znalostn syst my n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znalostné systémy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znalostné systémy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
felicia-baxter

Znalostné systémy - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Znalostné systémy
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Znalostné systémy MAS a neurčitosť Ivan Kapustík

  2. Hybridné systémy • homogénne, nehomogénne • využitie, • typické tvary pravidiel, • výhody – modularita, širšie výrazové prostriedky, • nevýhoda – komplexný IM

  3. Multiagentové systémy (MAS) • agent – ZS, UNS, DBS, externý program, • komunikácia, • jazyky na manipuláciu so znalosťami (KQML, KIF, KSL, ACL), • tabuľa (zdieľaná pamäť) – agenda, výsledky • spôsoby aktivácie agentov

  4. Výhody MAS • jednoduché agenty, • distribuovaná aplikácia, • štandardizovaná komunikácia

  5. Aproximatívne odvodzovanie a neurčitosť • znalosti – hĺbkové a plytké – heuristické • viac-hodnotová logika – rozšírenie o „neviem“ a definície operácií, spôsoby zakomponovania hodnoty „X“ do rôznych štruktúr BZ • zdroje neurčitosti • váhovanie hodnôt – vlastné definície, možnosť sčítavania váh • pravdepodobnosť a Bayesove vzťahy • systém MYCIN a jeho miery, • vierohodnosť a ďalšie miery, možné a nutné

  6. Fuzzy miery • fuzzy množiny, • funkcia príslušnosti, • operátory, • lingvistické premenné