slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

„Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii”. Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Prowadzący: Łukasz Trześniewski. Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie EE i OZE:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r.' - yuli-wiggins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetyczneji odnawialnych źródeł energii”

Liberec, 27.03.2013r.

Wrocław, 23.04.2013r.

Prowadzący: Łukasz Trześniewski

slide2

Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie EE i OZE:

Ministerstwo Gospodarki:

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej

Urzędy Marszałkowskie

slide3

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

15 priorytetów, z których interesujące w rozpatrywanym kontekście są:

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

Ze względu na wyczerpanie alokacji środków, nie są planowane kolejne nabory.

slide4

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Cel: wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

Działanie 5.1 - Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.

Dofinansowanie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,

opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania

slide5

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Dofinansowanie na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych- przygotowanie produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

Na co: koszty inwestycyjne, zakup usług szkoleniowych i doradczych, koszty badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej.

Poziom dofinansowania:

do 100% wydatków na wydatki inwestycyjne oraz

od 25% do 80% na pozostałe grupy wydatków

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi:

na wczesną fazę rozwoju powiązania ekwiwalent 200 000 EUR,

na fazę rozwoju powiązania 27 000 000 PLN.

slide6

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel: pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach wiejskich.

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjenci – rolnicy (osoby prowadzące czynnie działalność rolniczą)

Dofinansowania na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Poziom dofinansowania – 50% wydatków inwestycyjnych

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi – 500 tys. PLN

slide7

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjenci – podmioty nie prowadzące działalności rolniczej

Lokalizacja – miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi:

do 100 tys. zł - jeśli utworzone zostanie co najmniej 1 miejsce pracy,

do 200 tys. zł - jeśli utworzone zostaną co najmniej 2 miejsca pracy,

do 300 tys. zł - jeśli utworzone zostaną co najmniej 3 miejsc pracy.

Poziom dofinansowania – 50% wydatków inwestycyjnych

slide8

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś 4. LEADER

Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwala na realizację projektów odpowiadających celom opisanych powyżej działań (311 i 312). Różnica polega na tym, że pomysłodawcy i wykonawcy innowacyjnych projektów mogą aplikować o ich częściowe sfinansowanie za pośrednictwem tzw. „lokalnych grup działania” funkcjonujących na terenie całego kraju.

slide9

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Małopolski Program Operacyjny

slide10

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze

Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Inwestycje związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i przesyłemenergii odnawialnej, kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE.

Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN (10 mln PLN w przypadku projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu).

Maksymalny poziom dofinansowania – 50% wydatków kwalifikowanych

slide11

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Efektywność energetyczna – dofinansowanie projektów obejmujących termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Maksymalna wartość projektu – 10 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:

70% dla mikro-, 60% dla średnich, 50% dla dużych przedsiębiorstw,

100% dla państwowych jednostek budżetowych.

slide12

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”

Działanie 4.1 „Gospodarka odpadami”

Na co: innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem składowisk odpadów dla pozyskania alternatywnych źródeł energii tj. biogazu.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 1 mln PLN.

slide13

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Działanie 5.1 „Odnawialne źródła energii”

Na co: projekty dot. budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę (w tym biogaz)

Dla kogo: mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 60% mikro- i małe, 50% średnie, 40% duże przedsiębiorstwa

Wartość projektu: min. 300 tys. PLN, max 10 mln PLN

slide14

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”

Na co: Termomodernizacja budynków podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, w tym z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii

Dla kogo: podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, kliniki)

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu: min. 200 tys. PLN, max 10 mln PLN

slide15

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Małopolski Program Operacyjny

Priorytet 7 Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Na co: innowacyjne projekty dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii

budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych,

wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa,

pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej,

budowa elektrowni wiatrowych,

budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy,

budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Poziom dofinansowania – 85% wydatków, z tym że 50 % dla dużych, 60 % dla średnich, 70 % dla małych i mikro-przedsiębiorstw

slide16

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Dla kogo: jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne

Wartość dofinansowania: od 170 tys. do 3 mln EUR (wypłacana jako dofinansowanie za usuniecie 1 tony CO2/rok).

Intensywność dofinansowania: max 80% kosztów kwalifikowalnych.

slide17

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Rodzaje projektów:

poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmująca swoim zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej

modernizacja lub zastąpienie źródeł ciepła budynków użyteczności publicznej, energooszczędnymi źródłami o mocy do 5MW, w tym wykorzystanie OZE i produkcji energii w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji),

instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

slide18

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Instrument finansowy LIFE+

Komponent II LIFE+ Polityka i Zarządzanie w Zakresie Środowiska

Cel: finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska

Dla kogo: instytucje publiczne, organizacje prywatne – komercyjne oraz organizacje prywatne – niekomercyjne (w tym organizacje pozarządowe)

LIFE+ nie określa minimalnej wartości projektu. Preferowane są duże, ambitne projekty o wysokim budżecie. Średnia wartość pojedynczego projektu w państwach UE wyniosła około 2 milionów euro.

Maksymalny poziom dofinansowania – 50% wydatków kwalifikowanych

slide19

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program Priorytetowy – Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania

Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii

slide20

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Cześć 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dla kogo: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

Na co: zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Dotacja jest przyznawana w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego

slide21

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Część 3) Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Dla kogo: osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące mieszkanie

Forma dofinansowania: częściowa spłata kapitału kredytu bankowego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

w przypadku domów jednorodzinnych:

standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

slide22

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Priorytetowy – Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania

Program umożliwia pozyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego: województwa dotacji na przedsięwzięcia opracowanie programów ochrony powietrza i planów działania związane z tym zakresem.

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

slide23

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii

Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Dla kogo: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza

Na co:

Projekty mające na celu ograniczenie niskiej emisji – podnoszenie efektywności energetycznej budynków, wykorzystanie OZE oraz kogeneracji

Projekty mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej

Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowanych

slide24

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii

Program LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Cel: uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Na co: inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków:

budynki użyteczności publicznej

budynki zamieszkania zbiorowego

Rodzaj finansowania: dotacja i pożyczka preferencyjna

Maksymalny poziom dofinansowania w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku: do 70% dla klasy A, do 50% dla klasy B albo do 30% dla klasy C

slide25

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji - ang. AssignedAmountUnits). Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.

slide26

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

slide27

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Cel: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Forma finansowania: dotacja i pożyczka preferencyjna

Maksymalny poziom dotacji – 50% kosztów kwalifikowanych

Maksymalny poziom pożyczki – 60% kosztów kwalifikowanych

Maksymalny udział finansowy łącznie – 95% kosztów kwalifikowanych

slide28

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Cel: umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE)

Forma finansowania: dotacja

Maksymalny poziom dotacji – 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej, lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł.

slide29

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Cel: zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

Forma finansowania: dotacja

Maksymalny poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 1-2 mln PLN (w zależności od konkursu).

slide30

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Na co: realizacja przedsięwzięć polegających na:

modernizacji oświetlenia ulicznego

montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,

montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

Finansowanie dostępne w ramach niniejszego programu może przyjąć formę:

dotacja: do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

pożyczka: do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Maksymalna wartość dotacji to 15 mln PLN.

Maksymalna wartość pożyczki to 18,3 mln PLN.

slide31

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Cel: wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim

Dla kogo: gminy miejski, spółki komunalne, inne podmioty świadczące usługi w zakresie transportu miejskiego

Na co: realizacja przedsięwzięć dotyczących:

unowocześnieniu taboru (zakup autobusów hybrydowych) i szkolenia kierowców

modernizacji infrastruktury towarzyszącej,

Maksymalny poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych.

Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 8 mln zł.

slide32

Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty)

Pożyczki udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co: inwestycje w dziedzinie ochrony powietrza:

Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.

Ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystyczno-uzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich.

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe.

Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy

slide33

Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty)

Pożyczki preferencyjne w ramach inicjatywy JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint EuropeanResources for Micro-to-Medium Enterprises)

Dla kogo: przedsiębiorcy z województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego.

Oferta JEREMIE: niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.

Oprocentowanie – wysokość stałej marży oscyluje w granicach 2-6%.

slide34

Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty)

Inicjatywa JESSICA

JESSICA – Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich.

Dla kogo: przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego z województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

wielkopolskiego,

śląskiego,

mazowieckiego.

slide35

Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty)

Kredyty Ekologiczne Banku Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych przygotował (zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:

niższymi marżami odsetkowymi,

większą elastycznością okresu kredytowania – do 20 lat,

finansowaniem do 100% wartości inwestycji,

karencjami w spłacie kapitału kredytowego.

slide36

Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty)

Finansowanie komercyjne (kredyty, leasing)

Kierunki rozwoju produktów finansowych:

Coraz lepsze dopasowanie do specyfiki projektów związanychz odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną

Możliwość wykorzystania jako dodatkowy element montażu finansowego inwestycji dla projektów finansowanych w ramach programów dotacyjnych. Wynika to z faktu, że dotacje inwestycyjne w bardzo niewielu przypadkach pozwalają na sfinansowanie więcej niż 60% wartości planowanego projektu.

slide37

Finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE w perspektywie 2014-2020

Spodziewane możliwości finansowania innowacyjnych projektów w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii:

komponent środowisko, energetyka, transport, którym zarządzać będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

16 programów regionalnych – analogicznie do okresu aktualnego, w każdym z programów regionalnych pojawi się komponent odpowiadający za finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE,

Program rozwoju obszarów wiejskich, którym zarządzać będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – analogicznie do okresu aktualnego pojawią się w nim działania odpowiedzialne za finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE.

slide38

Dokumenty strategiczne wytyczające kierunki wspierania działań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020r. – Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (projekt)

Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej

Prognoza w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

„Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Łukasz Trześniewski

lukasz@biznesinpro.pl

www.biznesinpro.pl

Nowe oblicze energii…

www.dkeo.pl