Finansowanie przedsiębiorczości akademickiej - PowerPoint PPT Presentation

talen
finansowanie przedsi biorczo ci akademickiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansowanie przedsiębiorczości akademickiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansowanie przedsiębiorczości akademickiej

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
113 Views
Download Presentation

Finansowanie przedsiębiorczości akademickiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finansowanie przedsiębiorczości akademickiej

 2. Co wiesz o finansowaniu? • Czy potraficie wymienić potencjalne źródła finansowania komercjalizacji badań? • Czy znacie jakieś przykłady ciekawych pomysłów, których nie udało się wdrożyć ze względu na brak kapitału? • Jeżeli uczestniczyliście w poprzednich szkoleniach, to w oparciu o wybraną przez Was ścieżkę komercjalizacji zastanówcie się, które źródło finansowania chcielibyście wybrać.

 3. Źródła finansowania • Środki z budżetu państwa/środki z samorządów • Fundusze Europejskie (7. Program Ramowy, Fundusze Strukturalne) • Anioły biznesu • Fundusze Venture capital • Fundusze pożyczkowe • Fundusze poręczeniowe • Sektor bankowy • Sektor przedsiębiorstw

 4. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa

 5. Faza badawczo-rozwojowa


 6. Środki budżetowe Narodowe Centrum Nauki: • Badania podstawowe • Zakup aparatury badawczej • Projekty m.in.: • HARMONIA • MAESTRO • OPUS • SONATA

 7. Środki budżetowe • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: • INNOTECH • In-TECH • Hi-TECH • KADTECH • BROTECH

 8. Fundusze Europejskie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii: - 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Program Ventures - Program Start - Program Team - Program MPD

 9. Fundusze Europejskie • 1.3.1 Projekty rozwojowe • Projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym • Projekty rozwojowe • 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej • Dofinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą własności przemysłowej

 10. Faza wdrożenia – Start-up • Fundusze Europejskie • 6.2 PO KL – 40 000 zł • 3.1 PO IG – 200 000 euro • 8.1 PO IG – 700 000 zł

 11. Faza wdrożenia – Start-up • Inwestorzy Kapitałowi • Fundusze Venture Capital • Anioły biznesu • Sieć Aniołów Biznesu PolBAN www.polban.pl • Lewiatan Business Angels www.lba.pl

 12. Faza wdrożenia – Start-up • Fundusze pożyczkowe • Fundusze poręczeniowe • Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług www.pk-wielkopolska.pl • Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych www.pfpk.pl

 13. Jak zainteresować inwestora?Ćwiczenie – materiały szkoleniowe

 14. Faza wzrostu i Faza dojrzałości Źródło: www.4krakow.pl

 15. Opracowanie merytoryczne: Fundacja ProRegio