As tl hastalarda tedav ye yakla im
Download
1 / 34

ASİTLİ HASTALARDA TEDAVİYE YAKLAŞIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 454 Views
 • Uploaded on

ASİTLİ HASTALARDA TEDAVİYE YAKLAŞIM. Dr.Esin KORKUT Dr. Yusuf AKCAN. ABDde asitin en sık nedeni sirozdur ve vakaların ~ %80ini oluşturur. Asit sirozun en sık görülen komplikasyonudur. Kompanze sirozlu hastaların ~%50si 10 yıl içinde asit gelişmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ASİTLİ HASTALARDA TEDAVİYE YAKLAŞIM' - teagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
As tl hastalarda tedav ye yakla im
ASİTLİ HASTALARDA TEDAVİYE YAKLAŞIM

 • Dr.Esin KORKUT

 • Dr. Yusuf AKCAN


 • ABDde asitin en sık nedeni sirozdur ve vakaların ~ %80ini oluşturur.

 • Asit sirozun en sık görülen komplikasyonudur.

 • Kompanze sirozlu hastaların ~%50si 10 yıl içinde asit gelişmektedir.

 • Asit sirozun doğal gidişinde önemli dönüm noktası olup,kc.transplantasyonu için endikasyon olarak önerilmektedir.


.


SAAG nedeninin doğru tanısı ile başlar. 1,1g/dl (PHT)

Siroz

Alkolik hepatit

KKY

Massif hepatik metastaz

SAAG<1,1g/dl (Non PHT)

Peritoneal karsinamotoz

Peritoneal tbc

Pankreatit

Serozit

Nefrotik sendrom


Pht olmayan hastalarda asit tedavisi
PHT olmayan hastalarda asit tedavisi nedeninin doğru tanısı ile başlar.

 • Peritoneal karsinamotoz:Düşük SAAG asit örneğinin en sık nedenidir.Bu hastalarda periferik ödem diüretiklere cevap verir,fakat asit genelde cevap vermez.Ana tedavi terapötik parasentezdir.

 • Nefrotik asit:Nadir olup bu sınıfın içinde tuz kısıtlaması ve diüretiklere cevap veren tek asit formudur.


 • Tbc.peritonit nedeninin doğru tanısı ile başlar. :Anti tbc tedavisi gerekir.

 • Pankreatik asit:Spontan geriler veya somatostatin infüzyonuna cevap verir.Kanal sızıntısına bağlı ise endoskopik stent veya operatif müdahale gerekir.

 • Postop lenfatik sızdırma: Peritenovenöz şant veya operatif müdahale gerektirebilir.Genelde spontan iyileşir.


 • Klamidya peritoniti nedeninin doğru tanısı ile başlar. :Tetrasiklin tedavisi verilir.

 • Nefrojenik asit:Dializ veya renal transplantasyon gerektirir.


Pht li kili asit tedavisi
PHT İlişkili Asit Tedavisi nedeninin doğru tanısı ile başlar.

 • 1.Basamak altta yatan kc.hastalığı tedavisidir.

 • Aktif alkol alımı olan hastalarda öncelikle alkol alımı kesilmelidir.

 • Sirotik hastalarda NSAIlardan kaçınılmalıdır.(Bu ajanlar renal PG sentezini inhibe ederek ,renal vazokonstriksiyona yol açar,diüretik cevabını azaltır ve ABY presipite edebilir.)


Sodyum k s tl diet
Sodyum kısıtlı diet nedeninin doğru tanısı ile başlar.

 • Diyette Na kısıtlaması esastır ve hemen başlanmalıdır.

 • Diyetle günlük Na alımı 88mEq/gün(2000mg) olarak sınırlanmalıdır.(Bu diet sadece üriner Na atılımı 78mEq/gün olan da etkilidir.10mEq/gün nonüriner kayıptır.)


 • Hastaların takibinde idrar Na atılımı yardımcı parametredir.

  • 24 saatlik idrarda Na düzeyi

  • Spot idrarda [Na]>[K] ise 24 saatlik Na atılımı 78mmol/gün üzerindedir.

  • İdrar Na/K >1,088mmol/gün üzerinde alım var demektir.

  • Kreatinin atılımı ile de 24 saatlik idrar toplamı kontrol edilebilir;

   • E:15-20mg/kg/gün

   • K:10-15mg/kg/gün


S v ve protein k s tlamas
Sıvı ve Protein Kısıtlaması parametredir.

 • Sirotik hastaların çoğunda sıvı kısıtlanmasına gerek yoktur.

 • Kr.hiponatremi nadiren morbid olabilir.Bu nedenle <120mmol/L olan şiddetli hiponatremi sıvı kısıtlaması gerektirmektedir.

 • Pr.kısıtlamasına gerek yoktur(refrakter hepatik ensefalopati yok ise)

 • Yatak istirahati kontrol çalışmaları ile desteklenmemiştir.(Teorik olarak dik pozisyonda plazma renin artışının Na tutulumunu arttırmasına dayanmaktadır.)


 • Kc fonksiyonlarının bozulması ile progresif olarak idrar Na atılımı azalmaktadır.

 • (-)Na dengesi için Na kısıtlaması ve diüretik kombinasyonu gerekir.

 • Yaklaşım tüm tespit edilir asiti olan sirotiklere Na kısıtlaması ve diüretik kombinasyonu önerilir.

 • Kilo kaybının hızlı olması durumunda diüretik kullanılmayabilir.


Di retik tedavisi
Diüretik Tedavisi Na atılımı azalmaktadır.

 • Aldesteron antagonisti olan Spironolakton asitli sirotik hastaların başlangıç tedavisinde tercihi diüretiktir.

  • Tek başına furosemid kullanımından daha etkili olup hipokalemiye neden olmamaktadır.

  • Tek dezavantajı ağrılı jinekomasti yapmasıdır.

  • Minumum 100mg/gün dozunda başlanmalıdır.


 • Tedavi Amilorid(Midamor) ile 10mg/gün dozunda başlanabilir. (pahalıdır)

 • En iyi tedavi rejimi sabah tek doz spironolaton(aldactone) ve furosemid(lasix) kombinasyonu olup 100mg ve 40mg ile başlanır.

 • Sabah tek doz verilmesi hasta uyumunu arttırmakta ve noktüriyi en aza indirmektedir.

 • Klinik cevap yok ise bu dozlar 2 katına çıkartılır.

 • Önerilen maksimum doz ;

  • Spironolakton400mg/gün

  • Furosemid160mg/gün


 • Furosemid oral olarak kullanılmalıdır. başlanabilir. (pahalıdır)

 • IV diüretikler GFRnin akut olarak gerilemesine neden olur.

 • Kilo kaybı hedefi;

  • Asit + Periferal ödem:1,0kg/gün

  • Asit : 0,5kg/gün

 • Diüretik kesilme endikasyonları;

  • Ensefalopati

  • Sıvı kısıtlaması ile serum Na<120mEq/L

  • Serum kreatinin>2 mg/dl


Di retik rezistans
Diüretik rezistansı başlanabilir. (pahalıdır)

 • Asitli hasta tedavisinde genel yaklaşım olan diyette Na kısıtlaması ve diüretik tedavide ~%90 etkilidir.

 • Diüretik rezistansı gösteren hastada diyet Na kısıtlaması incelenmelidir.

 • 24 saatlik idrar Na atılımı yardımcı olup 78mEq dan fazla Na atılımı olan hasta kilo kaybediyor olmalıdır.İdrar Na atılımı<78mEq/gün olmadığı sürece diüretik rezistansı olarak sınıflandırılmamalıdır.Diüretik rezistansı şu kriterleri içermelidir aktivasyonla ilişkilidir.:

1-Na kısıtlaması ve max.tolerabl doz olan diüretik tedavilerine rağmen asit mobilizasyonunda yetersizlik.

2-Diüretik kullanımını engelleyen komplikasyonların oluşması.Örn;progresif azotemi,hepatik ensefalopati,progresif elektrolit imbalansı..


Gerçek Diüretik Rezistansı; aktivasyonla ilişkilidir.

1-Sıklıkla kc hastalığı progresyonu

2-HCC ve/veya portal ven trombozuna bağlı gelişir.

Diüretik rezistanslı hastalar prehepatorenel sendroma sahip olup kötü prognoza sahiptir(6 ay survive ~%50)


Di retik rezistan asitli sirotik hastada tedavi
Diüretik Rezistan Asitli Sirotik Hastada Tedavi aktivasyonla ilişkilidir.

I-Karaciğer transplantasyonu

II-Seri terapötik parasentez(her 2 haftada bir)

III-TIPS(Tranjuguler İntrahepatik Portosistemik Stent Shunt)

IV-Diğer(Peritonovenöz şant , portosistemik şant)


I karaci er transplantasyonu
I-Karaciğer Transplantasyonu aktivasyonla ilişkilidir.

 • Alkol alımı gibi kontrendikasyon yok ise kompanze sirotik hastalar asit gelişimi ile kc. transplantasyon listesine alınmalıdır.


Ii terap tik parasentez
II-Terapötik Parasentez aktivasyonla ilişkilidir.

 • LVP(large volüm parasentez)nefes darlığı ve erken doygunluk hissini düzeltmektedir.

 • Hepatik ven basınç gradientini, varis içi basınç ve varis duvar gerimini azaltmaktadır.(Bu parametreler varis kanaması için önemli olup LVP kanama riskini azaltıyor olabilir.)


 • Tekrarlayan LVP protein ve kompleman deplesyonuna neden olarak subakut bakteriel peritonite predispozisyon yaratabilir.

 • Bir hasta günde 88mEq Na alıyor ve idrar ile Na çıkışı yok ise ~8,4L 2 haftada 1 parasentez yapılmalıdır.

 • Seri parasentezler kc transplantasyonuna kadar devam ettirilir.


 • Ortalam serum Na = Asit sıvısı Na = 130mEq/L olarak subakut bakteriel peritonite predispozisyon yaratabilir.

 • İdrar Na atılımı 0 ise 88mEq alımda (+)balance 78mEq (10mEq /L nonüriner kayıp.)

 • 14 günde total Na birikimi: 14x78=1092mEq

 • 1092:130=8,4 L asit


Iii kolloid replasman
III-Kolloid Replasmanı olarak subakut bakteriel peritonite predispozisyon yaratabilir.

 • LVP sonrası kolloid replasmanı tartışmalıdır.

 • Postparasentez plazma volüm genişleticileri asemptomatik laboratuar anomalilerin (plazma renin aktivite artışı..)oluşmasını önlemektedir.

 • Hiçbir çalışma direk survive üzerinde avantaj göserememiştir.


 • Öneri; olarak subakut bakteriel peritonite predispozisyon yaratabilir.

  • <4L parasentezde kolloid infüzyonu yapılmamalı

  • 4L nonprotein kolloid veya albümin infüzyonuIv extrakorporeal ultrafiltrasyon ve reinf zyon
IV-Extrakorporeal ultrafiltrasyon ve reinfüzyon takibi veya 1/2si işlem sonrası kalan 1/2 si işlemden 6 saat sonra yapılmaktadır.

 • Otomatik ultrafiltrasyon cihazı ile alınan periton sıvısı molekül ağırlığı 50,000 üzerindekiler tutularak IV geri verilir.

 • Konsantre sıvı 2-4 kere daha fazla alb.içerir.(Teorik olarak kompleman ve diğer önemli proteinlerin kaybı önlenmiş olacaktır.)

 • Oldukça pahalı bir yöntemdir.


 • DIC oluşması yönteme olan ilgiyi azaltmıştır. takibi veya 1/2si işlem sonrası kalan 1/2 si işlemden 6 saat sonra yapılmaktadır.

 • Bir çok çalışma DIC ile ilişkili olmadığını göstermiş ise de çalışmalardaki hasta sayıları yeterli değildir.


V tips transjuguler intrahepatik portasistemik stent shunt
V-TIPS (Transjuguler intrahepatik portasistemik stent shunt) takibi veya 1/2si işlem sonrası kalan 1/2 si işlemden 6 saat sonra yapılmaktadır.

 • Portal basıncı azaltarak asit oluşumunu engelleyecektir.

 • Side to side portokaval şanttır.

 • 75 hastalık bir çalışmada idrar atılımını arttırıp,diüretik dozunun düşürülmesini sağlamıştır.Vi peritoneo ven z le veen shunt
VI-Peritoneo-venöz (Le-veen)shunt gösterilmiştir)

 • Periton boşluğu-Juguler ven arası cilt altı bağlantı.

 • Komplikasyonlar; DIC , shunt infeksiyonu (bakteriemi nedeni olabilir),volüm ekspansiyonu ile varis kanaması , İB obstriksiyonu..

 • Klasik medikal tedaviye avantajı yoktur.

 • Tek endikasyonu Transplantasyon adayı olmayan ve birçok abd.operasyon skarı olanlar.


Vii portosistemik ant
VII-Portosistemik şant gösterilmiştir)

 • Hepatik venöz gradienti , asit gelişimini ve SBP sıklığını azaltmaktadır

 • Yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir.

 • Randomize çalışmalar yeterli değildir.


 • Sonuç olarak bu hastalarda kc transplantasyonu tek tercihi terapötik yöntemdir.

 • Yaygın olarak kullanılan; seri terapötik parasentez olup takiben plazma genişleticilerinin kullanımı çözümlenmemiş bir sorudur.

 • TIPS umut verici ancak komplikasyonları ve mortaliteyi arttırma olasılığı kullanımı sınırlandırmaktadır

 • Diğer alternatifler ise henüz açıklık kazanmamıştır.


ad