Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers

Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord- en Midden Drenthe Hans Plomp VSV

 2. Inhoud: Begrippen en Instrumenten Landelijke cijfers Regionale populatie vs. landelijk Regionale vsv-cijfers VSV

 3. CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl) VSV

 4. Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VO 2004 VO 2005 VO 2006 VO 2007 MBO 2004 MBO 2005 MBO 2006 MBO 2006 MBO 2007 VE 2004 VE 2005 VE 2006 VE 2007 onderwijs- positie 03 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 N.B. CRIHOvanaf 1990 VSV

 5. Het gebruikte concept Nieuwe vsv’ers (<-> totale groep) Op (school)jaarbasis (<-> maandbasis) Leerlingen op 1/10/2005 (peiljaar) Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar 2005/2006 of daarvoor Uitgezonderde groepen. VSV

 6. VSV

 7. Landelijk Berekening landelijke cijfers Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren VSV

 8. De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005 491,7 > 22 jaar - 104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo 281,9 of doorstroom ho 20,5 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 VSV

 9. Nieuwe VSV-ers landelijk VSV

 10. Nieuwe VSV-ers landelijk VSV

 11. VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie VSV

 12. RMC-regio’s in Noord- en Midden Drenthe (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio <-> landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling VSV

 13. Samenstelling regio-populatie, vo-scholen VSV

 14. Samenstelling regio-populatie, mbo VSV

 15. Noord- en Midden Drenthe (blauw) tussen alle rmc-regio’s VSV

 16. Gemeenten binnen de regio Noord- en Midden Drenthe VSV

 17. Gemeenten binnen de provincie Drenthe VSV

 18. Postcodegebieden binnen de gemeente Assen VSV

 19. Persoonskenmerken, Noord- en Midden Drenthe VSV

 20. Voortgezet onderwijs; Leerlingen woonachtig in Noord- en Midden Drenthe VSV

 21. Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers Noord- en Midden Drenthe VSV