Energimarknadsinspektionens roll i Europa - PowerPoint PPT Presentation

paulos
energimarknadsinspektionens roll i europa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energimarknadsinspektionens roll i Europa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energimarknadsinspektionens roll i Europa

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Energimarknadsinspektionens roll i Europa
101 Views
Download Presentation

Energimarknadsinspektionens roll i Europa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energimarknadsinspektionens roll i Europa Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna Trollhättan, 2012-10-24

 2. Det europeiska samarbetet • Internationellt samarbete mellan regulatorerna har alltid funnits men har ökat signifikant de senaste åren • Genom tillkomsten av det tredje paketet i allmänhet, och förordning 713/2009/EG angående inrättande av ACER i synnerhet, har det europeiska samarbetet formaliserats och fått en mer bindande struktur • Samarbete utövas på olika nivåer, Ei är aktiv på alla nivåer: • International CooperationofEnergy Regulators (ICER) • Agency for Cooperationof (European) Energy Regulators (ACER) • Council of European Energy Regulators (CEER) • regional nivå (Gas Regional Initiativ/Energy Regional Initiativ) • Nordic Energy Regulators (NordREG) Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 3. Council of European Energy Regulators (CEER) • CEER bildades år 2000 • CEER är en icke-vinstdrivande organisation upprättad under belgisk lag • Att vara medlem i CEER är helt frivilligt • Målsättningen är att underlätta utvecklingen av en enhetlig, konkurrenskraftig, effektiv och långsiktig europeisk energimarknad • CEER samarbetar tätt med ACER och många frågeställningar som förut hanterades inom CEER har nu flyttats till ACER Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 4. European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) • ERGEG bildades 2003 via Kommissionens beslut 2003/796/EG om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas • ERGEG upphävdes genom Kommissionens beslut 2011/280/EU från och med den 1:a juli 2011 • ERGEG:s roll togs då över av ACER. CEER övertog då konsumentfrågorna från ERGEG. Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 5. Agency for Cooperationof Energy Regulators (ACER) • ACER etablerades genom förordning 713/2009/EG om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter • Har rättspersonlighet och kontor i Ljubljana (Slovenien) • Eftersom ACER är en ”agency” som lyder direkt under Kommissionen är deltagande inte frivilligt, alla medlemsstater måste utse en behörig myndighet som representeras i ACER och som arbetar enligt ACER:s riktlinjer • Tillsynsmyndigheterna har direkt inflytande via Board of Regulators där alla formella beslut fattas med enkel majoritet (enhällighet eftersträvs dock) Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 6. Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 7. Board of Regulators • Remit Working Group • Gas Working Group • Electricity Working Group • Market Integrity and Transparency Working group • Implementation, Monitoring and Procedures Working Group • TF LNG and storage (CEER) • Task Force Infrastructure • Electricity Network and Market Task Force • Electricity Tariffs Task Force Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 8. ACER:s uppgifter är inriktade på fyra områden • Stödja utvecklingen av gemensamma regler och initiativ genom FrameworkGuidelines (FG) och NetworkCodes (NC) • Energiinfrastruktur - ACER ger yttranden om TSO:s planer för nätutbyggnad som ska följa de som fastställs på EU-nivå • Övervaka energimarknaden - ACER:s uppdrag är att övervaka energimarknaderna inklusive grossisthandeln. ACER följer upp medlemsstaternas genomförande av lagstiftningen och marknadsutvecklingen generellt samt vidtar åtgärder om länderna inte gör det som åtagits. • ACER samordnar de regionala initiativen - konkreta insatser på regional nivå i syfte att uppnå en större integrering av nationella marknader på regional nivå. Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 9. Åtgärder på EU nivå – inre marknaden • Genomförande av det tredje energimarknadspaketet: • Detaljerad samordning och harmonisering av gränsöverskridande handel • Verktyg – FrameworkGuidelines och NetworkCodes • Aktörer - Tillsynsmyndigheterna genom ACER, TSO:ernas samarbetsorganisationer ENTSO-E (el) och ENTSOG (gas), medlemsstaterna och Kommissionen genom kommittéförfarandet • EU:s beslut om en fullt integrerad energimarknad till 2014 • Inom kort ska kommissionen publicera rekommendationer om den inre energimarknaden med specifika rekommendationer per medlemsstat för att uppnå en harmoniserad inre energimarknad 2014 Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 10. Varför en inre marknad? • Målet med EU i allmänhet är att åstadkomma en harmoniserad, konkurrensutsatt, transparent och öppen EU omfattande marknad. • Bara på det sätt kommer alla EU medborgare ha samma utvecklingsmöjligheter och kan åtnjuta samma välfärdsnivå • Att skapa en fullt integrerad energimarknad är en del i detta arbete • Att erbjuda de Europeiska konsumenterna ett val mellan olika leverantörer till jämlika priser och att ge alla företag obegränsat tillträde till den Europeiska marknaden är ett strategiskt instrument för att uppnå den inre marknaden Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 11. Vad är en FG och en NC? • FrameworkGuidelines (FG) är ett icke bindande dokument som upprättas av ACER på Kommissionens begäran. • ENTSOG/ENTSO-E bör tillämpa FG som utgångspunkt för de bindande NetworkCodes (NC) de ska drafta. • Koderna är bindande och har direkt effekt i alla medlemsstater (jämförbar med europeiska förordningar) • Tolkningsförträdde i förhållande till stridiga nationella bestämmelser • Inga nationella implementeringsåtgärder får tas • Rättsgrund för såväl FG som NC är direktiv 73/2009/EG samt förordning 715/2009/EG Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 12. Den nya rollfördelningen (1) • Art. 8(6) i förordning 715/2009/EG innehåller en förteckning över de områden där FG bör tas fram • Kommissionen ger i uppdrag till ACER att inom sex månader lämna in en FG med klara och objektiva principer för utarbetande av en kod (art. 6(2)) • Arbetet sker på arbetsgruppsnivå där experter från ACER och nationella tillsynsmyndigheter samarbetar • ACER ska på ett öppet och transparent sätt under en period på minst två månader samråda med stamnätsoperatörernas organisation ENTSO och andra berörda intressenter (art. 6(3)) Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 13. Den nya rollfördelningen (2) • När FG är inlämnad ska Kommissionen uppmana ENTSOG att utarbeta en kod som överensstämmer med FG inom tolv månader (art. 6(6)) • Inom tre månader efter mottagandet av en kod ska ACER hålla ett formellt samråd med berörda parter, ACER ger ett yttrande till ENTSOG (art. 6(7)) • ENTSOG får ändra koden efter ACER:syttrande och lämna in den på nytt till ACER (art. 6(8)) • När ACER har förvissat sig om att koden överensstämmer med FG lämnar de den till Kommissionen och rekommenderar att den antas (art. 6(9)) Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 14. Den nya rollfördelningen (3) • Godkännande inom ACER sker först på Gas Working Group-nivå och sedan är det Board of Regulators som, på ACER direktörens förslag, fastställer den slutgiltiga lydelsen av en FG • Medlemsstaterna och Kommissionen slutförhandlar och antar rättsakten genom kommittéförfarande • Efter kommittéförfarandet ska koden publiceras i EU:s officiella tidning (EUT) och träda i kraft 20 dagar senare • Det är viktigt att notera att alla koder har samma verkan som en förordning, direkt effekt och tolkningsföreträde Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 15. Vad är kommittéförfarandet? (1) • Kommittéförfarandet är den formella beteckningen men i praktiken används oftast ordet kommittologi (efter the engelska begreppet comitology) • Ett system av kommittéer bestående av medlemstaternas experter som bistår Kommissionen i dess utövande av sina genomförandebefogenheter • Utgångspunkten är att ansvaret för att europeiska rättstakter ska genomföras ligger hos medlemsstaterna • I Lissabonfördraget har reglerna för kommittologi ändrats • Kommissionen har fått vissa genomförandebefogenheter • Delegerade akter ex art. 290 FEUF • Genomförande akter ex art: 291 FEUF Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 16. Vad är kommittéförfarandet? (2) • I varje rättsakt anges vilken typ av förfarande som ska tillämpas (se t.ex. art 51 i naturgasdirektivet 73/2009/EU eller art. 28 i naturgasförordning 715/2009/EU) • Delegerade akter används för åtgärder med allmän räckvidd som syftar till att ändra icke väsentliga delar av en rättsakt som antagits genom medbeslutandeförfarandet (art. 289 FEUF) Kommittologin tillämpas inte utan kontroll sker i efterhand (art. 290 FEUF) • Kommittologin ska tillämpas inom områden där enhetliga genomförandebestämmelser krävs (art. 291 FEUF) • I förordning 182/2011/EU fastställs regelverket kring de olika kommittologiförfaranden mer detaljerat Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 17. Teori överensstämmer inte med praktik (1) • Om koden inte uppfyller de i FG ställda kraven kan ACER uppmana ENTSOG att justera koden (art. 6(8)) • Är ENTSOG inte beredd att följa ACER:s rekommendationer kan ACER antingen ge ett negativt motiverat yttrande enligt art. 6(9) i förordning 715/2009/EG eller ett kvalificerat yttrande enligt art. 5 i förordning 713/2009/EG • Det finns två vägar att ta välja på: • Kommissionen uppmanar ACER att utarbeta ett utkast till kod på grundval av FG och att lämna in den till kommissionen samt rekommenderar att den antas(art. 6(10)) • Kommissionen kan på eget initiativ utarbeta och anta en kod (art 6(11)) Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 18. Teori överensstämmer inte med praktik (2) • I dessa situationer råder dock krav på ytterligare samråd med intressenter vilket fördröjer hela processen minst fyra månader • Den extra samrådsprocessen (där olika lobbyister försöker övertyga ACER eller Kommissionen en gång till) samt tidsvinsten kan bidra till att ENTSOG av strategiska skäl väljer att inte följa ACER:s rekommendationer • Kommissionen har därför nyligen (i ett brev till ACER i samband med ACER Rekommendation No. 02/2012 avseende CAM koden) tydliggjort att ACER i sådana fall där en kod inte uppfyller alla i FG ställda krav, men till största delen följer dem, kan ge en positivt yttrande och på så sätt undvika att processen fördröjs Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 19. Ei i ACER • Ei är en aktiv medlem i ACER och har representanter i BoR, EWG, GWG och i de flesta arbetsgrupper. • Beroende på bedömningen av hur viktig en fråga är för Sverige tillsätts en eller flera personer som ska vara med om att ta fram ett utkast, draft, eller lämna synpunkter på ett draft. • Ei:s resurser är begränsade vilket innebär att vi inte kan delta i alla arbetsgrupper. Våra synpunkter kan dock alltid läggas fram i diskussionerna på AGWG och slutligen BoR nivå. • Ei anstränger sig för att ha en konstruktiv dialog med svenska marknadsaktörer under hela processen och värnar svenska intressen när FG och koder utarbetas. Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 20. Process för utarbetandet av nätverkskoder Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 21. Tidfrister för utarbetandet av koder Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 22. Ett konkret exempel på Ei:s roll och inflytande inom ACER (1) • Ett bra exempel på Ei:s inflytande i det europeiska samarbete är utarbetandet av balanseringskoden • ACER fick i uppdrag att med hänvisning till artikel 8(6-j) i förordning 715/2009/EG utarbeta FG för balansering • Regulatorer och ACER påbörjade ett intensivt samarbete som pågick under cirka ett halvt år • Under hela processen har Ei haft samråd med framförallt SvK men också med Swedegas och Energigas Sverige m.fl. för att kunna uppnå de bästa möjliga villkoren för Sverige • I slutänden innehöll det föreliggande dokument tyvärr bestämmelser kring bl. a. tillhandahållandet av information och hanteringen av line-pack som var oacceptabla för Ei Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 23. Ett konkret exempel på Ei:s roll och inflytande inom ACER (2) • Eftersom Ei:s representant i GWG inte fick gehör anordnades två dagar innan BoR ett telefonmöte med Ofgem (UK) där det tydliggjordes att Ei skulle rösta mot förslaget. Trots att det räcker med 2/3 majoritet är det enhällighet som eftersträvs • Först då fick vi gehör och kunde förändra skrivningen till förmån för Sverige så att förslaget kunde antas med enhällighet på BoR • Det är förstås inte alltid skarpt läge men i fall det finns ett behov har vi möjligheten och viljan att agera snabbt och effektivt • Vi arbetar således hårt för att förhandla fram villkor som är bra för den svenska naturgasmarknaden och dess aktörer Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen

 24. Tack för uppmärksamheten Du hittar presentationen på www.ei.se För mer info: www.ei.se www.energy-regulators.eu www.acer.europa.eu www.icer.org Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen