Download
trollh ttan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trollhättan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trollhättan

Trollhättan

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Trollhättan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trollhättan Aktivitet 1.1Metodutveckling för kompetensförsörjning

  2. Augusti 2010 – Mars 2011 • Kluster • Plattform • BleandedLearning • Branschråd • Genus/jämställdhet • Följeforskning

  3. Styrning • Styrgrupp - 5 personer (3 enheter) • Gemensamma L-möte 1 gång/mån • Allt skall gå i rätt led! • Informationsmöten • (tvärfackliga möten)

  4. Erfarenheter så här långt • Förankring tar tid!!! • Tidspress • Budget kopplat till övriga aktiviteter • Urval av personer • Nätverk • Oj, vad vi lär oss hela tiden 

  5. 2011 • Kompetensmäklarutbildning (aktivitet 1.2) • Studiebesök (från Norge och Danmark) • Gemensam K-dag 15 juni (400 personer Thn) • Vad förväntar sig våra projektpartners? • Konferens ”BleandedLearning” 18-19 okt • Projektanställa kompetensmäklare (1,5 år) • Med mera…

  6. Tack  Titti Eklund titti.eklund@trollhattan.se 0705-140 177