań matematycznych. Uczeń powinien mieć możliwość przedstawienia rozwiązania postawionego przed nim problemu, zadania nie tylko pisemnie, ale również w inny dogodny dla siebie sposób, np. ustnie lub za pomocą rysunku.

 21. Modyfikacja zaleceń • Edukacja przyrodnicza: • Wykorzystywanie przede wszystkim aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych źródeł informacji. • Zajęcia z edukacji przyrodniczej powinny odbywać się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

 22. Usunięto • Zalecenie dotyczące pozostawiania podręczników – wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.).

 23. Usunięto • Zalecenie, aby do jednego oddziału uczęszczało nie więcej niż 26 uczniów – reguluje to ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), która określa maksymalną liczbę uczniów w oddziałach klas I – III szkoły podstawowej na poziomie 25 osób.

 24. Zmiany dotyczące programównauczania • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 23 czerwca 2014r.)

 25. Programy nauczania • Przepisy dotyczące programów nauczania są tylko w ustawie o systemie oświaty – art. 22a • Nie obowiązuje już rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 3 lipca 2012. Poz. 752).

 26. Program wychowania przedszkolnego i program nauczania – definicja (art.3pkt.13b ustawy o systemie oświaty) • Programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

 27. Zasady dopuszczania programów • Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program na dany etap edukacyjny odpowiednio: – wychowania przedszkolnego lub – program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub – program nauczania do danego zawodu. • Programy mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej.

 28. Zasady dopuszczania programów • Programy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. • Dyrektor dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. • Nie ma wskazanej struktury programów.

 29. Zasady dopuszczania programów • Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. • Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 30. TerazProgram wychowania przedszkolnego i programnauczania: • Musi zawierać opis sposobu realizacji wszystkich celów oraz treści ustalonych w podstawie programowej. • Może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej. • Powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

 31. Uwaga! • Przepisów tych nie stosuje się do indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz do indywidualnych programów nauki. • • Dotychczasowe programy dopuszczone w przedszkolu i szkole nadal obowiązują!

 32. Zmiany dotyczące podręcznikówi materiałów edukacyjnych • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U z dnia 7 marca 2014r.) • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 23 czerwca 2014r.) - Art. 22aa – 22azc • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z dnia 9 lipca 2014 r.)

 33. Definicje(art.3 pkt.23-25 ustawy o systemie oświaty) • Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; • Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć • materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; • Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 34. Od roku 2014/2015 • Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub • bez zastosowania podręcznika lub materiałów.

 35. Nowe zasady wyboru podręczników obowiązują: • od 2014/2015 - w klasie I szkoły podstawowej, • od 2015/2016 – w klasie IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, • w pozostałych klasach do końca etapu edukacyjnego w tych szkołach, stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie ustalania zestawu podręczników.

 36. Zespół nauczycieli przedstawiadyrektorowi szkoły propozycję: • w przypadku klas I–III szkoły podstawowej: – jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy • w przypadku klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: – jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy • • materiałów ćwiczeniowych.

 37. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: • do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; • do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

 38. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala: • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

 39. Ważne! W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.

 40. Dyrektor szkoły może na wniosekzespołu nauczycieli: • dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; • uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

 41. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości: • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, • oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. (termin jest sprawą wewnętrzną szkoły)

 42. Darmowe podręczniki • Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (nie dotyczy to szkół dla dorosłych)

 43. Minister zapewnia podręcznikidla klas I–III szkoły podstawowej • Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III • Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra • Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra

 44. Dotacja celowa

 45. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałówćwiczeniowych mają: • Od 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej; • Od 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum; • Od 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum; • Od 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

 46. Ustawa zakazuje ! • oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; • oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

 47. Podręcznik dopuszczony do użytku nie będzie zawierał: • pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku – w przypadku podręcznika w postaci papierowej, • odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia;

 48. Zmiany w nauczaniu indywidualnym • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U z dnia 1 września 2014 r.) obowiązuje od 9 września 2014 r. • Traci moc rozporządzenie z 18 września 2008 roku.

 49. Nauczanie indywidualne • Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.

 50. Najważniejsze zmiany • Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.