Fundacja Małych i Średnich –  Regionalna Instytucja
Download
1 / 40

Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Fundacja Małych i Średnich – Regionalna Instytucja Przedsiębiorstw Finansująca (RIF). Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw' - tarala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fundacja Małych i Średnich – Regionalna Instytucja

Przedsiębiorstw Finansująca (RIF)

Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności

produktowej i technologicznej

przedsiębiorstw.

Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw

dokonujących nowych inwestycji

Przygotowanie i prowadzenie: Arkadiusz Paciorek Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


PROGRAM SPOTKANIA

29 października 2007 r.

9.30- 10.00 Wstęp

Realizacja umowy o dofinansowanie:

niezbędne dokumenty, daty, zasady

realizacji projektów

10.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.15 Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji projektu –

praktyczne instrukcje

Załączniki do wniosku i sprawozdania

Najczęściej popełniane błędy

12.15-13.00 Pytania uczestników, dyskusja


Realizacja umowy o dofinansowanie

Zgodnie z §. 2 ust. 3 pkt. 10 Umowy o dofinansowanie projektu

Beneficjent zobowiązuje dostarczyć do RIF w terminie 15 dni od dni

podpisania umowy, potwierdzony notarialnie weksel In blanco, opłacony do

kwoty dofinansowania.

Do weksla należy również załączyć:

1. deklarację wekslową,

2. dokument rejestrowy (nie starszy niż 3 miesiące),

3. w zależności od osobowości prawnej: kserokopię umowy spółki cywilnej potwierdzoną przez Beneficjenta (spółka cywilna) / kserokopię aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej lub oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka jeśli nie istnieje jego podpis na wekslu (spółka cywilna lub osoba fizyczna).

Niedostarczenie zabezpieczenia w postaci weksla może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.


Realizacja umowy o dofinansowanie

Zgodnie z §. 2 ust. 3 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia w RIF 1 egzemplarza potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez Beneficjenta) kopii umowy leasingu zawartej na finansowanie Projektu, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie,jeśli finansowanie w drodze leasingu zostało wskazane we wniosku.

W przypadku umowy leasingowej należy załączyć kserokopie faktur dokumentujących nabycie przez leasingodawcę urządzeń objętych projektem (potwierdzone przez Beneficjenta) oraz harmonogram spłat rat leasingowych


Realizacja umowy o dofinansowanie

1. Zaplanowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu określonym w § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie.

2. Realizacja powinna być zgodna z założeniami rzeczowymi.

3. Płatności muszą być dokonywane w okresie realizacji projektu do momentu złożenia wniosku o płatność oraz za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.

4.Wydatki niezbędne do realizacji projektu mogą być poniesione przez Beneficjenta dzień po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.


Realizacja umowy o dofinansowanie

5. Koszty rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta, muszą być udokumentowane fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności.

6. Dofinansowanie może być wyłącznie refundacją poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych.

7. Zmiany w umowie dotyczące: przesunięcia terminu realizacji projektu, zmiany numeru rachunku bankowego, zmiany nazwy Beneficjenta, zmniejszenia kwot lub przesunięcia między kategoriami wydatków kwalifikowanych przekraczających 15% ich początkowej wartości itp.) - wymagają aneksu


Zmiany w umowie o dofinansowanie

W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zamian, w terminie

14 dni od zaistnienia przyczyn należy złożyć wniosek o zaakceptowanie zmian.

W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację

projektu lub jego etapu w terminie 30 dni przed upływem okresu realizacji

projektu należy wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji.

Do wniosku o wprowadzenie zmian należy załączyć dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenie zmian np. Wypis z KRS, zaświadczenie o zmianie numeru konta bankowego, harmonogram zadaniowo/rzeczowo – finansowy, skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu – tabelę 13.3 z wniosku o dofinansowanie ( w przypadku aneksowania okresu realizacji projektu).


Rozliczanie projektu o dofinansowanie

 • 1. Protokoły odbioru lub przyjęcia do użytkowania zakupionych towarów (dokumenty OT).

 • 2. Potwierdzenie wykorzystania kredytu do realizacji projektu (jeśli dotyczy).

 • 3. Oświadczenie banku ze wskazaniem numeru rachunku, na który ma być przekazane dofinansowanie (w związku z umową cesji wierzytelności z dotacji).

 • 4. Dokumenty wymagane w przypadku nabycia nieruchomości:

 • Akt (-y) notarialny (-e) z dowodami opłacenia wynikających z tego tytułu zobowiązań publicznoprawnych,

 • Operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcępotwierdzający, że cena zakupu nieruchomości nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu,

 • W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej lub budowy należy załączyć opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

 • Oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, że nie była ona zakupiona w okresie ostatnich 10 lat przy wykorzystaniu środków publicznych.


Rozliczanie projektu o dofinansowanie

 • Dokumenty wymagane w przypadku nabycia używanego środka trwałego:

 • oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat,

 • oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny nowego środka trwałego,

 • oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu,


Rozliczanie projektu o dofinansowanie

 • W przypadku, gdy inwestycja finansowana jest w drodze leasingu:

 • Musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego,

 • Kosztem kwalifikowanym są raty kapitałowe (z wyłączeniem: podatku, marży, odsetek, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych itp.) zapłacone w okresie realizacji Projektu.

 • Płatność następuje w transzach półrocznych od zapłaty pierwszej raty kapitałowej (można złożyć wniosek o płatność po uprzednim zapłaceniu kwoty nie niższej z planowanych 6 najniższych rat kapitałowych),


Rozliczanie projektu o dofinansowanie

1. Kopie faktur

2. Dowody zapłaty - wyciągi bankowe,

3. Wniosek o płatność

4. Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o płatność końcową oraz sprawozdanie końcowe należy złożyć do RIF najpóźniej do 25 dnia po zakończeniu terminu realizacji projektu podanego w § 3 ust. 1 umowy o Dofinansowanie.


Rozliczanie projektu o dofinansowanie

Zgodnie z § 10 ust.12 umowy Beneficjenci Poddziałania 2.2.1 mogą składać wnioski o płatność pośrednią niezależnie od formy finansowania projektu, tj. finansowania ze środków własnych, jak również finansowania z wykorzystaniem kredytu bankowego, czy też leasingu.

Pierwszy wniosek o płatność pośrednią może zostać złożony w RIF, po upływie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu (określonego zgodnie z § 3 ust.1 umowy o dofinansowanie), natomiast kolejne wnioski mogą być składane w kolejnych okresach półrocznych.

Do wniosku o płatność pośrednią Beneficjent powinien dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (np. faktury zakupu, noty obciążeniowe), dowody płatności (wyciągi bankowe), dokumenty potwierdzające odbiór środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych (np. dokument OT, protokół odbioru) – dotyczące okresu, za który składany jest wniosek.


INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem(22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu) Uwaga! Tabeli nie wypełnia się w przypadku projektu realizowanego w ramach SPO WKP. Pole to pozostawiamy niewypełnione.

RAPORTOWANIE *w przypadku SPO RiMSŻROW oraz SPO RiPR zamiast pkt 23 i 24 beneficjent wypełnia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiące załącznik do wniosku o płatność.


(25_) Oświadczenie beneficjenta: (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu)

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest: należy podać adres przechowywania dokumentacji


( (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu) 26_) Załączniki:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów

księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku,

wraz z dowodami zapłaty;

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac;

3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów

bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na

rachunku, którego wniosek dotyczy;

4. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o

dofinansowanie:

(27_)

Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko):


Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach

Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu)

Sektorowego Programu Operacyjnego

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” lata 2004 - 2006


I informacje og lne

I. INFORMACJE OGÓLNE (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu)


I. INFORMACJE OGÓLNE (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu)

II. PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

II.1 RZECZOWY POSTEP REALIZACJI PROJEKTU1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym


2. Informacja na temat zadań planowanych a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn

3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym*

Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu


5. Wskaźniki niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn

a) osiągnięte wskaźniki produktu

b) osiągnięte wskaźniki rezultatu*

*Tylko dla sprawozdania końcowego


c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania* niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn

*Tylko dla sprawozdania końcowego, o ile wskaźniki te zostały określone we wniosku o dofinansowanie

d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu*

*Tylko dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu


II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn

6. Struktura wydatków oraz przychodywydatki faktycznie poniesione w trakcie realizacji projektu.


Jeśli faktycznie poniesione wydatki były wyższe niż przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanychokreślonych w umowie, natomiast nadwyżkę kwalifikujemy jako wydatki niekwalifikowane. Wydatki niekwalifikowane obejmująwydatki niekwalifikowane określone w umowie odofinansowanie powiększone o nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztówkwalifikowanychnad wielkością określoną w umowie.

Kolumnę “stopień realizacji projektu” należy wypełnić odnosząc poszczególne pozycje w kolumnie Wn do wydatków projektu określonychw umowie dofinansowania:

- dla wiersza „wydatki kwalifikowane” – do kolumny „Stopień realizacji projektu (%)” wpisujemy iloraz wartości Wn oraz wielkości wydatkówkwalifikowanych określonych w umowie dofinansowania, a otrzymaną liczbę mnożymy przez 100%,

- dla wiersza „wydatki niekwalifikowane” – do kolumny „Stopień realizacji projektu (%)” wpisujemy iloraz wartości Wn oraz wielkościwydatków niekwalifikowanych określonych w umowie dofinansowania, a otrzymaną liczbę mnożymy przez 100%,

- dla wiersza „wydatki w projekcie” – do kolumny „Stopień realizacji projektu (%)” wpisujemy iloraz wartości Wn oraz wielkości całkowitychwydatków projektu (wydatki kwalifikowane + niekwalifikowane), określonych w umowie dofinansowania, a otrzymaną liczbę mnożymy przez 100%.

Wiersz przychód projektu nie dotyczy projektu realizowanego w ramach działania 2.2.1.


7. Prognoza finansowa projektu* przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanychnie dotyczy

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu

III ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych

□ dotyczy □nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania


2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

□ dotyczy □nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji

projektu.

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu

3. Zgodność projektu z polityką równych szans

□ dotyczy □ nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania


4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

X dotyczy □ nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu.

Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej?

X tak □ nie

Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności

5. Czy w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu poprawę

poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przedsiębiorstwie*

□ tak, projekt jest bezpośrednio nakierowany na poprawę BHP

□ tak, poprawa BHP jest dodatkowym elementem projektu

□ nie

Jeżeli tak, należy proszę krótko opisać, na czym polegają podejmowane działania.


IV. PROMOCJA PROJEKTU przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

Opis działań podjętych przez beneficjenta w celu informowania o

udziale w Programie

V. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych zagrożeń realizacji

projektu*

* dotyczy tylko okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu


VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

VII. ZAŁĄCZNIKI Jako załączniki do niniejszego wniosku należy załączyć kopie raportów z kontroli lub wizyty monitorującej, jeżeli zostały przeprowadzone w ramach realizacji Projektu.

VIII. INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie


Promocja projektu przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

Zgodnie z §12 umowy o dofinansowanie promocja projektu może przebiegać

W jeden z następujących sposobów:

a) poprzez tablice reklamowe lub pamiątkowe, na których należy wskazać

wkład ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym

Projekcie (bezwzględnie wymagana dla inwestycji o wartości powyżej 3 mln euro),

b) poprzez umieszczenie plakatów w siedzibie lub innych pomieszczeniach

należących do beneficjenta.

Beneficjent musi utrzymać plakat/tablicę informacyjną 5 lat od daty zakończenia

realizacji projektu.

Ponadto, w przypadku materiałów promocyjnych, szkoleniowych lub edukacyjnych, a

także strony internetowej, należy umieścić logo programu SPO WKP oraz symbol Unii

Europejskiej (dostępne na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl i www.parp.gov.pl), a

także napis informujący o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego. Podsumowując, umowa o dofinansowanie zobowiązuje

beneficjenta do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja projektu została

sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.


Najczęściej popełniane błędy: przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

Niedotrzymywanie terminów przy składaniu dokumentów wymaganych na podstawie umowy o dofinansowanie,

Polecenia przelewów nie są podstemplowane przez bank (nie dotyczy dokumentów elektronicznych nie wymagających podpisu),

Brak tłumaczeń przysięgłych dokumentów wystawionych w językach obcych,

Zakup niezgodnie z harmonogramem lub zapłata po terminie przewidzianym umową o dofinansowanie,


Najczęściej popełniane błędy: przewidziano w umowie o dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych

Brak wersji elektronicznej wniosku i sprawozdania,

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem,

Brak poleceń przelewów lub wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,

Brak numeru umowy na fakturach zakupu,

Brak podania miejsca przechowywania zakupionych środków z tyłu faktury,

Zły kurs dla faktur wystawionych w walutach obcych


Spos b wype niania pkt 20 wniosku w przypadku faktur od zagranicznych kontrahent w
Sposób wypełniania PKT. 20 wniosku w przypadku faktur od zagranicznych kontrahentów

 • Odnosząc się do wybranych kolumn w tabeli w pakt 20 wniosku o płatność, należy egzekwować zgodnie z instrukcją do wniosku o płatność następujący sposób ich wypełnienia przez Beneficjentów:

 • - kolumna 10 – kwota dokumentu brutto, w przypadku faktury/innego dokumentu księgowego wystawionego w walucie obcej, powinna być przeliczona na PLN po kursie wynikającym z zastosowania art. 30 ust. 2 pakt 2 ustawy o rachunkowości, tj. średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs;

 • - kolumna 11 – kwota dokumentu netto – wg ww. zasady z art. 30 ust. 2 pakt 2 ustawy o rachunkowości;

 • Pragniemy podkreślić, iż nowa instrukcja do wniosku o płatność wprowadza obowiązek żądania od Beneficjenta dokumentu SAD, w przypadku towarów sprowadzanych spoza terenu UE.


- zagranicznych kontrahentówkolumna 12 – kwota wydatków kwalifikowanych dla faktur/innych dokumentów księgowych wystawionych w walutach obcych, powinna zostać obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedaży ustalonego przez bank w dniu dokonania zapłaty. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pakt 1 ustawy o rachunkowości: wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (...) po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.

Wytyczne w instrukcji wskazują, iż w przypadku, gdy kurs przeliczeniowy zastosowany do zaewidencjonowania faktury/innego dokumentu księgowego (kolumna 10 i 11) jest niższy od kursu, po którym bank dokonał jego opłacenia (kolumna 12) pojawią się ujemne różnice kursowe, które zgodnie z zasadą nr 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 nie kwalifikują się do dofinansowania z funduszy strukturalnych. W tym przypadku kwota wykazana w kolumnie nr 12 musi być mniejsza bądź równa kwocie zapisanej odpowiednio w kolumnie 10 i 11.


W przypadku zapłaty z rachunku walutowego zagranicznych kontrahentów, Beneficjent będzie zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający kurs przeliczeniowy zastosowany przez bank (czasami taką informację zawierają dyspozycje wykorzystania kredytu walutowego lub zagraniczne polecenie zapłaty).

Zgodnie z wytycznymi IŻ w przypadku, gdy zapłata za fakturę wystawioną w PLN nastąpiła w walucie obcej (np. w EUR), jako koszt kwalifikowany należy przyjąć:1) wartość z faktury wyrażoną w PLN w przypadku, gdy kwota zapłaty w EUR po przeliczeniu na PLN po kursie sprzedaży banku z dnia dokonania płatności jest wyższa niż wartość dokumentu księgowego w PLN;2) wartość wynikającą z przeliczenia kwoty zapłaty w EUR na PLN po kursie sprzedaży banku z dnia płatności - w przypadku, gdy kwota ta jest niższa od wartości faktury w PLN.


Kontakt

Kontakt: zagranicznych kontrahentów

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Regionalna Instytucja Finansująca RIF MazowszeUl. Smocza 27, 01-048 WarszawaTel./Fax. (22) 838-02-61, 887-37-30e-mail: [email protected]

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościUl. Pańska 81/83, 00-834 WarszawaTel. (22) 432-80-80, 432-86-20E-mail: [email protected], www.parp.gov.pl


ad