methylfenid t p i l b adhd v dosp losti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Methylfenidát při léčbě ADHD v dospělosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Methylfenidát při léčbě ADHD v dospělosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Methylfenidát při léčbě ADHD v dospělosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Methylfenidát při léčbě ADHD v dospělosti. Mária Marková a Lucie Benešová 3. ročník. Co je ADHD?. Hyperkinetická porucha Attention deficit hyperactivity disorder interakce faktor ů genetických, neurobiologických a zevních

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Methylfenidát při léčbě ADHD v dospělosti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
methylfenid t p i l b adhd v dosp losti

Methylfenidát při léčbě ADHD v dospělosti

Mária Marková a Lucie Benešová

3. ročník

co je adhd
Co je ADHD?
 • Hyperkinetická porucha
 • Attention deficit hyperactivity disorder
 • interakce faktorů genetických, neurobiologických a zevních
 • charakteristická především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou
p znaky
Příznaky
 • projevují se už od raného dětství
 • častěji u chlapců
 • Děti působí jako „zlobivé“, „uličnické“ apod.
 • U chlapců porucha hyperaktivity více nápadná
 • Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a společnost je spíše vnímá jako nenápadné, či „hloupé“
slide4

V časnédospělosti ADHD-RT(retardovanýtyp) se projevujesociálnímaladaptací, většinouspojenou s kriminalitou.

 • Minimálně 40 % hyperkinetickýchdětímáporuchychování.
 • V 50 % přechází do dospělostijako ADHD-RT poruchapozornosti s diagnostickou "nálepkou" specificképoruchyosobnosti- F 60.2 disociálnínebo F 60.3 emočněnestabilní (nejčastěji)
slide5

Neléčené ADHD mádalekosáhlénegativnídopadynaživotpacientů.

 • Projevuje se sociálnímaladaptací, zhoršenýmprospěchemveškole a horšímuplatněním v životě, vede k rodinnédysfunkci, neschopnostisebekontroly, k problémům s pravidly, řádem a zákonem
 • ADHD je charakterizována:
 • Poruchou kongnitivních funkcí
 • Poruchou motoricko-percepční
 • Poruchou emocí
 • Impulzivitou
 • Sociální maladaptací
vy et en
Vyšetření
 • Přivyšetřování se sledujítřizákladnídiagnostickéokruhy - poruchapozornosti, impulzivity a hyperaktivity
 • Diagnostickákritériaporuchypozornosti a aktivityčisté ADHD jsoustanovenypodleamerickéhodiagnostického a statistickéhomanuáluduševníchporuch (DSM IV)
 • ADHD je zobrazovacímimetodamizjišťován:
 • signifikantněmenší (-3,5 %) objemmozku a mozečku
 • zmenšenýobjembazálníchganglií (nc. caudatus, globuspallidus) - hlavněvpravo
 • zmenšené corpus callosum
slide7

Z tohovyplývá, že ADHD je poruchatypická:

 • neurovývojovýmopožděníms odchylnoumaturací CNS
 • dysregulacíneurotransmiterovýchsystémů- noradrenergního a dopaminergního
 • a je ivysocerizikovýmfaktorem pro vznikdalšíchpsychiatrickýchporuch
slide8
Léčba
 • Mnohéděti s diagnózouhyperkineticképoruchynejsouléčeny -> širokouveřejnostíbránajakomýtus = nevychovanéděti, špatnávýchova
 • lzepříznivěovlivnitpsychofarmaky a speciálnímpřístupem
 • neléčená ADHD je z ekonomickéhohlediskadrahouporuchou pro množstvíkomorbidníchpsychiatrickýchporuch, pro úrazovost, ale i pro vysokýsomatický risk (zpomalenírůstuvčetněvýšky, 2,5x vyššírizikovznikuepilepsie, 60 % poruchyspánku a častépsychosomaticképoruchy).
  • Poskytovanálékařskápéče je 2,5x dražšíprotikontrolnískupině a vesrovnání se sourozencibez ADHD.
  • Hyperkineticképoruchyjsoudiagnostikoványvevšechvěkovýchkategoriíchoddětství do dospělosti.
slide9

častými komorbidními poruchami jsou:

  • poruchy chování a zneužívání návykových látek
  • tikové poruchy (včetně Touretteova syndromu)
  • emoční poruchy (deprese a hypomanické stavy)
  • úzkostné poruchy
 • Komorbidita ADHD v dětství výrazně zvyšuje výskyt psychiatrických poruch v dospělosti
farmakologick l ba
Farmakologická léčba
 • Psychostimulancia- schválenouindikaci dg. ADHD jak u dětí, takdospělých, je atomoxetin (Strattera) - selektivní inhibitor zpětnéhovstřebávánínoradrenalinu
 • krátkodoběpůsobícíhostimulanciamethylfenidátu(Ritalinu) vede k rychlémuzlepšení u dětí
 • Methylfenidát OROS (Concerta) je stimulans s pomalýmpostupnýmkontrolovanýmosmotickýmuvolňováním
  • Jehoúčinek je až 12hodinový -> dostačující a vyhovující pro děti
  • účinnáasi u 75 % dětí
  • heterocyklickýamfetaminovýderivát
studie podle r slera v roce 2009 2010
Studie podle Röslera v roce 2009-2010
 • Pod vedením Prof. Dr. M. Röslera, Neurocentrum,University Hospital of Saarland, Germany
 • Soustředí se na emocionální poruchy spojené s ADHD, které byly méně často zkoumány.
 • Posoudit účinek středně až dlouhodobé uvolňování methylfenidátu na emoční poruchy a na jiné psychopatologické poruchy často viděné u pacientu s ADHD
slide12

ADHD – širší spektrum psychopatologií spojeno a těžké rozeznat, zda je součástí ADHD či jiného onemocnění, které způsobilo ADHD (komorbidní)

 • Porucha pozonosti, hyperaktivity, slabá kontrola nálad, afektivní labilita, emočně nepřirozená reakce, impulsivita, disorganizace
slide13

Studie trvala 24 týdnu

 • 363 pacientu starších 18 let se zúčastnilo studie
 • Jejich diagnóza určena na základě DSM-IV kritérií, potvrzeno klinicky, anamézou, dalšími vyšetřeními
 • Rozděleni do skupin – užívali MPH a placebo skupina v poměru 2:1
 • Doba (titrace) 5 týdnů, 19 týdnůhlavní fáze účinků
 • Metylfenidát – 50% okamžité uvolnění a 50% s prodlouženým uvolnění, aktivace za 8hod
slide14

Medikace: po snídani a obědě (6-8hod rozmezí)

 • 5 týdnů flexibilní dávka – maximum 60mg/den, minimum 10mg/den (intolerance)
 • Po 5 týdnech minimum 20mg/den
 • 7 sezení s pacienty, průběžné hodnocení účinků dle testovacích škál lékaři i samotnými pacienty
slide15

Účinnost měřena pozorovateli:

 • 10-item EDS (emotional dysregulation scale) – WRAADDS a sebehodnocení
 • 6-item ELS (emotional lability scale) – CAARS a sebehodnocení
 • SCL-90-R pro hodnocení ADHD spojenou a komorbidní psychopatologií
slide16

Z 363 pacientů 4 vyřazeni – nevyhovovali podmínkám

 • 241 pacientů užívalo MPH
 • 118 pacientů zařazeno do placebo skupiny
 • Celkově 110 testovaných pacientů přerušilo výzkum
  • placebo – nedostatek účinnosti (25%)
  • -MPH – nepříznivé vedlejší účinky (13%)
v sledky
Výsledky
 • MPH skupinamělajasnělepšívýsledkyv potlačeníemocionálníchporuchnež placebo užod 5. týdne(EDS, ELS)
 • Obsesivně-kompulzivníporuchya problémy se sebepojetímklesly do koncepozorování
 • Symptomynezájmu, deprese, vzteku, nepřátelskosti, fobie, paranoa se nezlepšily (nevztahují sepravděpodobně přímo ADHD, ale komorbidní porucha)
limity v zkumu a v sledk
Limity výzkumu a výsledků
 • Nízké dávky MPH
  • u vyšších dávek při dlouhodobém testování možnost intolerance či bezpečnosti
 • Poměrně vysoké procento testovaných osob předčasně ukočilo studii, avšak se zdá, že nemá vliv na konečné výsledky
z v r
Závěr
 • Podávání metylfenidátu se jeví jako efektivní léčba pro emoční poruchy u ADHD v dospělosti
 • obsesivně-kompulzivní symptomy a problémy se sebepojetím byly ovlivněny pozitivně (dle hodnocení testů i dle pacienti osobně)
 • Pravděpodobně jsou tyto příznaky součástí ADHD a nejsou způsobeny sekundárně jako deprese, úzkost, kde nebyl zaznamenán účinek léku
 • Účinky léčby přímo robustní a během 6 měsíců se nesnižovaly
zdroje
zdroje
 • http://www.predys.szm.com/zdrav_noviny.htm
 • TheWorldJournalofBiological Psychiatry, 2010;11: 709-718

Twenty-four-weektreatmentwithextendedreleasemethylphenidateimprovesemotionalsymptoms in adult ADHD