1 / 17

Prevencia drogových závislostí v činnosti pedagóga

Prevencia drogových závislostí v činnosti pedagóga. Základné charakteristiky primárnej prevencie. Skupinový charakter Snaha zabrániť narušenia zdravia Ne-lekárske prostriedky (pedagogické, psych.) Zameranie špecifická a nešpecifická Základné pojmy:

aleda
Download Presentation

Prevencia drogových závislostí v činnosti pedagóga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prevencia drogových závislostí v činnosti pedagóga

 2. Základné charakteristiky primárnej prevencie • Skupinový charakter • Snaha zabrániť narušenia zdravia • Ne-lekárske prostriedky (pedagogické, psych.) • Zameranie špecifická a nešpecifická Základné pojmy: • Znižovanie dopytu po drogách (nebyť zákazníkom) • Drogové vedomie (poznatky) • Denormalizácia (drogy nie) • Porozumenie motivácie (nie schvaľovanie)

 3. Hlavné cieľové oblasti PP • Formatívny vek • Formatívne prostredie (rodina, škola, voľnočasové prostredie, práca, komunita) • Primárna cieľová skupina (konečná – žiaci 6.B) • Sekundárna cieľová skupina (rodina žiaka 6.B) • Inmediátori – ľudia u ktorých sa predpokladá určitá kera vplyvu (rodičia, tréneri, kňazi) vzory, názorovo vzťahoví ľudia, populárne osoby (Superstars)

 4. Vhodné a nevhodné postupy v PP

 5. Ciele PP • Výchova ku zdravému životnému štýlu • Zvyšovanie odolnosti detí voči negatívnym účinkom ponuky drog

 6. Základné princípy v PP DZ Univerzálna prevencia Selektívna prevencia Definovanie cieľa na konkrétne dieťa Vyberáme stratégiu na určitú potrebnú zručnosť Väčšia intenzívnosť programu Spolupráca s inými zar. Snaha o integráciu Ž Rešp. študij. odbor Ž • Stanovenie cieľa • Sústavnosť a dlhodobosť • Primeranosť • Názornosť • Aktívnosť • Uvedomelosť

 7. DRUHY PREVENCIE • NEŠPECIFICKÁ (voľnočasová činnosť v záujmovom útvare) • ŠPECIFICKÁ (zameraná priamo na oblasť prevencie závislostí – beseda s lekárom)

 8. Formy špecifickej PP • Makroprostredie (najvyššia úroveň) – megalo akcie (masmédiá) • Mezoprostredie (stredná úroveň) – zameranosť na lokalitu, komunitu • Mikroprostredie (cieľové skupiny, 9.A) – • Prednášky a besedy - jednorazové • Tematický blok – krátkodobý program • Peer program – pripravení rovesníci • Dlhodobý program – kombinácia a,b,c

 9. Metódy a intervencie • Jednorazové preventívne akcie (prednášky, besedy, komponované bloky) • Dlhodobé preventívne programy (pre predškolský vek, rannoškolský vek, 4. – 5 triedy, pre 2. stupeň, pre SŠ) • Neexistujú minimálne štandardy PP, na rozdiel od ČR!

 10. Metóda KAB modelu Informácie, poznatky Zručnosti Postoje, hodnoty

 11. Miera aktivity účastníkov PP • Prednáška 5 % • Čítanie 10 % • Audio/video 20 % • Demonštrácia 30 % • Diskusia 50 % • Praktické vyskúšanie 70 % • Učiť iných (peer) 90 %

 12. Miera efektivity preventívneho programu Program • zodpovedá veku • je malý a interaktívny • zahŕňa podstatnú časť žiakov • zahŕňa relevantných sociálnych zručností a zručností pre život • berie do úvahy miestne špecifiká • využíva pozitívne modely • zahŕňa legálne i nelegálne látky • zahŕňa aj znižovanie dostupnosti návykových rizík • je sústavný a dlhodobý • je prezentovaný kvalifikovane a dôveryhodne • je komplexný a využíva viacero stratégii • počíta s komplikáciami a ponúka dobré možnosti ako ich zvládať

 13. Sociálny pedagóg a PP • Podľa Nového školského zákona plnú kompetenciu • Nahrádza koordinátora prevencie • Hlavný tvorca školskej stratégie PDZ • Primárna prevencia: preventívne peer P • Sekundárna prevencia: práca so Ž, R, triedou, vzdelávanie učiteľov • Terciárna: pomoc v resocializácii Ž

 14. Sociálny pedagóg ako tvorca preventívneho projektu • projektová výzva • grantová schéma • brainstorming • know how pri písaní projektov z hľadiska • vyzývateľov/donorov • zámeru prevencie/cieľov • klientely (inmediátori) • evalvácie/zhodnocovania projektu

 15. Konkrétne príklady z praxe • OZ NEZA (študentky SPaV) • Budúca prednáška = preventívny program?

More Related