Izobra evanje in enirjev v sloveniji
Download
1 / 21

Izobraževanje inženirjev v Sloveniji - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Izobraževanje inženirjev v Sloveniji. Zasl. prof. dr. Peter Glavič Inženirska akademija Slovenije. Vsebina prispevka. Terciarno izobraževanje inženirjev in naravoslovcev Uvajanje bolonjskega procesa v evropsko tehniško izobraževanje:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izobraževanje inženirjev v Sloveniji' - telyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izobra evanje in enirjev v sloveniji

Izobraževanje inženirjev v Sloveniji

Zasl. prof. dr. Peter Glavič

Inženirska akademija Slovenije


Vsebina prispevka
Vsebina prispevka

 • Terciarno izobraževanje inženirjev in naravoslovcev

 • Uvajanje bolonjskega procesa v evropsko tehniško izobraževanje:

  • Vprašalnik Euro-CASE-a, sedež v Parizu

   • European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering

  • Vprašalnik CAETS, sedež v Arlingtonu, ZDA

   • International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences

 • Vloga in ugled inženirjev oz. naravoslovcev v družbi

 • Zaključki in predlogi


1 terciarno izobra evanje v si
1. Terciarno izobraževanje v SI

 • Delež prebivalstva SI z visokošolsko izobrazbo je tik pod povprečjem EU-27

 • Pričakovani čas šolanja je s 17,9 leti precej nad povprečjem EU-27

 • Po deležu vpisanih študentov v VS na 2.3. mestu držav OECD, po vpisu na UNI pod povprečjem

 • Delež generacije, ki dokonča VŠ-študij je nekoliko pod povprečjem EU

 • Osip je malo nad povprečjem držav OECD

 • Po celotnih investicijah v znanje (izobraževanje, RiR, programska oprema) smo na čelu zadnje tretjine držav OECD


Si 2 po vs tudiju 11 po uni
SI: 2. po VS študiju, 11. po UNI
Financiranje visokega olstva
Financiranje visokega šolstva matematike in računalništva

Letni izdatki na študenta tik pod povprečjem EU-27, ampak:

 • Delež socialnih transferjev zaostaja samo za skandinavskimi državami

 • Po pomoči šolajočim na 2. mestu OECD, za Dansko

 • Po številu učiteljev na študenta smo na predzadnjem mestu

 • Po izdatkih za Raziskave in Razvoj (RiR) smo v zadnji četrtini drtžav OECD – “sovjetski” tip financiranja RiR

 • Po mobilnosti študentov smo na repu EU-27


Zna ilnosti rir v si v dele ih b ruto d oma ega p roizvoda bdp
Značilnosti RiR v SI – v deležih SlovaškoBruto Domačega Proizvoda, BDP

 • Celotni izdatki so z 1,45 % BDP malo pod povprečjem EU – lizbonski cilj 3 % (2010)

 • Gospodarstvo je z 0,87 % malo nad EU – lizbonski cilj je 2 %

 • Javna sredstva so z 0,58 % malo pod EU – lizbonski cilj je 1 %

 • Po številu člankov smo nad povprečjem EU

 • Po številu citatov smo med zadnjimi v EU

 • Po številu patentov smo na koncu 2/3 EU


2 uvajanje bolonjskega procesa
2. Uvajanje bolonjskega procesa Slovaško

Anketa Euro-CASE, 14 evropskih držav:

 • Katera stopnja naj bo referenčna?

  • 9: druga stopnja, prva je samo za mobilnost

  • 4: želele bi ostati odprte in se izogniti kakršnemu koli modelu, kot ga določa bolonjska deklaracija

  • Nemčija: 1. stopnja za VS, 2. za MAG

 • Ali so diplomanti 3-letnih šol sprejemljivi za trg?

  • 12: težko sprejemljivi

  • 2: so sprejemljivi

 • Zaključek: naš zakon o enakovrednosti naslovov (UNI = 2. bol. stopnja) je v redu


2 uvajanje bolonjskega procesa 2
2. Uvajanje bolonjskega procesa, 2 Slovaško

Anketa CAETS, 6 evropskih in 3 druge države:

 • Na 1. stopnji so omejene možnosti za teoretične osnove

 • Zelo pomembni so strokovni standardi in priporočila strokovnih društev

 • Spodbujanje k inovativnemu razmišljanju (seminarji o ustvarjalnosti, reševanje problemov, primeri iz prakse, kompleksni skupinski projekti z veliko rešitvami, skopimi podatki, resnimi omejitvami)

 • Pomembne so počitniška praksa v industriji, strokovne ekskurzije in skupni projekti z industrijo

 • ZR delo: uvajanje na 2., prevladujoče na 3. stopnji

 • Netehniške vsebine (1025 % časa):

  • Osnove poslovanja, ekonomike in organizacije (drugo kasneje)

  • Komuniciranje in znanje jezikov

  • Metodologija ZR-dela

  • Pravo, psihologija, etika in družbena odgovornost


Pospe evanje zanimanja za tehni ke tudije
Pospeševanje zanimanja za tehniške študije Slovaško

Anketa CAETS 6 evropskih in 3 druge države:

 • Zanimanje za študij:

  • Predstavljati ga mladim v osnovni in srednji šoli

  • Povezati ga z velikimi problemi bodočnosti (energija, podnebne spremembe, hrana) novimi področji (bio-, nano-)

  • Vloga in pomen inženirjev

  • Pomagajo: večji delež tehniških in naravoslovnih ved v srednjem izobraževanju, sodelovanje z učitelji, ustvarjalno učenje, dobro opremljeni laboratoriji, tehnološke razstave, obiski podjetij


Kakovost tehni kih tudijev
Kakovost tehniških študijev Slovaško

 • Pomembni (zasledovati in analizirati) so:

  • Standardi (ENQA, nacionalni)

  • Pridobljene kompetence za potrebe družbe

  • Zasledovanje karier in dosežkov diplomantov

  • Rezultati ZRiR-dela, mednarodni projekti

  • Zadovoljstvo študentov in uporabnikov, osip

  • Vpisni pogoji, mobilnost

  • Zgradba programov, študijske metode

  • Infrastruktura

  • Organizacija, upravljanje in financiranje


3 vloga in enirjev in naravoslovcev v dru bi
3. Vloga inženirjev in naravoslovcev v družbi Slovaško

 • Ne igrajo več pomembne vloge, imajo nizke plače, ne uživajo ugleda inženirjev v Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji, Švici

 • Ne zasedajo več vodilnih mest v podjetjih, politiki, državni upravi

 • Privatizacijo in tajkunizacijo so izkoristili družboslovci, ki so sedaj močni in vplivni

 • Tehniki poštenejši, usmerjeni v dobrobit zaposlenih in delničarjev, ker:

  • Težji študij, ostra selekcija zahtevata veliko dela

  • Kakovostno R-delo z mednarodnimi kriteriji, ki jih ni mogoče dosegati brez visoke etičnosti


Strokovna zdru enja in enirjev in naravoslovcev
Strokovna združenja inženirjev in naravoslovcev Slovaško

 • Malo pomembna vloga v družbi

 • Brez pravic, ki jih imajo društva v tujini, kjer:

  • Postavljajo kriterije za akreditacijo VŠ-programov

  • Nadzirajo kakovost izobraževanja in raziskovanja

  • Spremljajo in vplivajo na plače in druge ugodnosti poklica

  • Sindikalno niso organizirani kot zdravniki, sodniki, odvetniki, managerji

 • Posledice:

  • Manjši vpis v terciarno izobraževanje

  • Podpovprečna kakovost brucev, zlasti VS

  • Zlati maturanti odhajajo na obetavnejše in lažje študije


4 zaklju ki in predlogi 1 2
4. Zaključki in predlogi Slovaško,1/2

 • Povečati vpis najboljših maturantov v tehniške in naravoslovne programe z dvigom ugleda ter plač inženirjev in profesorjev

 • Zmanjšati razmerje študentov na profesorja in osip

 • Povečati vlaganja v RiR, zlasti univerzam

 • Vključiti kakovost učiteljev v kriterije nagrajevanja

 • Uvesti ustanoviteljsko financiranje univerz v infrastrukturo, kot je v državnih inštitutih

 • Programsko financiranje (dota) za nove smeri na javnih univerzah in nagrajevanje kakovosti univerz

 • Mladi morajo po doktoratu obvezno v prakso, vrnejo se lahko samo preko (mednarodnih) razpisov

 • Ukiniti profesionalne asistente z doktoratom


4 zaklju ki in predlogi 2 2
4. Zaključki in predlogi Slovaško,2/2

 • Uzakoniti 4-letni študij za doktorat z najmanj 2 člankoma v revijah s faktorjem vpliva, IF> 0,2

 • Izločiti socialne transfere iz sredstev za dejavnost po metodologiji OECD

 • Strokovnim združenjem inženirjev vrniti kompetence in jih povezati z regionalnimi, evroposkimi, svetovnimi strokovnimi zvezami

 • Strokovne zveze naj organizirajo svoje sindikate inženirjev, VŠ-profesorjev oz. raziskovalcev po vzoru zdravnikov in sodnikov

 • S SURSom je potrebno spremeniti nekatere elemente statističnega spremljanja izobraževanja, zaposlovanja, zasledovanja plač inženirjev in naravoslovcev


Hvala za pozornost

Hvala za pozornost Slovaško

[email protected]

Telefon 02 229 44 51

Mobi 041 409 611


ad