1 / 24

Skolen i digital utvikling

Skolen i digital utvikling.

sine
Download Presentation

Skolen i digital utvikling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Skolen i digital utvikling

 2. "Lærarane er veldig variert på å bruke digitale hjelpeverktøy i timane. Dei eldste lærarane er veldig gammaldagse og vil heller stå å snakke enn å la elevane feks gjere oppgåver eller finne info på nettet. Dei yngre lærarane derimot er flinkare til å la internett og datamaskiner bli eit nyttig verktøy i undervisninga. Timane vert ofte meir varierte og interessante når elevane sjølve får jobbe med stoffet."

 3. PC-ordning • fylkes-pc eller privat pc

 4. Ungweb

 5. NDLA • Digitale læremiddel for vgs

 6. Digital ordbok • Ordnett

 7. TV2-skoleKikora

 8. Fronter

 9. Reglement • IKT-reglement

 10. IKT-Strategi • Lokale strategiar • Sentral strategi

 11. Kompetanseheving • - Vidareutdanning • - konferansar • - lokalt på skolane • - fagnettverk

 12. iPad-prosjektet • app • blogg

 13. Skolearena

 14. Vurdering • Underveisvurdering med og utan karakter • sluttvurderingar • rapportar, karakterutskrifter

 15. Fråver • faglærar fører fråver i timane • kontaktlærar fører heile dagar • rapportar

 16. Generelt • varselbrev i fag og orden/åtferd • kontaktinformasjon

 17. Elevar • oversikt over alle vurderingar og fråveret • kan registrere fråver sjølve

 18. Føresette • oversikt over alle vurderingar og fråveret • epostvarslingar • kan registrere fråver

 19. Spørsmål? • Kontaktadresse: • Gry Hansen: gry.hansen@mrfylke.no • Kristin G. Vonheim: kristin.glastad.vonheim@mrfylke.no

More Related