Download
1 / 41

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Gimnazjum „BLOK” w Toruniu ID grupy: 96/4_MP_G1 Opiekun: Marta Mylke Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Las jako naturalne środowisko życia. Semestr/rok szkolny: V/2011/2012. Spis tre ś ci. Pojęcie ekosystemu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

 • Nazwa szkoły: Gimnazjum „BLOK” w Toruniu

 • ID grupy: 96/4_MP_G1

 • Opiekun: Marta Mylke

 • Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza

 • Temat projektowy: Las jako naturalne środowisko życia.

 • Semestr/rok szkolny: V/2011/2012


Spis tre ci
Spistreści

 • Pojęcie ekosystemu

 • Przykłady leśnych ekosystemów

 • Typy lasów

 • Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

 • Czynniki abiotyczne i biotyczne

 • Gatunki organizmów żyjących w lasach

 • Znaczenie lasów dla człowieka

 • Wpływ lasów na klimat


Spis tre ci1
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


1 poj cie ekosystemu 1 3
1. Pojęcie ekosystemu (1/3)

 • Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii.

 • Termin ten został utworzony jako skrót od angielskich słów ecological i system.

 • Na ekosystem składają się dwa składniki:

  • Biocenoza - ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami,

  • Biotop - nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze).


1 poj cie ekosystemu 2 3
1. Pojęcie ekosystemu (2/3)

 • Przykłady ekosystemów

  • staw

  • las

  • dżungla

  • łąka

  • moczary

  • rafa koralowa

  • pole – agroekosystem

  • plantacja sosnowa

  • ocean

  • wybrzeża morskie

  • dolny bieg rzeki

 • Podstawowy podział ekosystemów

  • lądowe

  • wodne

  • sztuczne

  • naturalne


1 poj cie ekosystemu 3 3
1. Pojęcie ekosystemu (3/3)

 • Ekosystem ma zazwyczaj czteropoziomową strukturę pokarmową.

 • Te poziomy to:

 • środowisko abiotyczne– materia nieożywiona w środowisku

 • producenci – organizmy samożywne, które użytkują wyłącznie abiotyczną część ekosystemu

 • konsumenci – organizmy cudzożywne (głównie zwierzęta)

 • reducenci –bakterie i grzyby powodujące rozkład materii organicznej


Spis tre ci2
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


2 przyk ady le nych ekosystem w 1 4
2. Przykłady leśnych ekosystemów (1/4)

Las jest dobrym przykładem ekosystemu lądowego. Można wyróżnić jego trzy warstwy:

1. Warstwa koron drzew

2. Podszyt (krzewy i niższe drzewa)

3. Runo leśne (trawy, byliny, mchy, porosty)


2 przyk ady le nych ekosystem w 2 4
2. Przykłady leśnych ekosystemów (2/4)

 • W ekosystemie lasu bardzo ważny jest stopień jego naświetlenia

 • W warstwach lasu żyje wiele zwierząt i roślin, które są powiązane ze sobą łańcuchem pokarmowym(są od siebie zależne)

 • Każda warstwa ma swoich mieszkańców, które żyją na określonym obszarze, przynajmniej w pewnych okresach(lub przemieszczają się z miejsca na miejsce).Ich pożywieniem, miejscem do zakładania gniazd jest roślinność


2 przyk ady le nych ekosystem w 3 4
2. Przykłady leśnych ekosystemów (3/4)

 • Leśną glebę przykrywa ściółka, która zawiera głównie obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce, jest warstwą ochronną gleby. Wyróżniamy w niej następujące warstwy (profil glebowy): próchnica, mineralna i skała macierzysta

 • Badania lasów wskazują, że liczne ekosystemy ulegają nieustannym przemianom, np. w lasach iglastych Ameryki Północnej zaobserwowano cykliczne zmiany składu gatunkowego, jest to związane z pożarami

 • W lasach nieustannie zachodzi obieg materii i przepływ energiiSpis tre ci3
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


3 typy las w
3. Typy lasów

Na terytorium naszego kraju przeważają lasy iglaste – jest to ponad ¾ wszystkich lasów, natomiast wśród nich dominuje sosna. Wynika to z jej dużej tolerancji i szybkiego tempa jej wzrostu. Wśród drzew liściastych najwięcej jest dębów, buków i grabów


3 typy las w1
3. Typy lasów

Lasy iglaste (bór) jest to las, w którym wszystkie albo większość drzew to drzewa iglaste

Grąd - wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu. Posiada bogaty podszyt

Łęg - zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olsza, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb

Ols - las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej


Spis tre ci4
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


4 rozmieszczenie las w w polsce i na wiecie
4. Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

W Polsce szczególnie dużo lasów ubyło podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Rabunkowa wycinka prowadzona przez Niemców spowodowała, że w 1945 roku lasy pokrywały zaledwie 21% obszaru Polski. Polscy leśnicy podjęli ogromny trud odbudowy drzewostanu. Efektem ich wysiłków było zwiększenie zalesienia kraju do 28%. Niestety, znajdujemy się pod tym względem nadal w ogonie Europy. Według prognoz w roku 2020 lesistość w Polsce ma wynosić ok. 30% (w krajach zachodnioeuropejskich średnia lesistość wynosi ok. 32% już teraz)


4 rozmieszczenie las w w polsce i na wiecie1
4. Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

 • Rozmieszczenie lasów w Polsce jest nierównomierne. Najwięcej ich zachowało się w Karpatach, Sudetach i paśmie pojezierzy. Najmniej lasów jest w dwóch województwach Polski centralnej: łódzkim i mazowieckim.

 • Rozmieszczenie lasów związane jest z:- zapotrzebowaniem na użytki rolne zabudowę;- rozwojem przemysłu;- czynnikami historycznymi;- warunkami klimatycznymi, wodnymi i rzeźbą.4 rozmieszczenie las w w polsce i na wiecie3
4. Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

 • Rozmieszczenie lasów na kuli ziemskiej nie jest równomierne. Pod względem wielkości zajmowanego obszaru wyróżniają się dwie formacje leśne: wilgotny las równikowy zajmujące powierzchnię 450 mln ha oraz borealny las iglasty zajmujący powierzchnię 605 mln ha

 • Ich gospodarcze wykorzystywanie jest w znacznym stopniu utrudnione, dlatego też większą rolę w gospodarce pełnią lasy stref umiarkowanych, monsunowych oraz górskich, które znajdują się w wielu różnych częściach świata
Spis tre ci5
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


5 czynniki abiotyczne i biotyczne
5. Czynniki abiotyczne i biotyczne

 • Czynniki abiotyczne (z gr. a - brak, bez (czegoś) + gr. bios - życie ), czynniki środowiska nieorganicznego (przyrody nieożywionej), samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji.

 • Do czynników abiotycznych zaliczamy:

  • typ gleby

  • ukształtowanie powierzchni terenu,

  • skalistość ziemi,

  • czynniki chemiczne np.: skład chemiczny atmosfery i wód,

  • natlenienie

  • klimat,

  • wilgotność powietrza,

  • temperaturę,

  • światło,

  • ciśnienie atmosferyczne lub ciśnienie hydrostatyczne,

  • promieniowanie i jonizację powietrza.

  • pole magnetyczne (magnetorecepcja)


5 czynniki abiotyczne i biotyczne1
5. Czynniki abiotyczne i biotyczne

 • Czynniki biotyczne (gr. bios - życie) – czynniki ekologiczne polegające na oddziaływaniu żywych organizmów w sposób bezpośredni lub pośredni na inne żywe organizmy. Czynniki biotyczne, podobnie jak czynniki abiotyczne, regulują rozmieszczenie i liczebność populacji.

 • Należą tu zależności międzygatunkowe oraz konkurencja wewnątrzgatunkowa.


Spis tre ci6
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


6 gatunki organizm w yj cych w lasach
6. Gatunki organizmów żyjących w lasach

Zwierzęta leśne charakteryzują się bardzo ciekawymi cechami. Oto przykłady najczęściej występujących w polskich lasach:


Spis tre ci7
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


7 znaczenie las w dla cz owieka
7. Znaczenie lasów dla człowieka

 • Lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich zwierząt - są to ich funkcje produkcyjne. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje pozaprodukcyjne. Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem.

 • Funkcje lasu zmieniały się w czasie, ale zawsze były bardzo ważne dla rozwoju materialnego i kulturalnego społeczeństwa. Przez pojęcie funkcji rozumie się wszystkie materialne i niematerialne wartości użytkowe produktów, usług i korzyści dostarczanych przez las.


7 znaczenie las w dla cz owieka1
7. Znaczenie lasów dla człowieka

Wyodrębnia się funkcje

Gospodarcze: wszystkie użyteczności dostarczane przez las, które są związane z produkcją drewna i użytków ubocznych (zwierzyna łowna, kora, jagody, zioła, grzyby itp.)

Pośrednio-gospodarcze: obejmuje się te rodzaje użyteczności, które wynikają z korzystnego oddziaływania lasu na środowisko przyrodnicze oraz na warunki życia społeczeństwa, które zamieszkuje dany teren.

Pozagospodarcze: takie użytkowanie terenów leśnych, które jest ważne dla społeczeństwa ale nie przynosi dochodów ze sprzedaży produktów leśnych. Należy tu zaliczyć funkcje ochrony przyrody. Las jest ostoją dla życia roślin i zwierząt. Zachowanie niezmienionych terenów leśnych w postaci parków narodowych i rezerwatów umożliwia badania fauny i flory przez naukowców.


Spis tre ci8
Spis treści

Pojęcie ekosystemu

Przykłady leśnych ekosystemów

Typy lasów

Rozmieszczenie lasów w Polsce i na świecie

Czynniki abiotyczne i biotyczne

Gatunki organizmów żyjących w lasach

Znaczenie lasów dla człowieka

Wpływ lasów na klimat


8 wp yw las w na klimat
8. Wpływ lasów na klimat

Lasy kształtują klimat poprzez

 • wzrost ilości opadów

 • wpływ na wielkość parowania prędkość wiatru

 • grubość i czas zalegania pokrywy śnieżnej oraz

 • dobowe i sezonowe wahania temperatury

  Kompleks leśny jest także naturalną ochrona przed wiatrem dla np. małych miejscowości. Specyficzny mikroklimat wpływa także korzystnie na klimat obszarów rolniczych.


ad