Sikkerhetsforum i utvikling
Download
1 / 13

Sikkerhetsforum i utvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Sikkerhetsforum i utvikling. Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum. Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum. Melkøya. Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sikkerhetsforum i utvikling' - tait


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sikkerhetsforum i utvikling

Sikkerhetsforum i utvikling

Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum


Sikkerhetsforum i utvikling

Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Melkøya

Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type

Tjeldbergodden

Nyhavna-Aukra

Kollsnes

Mongstad

Sture

Slagentangen

Kårstø


Sikkerhetsforum dagens organisasjonskart
Sikkerhetsforum - dagens organisasjonskart petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum

Marianne Stein

AAD (observatør)

Angela EbbesenSekretær Sikkerhetsforum

Nina L Lie

Prosjektsekretær

Audun Bjordal

Oljeindustriens

Landsforening

Ketil Karlsen

Nopef

Lasse Robberstad

Oljeindustriens

Landsforening

Øyvind Gregersen

Nopef

Per Otto Selnes

Oljeindustriens

Landsforening

Roy Erling Furre

Oljearbeidernes

Fellessammenslutning

Bjørn Lie

Landsorganisasjonen

i Norge

Odd-Magne Skei

Norges

Rederiforbund

Paal Nilsen

De Samarbeidende

Organisasjoner

Knut Aaneland

Teknologibedriftenes

Landsforening

Wenche I Sola

Lederne

Halvor Erikstein

Oljearbeidernes

Fellessammenslutning


Mandat sikkerhetsforum fra 2001 2003 videref ring men ogs behov for videreutvikling
Mandat Sikkerhetsforum fra 2001 - 2003 petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for SikkerhetsforumVidereføring – men også behov for videreutvikling

”ODs sikkerhetsforum skal:

 • være et forum for å diskutere, initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål

 • legge tilrette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene i samsvar med intensjonen i arbeidsmiljøloven § 1

 • generelt begrense seg til å diskutere spørsmål som faller inn under ODs myndighetsområde og ikke forhold som er regulert gjennom tariffavtaler eller andre privatrettslige avtaler

 • være referansegruppe for prosjekter som er igangsatt eller planlegges initiert av partene eller av myndighetene, herunder Stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet, ODs prosjekt "Risikonivå - Norsk sokkel", OLFs ”Samarbeid om sikkerhet” og OLFs aldringsprosjekt, etc.”


Sikkerhetsforum i utvikling
Hvorfor behov for videreutvikling? petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for SikkerhetsforumPtil som ny tilsyns- og koordineringsetat for land- og sokkelvirksomhet

 • Tilsyns- og koordineringsetat for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og på 8 landanlegg

 • Revitalisering og videreutvikling av tilsynsordningen

 • Ny organisasjonsstruktur og nye ledere våren 2004innebærer gjennomgang og videreutvikling av strategier, føringer og prioriteringer

 • Sikkerhetsforum følger Ptil sitt ansvars- og myndighetsområde fra sokkel til land – inkludert koordineringsrollen


Hvorfor behov for videreutvikling utvidet ansvarsomr de og nye akt rer
Hvorfor behov for videreutvikling? petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for SikkerhetsforumUtvidet ansvarsområde og nye aktører

 • Prosessindustriens Landsforening (PIL) inn som ny aktør som representant for arbeidsgiversiden på landanlegg

 • Arbeidstakerrepresentasjonen for landanlegg – konsekvenser for representasjonen i Sikkerhetsforum?

 • OLF – endringer i ledelse og utvalgsstruktur – konsekvenser for representasjon i Sikkerhetsforum


Ledelse og styring
Ledelse og styring petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

 • AAD ønsker at Sikkerhetsforum skal være den sentrale arena for tre-partsamarbeid om HMS i petroleumsindustrien innenfor Ptil sitt virkeområde.

 • AAD deltar fortsatt som observatør

 • Petroleumstilsynet viderefører lederoppgaven ved inntil videre direktør Ptil

 • AAD og Ptil har forventninger til at industrien viderefører og styrker sitt ledelsesmessige engasjement for S-Forum


Drift og tilrettelegging av arenaen sekretariat i ptil
Drift og tilrettelegging av arenaen petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for SikkerhetsforumSekretariat i Ptil

 • tilrettelegging, rapportering og oppfølging av møtevirksomheten

 • koordinering og oppfølging av prosesser rundt rapportering og oppfølging av St meldinger

 • profilering og informasjon

 • organisering og gjennomføring av årlige bedriftsbesøk og S-forums års konferanse

  Ambisjoner: Videreføring og videreutvikling – bredere faglig- og ledelsesmessig forankring og tydeligere profilering


Sikkerhetsforum i utvikling m ter med arbeidsgiver og arbeidstakersiden
Sikkerhetsforum i utvikling petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforummøter med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

Deltakere ved møtet med arbeidsgiversiden den 26.04.04:

 • Kjell Wickstrand, PIL

 • Per Terje Vold og Per Otto Selnes, OLF

 • Odd-Magne Skei, NR

 • Knut Aaneland, TBL

  Deltakere ved møtet med arbeidstakersiden den 25.05.04:

 • Ketil Karlsen, Nopef

 • Bjørn Lie, LO

 • Roar Abrahamsen, Fellesforbundet

 • Wenche I Sola, Lederne

 • Pål Nilsen, Norsk Sjøoffisersforbund/DSO

 • Jan-Eirik Feste, Prifo


Nytt sikkerhetsforum
Nytt Sikkerhetsforum petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Innspill og synspunkter fra arbeidsgiversiden:

 • Sikkerhetsforum må gjenspeile Ptil sitt tilsynsområde

 • Bør ikke bli større enn i dag – balanse mellom arbeidstaker og –giversiden i antall (samordning innen NHO-området og innen LO og YS)

 • S-forum som strategisk møteplass med prinsipielle diskusjoner:

  • Fokus på områder med høyest risiki for storulykker, dødsfall og alvorlige personskader

  • RNNS videreføres, mens spørreundersøkelsen må grundig revurderes

  • Økt forståelse for hvorfor vi ikke er bedre på sikkerhet i forhold til investerte ressurser og anvendte metoder

  • Åpen, utfordrende dialog mellom alle parter – inkludert økonomi og hms og spørsmål om velferdsordninger og kompensasjon – om ledelsesfokus, holdninger og atferd i spørsmål om hms-kultur med bredt engasjement fra alle

 • Representasjon på høyt ledernivå fra alle tre parter – sikre policy- og prinsippdiskusjoner

 • S-forums årskonferanse og Ptil kulturkonferanse – egne prosesser med styringsgrupper


Nytt sikkerhetsforum innspill og synspunkter fra arbeidstakersiden
Nytt Sikkerhetsforum petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for SikkerhetsforumInnspill og synspunkter fra arbeidstakersiden

 • Sikkerhetsforum den viktigste arenaen for HMS-arbeidet i virksomheten som staker ut kursen for nye satsningsområder slik at en samlet industri kan stille seg bak arbeidet

 • Sikkerhetsforum bidrar til å styrke næringens omdømme – luker ut diskusjoner fra media

 • Oppnår resultater selv i perioder med dårlig samarbeidsklima

 • Fokus på overordnede problemstillinger

 • Driftsutfordringene har hatt spesiell fokus. Ved at anleggsvirksomheten på land kommer inn, vil en få et mer helhetlig perspektiv på HMS-utfordringene i virksomheten

 • Intensjonene i mandatet bør videreføres

 • Noe skepsis mht å ta inn alle de nye landanleggene, men har tillit til at Ptil fortsatt ivaretar HMS-tilsynet på en god måte

 • Tegn til negative endringer i samarbeidsklimaet fordi OLF ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for partssamarbeid og har mer fokus på næring og mindre på HMS

 • TBL, BNL og PIL er viktige samarbeidspartnere på arbeidsgiversiden


Videre visjoner og ambisjoner for sikkerhetsforum
Videre visjoner og ambisjoner for Sikkerhetsforum petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvorfor olje- og gassindustrien skal være en foregangsnæring på HMS Dette oppnår vi ved at Sikkerhetsforum:

 • er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet og med AAD som tydelig observatør

 • legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg

 • er høringsinstans, pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptil sitt myndighetsområde

 • er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling, utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med AML § 1


Nytt sikkerhetsforum nye medlemmer
Nytt Sikkerhetsforum – nye medlemmer petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

Ptil foreslår følgende utvidelse av Sikkerhetsforum:

 • 1 representant fra PIL

 • TBL styrkes med ytterligere 1 representant

 • 1 representant fra Fellesforbundet

 • 1 representant for Prifoil

  Totalt antall medlemmer fra partene blir da 9 arbeidstaker-representanter og 7 arbeidsgiverrepresentanter

  Myndighetssiden vurderer å begrense sin deltakelse til leder og sekretær S-forum og innkalle egne representanter til enkeltsaker