11 4 eiropas savien bas n kotne
Download
1 / 24

11.4. Eiropas Savien?bas n?kotne - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

11.4. Eiropas Savienības nākotne. 10.–12. klase. Nodarbībā tu uzzināsi. Kas ir stratēģija “Eiropa 2020” un kādi ir tās mērķi. Ko Eiropas Savienība un Latvija dara stratēģijas “Eiropa 2020” ieviešanā. Kādi ir Eiropas Savienības nākotnes attīstības izaicinājumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '11.4. Eiropas Savien?bas n?kotne' - talli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 4 eiropas savien bas n kotne

11.4.Eiropas Savienības nākotne

10.–12. klase


Nodarb b tu uzzin si
Nodarbībā tu uzzināsi

 • Kas ir stratēģija “Eiropa 2020” un kādi ir tās mērķi.

 • Ko Eiropas Savienība un Latvija dara stratēģijas “Eiropa 2020” ieviešanā.

 • Kādi ir Eiropas Savienības nākotnes attīstības izaicinājumi.


Uzdevums iedom jies ir 2020 gads
UzdevumsIedomājies – ir 2020. gads!

 • Uzraksti piecus teikumus, kas raksturo tavu dzīvi 2020. gadā!

 • Uzraksti piecus teikumus, kas raksturo Eiropas Savienību 2020. gadā!

  Pārrunā šīs nākotnes vīzijas

  ar klases biedriem!Eiropas savien ba savus n kotnes m r us fiks jusi pa dokument
Eiropas Savienība savus nākotnes mērķus fiksējusi īpašā dokumentā

 • 2010. gadā pieņemts dokuments “Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”.

 • Stratēģija nosaka Eiropas Savienības attīstības pamatvirzienus turpmākajiem desmit gadiem.


Strat ijas eiropa 2020 priorit tes
Stratēģijas “Eiropa 2020” īpašā dokumentāprioritātes

 • Uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomika.

 • Videi draudzīga ekonomika.

 • Augsts nodarbinātības līmenis, nodrošinot sociālo un teritoriālo iekļaušanu.


L dz 2020 gadam sasniedzamie kvantitat vie m r i
Līdz 2020. gadam sasniedzamie kvantitatīvie mērķi īpašā dokumentā

 • Izglītība. Skolu nepabeigušo skolēnu īpatsvaram jābūt mazākam par 10%. Vismaz 40% jaunākās paaudzes iedzīvotāju jābūt ar augstāko izglītību.

 • Darbs. 75% iedzīvotāju 20–64 gadu vecumā jābūt nodarbinātiem.

 • Sociālā iekļaušana. Nabadzības riskam pakļauto personu skaits ir jāsamazina par 20 miljoniem.

 • Inovācijas. Ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā jāsasniedz 3% no IKP.

 • Vide. Jāsamazina CO2 emisija par 20% salīdzinājumā ar 1990. gadu, jāpalielina atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas patēriņā līdz 20% un jāpalielina energoefektivitāte par 20%.

  Kuri no šiem mērķiem, tavuprāt, ir vissvarīgākie Latvijai? Kāpēc?


Latvijas vald ba izstr d jusi r c bas virzienus kuri pal dz s sasniegt strat ij noteiktos m r us
Latvijas valdība izstrādājusi rīcības virzienus, kuri palīdzēs sasniegt stratēģijā noteiktos mērķus.

 • Nodokļu sistēmas sakārtošana

 • Ēnu ekonomikas apkarošana

 • Ārvalstuinvestīciju piesaistīšana

 • Inovāciju veicināšana

 • Nodarbinātības pasākumu pilnveidošana

 • Augstākās izglītības modernizācija

 • ES fondu apguves paātrināšana

 • Atbalsts uzņēmējdarbībai

 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība

  Kuri no šiem rīcības virzieniem, tavuprāt, ir visbūtiskākie?

  Kādus konkrētus pasākumus vajadzētu veikt to īstenošanā?


11 4 eiropas savien bas n kotne

Kāpēc valstīm un to apvienībām nepieciešams veidot kopīgus nākotnes plānus (stratēģijas)?Vai Latvijai ir izdevīgas kopīgas Eiropas Savienības stratēģijas? Kāpēc?


11 4 eiropas savien bas n kotne
Kurš no šiem vārdiem, tavuprāt, visprecīzāk atspoguļo Eiropas Savienības nākotnes attīstību? Pamato savu viedokli!

 • Progress

 • Izaicinājums

 • Grūtības

 • Sadarbība

 • Stabilitāte

 • Solidaritāte

 • Tavs variants ...


Noz m g kie izaicin jumi eiropas savien bas n kotnes att st b
Nozīmīgākie izaicinājumi Eiropas Savienības nākotnes attīstībā

 • Ekonomiskās izaugsmes problēmas

 • Pieaugošā globālā konkurence

 • Demogrāfiskās problēmas, iedzīvotāju novecošana

 • Eiropas Savienības tālākas paplašināšanās jautājumi


N kotnes izaicin jumi ekonomisk s izaugsmes probl mas
Nākotnes izaicinājumi attīstībāEkonomiskās izaugsmes problēmas

 • Pasaules ekonomiskā krīze skārusi arī Eiropas Savienības valstis – samazinājusies ražošana, pieaudzis bezdarbs. Krīze ietekmējusi arī patērētāju ieradumus un sabiedrības vērtības.

 • 2010. gadā būtiskās ekonomiskās grūtībās nonāca eirozonas valstis Īrija, Grieķija, Portugāle un Spānija. Eiropas Savienība ieguldījusi lielus līdzekļus, lai stabilizētu ekonomisko situāciju šajās valstīs.

 • Ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar enerģētiku. Lielāko daļu energoresursu Eiropas Savienības valstis importē. Piemēram, importēti tiek 90 % no Eiropas Savienībā izlietotās naftas. Enerģētiskā atkarība ir viens no Eiropas Savienības nākotnes izaicinājumiem.


N kotnes izaicin jumi pieaugo glob l konkurence
Nākotnes izaicinājumi attīstībāPieaugošā globālā konkurence

 • Mūsdienās pasaule mainās ļoti strauji. Parādījušies daudzi jauni un spēcīgi “spēlētāji” – Indija, Ķīna, Koreja, Brazīlija.

 • Prognozējamā ekonomiskā izaugsme 2011. gadā:

  - Eiropas Savienībā – 1,1%,

  - Āzijas valstīs (izņemot Japānu) – 6,6%,

  - Ziemeļamerikas valstīs – 1,7%.

 • Apmēram 30% Eiropas iedzīvotāju nekad nav lietojuši internetu, tikai 1% eiropiešu interneta pieslēgumam izmanto optisko kabeli (salīdzinājumam – Japānā to dara 12%, Dienvidkorejā – 15%).

 • Eiropas izglītības un kultūras komisāre Andrulla Vasiliu: “Eiropā 20% jauniešu 15 gadu vecumā trūkst elementāru lasīšanas un rakstīšanas iemaņu, kas nepieciešamas darbaspēka tirgū, salīdzinājumā ar 6% Korejā, 10% Kanādā un 14% Japānā.”


N kotnes izaicin jumi demogr fisk s probl mas
Nākotnes izaicinājumi attīstībāDemogrāfiskās problēmas

 • Līdz 2025. gadam 20% eiropiešu būs 65 un vairāk gadus veci. Pēckara demogrāfiskā sprādziena rezultātā dzimušie iedzīvotāji pašlaik sasniedz pensionēšanās vecumu.

 • Eiropas Savienībā vienai sievietei ir vidēji 1,5 bērni (paaudžu nomaiņas rādītājs ir 2,1 bērns).

 • Dzīves ilgums Eiropas Savienībā pēdējo 50 gadu laikā ir palielinājies par 8 gadiem.

 • Šo tendenču rezultātā palielinājies to cilvēku skaits, kurus finansiāli jāatbalsta mazākam skaitam iedzīvotāju darbaspējas vecumā.

 • Iedzīvotāju skaits pasaulē ir 6,9 miljardi. Eiropas Savienība ir nozīmīgs ieceļošanas galamērķis. Eiropas Savienības Statistikas birojs paredz, ka līdz 2050. gadam uz Eiropas Savienību pārcelsies 40 miljoni cilvēku.


N kotnes izaicin jumi eiropas savien bas t l kas papla in an s jaut jumi
Nākotnes izaicinājumi attīstībāEiropas Savienības tālākas paplašināšanās jautājumi

 • Eiropas Savienībā pašlaik ir 27 dalībvalstis.

 • Piecas Eiropas valstis ir Eiropas Savienības kandidātvalstis, bet vēl četras ir izteikušas vēlēšanos iestāties savienībā tālākā nākotnē.

 • Jaunu dalībvalstu pievienošanās liecina, ka Eiropas Savienība ir pievilcīgs Eiropas valstu ārpolitiskais mērķis.

 • Viedokļu atšķirības par Eiropas Savienības nākotni īpaši izpaužas jautājumā par Turcijas pievienošanos savienībai.


Piem ri k ar eiropas savien bas strat iju eiropa 2020 pl nots rea t uz n kotnes izaicin jumiem
Piemēri attīstībāKā ar Eiropas Savienības stratēģiju “Eiropa 2020” plānots reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem


Digitaliz cijas programma ietilpst strat ij eiropa 2020
Digitalizācijas programma attīstībā(ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”)

Izaicinājums: ekonomiskās izaugsmes problēmas un pieaugošā globālā konkurence.

Plānotie risinājumi

 • Veicināta e-komercija un e-uzņēmējdarbība, piemēram, vienkāršoti elektroniskie maksājumi.

 • Paplašināti iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi internetā, piemēram, automašīnas reģistrēšana, iesniegums policijai, dzimšanas un laulības apliecību saņemšana u. c.

 • Ieguldīti līdzekļi ātrgaitas interneta attīstībā.

 • Vairota cilvēku uzticību elektroniskajiem darījumiem, piemēram, ieviesti stingrāki noteikumi personas datu aizsardzībai.

 • Nodrošināta godīga konkurence, piemēram, uzraudzība, lai reālais datu pārraides ātrums internetā atbilst reklamētajam.


Iniciat va jaunatne kust b ietilpst strat ij eiropa 2020
Iniciatīva “Jaunatne kustībā” attīstībā(ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”)

Izaicinājums: liels skaits bezdarbnieku jauniešu vidū; pieaugoša globālā konkurence izglītībā u.c.

Plānotie risinājumi

 • Izveidota tīmekļa vietne “Jaunatne kustībā”, kura ir galvenais informācijas avots par studiju un darba iespējām (http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm).

 • Vienkāršota iespēja jauniešiem saņemt mikrokredītus savu uzņēmumu dibināšanai.

 • Izveidota vienota augstskolu klasifikācijas sistēma, kas ļautu labāk izvērtēt to piedāvātās izglītības kvalitāti.

 • Ieviesta Eiropas prasmju pase, ko var lietot visā Eiropas Savienībā.

 • Nodrošināts, ka ikvienam jaunietim, kurš atstāj skolu, četru mēnešu laikā būtu darbs, prakse vai mācības.


Kur no eiropas savien bas n kotnes att st bas izaicin jumiem tev iet visb tisk kais k p c
Kurš no Eiropas Savienības nākotnes attīstības izaicinājumiem tev šķiet visbūtiskākais? Kāpēc?

 • Ekonomiskās izaugsmes problēmas

 • Pieaugošā globālā konkurence

 • Demogrāfiskās problēmas, iedzīvotāju novecošana

 • Eiropas Savienības tālāka paplašināšanās

 • … (cits variants)


11 4 eiropas savien bas n kotne
Mājas uzdevums izaicinājumiem tev šķiet visbūtiskākais? Kāpēc?Uzraksti argumentētu pārspriedumu par vienu no Eiropas Savienības nākotnes attīstības izaicinājumiem!

 • Ievēro skaidru pārsprieduma struktūru!

 • Lieto tēmai atbilstošus terminus, jēdzienus!

 • Izsaki savuviedokli un pamato to!

 • Izmanto daudzveidīgus pierādījumus – statistiku, ekspertu atziņas, socioloģiskus pētījumus u. c.!


Izv rt savas zin anas
Izvērtē savas zināšanas izaicinājumiem tev šķiet visbūtiskākais? Kāpēc?

 • Eiropas Savienības nākotnes attīstības pamatvirzienus nosaka stratēģija:

  a) “Eiropa: 2020”,

  b) “Eiropa: 2030”,

  c) “Eiropa: 2050”.

 • Stratēģijas prioritātes ir:

  • ārpolitika un kaimiņattiecību politika,

  • atpūta un tūrisms,

  • zināšanās balstīta un videi draudzīga ekonomika.

 • Nozīmīgākie Eiropas Savienības nākotnes attīstības izaicinājumi ir:

  a) dalībvalstu vēlēšanās izstāties no savienības,

  b) ekonomiskās izaugsmes problēmas un pieaugošā globālā konkurence,

  c) Eiropas Savienības iedzīvotāju emigrācija uz citiem pasaules reģioniem.


 • Nodarb b tu uzzin ji
  Nodarbībā tu uzzināji izaicinājumiem tev šķiet visbūtiskākais? Kāpēc?

  • Stratēģija “Eiropa 2020” nosaka Eiropas Savienības nākotnes attīstības pamatvirzienus turpmākajiem desmit gadiem.

  • Stratēģijas prioritātes ir uz zināšanām un inovācijām balstīta, videi draudzīga ekonomika, augsts nodarbinātības līmenis.

  • Latvijas valdība izstrādājusi programmu stratēģijas “Eiropa 2020” ieviešanai.

  • Nozīmīgi Eiropas Savienības nākotnes attīstības izaicinājumi ir ekonomiskās izaugsmes problēmas, pieaugošā globālā konkurence, demogrāfiskā situācija un Eiropas Savienības tālākā paplašināšanās.


  Idejas t mas papla in anai
  Idejas tēmas paplašināšanai izaicinājumiem tev šķiet visbūtiskākais? Kāpēc?

  • Izpēti, kāda ir pašreizējā situācija Latvijā stratēģijā “Eiropa 2020” nosauktajās jomās! Uzzini, kurā no jomām Latvija jau tagad sasniedz rezultātu, ko savienība kopumā plāno sasniegt tikai 2020. gadā?

   - Skolu nebeigušo skolēnu īpatsvars

   - Augstāko izglītību ieguvušo jauniešu īpatsvars

   - Iedzīvotāju nodarbinātības procents

   - Investīciju daudzums zinātnē un pētniecībā

   - CO2 emisijas dati, atjaunojamo energoresursu īpatsvars

  • Iepazīsties ar “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam”! Pieejama http://www.latvija2030.lv/page/317 Kuri mērķi šajā stratēģijā saskan ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem?

  • Organizējiet klasē lomu spēli – Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdi par rīcības virzieniem stratēģijas “Eiropa: 2020” ieviešanai! Ministriju pārstāvjiem jāuzstājas ar ziņojumiem par plānotajiem pasākumiem un jāatbild uz citu sēdes dalībnieku jautājumiem. Vairāk informācijas par stratēģijas ieviešanu Latvijā – http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40196584&mode=mk&date=2010-11-16


  Inform cijas avoti
  Informācijas avoti izaicinājumiem tev šķiet visbūtiskākais? Kāpēc?

  • Eiropas Savienības portāls http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_12/index_en.htm

  • Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā www.ec.europa.eu/latvija

  • Eiropas Komisijas informācija par stratēģiju “Eiropa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

  • Eiropas Komisijas paziņojums – Eiropas demogrāfiskā nākotne – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006dc0571:LV:NOT

  • Eiropas Savienības Digitalizācijas programma http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

  • “Jaunatne kustībā” http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm

  • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam http://www.latvija2030.lv/page/317

  • Latvijas valdības mājas lapa par Eiropas Savienības jautājumiem http://www.es.gov.lv/ricibas-jomas/ES2020

  • Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem www.mfa.gov.lv/data/file/Arpolitika/zinojums.pdf