Download
kan t dosyas avrupa da hiv testlerini art rmak neden gerekli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kanıt Dosyası Avrupa’da HIV testlerini artırmak neden gerekli? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kanıt Dosyası Avrupa’da HIV testlerini artırmak neden gerekli?

Kanıt Dosyası Avrupa’da HIV testlerini artırmak neden gerekli?

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Kanıt Dosyası Avrupa’da HIV testlerini artırmak neden gerekli?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kanıt DosyasıAvrupa’da HIV testlerini artırmak neden gerekli?

 2. İçindekiler • HIV epideminizi tanıyın – Avrupa’da HIV • HIV enfeksiyonunda geç tanı • Geç HIV tanısı alan bireylerin özellikleri • Geç tanının sonuçları • HIV testi önündeki engeller • HIV testi önündeki engelleri aşmak • İzleme ve değerlendirme • Sonuçlar

 3. HIV epideminizitanıyınAvrupa’da HIV

 4. Avrupa’da HIVHIV ileyaşayanbireyler • DSÖ Avrupa bölgesinde 2,3 milyon kişinin HIV ile yaşadığı tahmin edilmektedir (2011 sonu) • Avrupa Birliği’nde yaklaşık 1 milyon • Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 1,4 milyon • Bu kişilerin % 30-50’si HIV ile enfekte olduklarından habersiz…bazı ülkelerde bu sayı daha yüksek • Avrupa’da HIV riski yüksek olan kilit gruplar: • Erkeklerle seks yapan erkekler • Damar içi madde kullananlar • Seks işçileri • Göçmenler • Tutsaklar Hamers FF & Phillips AN, Diagnosed and undiagnosed HIV-infected populations in Europe HIV Medicine (2008), 9 (Suppl. 2), 6–12 UNAIDS, Global report: UNAIDS report on the global epidemic 2012

 5. Avrupa’da HIVYıllıkyeni HIV vakasayılarıAvrupabölgesi 2006-2010 Batı ve Orta Avrupa’da durağanlaşmış HIV epidemisi, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yükselen HIV epidemisi World Bank & WHO, HIV in the European Region, Policy Brief, 2013

 6. Avrupa’da HIV2010’da tanıkonulanHIV enfeksiyonlarıDSÖ Avrupabölgesi • Batı Avrupa’da HIV’in en yaygın bulaş yolu erkeklerle seks yapan erkekler (ESE) • Ayrıca, Batı Avrupa’da yeni enfeksiyonlarda azalma olmasına rağmen 2013 yılına ait yeni veriler Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde ESE arasında HIV insidansında artış olduğunu gösteriyor. *Veri elde edilmeyen ülkeler: Avusturya, Lihtenştayn, Monako. **Yaş ve bulaş yolu verisi olmayan ülkeler dahil değildir. ***Yaygınlaşmış epidemiye sahip ülkelerden gelen bireyler dahil değildir. ECDC/WHO, HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010 Phillips AN, et al. Increased HIV Incidence in Men Who Have Sex with Men Despite High Levels of ART-Induced Viral Suppression: Analysis of an Extensively Documented Epidemic. PLoS ONE, 2013

 7. Avrupa’da HIV2004–2010 AIDS tanılarıDSÖ AvrupaBölgesi Batı AB/AEA Orta Doğu ECDC/WHO, HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010

 8. HIV TestiKılavuzları • Avrupa HIV testi kılavuzlarının önerileri: • 1. Gönüllü, güvenilir ve ücretsiz HIV testinin çeşitli alanlarda ulaşılır kılınması: • Belirli servislere gelen hastaların tümüne rutin olarak HIV testi önerilmesi: • CYBE klinikleri • Doğum • Gebeliğin sonlandırılması • Madde bağımlılığı • Başka servislere gelen, klinik endikatör hastalıkları (örneğin tüberküloz, viral hepatit, lenfoma) olan hastalar • Yüksek risk altındaki anahtar grupları hedef alan, bu grupların erişimine uygun konumlandırılmış ve bu grupların katılımı ile yürütülen, toplum-temelli test alanları / sosyal yardım programları • 2. Güçlü izleme ve değerlendirme World Health Organization. Scaling up HIV testing and counseling in the WHO European Region - as an essential component of efforts to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and support. Policy framework. 2010. Geneva: World Health Organization. World Health Organization. Guidance on provider-initiated HIV testing and counselling in health facilities. WC 503.1. 2007. Geneva: World Health Organization. .European Centre for Disease Prevention and Control. HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union. Stockholm: ECDC; 2010.

 9. HIV tedavisüreci • ART kullanımı, tedaviye devamlılık ve tedavi başarısını gösteren Fransa örneği 150,200 121,400 111,300 96,800 84,200 %92 %51 %87 %87 Supervie et al. Presentation. HIV in Europe, March2012

 10. HIV epideminizitanıyınUlusalverileriçinörnekslayt Bu slaytaaşağıdakibilgileriekleyin: • Yılbaşınayenitanısayıları • HIV ileyaşayantoplamkişisayısı • Antiretroviraltedaviye ihtiyacıolan HIV ileyaşayankişisayısı • Yüksek risk altındaki kilit gruplar • Coğrafidağılım • Zamanagöredağılım • Ulusal HIV testikılavuzları • Yararlanılabilecekkaynaklar: • ECDC/WHO: HIV/AIDS surveillance in Europe 2011 (2012) • ECDC: HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union (2010) • WHO: Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region (2010)

 11. HIV enfeksiyonundageçtanı

 12. HIV tedavisindeGeçtanı / geçbaşvurunedir? • Geçbaşvuruifadesi, bireyin HIV ile enfekte olduğundan habersiz olduğu ve CD4 sayısı <350 hücre/mm3 olana ya da CD4 sayısına bakılmaksızın AIDS tanımlayıcı bir hastalığı ortaya çıkana kadar tanı almadığı durum için kullanılır. • İlerlemiş HIV hastalığıilebaşvuruisebireyin CD4 saysı<200 hücre/mm3iken ya da CD4 sayısınabakılmaksızın AIDS-tanımlayıcıbirhastalığı ortayaçıkmışkentanıaldığıdurumdakullanılır. European late presenter working group: Late presentation of HIV infection: A consensus definition, HIV Medicine 2010

 13. Avrupa’dageçtanı • Avrupaçapında 21 ülkeden (AB/AEA) 2011 yılındaeldeedilenverilere göre: • TümHIV vakalarının% 49’ugeçtanıalmıştır (% 27-68) • % 29’unda ilerlemiş HIV hastalığıgelişmiştir • Avrupaçapında 7 ülkeden (AB/AEA dışı) 2011 yılındaeldeedilenveriyegöre: • TümHIV vakalarının% 62’sigeçtanıalmıştır(% 22-76) • % 38’indeilerlemiş HIV hastalığıgelişmiştir ECDC/WHO Europe, HIV/AIDS surveillance in Europe 2011. 2012

 14. Avrupa’dageçtanı • Yıllariçindeufakbirazalmaeğilimigörülmüşolmaklabirlikte, verilergeçtanı alma oranlarınıazaltabilmekbağlamındaçokazbirdeğişimolduğunugösteriyor. geçbaşvuru ilerlemişhastalıkilegeçbaşvuru AIDS CD4 Şekil1. Geçtanıvetanıanında CD4 sayısı - zamaniçindekideğişimi: COHERE 2000–2011. Yüzde HIV tanısındaortalama CD4 Tanıalınanyıl • MocroftA et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation for HIV-Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoSMed, 2013

 15. Avrupa’dageçtanı • GeçtanıOrtaveKuzeyAvrupa’daeşcinselerkeklerarasındaveheteroseksüelkadınveerkeklerdezamaniçerisindeazalmış,fakatGüneyAvrupa’daheteroseksüelkadınlardavedamariçimaddekullananerkeklerde, DoğuAvrupa’daisekadınveerkekdamariçimaddekullanıcılarıarasındaartmıştır. • Geçbaşvuranbireylerin AIDS’eilerleme ya da tanıaldıktansonraki ilk biryıliçerisindeölmeriski 6 ila 13 katdahafazladır. • Dahaerkenvedahayaygın test yapılması, pozitifsonuçalındıktansonrahastanın zamanındasevkedilmesivetedaviyedevamlılıkiçinileristratejilerkullanılmasıAvrupa’da (vediğeryerlerde de) geçtanıinsidansınındüşürülmesiiçingereklidir. • MocroftA et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation for HIV-Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoSMed, 2013

 16. HIV enfeksiyonundageçtanıUlusalverileriçinörnekslayt Bu slaytaaşağıdakibilgileriekleyin: • Geçtanıalanyeni HIV vakalarınınyüzdesi • İlerlemiş HIV hastalığıiletanıalanyeni HIV vakalarınınyüzdesi • Yararlanılabilecekkaynaklar: • ECDC/WHO: HIV/AIDS surveillance in Europe 2011 (2012)

 17. Geç HIV tanısıalanbireylerinözellikleri

 18. Geçtanıalanbireylerinözellikleri • Avrupa genelinde geç tanı alan bireylerin ortak özellikleri aşağıdakileri içermektedir: • göçmen statüsü • yaşlı olmak • heteroseksüel olmak (Doğu Avrupa dışında) • HIV prevalansı düşük olan bölgelerde yaşamak • erkek olmak • çocuk sahibi olmak ...fakat... Adler A, Mounier-Jack S & Coker J Late diagnosis of HIV in Europe: definitional and public health challengesAIDS Care 21, 03 (2009) 284-293.

 19. Geçtanıalanbireylerinözellikleri • Bu özelliklerülkedenülkeyeçeşitlilikgösterir • Herhangibir risk grubundageçtanıprevalansıbirdizifaktörebağlıolarakdeğişecekveülkelerarasındafarklılıkgösterecektir. Bu faktörleraşağıdakileriiçerir… • Enfeksiyonuninsidansındayereleğilimler • Bireylerin risk algısı • Test programlarınınvarlığıvebunlaraerişimolanakları • Sağlıkkurumlarında HIV ileilgilifarkındalıkve HIV testiyapmayaisteklilik • HIV ileyaşayanlaraveyüksek risk altındakigruplaraayrımcılıkuygulayan yasalar

 20. Geçtanınınsonuçları

 21. Geçtanınınsonuçları • Mortalitevemorbiditede artış • Enfekteolmamışbireylere HIV bulaşının artması • Sağlıksistemleriüzerindekiekonomikyükün artması

 22. GeçtanınınsonuçlarıHastalıkveölümoranlarında artış • Geçtanınınsonuçları: • Koenfeksiyongelişmeriskininartması • Tedavibaşarısızlığıriskininartması • Tahminleregöre, HIV’ebağlıölümlerintümünün 1/3’ü geçtanıalmanınsonucudur. Moreno S, Mocroft A & Monfonte A Review: Medical and Societal consequences of late presentation Antiviral Therapy, 2010, 15, suppl 1; 9-15. Adler A, Mounier-Jack S & Coker J. Late diagnosis of HIV in Europe: definitional and public health challenges AIDS Care 21, 03 (2009) 284-293.

 23. GeçtanınınsonuçlarıHastalıkveölümoranlarında artış • TanıalınanzamanagöreHIV’leyaşayankişilerdekümülatifölümolasılığı Nakawaga F et al. Projected life expectancy of people with HIV according to timing of diagnosis. AIDS 2011, 25.

 24. Erkentanınınfaydaları • Erken tanı almak yaşam beklentisinin daha uzun olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. • Erken HIV testinin morbiditeve mortaliteaçısından yararları: “Zamanında tanı alındığı, mevcut ilaç seçeneklerine erişilebildiği ve tedaviye ömür boyu uyum gösterildiği takdirde, HIV ile yeni enfekte olmuş bireyler HIV negatif bireylerinkiyle neredeyse aynı yaşam beklentisine sahip olabilirler.” Nakagawa F, May M, Phillips A. Life expectancy living with HIV: recent estimates and future implications. Curr Opin Infect Dis. 2013 Feb;26(1):17-25. doi: 10.1097/QCO.0b013e32835ba6b1.

 25. GeçtanıalmanınsonuçlarıHIV bulaşında artma • Geç HIV tanısı HIV epidemisininyayılımınakatkıdabulunur;çünkü: • ART alanveiyitedavigörenkişilerinHIV bulaştırmaoranıdahaazdır(tedaviyeerkenbaşlamavegecikmelibaşlamaarasında % 96’lık birfarkraporedilmiştir) • Kanıtlar, HIV pozitifolduklarınıbilenbireylerindahaazriskidavranıştabulunduklarınıgöstermiştir Moreno S, Mocroft A & Monfonte A Review: Medical and Societal consequences of late presentation Antiviral Therapy, 2010, 15, suppl 1; 9-15. Marks G, Crepaz N and Janssen RS, Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the US. AIDS 2006, 20:1447–1450. Hall HI et al. HIV Transmission Rates from persons living with HIV who are aware and unaware of their infection, United States AIDS 2012. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, Gamble T, Hosseinipour MC, Kumarasamy N, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med. 2011;365:493–505.

 26. GeçtanıalmanınsonuçlarıHIV bulaşında artma • Tümyeni HIV enfeksiyonlarının% 54’ünün, HIV pozitifolduklarınıbilmeyenkişilerdenkaynaklandığıtahminedilmektedir. Bu kişilerden kaynaklananbulaş: Enfeksiyondanhabersiz Tanıalmış Campsmith ML, Rhodes PH, Hall HI, Green TA. Undiagnosed HIV prevalence among adults and adolescents in the United States at the end of 2006. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;53:619-624. Marks G et al. Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the US AIDS 2006, 20:1447–1450.

 27. BirleşikKrallık’ta ESEYenienfeksiyonlarınçoğununkaynağıtanıalmamışolanerkekler • ESE arasında tam baskılayıcıtedavigörenlerinyüzdesindekiartışarağmen, son 10 yılda HIV insidansındaartışgözlenmiştir. • Bu artış eğilimi, kondomsuz cinsel ilişkinin artmasıyla açıklanabilir. • 2010 yılındayenienfeksiyonlarınkaynakları: • Tanıalmamış primer enfeksiyon %48 • Tanıalmamış primer olmayan enfeksiyon %34 • Tanıalmış, tedaviyebaşlamamış%10 • Tanıalmış, tedavigören %7 • ESE’nin % 68’i her yıl test edilirse (şu anda bu oran % 25’tir) insidansın % 25 oranında azalabileceği öngörülmektedir. Daha fazla test = dahaazyenienfeksiyon Phillips A et al. Increased HIV Incidence in Men Who Have Sex with Men Despite High Levels of ART-Induced Viral Suppression: Analysis of an Extensively Documented Epidemic. PLoS One 2013

 28. ErkentanınınfaydalarıHIV testininmaliyet-etkinliği • Geçtanınıntıbbimaliyeti, zamanındatanıvetedavininmaliyetinegöre3,7 katdahayüksektir. • 7 ya da 8 yılsonra bile, geçtanınıntoplam maliyeti daha yüksekolmaktadır • Yapılançalışmalar, tanıkonmamış HIV prevalansı %0,1’in üzerindeolduğutakdirdeHIV testininmaliyet-etkinolduğunugöstermektedir. Krentz, HB & Gill MJ. Cost of medical care for HIV-infected patients within a regional population from 1997 to 2006. HIV Medicine (2008), 9, 721–730. Fleishman JA, Yehia BR, Moore RD, Gebo KA& HIV Research Network . The Economic Burden of Late Entry Into Medical Care for Patients With HIV Infection. Med Care. 2010 December ; 48(12): 1071–1079.

 29. ErkentanınınfaydalarıHIV testininmaliyet-etkinliği Fransa’dan elde edilen veri: Tanı konmamış HIV prevalansının %0,1’in üzerinde olduğu durumda HIV testinin maliyet-etkin olduğunu gösteriyor. *YYK – yaşamyılıkalitesi Bazdeğer Doğrudanyöntem // % 0 % 1 % 5 Tanıalmamış HIV prevalansı Yazdanpanah Y, et al. (2010) Routine HIV Screening in France: Clinical Impact and Cost-Effectiveness. PLoS ONE 5(10): e13132. doi:10.1371/journal.pone.0013132 http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0013132

 30. ErkentanınınfaydalarıHIV testininmaliyet-etkinliği • ABD’deyaygınlaştırılmış HIV testininmaliyet-etkinlikeşiği: • Geneltıbbiservislerde test edilen 1,000 kişibaşına 1 yeni HIV tanısı3 • Maliyet-etkinbulunandurumlar: • ABD1: 3 yıldabir test yapmanınmaliyeti 63,000 $ / QALY • Fransa1: herkesebirkez test yapmanınmaliyeti 56,000 € / QALY • Avrupa’dayayınlanmışveriyok: • HIV testininyaygınlaştırılmasınınmaliyeti: kazanılankaliteayarlıyaşamyılıbaşına 7,500 £ (RTI, Gilead Fellowship) –BirleşikKrallık • Hangiservislerde HIV testinindahamaliyet-etkinolabileceğikonusundabirgöstergeyok. 1. Paltiel AD et at, N Engl J Med 2006/2005. 2. Yasdanpanah Y et al. Routine HIV Screening in France: Clinical Impact and Cost-Effectiveness. Plos One 2010. 3. MMWR 2006.

 31. ErkentanınınfaydalarıÖzet • Geçbaşvuru, ART’yeerişimigeciktirir, bireyinsağlığıüzerindeolumsuzetkidebulunurveayrıcabilinçsizce HIV bulaşınındevametmesineolanakverir. Çözüm, dahaetkinstratejilerkullanarak: • Dahaetkin test yapmak • Tanıalanlariçinbakımaerişiminartmasınısağlamaktır.

 32. HIV testiönündekiengeller

 33. HIV testiönündekiengeller • HIV testiönündekiengellerüçdüzeydemevcuttur: • Hasta düzeyi • Sağlıkçalışanlarıdüzeyi • Kurumsal/siyasaldüzey

 34. HIV testiönündekiengellerHasta düzeyi • Hasta düzeyindeki engeller ülkeden ülkeye değişir - fakat ülkeler arasında ortak noktalar şunlardır: • Kendi riskinin düşük olduğu algısı • HIV enfeksiyonundan ve bunun sağlıkla ilgili sonuçlarından korkmak • Tanıyı açıklamaktan korkmak (damgalanma, ayrımcılık ve hayat arkadaşları tarafından dışlanma endişesi) • İnkâr • Hizmetlere erişimde güçlük, özellikle göçer gruplarda Deblonde J et al. Barriers to HIV testing in Europe: a systematic review. European Journal of Public Health, 2010, Vol. 20, No. 4, 422–432.

 35. HIV testiönündekiengellerSağlıkçalışanlarıdüzeyi • Sağlıkçalışanıdüzeyindevarolanengeller: • Zaman yetersizliği • Onam alma süreçlerinin zahmetli olması • Bilgi/eğitimeksikliği • Testöncesidanışmanlıkgereklilikleri • Birbiriyleçatışanöncelikler • Geri ödemedeyetersizlik • Hastanın risk altındagörülmemesi • Sağlıkkurumlarındakarşılaşılan, fakatkaçırılan HIV testiyaptırmafırsatları Mounier-Jack Set al. HIV testing strategies across European countries. HIV Medicine (2008), 9 (Suppl. 2), 13–19. Sullivan AK, Raben D, Reekie J, Rayment M, Mocroft A, et al. (2013) Feasibility and effectiveness of indicator condition-guided testing for HIV: results from HIDES I (HIV Indicator Diseases across Europe Study). PLoS One 8: e52845. doi:10.1371/journal.pone.0052845. Partridge DG et al. HIV testing: the boundaries. A survey of HIV testing practices and barriers to more widespread testing in a British teaching hospital International Journal of STD & AIDS 2009; 20: 427-428.

 36. HIV testiönündekiengellerKurumsal/siyasaldüzey • Kurumsal/siyasaldüzeydekiengeller: • HIV testikonusundaulusalpolitikalar/kılavuzlarolmayışı • GüncelbiraraştırmaAvrupaülkelerininyalnızcayarısında HIV testikonusundaulusalkılavuzlarolduğunugöstermiştir. • YasalarveadaletsistemlerininHIV önlemegirişimlerinitehlikeyeatması • HIV ileyaşayanlarıkriminalizeedenyasalar (tanısınıaçıklamamayı, HIV’emaruzkalmavebulaştırmayısuçsayanyasalar) • Seksişçilerini, damariçimaddekullanıcılarınıveerkeklerleseksyapanerkeklericezalandıranyasalar • HIV ileyaşayanlarıayrımcılıktankorumayanyasalar Global Commission on HIV and the Law. HIV and the Law: Risks, Rights & Health. UNDP, HIV/AIDS Group, 2012.

 37. HIV testiönündekiengellerESE (erkeklerleseksyapanerkekler)içinyasalvesosyalkısıtlayıcılığıolmayanyasalvesiyasalsistemler World Bank & WHO, HIV in the European Region, Policy Brief, 2013

 38. HIV testiönündekiengellerÜlkeverisiiçinörnekslayt Bu slaytaaşağıdakibilgileriyerleştirin: • HIV testitalepetmeninönündekiengellernelerdir (hasta düzeyinde)? • HIV testiönermeninönündekiengellernelerdir (sağlıkçalışanıdüzeyinde)? • Kurumsal/siyasaldüzeydekiengellernelerdir? • HIV testiiçinpolitika/kılavuzlaruygulanıyor mu? • Yasalarveadaletsistemi HIV önlemegirişimlerinitehlikeyeatıyor mu?

 39. HIV testiönündekiengelleriaşmak

 40. EngelleriaşmakUlusal HIV testikılavuzlarınınkullanılması Avrupakılavuzlarınagöre HIV testlerininartırılması, insanhaklarınıtemelalanbiretikyaklaşımiçintemelilkelereuygunolarakgerçekleştirilmelidir. DSÖ, HIV testlerininartırılmasınıteşviketmeyeyönelikayrıntılıönerileri de içeren,‘HIV testi için 10 temel ilke’yibelirlemiştir. Bu ilkelerdenbazılarışunlardır…

 41. EngelleriaşmakUlusal HIV testikılavuzlarınınuygulanması HIV testlerigönüllülükvegizlilikesasınadayalıolmalıdır. Yaygınlaştırılmış HIV testleri, farklıortamlara, gruplaravehizmetalıcılarınihtiyaçlarınagörebiçimlendirilmelidir. Yaygınlaştırılmış HIV testlerikliniklerinötesinegeçmelivesiviltoplumörgütlerini de dahiletmelidir. Uygungörülendurumlarda, sağlıkkurumlarındahizmetsağlayıcıtarafındanyapılantestleruygulanmalıdır. HIV testineerişiminartırılmasınayönelikçabalariledestekleyicisosyal, siyasalveyasalçerçevenin sağlanmasınayönelikçabalarbiraradaolmalıdır. WHO/Europe. Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region. 2010.

 42. EngelleriaşmakYüksek risk altındakigruplaraulaşmak • Yüksek risk altındaki grupların birçoğunun sağlık sistemi ile teması kısıtlıdır • Bu gruplara ulaşmak için tasarlanmış özel müdahaleler gereklidir. Örneğin: • Toplum-temelli, randevusuz, hızlı test • Mobil klinikler • İğne ve şırınga programlarında test önerilmesi • Seks çalışanları için akran-temelli mobil programlar • Test yargılayıcı olmayan bir üslupla sunulmalıdır. • Akran-temelli tavsiye sistemi, yani akranların rol aldığı farkındalık yaratma etkinlikleri (damgalanma ve ayrımcılıkla mücadele, kilit gruplara risk ve riskli davranış konusunda bilgi verme, teste ve bakıma ulaştırma konularında) önerilmektedir. • WHO/Europe. Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region, 2010.

 43. EngelleriaşmakHIV testininnormalleştirilmesi • Birçokdurumda, örneğinakuthastaların %83’ünde, hastalarkendilerine HIV testiönerildiğindekabuletmektedir • Fakatgenellikle test önerilmemektedir, örneğintüberkülozvakalarınınyalnızca % 43’üne HIV testiyapılmıştır • HIV testiönermekonusundaklinisyenlerarasındafarklılıklarvardır, örneğindoktorlararasında%45-88 • Kaçırılan HIV testifırsatları • ‘Otomatik’ (istemeyeninyaptırmamayıtercihedebildiği) test sitemi test yaptırmaoranlarındaartışsağlar;örneğinBirleşikKrallık’ta 2010 yılındadoğumkliniklerinde%96 Ellis S et al. Clinical Medicine 2011; 11: 541-3. Thomas William S et al. Int J STD & AIDS 2011; 22: 748-50. Petlo T et al. Int J STD & AIDS 2011; 22: 727-9. National Antenatal Infections Screening Monitoring. HPA.

 44. Test konusundayaklaşımlarÜcretsiz test etkindir • Kişininkendibaşvurusuyla • Sağlıkkurumlarında test • Toplum-temelli test (kontrolnoktaları) • Hizmetsağlayıcınınönerisiyle • Herkese (belirlibirhedefgrubayönelikolmayan) • Altgruplara (belirlibirhedefgrubayönelik) • Etnikköken, menşeülke, cinselyönelimvs • Sağlıkdurumu

 45. Engelleriaşmak‘Endikatördurumlarınvarlığınadayalı’ HIV testi • Sağlıkçalışanlarının, HIV şüphesinedayanarakdahafazlahastaya test uygulamakyönündeteşvikedilebileceğibiryaklaşımdır • HIV testininstandarttıbbibakımhizmetlerininbirparçasıolmadığısağlıkkurumlarında, HIV testibelirliklinikdurumlarıgösterenhastalararutinolarakönerilmelidir • Birdizihastalıktanıkonulmamışbir HIV enfeksiyonunungöstergesiolabilir • Bu ‘endikatörhastalıklarda’ test uygulanmasının, ortalamadandahayüksek HIV oranlarıtespitedebileceğivebununmaliyet-etkinbiruygulamaolacağıgösterilmiştir • Faydalanılabilecekkaynaklar: • HIV in Europe: HIV Indicator Conditions: Guidance for Implementing HIV Testing in Adults in Health Care Settings (2012) HIV in Europe. HIV Indicator Conditions: Guidance for implementing HIV testing in adults in Health Care Settings 2012.

 46. EngelleriaşmakEndikatördurumlarınvarlığınadayanan HIV testi Fizibiliteveetkinlik • Endikatördurumlarınvarlığınadayanan HIV testi, hedefeyönelik HIV testiiçinetkinbiryöntemdir Sullivan et al. Feasibility and Effectiveness of Indicator Condition-Guided Testing for HIV: Results from HIDES I (HIV Indicator Diseases across Europe Study). PLOS ONE 2013.

 47. İzlemevedeğerlendirme

 48. İzlemevedeğerlendirme • İzlemevedeğerlendirmeHIV testiprogramlarınınvazgeçilmezöğelerindenbiridirveprogramlarınyüksekkalitede HIV testisağladığındaneminolunmasınısağlar • İzlemevedeğerlendirmeçalışmalarıtasarlanırkenaşağıdakikriterlerkullanılabilir: • Fizibilite • Kabul edilirlik • Etkinlikvemaliyet-etkinlik • Hedefgruplaraerişim • Sürdürülebilirlik ECDC, HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union, 2010.

 49. İzlemevedeğerlendirmeKriterleregöreyerel HIV testigirişimlerinindeğerlendirilmesindekullanılabilecekgöstergeörnekleri ECDC, HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union, 2010.