slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Information Strategy & Solutions PowerPoint Presentation
Download Presentation
Information Strategy & Solutions

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Information Strategy & Solutions - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

מעמד הרופא בעיני הציבור בישראל. גיאוקרטוגרפיה בהנהלת: פרופ' אבי דגני ד"ר רינה דגני. המחקר נערך עבור: ההסתדרות הרפואית. אוגוסט 2013. Information Strategy & Solutions. מטרות המחקר והמתודולוגיה המחקרית. המחקר נועד לבחון את המעמד התפיסתי של הרופאים בישראל בקרב הציבור הישראלי. מטרות המחקר:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Information Strategy & Solutions' - tanisha-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

מעמד הרופא בעיני הציבור בישראל

גיאוקרטוגרפיה בהנהלת:פרופ' אבי דגני ד"ר רינה דגני

המחקר נערך עבור:

ההסתדרות הרפואית

אוגוסט 2013

Information Strategy & Solutions

slide2

מטרות המחקר והמתודולוגיה המחקרית

המחקר נועד לבחון את המעמד התפיסתי של הרופאים בישראל בקרב הציבור הישראלי.

מטרות המחקר:

מתודולוגיה:

סקר טלפוני, באמצעות מערכת סקרים ממוחשבת.

גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי מייצג

של האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.

המשיבים:

N=500

גודל המדגם:

טווח שגיאה:

4.4%+, טווח שגיאה מריבית, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.

השבוע השלישי של חודש אוגוסט 2013.

מועד ביצוע:

slide4
ממצאים עיקריים

תפיסת המקצוע היוקרתי ביותר: הרופא נתפס כבעל המקצוע היוקרתי ביותר, בפער ניכר מכל מקצוע אחר, כפי שגם עלה במחקר הקודם משנת 2007.

תפיסת מידת האמינות של בעלי מקצועות שונים: הרופא נתפס גם כבעל המקצוע האמין ביותר מבין כל בעלי המקצועות שנבדקו במחקר הנוכחי, וגם בהקשר זה אין הבדל לאורך זמן. במקביל ניכרת ירידה בתפיסת איש המחשבים והשופט כאמינים ובמחקר הנוכחי ניכרת עליה בתפיסת אמינותו של העיתונאי.

תפיסת הדברים החיוביים והשליליים המתקשרים לרופאים: בדומה למחקר הקודם, הדבר החיובי המתקשר יותר מכל לרופאים הוא הצלת חיים, אם כי גורם זה צויין במחקר הנוכחי בשיעור נמוך יותר מאשר במחקר הקודם. מנגד, הדבר השלילי המתקשר יותר מכל לרופאים הוא חוסר אכפתיות וחוסר יחס, כאשר ניכרת ירידה בשיעור המציינים גורם זה בהשוואה למחקר הקודם, וכמו כן ניכרת ירידה בשיעור המקשרים רופאים לרשלנות. במקביל חלה גם עליה בשיעור המקשרים רופאים לחוסר מקצועיות ולבצע כסף.

חשיפה לפרסומים שונים לגבי תפקוד הרופאים בישראל: במחקר הנוכחי ניכרת ירידה בשיעור המדווחים על חשיפה לפרסומים שונים לגבי אופן תפקוד הרופאים בישראל לעומת המחקר הקודם (מ- 48% ל- 32%), ומקרב מי שכן נחשפו ניכרת ירידה בשיעור המדווחים על פרסומים שליליים, ועליה בשיעור המדווחים על פרסומים חיוביים ו"נייטרלים". רוב גדול מקרב מי שנחשפו לפרסומים לגבי אופן התנהלות הרופאים, מציינים כי הפרסומים לא שינו את יחסם כלפי הרופאים. מקרב מי שיחסם השתנה, ניכרת עליה במחקר הנוכחי בשיעור מי שציינו כי יחסם השתנה לטובה, וירידה בשיעור מי שציינו כי יחסם השתנה לרעה.

תפיסת הגורמים לזמני המתנה ארוכים: הגורם העיקרי, לדעת הציבור, האשם במשך זמן ההמתנה הארוך לרופאים בקופות החולים, הן קופות החולים עצמן. הממשלה ומשרד הבריאות הם הגורמים העיקריים, לדעת הציבור, האחראים למשך זמן ההמתנה הארוך לקבלת טיפול בחדרי המיון בארץ. שיעורים נמוכים של אחוזים בודדים ציינו את הרופאים עצמם בהקשרים אלה.

slide5
ממצאים עיקריים

תפיסת הגורם שבגינו לא קיבלו תרופה או הפניה לה נזקקו: כחמישית מהציבור נזקקו בשנים האחרונות לתרופה או הפניה כלשהי ולא קיבלו אותה, ומי שהיו במצב זה תולים את האשם בכך יותר מכל בקופות החולים.

תפיסת המידה בה לרופא המשפחה אכפת מהמטופלים: רוב גדול של כ- 71% מהציבור מאמין כי רופא המשפחה אכן דואג ואכפת לו באופן אישי מבריאותם, וזאת לעומת 10%שאינם סבורים כך.

תפיסת הסיבה העיקרית לרצון ללמוד רפואה: קצת פחות ממחצית מהציבור סבורים כי מי שבוחרים ללמוד רפואה עושים זאת בשל הרצון להציל אנשים אחרים, וזאת לעומת שליש שסבורים כי הם עושים זאת יותר בשביל המקצוע עצמו ובכדי להרוויח כסף טוב.

לסיכום, לאורך השנים האחרונות מעמד הרופא בישראל נשאר גבוה מאוד ביחס לכל בעל מקצוע אחר, ויציב.

מעבר לכך, למרות פרסומים שונים לגבי אופן תפקוד הרופאים שהיו לאחרונה, נראה כי פחות אנשים נחשפו לפרסומים כאלו, ביחס לשיעור הנחשפים לפרסומים בשנת 2007, ויתרה מכך, שיעור מי שנחשפו לפרסומים שליליים אף ירד, ובהתאם היחס לרופאים בקרב הנחשפים השתנה מעט לטובה.

slide7
תפיסת המקצוע היוקרתי ביותר

איזה מקצוע הכי יוקרתי בעיניך?

מקצועות נוספים צויינו בשיעורים נמוכים יותר

הרופא נתפס כבעל המקצוע היוקרתי ביותר, בפער ניכר מכל מקצוע אחר, כפי שגם עלה במחקר הקודם משנת 2007.

גם לגבי שיעור המציינים את שאר המקצועות בהקשר זה לא חלו כל שינויים מובהקים בהשוואה למחקר הקודם.

slide8
תפיסת מידת האמינות של בעלי מקצועות שונים

עד כמה כל אחד מבעלי המקצועות הבאים אמין בעיניך?

86%

79%

71%

65%

37%

30%

9%

הרופא נתפס כבעל המקצוע האמין ביותר מבין כל בעלי המקצועות שנבדקו במחקר הנוכחי.

slide9
תפיסת מידת האמינות של בעלי מקצועות שונים – השוואה לאורך זמן

עד כמה כל אחד מבעלי המקצועות הבאים אמין בעיניך?

(שיעור מי שציינו כי כל אחד מבעלי המקצוע הינו אמין)

הבדל מובהק לאורך זמן

הרופא שומר על מעמדו לאורך זמן כבעל המקצוע האמין ביותר, ובפער מובהק לעומת כל מקצוע אחר.

לאורך זמן ניכרת ירידה בתפיסת איש המחשבים והשופט כאמינים ובמחקר הנוכחי ניכרת עליה בתפיסת אמינותו של העיתונאי.

slide10
תפיסת הדברים החיוביים המתקשרים לרופאים

כאשר מדברים על רופאים, מהם הדברים החיוביים שעולים בראשך בהקשר למקצוע זה?

דברים נוספים צויינו בשיעורים נמוכים יותר

הבדל מובהק לאורך זמן

בדומה למחקר הקודם, הדבר החיובי המתקשר יותר מכל לרופאים הוא הצלת חיים, אם כי גורם זה צויין במחקר הנוכחי בשיעור נמוך יותר מאשר במחקר הקודם.

slide11
תפיסת הדברים השליליים המתקשרים לרופאים

וכאשר מדברים על רופאים, מהם הדברים השליליים שעולים בראשך בהקשר למקצוע זה?

דברים נוספים צויינו בשיעורים נמוכים יותר ואינם מוצגי בגרף זה

הבדל מובהק לאורך זמן

הדבר השלילי המתקשר יותר מכל לרופאים הוא חוסר אכפתיות וחוסר יחס, כאשר ניכרת ירידה בשיעור המציינים גורם זה בהשוואה למחקר הקודם, וכמו כן ניכרת ירידה בשיעור המקשרים רופאים לרשלנות.

במקביל חלה עליה בשיעור המקשרים רופאים לחוסר מקצועיות ולבצע כסף.

slide12
חשיפה לפרסומים שונים לגבי תפקוד הרופאים בישראל

האם נתקלת לאחרונה בפרסומים לגבי אופן התפקוד של הרופאים בישראל, במידה וכן, האם הפרסומים היו:

בקרב כלל הציבור

בקרב מי שנחשפו לפרסומים

הבדל מובהק לאורך זמן

במחקר הנוכחי ניכרת ירידה בשיעור המדווחים על חשיפה לפרסומים שונים לגבי אופן תפקוד הרופאים בישראל לעומת המחקר הקודם, ומקרב מי שכן נחשפו ניכרת ירידה בשיעור המדווחים על פרסומים שליליים, ועליה בשיעור המדווחים על פרסומים חיוביים ו"נייטרלים".

slide13
שינוי אפשרי של היחס כלפי הרופאים בעקבות החשיפה לפרסומים

כיצד השתנה היחס שלך לרופאים בעקבות הפרסומים?

(בקרב מי שנחשפו לפרסומים לגבי אופן התנהלות הרופאים)

הבדל מובהק לאורך זמן

רוב גדול מקרב מי שנחשפו לפרסומים לגבי אופן התנהלות הרופאים, מציינים כי הפרסומים לא שינו את יחסם כלפי הרופאים. מקרב מי שיחסם השתנה, ניכרת עליה במחקר הנוכחי בשיעור מי שציינו כי יחסם השתנה לטובה, וירידה בשיעור מי שציינו כי יחסם השתנה לרעה.

slide14
תפיסת הגורם שבגינו ממתינים משך זמן ארוך בתור בקופות החולים

כשאתה מגיע למרפאה בקופת חולים ונאלץ להמתין בתור הרבה זמן, מי לפי דעתך אשם בכך?

הבדל מובהק

הגורם העיקרי, לדעת הציבור, האשם במשך זמן ההמתנה הארוך לרופאים בקופות החולים, הן קופות החולים עצמן.

רק 8% ציינו את הרופאים בהקשר זה, בפער מובהק מהממשלה ומשרד הבריאות שצויינו בשיעורים גבוהים יותר.

slide15
תפיסת הגורם שבגינו נאלצים להמתין משך זמן ארוך לקבלת טיפול בחדרי המיון בארץ

לאחרונה היו פרסומים שונים על זמן ההמתנה הארוך שלוקח לקבלת טיפול מרופאים בחדרי המיון בארץ. מי לפי דעתך אשם בכך?

הבדל מובהק

הממשלה ומשרד הבריאות הם הגורמים העיקריים, לדעת הציבור, האחראים למשך זמן ההמתנה הארוך לקבלת טיפול בחדרי המיון בארץ. רק 4% ציינו את הרופאים בחדרי המיון בהקשר זה.

slide16
תפיסת הגורם שבגינו לא קיבלו תרופה או הפניה לה נזקקו

האם קרה בשנים האחרונות שנזקקת לתרופה או הפניה לטיפול רפואי במקום מסויים ולא קבלת? אם כן מי לדעתך אשם בכך?

104=N

כחמישית מהציבור נזקקו בשנים האחרונות לתרופה או הפניה כלשהי ולא קיבלו אותה, ומי שהיו במצב זה תולים את האשם בכך יותר מכל בקופות החולים.

slide17
תפיסת המידה בה לרופא המשפחה אכפת מהמטופלים

באיזה מידה אתה מרגיש כי רופא המשפחה שלך דואג לך, ואכפת לו ממך ומבריאותך?

10%

71%

רוב גדול של כ- 71% מהציבור מאמין כי רופא המשפחה אכן דואג ואכפת לו באופן אישי מבריאותם, וזאת לעומת 10%שאינם סבורים כך.

צעירים עד גיל 34 ומבוגרים מעל גיל 55 ציינו יותר מאשר גילאי הביניים (35-54) כי רופא המשפחה שלהם דואג להם.

slide18
תפיסת הסיבה העיקרית לרצון ללמוד רפואה

לפי דעתך, מה הסיבה העיקרית אשר מניעה אנשים ללכת ללמוד רפואה:

קצת פחות ממחצית מהציבור סבורים כי מי שבוחרים ללמוד רפואה עושים זאת בשל הרצון להציל אנשים אחרים, וזאת לעומת שליש שסבורים כי הם עושים זאת יותר בשביל המקצוע עצמו ובכדי להרוויח כסף טוב.

נשים ציינו בשיעור גבוה יחסית את הרצון לתרום לאנשים ולהציל חיים, ואילו גברים ציינו בשיעור גבוה יחסית את הרצון למקצוע טוב ולהרוויח כסף.

slide19

Knowledge Group

קבוצת גיאוקרטוגרפיה

Geocartography Knowledge Group

אסטרטגיה של מידע

Information Strategy

מחקרי שוק ודעת קהל Geo-Marketing

Strategy, Opinion & Marketing Research

מחקר כמותי ואיכותי - קבוצות מיקוד, ראיונות עומק

חישובי צפי ופוטנציאל שוקGeo-SMART

Feasibility & Market Potential Analysis

מערכות מידע ופתרונות עתירי מידעGeo-iT iS

Information Technology & Solutions

מחקרי תרופות ורפואה Geo-Medic

Pharmaceutical & Applied Medical Research

מחקרי טעימה ופיתוח מוצרים Geo-Sensor

Product Development & sensory Tests

GEOCARTOGRAPHY - Knowledge Breeding Successלדעת כדי להצליח

גיאוקרטוגרפיה: רח' מנחם בגין 154, בית קרדן, תל-אביב טל': 03-7682222, פקס: 03-7682223

research@geocartography.com