u ebn pom cky ako didaktick prostriedky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky - PowerPoint PPT Presentation


 • 443 Views
 • Uploaded on

Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky. doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD. Triedenie didaktických prostriedkov. Didaktické prostriedky ↙ ↘ Nemateriálne materiálne ↓ ↓

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
u ebn pom cky ako didaktick prostriedky

Učebné pomôcky ako didaktické prostriedky

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

triedenie didaktick ch prostriedkov
Triedenie didaktických prostriedkov

Didaktické prostriedky

↙ ↘

Nemateriálne materiálne↓ ↓

metódy technické zariadenia

formy učebné pomôcky

didaktick materi lne prostriedky
Didaktické materiálne prostriedky

učebné pomôcky technické zariadenia

základné zariadenia

pomocné zariadenia

didaktická technika

stroje a prístroje

triedenie materi lnych prostriedkov
Triedenie materiálnych prostriedkov

Turek triedi na:

 • auditívne – gramofón (DT), gram. platňa (UP),
 • vizuálne – učebnica, výkres, projekt,
 • taktilné (hmatové) – reálie, modely,
 • audiovizuálne – televízor a televízny program, film.
funkcie materi lnych prostriedkov
Funkcie materiálnych prostriedkov
 • informatívna funkcia – informuje o vzťahoch, súvislostiach, umožňuje pochopiť podstatu atď., na druhej strane plní funkciu spätnej väzby, informuje žiaka o tom, ako chápe učivo, spresňuje proces učenia, koriguje predstavy, vedomosti a pod.,
 • formatívna funkcia – práca s pomôckami a technikou, experimentovanie, porovnávanie, prispieva k rozvoju tvorivej činnosti, a tým súčasne aj k rozvoju myšlienkových operácií, k formovaniu zmyslových poznávacích procesov,
 • inštrumentálna funkcia – pomocou nej žiak získava nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky a súčasne vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie,
 • motivačná funkcia – vzbudzuje záujem o učivo a učenie, ale len vtedy, ak s materiálnymi prostriedkami učiteľ správne pracuje a ak ich vhodne zaraďuje do vyučovacieho procesu,
funkcie materi lnych prostriedkov1
Funkcie materiálnych prostriedkov
 • systematizujúca funkcia – spočíva v tom, že pomôcky a didaktická technika prispievajú k vytvoreniu a zoraďovaniu vedomostí do istého systému,
 • názorná funkcia – pôsobí na zmysly, žiaci získavajú konkrétnejšie predstavy o tom, čo sa učia,
 • sú zdrojom a nositeľom informácií – učiteľovo slovo je dopĺňané pozorovaním predmetov a javov, ktoré majú významnú úlohu pri získavaní nových vedomostí,
 • racionálna a ekonomická funkcia – urýchľuje a uľahčuje proces učenia,
 • uľahčuje prechod od teórie k praxi – žiak nepočúva iba slová, ale vidí, manipuluje s vecami,
 • podporuje samoštúdium – žiak na základe pozorovania narába s predmetmi a prístrojmi aj sám v mimoškolskom čase“.
u ebn pom cky
Učebné pomôcky
 • Kožuchová (1998) - „didaktické nástroje riadenia vyučovacieho procesu a regulácie samotného učenia“.
 • Obdržálek(1996) - „považujeme ich za prostriedky, ktoré slúžia na dokonalejšie a rýchlejšie pochopenie učiva“.
 • Petlák(1997) - „prostriedky, ktoré slúžia k názornosti vyučovania, umožňujú dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva“.
delenie u ebn ch pom cok
Delenie učebných pomôcok
 • Kožuchová - rozdeľuje učebné pomôcky na:
 • skutočné predmety – materiál, pomôcky, nástroje, výrobky, prírodniny,
 • modely – modely dopravných prostriedkov, stavebných strojov,
 • zobrazenia – obrazy, náčrty, schémy, mapy, fotografie, ilustrácie v knihách, nástenky,
 • auditívne pomôcky – gramofónové nahrávky, magnetofónové nahrávky, CD nosiče, rozhlasové relácie,
 • vizuálne pomôcky – diapozitívy, diafilmy, transparentné fólie a ďalšie,
 • audiovizuálne pomôcky – filmy, videozáznamy, televízne programy, odborný text – metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, odborné časopisy, žiacke časopisy, encyklopédie.
technick zariadenia
Technické zariadenia
 • Termín integruje prostriedky, ktoré sa stali nevyhnutnosťou v školskej praxi. Ide o využívanie všetkých prístrojov a technických prostriedkov, ku ktorým patria zvukové prístroje, film, informačné technológie a pod.
didaktick technika
Didaktická technika

Friedmann- „súhrn technických zariadení, ktoré slúžia k demonštrácii vlastných učebných pomôcok“.

Viacerí autori sa stotožňujú, že k didaktickej technike (DT) patria:

 • zobrazovacie plochy – rôzne druhy tabúľ, panely,
 • premietacie plochy – plátna stabilné, plátna prenosné, upravené premietacie plochy napr. biela farba na stene,
 • projekčná technika – spätné projektory, diaprojektory, dataprojektory,
 • interaktívne tabule.
 • zvuková technika – gramofóny, magnetofóny,
 • audiovizuálna technika – televízory, filmové premietačky, kamery,
 • vyučovacie stroje – informátory, repetítory, trenažéry,
 • prostriedky výpočtovej techniky.
v znam materi lnych prostriedkov vyu ovacieho procesu
Význam materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu
 • ako zvládnuť v čo najkratšom čase neustále narastajúce množstvo poznatkov a vedomostí, ktoré sú potrebné pre zvládnutie určitej pracovnej činnosti,
 • ozrejmujú jeho zmysel a cieľ poznania,
 • umocňujú poznanie a chápanie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými prvkami zobrazovaného javu či predmetu, napomáhajú rozvíjať logické myslenie na báze názorného zobrazenia skutočnosti, prispievajú k celkovému formovaniu profilu žiaka.
 • urýchľujú osvojenie poznatkov a chápanie vzťahov a súvislostí,
 • možno ich využiť vo všetkých fázach vyučovacieho procesu.
 • z hľadiska ich efektívnosti učiteľ získa čas, ktorý môže využiť na prehlbovanie a utvrdzovanie učiva.