powt rki chemiczne chemia organiczna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powtórki chemiczne chemia organiczna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powtórki chemiczne chemia organiczna

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Powtórki chemiczne chemia organiczna - PowerPoint PPT Presentation

tanika
160 Views
Download Presentation

Powtórki chemiczne chemia organiczna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Powtórki chemiczne chemia organiczna Violetta Kozik Instytut Chemii Uniwersytet Śląski

 2. Otrzymywanie alkanów

 3. Otrzymywanie alkenów

 4. Addycja do podwójnego wiązania

 5. Skierowujący wpływ podstawników (orientacja reakcji) • podstawniki aktywujące • kierujące w położenia orto, para • OH, OCH3 NH2, grupy alkilowe, C6H5 • podstawniki dezaktywujące kierujące w położenia meta • NO2, COOH, CHO, COR, CN, N+(CH3)3 • chlorowce: dezaktywują, kierując w położenie orto, para

 6. Aldehydy i ketony

 7. Kwasy karboksylowe

 8. acylobenzen R=CH3 - acetylo Reakcje bezwodników kwas ester amid

 9. 3° alkohol Reakcje estrów kwas ester amid 1° alkohol

 10. bezwodnik Reakcje chlorków kwasowych(1) kwas ester Amid

 11. acylobenzen Reakcje chlorków kwasowych 3° alkohol keton 1° alkohol aldehyd

 12. Należy ćwiczyć, • Ćwiczyć, • Ćwiczyć, • Zrozumieć • Powtarzać