2 e landelijke conferentie lokale educatieve agenda workshop aanpak voortijdig schoolverlaten vsv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) PowerPoint Presentation
Download Presentation
2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
nowles

2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2e Landelijke conferentie Lokale Educatieve AgendaWorkshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Audrey Wei-Yun en Esther Arons 5 november 2008

 2. Workshop Aanpak VSV • Inleiding • Kennisquiz: VSV in cijfers • Aanpak VSV • Stellingen

 3. InleidingFeiten en cijfers • Voortijdig schoolverlaters: jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (diploma op tenminste mbo-niveau 2, havo of vwo) het onderwijs verlaten • In totaal hebben 132.000 jongeren tussen 12 en 22 jaar geen startkwalificatie • Mét een startkwalificatie hebben jongeren 2x zoveel kans op een baan

 4. InleidingFeiten en cijfers Doelstelling: 50% minder nieuwe voortijdige schoolverlaters in 2012 (schooljaar 2010/2011) ten opzichte van 2002. Dit betekent maximaal 35.000 nieuwe vsv-ers.

 5. InleidingRegistratie • Sinds enkele jaren registratie met Basisregister Onderwijsnummer (BRON) op basis van bekostigingsgegevens van in- en uitschrijvingen die scholen leveren aan IB-Groep • Registratie op basis van BRON heeft in eerste instantie geleid tot een stijging van het aantal vsv-ers • BRON biedt veel mogelijkheden. Cijfers op landelijk, regionaal en instellingsniveau

 6. % VSV-ers per gemeente 2005/2006

 7. % VSV-ers per postcode in Amsterdam

 8. Kennisquiz: VSV in cijfersKenmerken voortijdig schoolverlater • Hoe veel vaker komen vsv-ers gemiddeld meer voor in het verdachten bestand v.d. politie dan niet vsv-ers? • Wat is de verdeling mannen / vrouwen? • Welk % VSV-ers is van allochtone komaf? • Hoeveel % van de vsv-ers woont in de G4? • Hoeveel % van de vsv-ers komen uit een éénoudergezin? • Op welk moment (overgang schooltype) is de kans op schooluitval het grootst?

 9. Kennisquiz: VSV in cijfersPersoonskenmerken voortijdig schoolverlater • in verdachtenbestand: 5x meer • mannen / vrouwen: 59% - 41% • van allochtone komaf: 34% • In G4: 20% • éénoudergezin: 25% • van vmbo naar mbo

 10. Kennisquiz: VSV in cijfersVSV-ers perRMC-regio in schooljaar 2006-2007Hoeveel VSV-ers waren er in het schooljaar 2006-2007 in de RMC-regio waar uw school of gemeente onder valt?

 11. Kennisquiz: VSV in cijfersVSV-ers perRMC-regio’s naar schooljaar

 12. Aanpak Voortijdig SchoolverlatenAanval op de Schooluitval: uitvoeren en doorzetten Uitval voorkomen: Preventie! • Betere aansluiting schooltypen • Betere loopbaanbegeleiding • Aansluiting vmbo-mbo • Experimenten vmbo-mbo2 • Leerling op school houden • Kwalificatieplicht • Betere zorg op school • Verzuim melden en aanpakken Als uitval toch optreedt, via werk, school of combinatie naar startkwalificatie

 13. Aanpak Voortijdig SchoolverlatenDigitaal verzuimloket • Schoolverzuim is voorbode voor schooluitval; tijdige en juiste melding essentieel om verzuim aan te pakken • Vanaf schooljaar 2008-2009 melden via ‘één digitaal loket’ (invoering dit schooljaar door IB-Groep per RMC regio) • Contact en afspraken tussen scholen en gemeenten/RMC blijven noodzakelijk (hoe vaak melden, wanneer melden)

 14. Aanpak Voortijdig SchoolverlatenWie doet wat? Sleutelrol voor scholen en gemeenten: • Scholen ontvangen eerste signalen van uitval • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van verzuim en het terugleiden van uitvallers naar het onderwijs. Binnen iedere RMC-regio één contactgemeente die aanpak van VSV in de regio coördineert. OCW maakt afspraken maken met gemeenten en scholen: • Rol OCW: initiëren, ondersteunen, monitoren en toezicht houden. Alles gericht op behalen van resultaten • 5 accountmanagers VSV: ogen en oren in het veld en schakel tussen het veld (uitvoering) en OCW (beleid).

 15. Aanpak Voortijdig SchoolverlatenSturingsmodel

 16. Aanpak Voortijdig SchoolverlatenConvenanten VSV • In iedere RMC-regio zijn resultaatafspraken gemaakt tussen contactgemeenten scholen en OCW over vermindering van het aantal vsv-ers ten opzichte het aantal in schooljaar 2005/6 • Voor scholen, prestatiesubsidie van € 2.000,- per vsv-er minder • In 2008, 2009, 2010 en 2011 ontvangen scholen een voorschot gebaseerd op reductiepercentages van 15, 20, 30 en 40% • o.b.v. BRON-cijfers afrekenen: • Lager dan beoogde reductie: verschil verrekenen met voorschot voor daaropvolgende jaar • Beoogde reductie of meer: subsidie = voorschot. Geen beloning voor extra reducties, behalve laatste jaar

 17. Stellingen Stelling 1 In mijn RMC-regio werkt de gouden driehoek (gemeenten, scholen, OCW)

 18. Stellingen Stelling 2 Maximaal nieuwe 35.000 vsv-ers in 2012 gaan we halen.