KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI - PowerPoint PPT Presentation

kalkinma ajanslari destekleme mekan zmasi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI

play fullscreen
1 / 31
KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI
190 Views
Download Presentation
tavi
Download Presentation

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

 2. Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar • TEMEL BELGELER: • Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi Gazete: 8 Kasım 2008 - Sayı:27048) • Destek Yönetim Kılavuzu (DPT tarafından hazırlanmakta)

 3. Destek Yönetim Kılavuzu • Genel Hususlar • Kalkınma Ajansları tarafından sağlanabilecek Destekler • Desteklere ilişkin hazırlık dönemi • Destek alanları • Program ve proje bütçesi • Eş finansman • Uygunluk kriterleri • İlan Dönemleri • Değerlendirme dönemleri • Sözleşme dönemleri • Uygulama dönemleri • Kullanılması gereken standart belgeler • Başvuru rehberleri, başvuru formları, değerlendirme formları, ilan formatları, rapor formatları…

 4. Destek Türleri • Mali Destekler • Doğrudan Finansman Desteği • Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destek • Doğrudan Faaliyet Desteği • Güdümlü Proje Desteği • Faiz Desteği • Faizsiz Kredi Desteği • Teknik Destek

 5. Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği Teklif Çağrısı: Ajans tarafından sağlanacak desteklere ilişkin olarak, başvuru rehberinin kamuoyuna ilanına yönelik açık davet Başvuru Rehberi: • Amaçlar ve Öncelik Alanları • Uygunluk Kriterleri: • Uygun başvuru sahipleri: Başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar • Uygun projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler • Uygun maliyetler: Destekten karşılanabilecek maliyetler • Bütçe Limitleri • Başvuru Şekli • Son Başvuru Tarihi • Sunulacak belgeler • Nereye ve nasıl sunulacak • Değerlendirme Kriterleri

 6. PLANLAMA ve PROGRAMLAMA İZLEME ve DEĞERLENDİRME HAZIRLIK ve TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ UYGULAMA PROJE SEÇİM SÜRECİ Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği Desteklenebilecek Alanlar: Bölgesel Gelişme Planı Operasyonel Programlar Çalışma Programı & Bütçe

 7. Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği • Kimler yararlanabilir: • yerel yönetimler • üniversiteler • diğer kamu kurum ve kuruluşları • kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları • sivil toplum kuruluşları • birlikler ve kooperatifler • Kar amacı güden işletmeler • Ve diğer gerçek ve tüzel kişiler Yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmelidir!!

 8. PLANLAMA ve PROGRAMLAMA İZLEME ve DEĞERLENDİRME HAZIRLIK ve TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ TEKLİF ÇAĞRISI HAZIRLIKLARI PROJE SEÇİM SÜRECİ Implementation UYGULAMA Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği

 9. Teklif Çağrısı İlanı Son Başvuru Tarihi 45 – 90 gün TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ Teklif Çağrısı nın İlanı Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği Açılış Toplantısının Düzenlenmesi Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Tekliflerin Kabul Edilmesi

 10. Ön İnceleme- İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü: Ajans uzmanları Mali ve Teknik Değerlendirme: Bağımsız Değerlendiriciler DEĞERLENDİRME DÖNEMİ Değerlendirmenin Kontrolü: Değerlendirme Komitesi Başarılı proje listesinin Yönetim Kurulu onayına Sunulması: Genel Sekreter Onay: Yönetim Kurulu Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği Onay: Yönetim Kurulu

 11. SÖZLEŞME DÖNEMİ Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği Başarılı proje sahiplerinin sözleşmeye davet edilmesi Sözleşmelerin İmzalanması Proje uygulamalarının başlaması

 12. Başlangıç Toplantısı UYGULAMA DÖNEMİ Uygulama Eğitimleri Ödemeler İzleme Ziyaretleri Raporlar Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği

 13. Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği

 14. Doğrudan Faaliyet Desteği • Desteklenebilecek Alanlar: • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelikfaaliyetler

 15. Doğrudan Faaliyet Desteği • Kimler yararlanabilir: • yerel yönetimler • üniversiteler • diğer kamu kurum ve kuruluşları • kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları • sivil toplum kuruluşları • birlikler ve kooperatifler

 16. Başvuru Evrakı sürekli olarak Ajansın internet sitesinde yer alır Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte Ajansa sürekli başvuru (yıllık bütçe limitleri dahilinde) Değerlendirme: Genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az 3 kişilik değerlendirme komisyonu Yönetim Kurulu onayı Doğrudan Faaliyet Desteği

 17. Doğrudan Faaliyet Desteği

 18. Güdümlü Proje Desteği • Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için • bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki • is geliştirme merkezleri, • teknoparklar, • teknoloji geliştirme merkezleri • ve • işletmelerin ortak kullanımına açık • Fuar • ticaret merkezi • sergi salonu • laboratuvar ve atölye • gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya isletme desteklerini içeren projeler FİKRİN VE GENEL ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASI AJANS TARAFINDAN YAPILACAKTIR!!

 19. Fikrin ve Genel Çerçevenin Ajans tarafından oluşturulması Muhtemel proje uygulayıcısının ve ortaklarının belirlenmesi ve gerekli çalışmaların istenmesi Değerlendirme: Genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az 3 kişilik değerlendirme komisyonu Yönetim Kurulu onayı Müsteşarlık onayı Güdümlü Proje Desteği

 20. Güdümlü Proje Desteği

 21. Faiz Desteği Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. 2 yıl uygulanmayacaktır!

 22. Faizsiz Kredi Desteği Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. 2 yıl uygulanmayacaktır!

 23. Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği İlgili Aracı Kuruluş ile protokol yapılması Protokol çerçevesinde belirlenen koşullara göre teklif çağrısı yöntemi ile başvuruların kabul edilmesi Değerlendirme: Ön inceleme, teknik ve mali inceleme Ödeme: İlgili aracı kuruluş üzerinden gerçekleştirilir

 24. Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

 25. Teknik Destek Amaç: Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. • Kapsam: • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri • ve • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları

 26. Teknik Destek • Kimler yararlanabilir: • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri • Diğer kamu kurum ve kuruluşları • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları • Sivil toplum kuruluşları BİR BAŞVURU SAHİBİNE AYNI PROJESİ İÇİN HEM MALİ HEM TEKNİK DESTEK VERİLEMEZ!!!

 27. Teknik Destek • Alanlar: • Eğitim verme • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama • Geçici uzman personel görevlendirme • Danışmanlık sağlama • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma • gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

 28. Başvuru koşullarının belirlenmesi ve ajansın internet sitesinde yayınlanması İkişer aylık dönemler itibariyle başvuruların alınması Değerlendirme: İlgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az 3 kişilik değerlendirme komisyonu Genel Sekreter Onayı Teknik Destek

 29. Teknik Destek

 30. İZKA TEKLİF ÇAĞRISI SÜRECİ-1 BaşvuruRehberlerinin tamamlanmasının ardından: • KOBİ(17.664.073 YTL) • SOSYAL KALKINMA(11.776.048 YTL) Proje Teklif Çağrısı (2008 yılı Çalışma Programı) İzmir 2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı • İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması • İnsan Kaynakları ve Sosyal Sermayenin Geliştirilmesi TEMEL AMAÇLAR:

 31. Detaylı bilgi için: SEDEF ÖZER PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ Tel:0232 4898181/129 E-mail: sedef.ozer@izka.org.tr