Aanpak Voortijdig schoolverlaten - PowerPoint PPT Presentation

syshe
aanpak voortijdig schoolverlaten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aanpak Voortijdig schoolverlaten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aanpak Voortijdig schoolverlaten

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Aanpak Voortijdig schoolverlaten
89 Views
Download Presentation

Aanpak Voortijdig schoolverlaten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aanpak Voortijdig schoolverlaten Gemeente ‘s-Hertogenbosch Henny Wibbelink Teammanager afdeling Jeugd & Onderwijs h.wibbelink@s-hertogenbosch.nl www.tomdenbosch.nl

  2. Taken van de gemeente • Leerplicht (5 – 18 jaar) • Voortijdig schoolverlaten (18 - 23 jaar) Per jaar 350 nieuwe vsv’ers (NEET) Onderzoek in 2007: 450 vsv’ers thuis (geen school, geen werk, geen uitkering)

  3. Start van T.O.M. = Traject Op Maat Doelgroep: Jongeren van 18-27 jaar, zonder startkwalificatie en werk, met grote afstand tot leren en werken. Doel: Duurzaam toeleiden naar school en/of werk. Werkwijze: Inzetten op verandering bij de jongere, door intensieve coaching en groepsaanpak

  4. T.O.M. – Ontstaan Keus voor uitvoering door de gemeente Redenen: • Aansluiten bij jeugdbeleid • Ontwikkelen naar integrale en duurzame aanpak • Geen “bloedgroepen” discussie over bevoegdheden, middelen, taken • Wens optimale flexibiliteit Dus: coaches in dienst nemen en ruimte huren

  5. T.O.M. Werkwijze (inzet 2013) • Coaches. 3,5 fte - 1 vanuit gemeente, coördinerende taken - 1 gedetacheerd vanuit mbo - 2 gedetacheerd vanuit jongerenwerk - 1 vanuit gemeente, ook leerplichtambtenaar • Eigen locatie (T.O.M.’s Place) • Trainingen door externen • Individuele trajecten

  6. T.O.M. – Werkwijze (Kern) Kern van de aanpak: • Maatwerk: mogelijkheden en wensen van de jongere zijn leidend • Individuele coaching in combinatie met groepsbegeleiding • Laagdrempelig met een tweede/derde/…. kans • T.O.M.-team werkt zelfstandig, innovatief, creatief, goed toegerust • Nazorg is deel van de aanpak • Investeren in samenwerking met partners • Vertrouwen winnen en geven, huiskamergevoel • Jongeren zijn welkom zolang ze zich inspannen en ontwikkelen

  7. T.O.M. – Werkwijze (Groep) Groepsbegeleiding: 3 dagen per week met ruimte voor individuele gesprekken / activiteiten en groepstrainingen (communicatieve vaardigheden, loopbaanbegeleiding, theater, sport, creativiteit, vrijwilligerswerk, meidenproject, muziek, solliciteren, schuldhulpverlening e.d.) Begroting 2013: € 350.000 voor 150 jongeren (zonder inzet van Jongerenwerk)

  8. T.O.M. Resultaat Resultaten : 150 jongeren per jaar Uitstroom: - werk 32 % - voltijd opleiding 30% - leren/werken 12 % - wajong/wsw 11 % - uitgevallen in traject 15 %

  9. T.O.M. Kenmerken van jongeren Kenmerken van een gemiddelde T.O.M.-jongere • 19 jaar • Man (65 %) • Autochtoon (65 %) • 5 maanden in traject, zonder nazorg mee te tellen Persoonlijke omstandigheden - zwaarder wordende problematiek: van keuzeprobleem naar multiproblem - steeds vaker licht verstandelijk gehandicapt - vaak gezinsproblematiek - vaak zorgmijdend: soms is testen al een succes!

  10. T.O.M. Toekomst Voortdurende discussie over - Verbinden met werk van partners (in de wijk) - Zelf verzorgen van trainingen of uitbesteden - Passend aanbod voor de huidige jongeren - Groepsaanbod voor de verschillende doelgroepen (man-vrouw, leeftijd, werkervaring, wel/geen uitkering) - Outreachende benadering = huisbezoek vanuit registratie - Toelating jongeren onder de 18 jaar - Successen met bepaalde doelgroepen (Marokkaanse mannen, ex-gedetineerden) - Rol van ouders/gezin - Nazorg Maar geen discussie over prioritering jongeren en waarde van T.O.M.!